Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

  Publicat: 21 Sep 2018       5035 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
HOTARARE nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 34 alin. (2) din lege se prevede altfel.
(2) Cheltuielile de transport pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala, delegat, detasat sau care se deplaseaza în interesul serviciului, se reglementeaza prin acte normative specifice.
Art. 2
(1) În functie de evolutia indicelui preturilor de consum, în cazul în care rezulta o modificare mai mare de 10% a acestuia, Ministerul Finantelor Publice poate actualiza cuantumul indemnizatiei de deplasare, indemnizatiei de detasare si al alocatiei de cazare, prevazute de prezenta hotarâre.
(2) Actualizarile prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
(1) Aplicarea prevederilor prezentei hotarâri se realizeaza cu încadrarea în fondurile prevazute cu aceasta destinatie în bugetele autoritatilor si institutiilor publice, aprobate în conditiile legii.
(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri, ordonatorii principali de credite pot emite norme metodologice proprii.
Art. 4
(1) Persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activitati în legatura cu sarcinile lor de serviciu beneficiaza de drepturile reglementate prin prezenta hotarâre pentru personalul delegat.
(2) În situatia în care organizatorul instructajelor sau al altor activitati în legatura cu sarcinile de serviciu asigura integral masa si/sau cazarea participantilor, acestia nu beneficiaza de indemnizatia de delegare si/sau alocatia de cazare, dupa caz.
(3) Nu sunt asimilate instructajelor sau altor activitati în legatura cu sarcinile de serviciu, în sensul prezentei hotarâri, misiunile de instructie, exercitiile militare, tragerile si aplicatiile în tabere sau în poligoane pe teritoriul României, executate de personalul militar, politistii si functionarii cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.
Art. 5
Nerespectarea prevederilor prezentei hotarâri atrage, dupa caz, în conditiile legii, raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati.
Art. 6
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
Art. 7
La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, precum si în cazul deplasarii, în cadrul localitatii, în interesul serviciului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 8
În tot cuprinsul actelor normative, orice referire la Hotarârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, precum si în cazul deplasarii, în cadrul localitatii, în interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facuta la prezenta hotarâre.

ANEXA: DREPTURILE SI OBLIGATIILE personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, precum si în cazul deplasarii în interesul serviciului

Articolul 1
(1) Persoana delegata într-o localitate situata la o distanta cuprinsa între 5 si 50 km de localitatea în care îsi are locul permanent de munca beneficiaza de o indemnizatie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de functia pe care o îndeplineste si de autoritatea sau institutia publica în care îsi desfasoara activitatea .
(2) Persoana delegata într-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea în care îsi are locul permanent de munca si care nu se poate înapoia la sfârsitul zilei de lucru beneficiaza de o alocatie zilnica de delegare compusa din:
a) o indemnizatie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de functia pe care o îndeplineste si de autoritatea sau institutia publica în care îsi desfasoara activitatea;
b) o alocatie de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita careia trebuie sa îsi acopere cheltuielile de cazare.
(3) Ordonatorul de credite poate aproba, în situatii temeinic fundamentate, majorarea alocatiei de cazare prevazute la alin. (2) lit. b) cu pâna la 50%.
(4) Indemnizatia de delegare sau alocatia zilnica de delegare, dupa caz, se acorda fara prezentarea de documente justificative, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (3) .
(5) Pentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, în cazul delegarii dispuse pentru o perioada mai lunga de o zi, nu se acorda alocatie zilnica de cazare, iar indemnizatia de delegare se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.
(6) Numarul zilelor calendaristice în care persoana se afla în delegare se calculeaza de la data si ora plecarii pâna la data si ora înapoierii mijlocului de transport din si în localitatea unde îsi are locul permanent de munca, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare.

Articolul 2
(1) Personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care participa la misiuni de instructie, exercitii militare, trageri si aplicatii, în tabere, în poligoane, pe teritoriul României, la o distanta mai mare de 5 km de localitatea în care îsi au locul permanent de munca, pentru care specificul activitatilor nu permite înapoierea la sfârsitul zilei de lucru în localitatea în care îsi au locul permanent de munca, beneficiaza pe perioada executarii acestor tipuri de misiuni de indemnizatie de delegare.
(2) Pe perioada executarii acestor tipuri de misiuni, personalul prevazut la alin. (1) nu beneficiaza de alocatia de cazare.

Articolul 3
(1) Persoana care ocupa o functie de demnitate publica, precum si persoana cu functie de conducere asimilata, în conditiile legii, unei functii de demnitate publica din cadrul autoritatilor si institutiilor publice beneficiaza pe perioada deplasarii în interesul serviciului în alte localitati din tara de indemnizatie de delegare în cuantumul prevazut de art. 1 alin. (2) lit. a) .
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) , care se deplaseaza în interesul serviciului în alte localitati din tara si care nu se pot înapoia la sfârsitul zilei de lucru, pot opta fie pentru acordarea alocatiei de cazare prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) , în conditiile alin. (4) al aceluiasi articol, fie pentru decontarea cheltuielilor pentru cazare, pe baza documentelor justificative.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica, în mod corespunzator, si personalului care asigura protectia nemijlocita a persoanelor prevazute la alin. (1) .

Articolul 4
(1) Persoana detasata într-o localitate situata la o distanta cuprinsa între 5 si 50 km de localitatea în care îsi are locul permanent de munca beneficiaza de o indemnizatie de detasare în cuantum de 20 lei/zi.
(2) Persoanei detasate într-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea în care îsi are locul permanent de munca si care nu se poate înapoia la sfârsitul zilei de lucru i se asigura cazarea gratuita de catre autoritatea sau institutia publica la care este detasata, în cladiri ori în spatii închiriate de aceasta în conditiile legii.
(3) Personalului detasat în conditiile alin. (2) i se poate deconta chiria platita pe baza unui contract de închiriere încheiat în conditiile legii, pâna la asigurarea cazarii în conditiile prevazute la alin. (2) . Suma zilnica în limita careia se compenseaza chiria nu va putea depasi limita alocatiei de cazare prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) .

Afişează HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Delegare    Detasare    Codul muncii    Legea 153/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 404/2019 referitoare la admiterea obiectiilor de neconstitutionalitate referitoare la Strategia "Romania 2040"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Sentinta civila nr. 2.682/2016 privind solutionarea actiunii promovate de reclamantul V.A. in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei, avand ca obiect "anulare act administrativ"
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Decizia C.C.R. Nr. 783/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 72/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2331 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Recuperarea timpului de deplasare prin ore suplimentare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea stabilirii persoanelor competente cu privire la raporturile de munca ale politistilor prin ordin de ministru
Sursa: Irina Maria Diculescu