Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

  Publicat: 21 Sep 2018       9644 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


HOTARARE nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 34 alin. (2) din lege se prevede altfel.
(2) Cheltuielile de transport pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala, delegat, detasat sau care se deplaseaza în interesul serviciului, se reglementeaza prin acte normative specifice.
Art. 2
(1) În functie de evolutia indicelui preturilor de consum, în cazul în care rezulta o modificare mai mare de 10% a acestuia, Ministerul Finantelor Publice poate actualiza cuantumul indemnizatiei de deplasare, indemnizatiei de detasare si al alocatiei de cazare, prevazute de prezenta hotarâre.
(2) Actualizarile prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
(1) Aplicarea prevederilor prezentei hotarâri se realizeaza cu încadrarea în fondurile prevazute cu aceasta destinatie în bugetele autoritatilor si institutiilor publice, aprobate în conditiile legii.
(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri, ordonatorii principali de credite pot emite norme metodologice proprii.
Art. 4
(1) Persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activitati în legatura cu sarcinile lor de serviciu beneficiaza de drepturile reglementate prin prezenta hotarâre pentru personalul delegat.
(2) În situatia în care organizatorul instructajelor sau al altor activitati în legatura cu sarcinile de serviciu asigura integral masa si/sau cazarea participantilor, acestia nu beneficiaza de indemnizatia de delegare si/sau alocatia de cazare, dupa caz.
(3) Nu sunt asimilate instructajelor sau altor activitati în legatura cu sarcinile de serviciu, în sensul prezentei hotarâri, misiunile de instructie, exercitiile militare, tragerile si aplicatiile în tabere sau în poligoane pe teritoriul României, executate de personalul militar, politistii si functionarii cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.
Art. 5
Nerespectarea prevederilor prezentei hotarâri atrage, dupa caz, în conditiile legii, raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati.
Art. 6
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
Art. 7
La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, precum si în cazul deplasarii, în cadrul localitatii, în interesul serviciului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 8
În tot cuprinsul actelor normative, orice referire la Hotarârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, precum si în cazul deplasarii, în cadrul localitatii, în interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facuta la prezenta hotarâre.

ANEXA: DREPTURILE SI OBLIGATIILE personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, precum si în cazul deplasarii în interesul serviciului

Articolul 1
(1) Persoana delegata într-o localitate situata la o distanta cuprinsa între 5 si 50 km de localitatea în care îsi are locul permanent de munca beneficiaza de o indemnizatie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de functia pe care o îndeplineste si de autoritatea sau institutia publica în care îsi desfasoara activitatea .
(2) Persoana delegata într-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea în care îsi are locul permanent de munca si care nu se poate înapoia la sfârsitul zilei de lucru beneficiaza de o alocatie zilnica de delegare compusa din:
a) o indemnizatie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de functia pe care o îndeplineste si de autoritatea sau institutia publica în care îsi desfasoara activitatea;
b) o alocatie de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita careia trebuie sa îsi acopere cheltuielile de cazare.
(3) Ordonatorul de credite poate aproba, în situatii temeinic fundamentate, majorarea alocatiei de cazare prevazute la alin. (2) lit. b) cu pâna la 50%.
(4) Indemnizatia de delegare sau alocatia zilnica de delegare, dupa caz, se acorda fara prezentarea de documente justificative, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (3) .
(5) Pentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, în cazul delegarii dispuse pentru o perioada mai lunga de o zi, nu se acorda alocatie zilnica de cazare, iar indemnizatia de delegare se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.
(6) Numarul zilelor calendaristice în care persoana se afla în delegare se calculeaza de la data si ora plecarii pâna la data si ora înapoierii mijlocului de transport din si în localitatea unde îsi are locul permanent de munca, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare.

Articolul 2
(1) Personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care participa la misiuni de instructie, exercitii militare, trageri si aplicatii, în tabere, în poligoane, pe teritoriul României, la o distanta mai mare de 5 km de localitatea în care îsi au locul permanent de munca, pentru care specificul activitatilor nu permite înapoierea la sfârsitul zilei de lucru în localitatea în care îsi au locul permanent de munca, beneficiaza pe perioada executarii acestor tipuri de misiuni de indemnizatie de delegare.
(2) Pe perioada executarii acestor tipuri de misiuni, personalul prevazut la alin. (1) nu beneficiaza de alocatia de cazare.

Articolul 3
(1) Persoana care ocupa o functie de demnitate publica, precum si persoana cu functie de conducere asimilata, în conditiile legii, unei functii de demnitate publica din cadrul autoritatilor si institutiilor publice beneficiaza pe perioada deplasarii în interesul serviciului în alte localitati din tara de indemnizatie de delegare în cuantumul prevazut de art. 1 alin. (2) lit. a) .
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) , care se deplaseaza în interesul serviciului în alte localitati din tara si care nu se pot înapoia la sfârsitul zilei de lucru, pot opta fie pentru acordarea alocatiei de cazare prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) , în conditiile alin. (4) al aceluiasi articol, fie pentru decontarea cheltuielilor pentru cazare, pe baza documentelor justificative.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica, în mod corespunzator, si personalului care asigura protectia nemijlocita a persoanelor prevazute la alin. (1) .

Articolul 4
(1) Persoana detasata într-o localitate situata la o distanta cuprinsa între 5 si 50 km de localitatea în care îsi are locul permanent de munca beneficiaza de o indemnizatie de detasare în cuantum de 20 lei/zi.
(2) Persoanei detasate într-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea în care îsi are locul permanent de munca si care nu se poate înapoia la sfârsitul zilei de lucru i se asigura cazarea gratuita de catre autoritatea sau institutia publica la care este detasata, în cladiri ori în spatii închiriate de aceasta în conditiile legii.
(3) Personalului detasat în conditiile alin. (2) i se poate deconta chiria platita pe baza unui contract de închiriere încheiat în conditiile legii, pâna la asigurarea cazarii în conditiile prevazute la alin. (2) . Suma zilnica în limita careia se compenseaza chiria nu va putea depasi limita alocatiei de cazare prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) .

Afişează HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Delegare    Detasare    Codul muncii    Legea 153/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Contract de vanzare. Incheierea unei conventii de punere in aplicare a contractului. Invocarea incalcarii principiului simetriei
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2012 din 20 octombrie 2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre Statele UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Recuperarea timpului de deplasare prin ore suplimentare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu