Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Procedura de preluare in paza a suprafetelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice

Procedura de preluare in paza a suprafetelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice

  Publicat: 17 Apr 2019       555 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 289 din 16.04.2019

A fost promulgat la 11.09.1865
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Urma lasata prin presare pe o suprafata.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Stare legala care indreptateste o persoana fizica sau juridica sa exercite in mod independent si in interes propriu folosinta, supravegherea si controlul asupra unui lucru sau animal.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act adoptat de organele de stat,
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara

Articolul 1
Prezenta procedura reglementeaza etapele necesare preluarii in paza, in vederea asigurarii serviciilor silvice, a fondului forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pentru care nu exista administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, cu proprietari cunoscuti sau cu proprietari persoane fizice neidentificate sau decedate, pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorala, respectiv cu proprietari persoane fizice sau juridice care nu pot face dovada proprietatii cu acte, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) - (7) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si procedura de decontare a acestor servicii .


Articolul 2
(1) Ocolul silvic nominalizat prin decizie a conducatorului structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura este obligat, la solicitarea detinatorului, sa asigure serviciile silvice pentru fondul forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pe baza de contract de prestari servicii silvice sau, dupa caz, pe baza de act de constatare.
(2) In cazul in care ocolul silvic nominalizat nu asigura, exclusiv din vina sa, serviciile silvice pentru suprafetele de fond forestier mentionate in notificare, dupa ce s-au facut demersurile de preluare in paza, garda forestiera, in baza unei analize, va emite decizie privind sigilarea dispozitivelor speciale de marcat a arborilor cu amprenta rotunda si patrata pana la asigurarea serviciilor silvice.


Articolul 3
(1) Asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pentru care nu exista administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, cu proprietar cunoscut, se face pe baza de contract . In situatia in care proprietarul cunoscut nu incheie contract de administrare/servicii silvice, se vor aplica sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare pana cand acesta se achita de obligatia incheierii contractului de administrare/servicii silvice.
(2) Asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier pentru care nu exista administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, cu proprietari persoane fizice neidentificate sau decedate, pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorala, respectiv cu proprietari persoane fizice sau juridice care nu pot face dovada proprietatii cu acte, se realizeaza pe baza de act de constatare, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) - (7) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Obiectul actului de constatare il constituie asigurarea serviciilor silvice de paza si supraveghere a starii de sanatate a fondului forestier de pe raza administrativa a unitatii administrativ-teritoriale, ai carui proprietari nu incheie contract de administrare si/sau de servicii silvice, nu pot fi identificati/au decedat si nu s-a realizat dezbaterea succesorala/nu pot face dovada dreptului de proprietate cu acte .


Articolul 4
(1) Structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura notifica in scris unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla terenuri forestiere proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, daca suprafata proprietatii forestiere este de maximum 30 ha inclusiv, apartinand persoanelor fizice si juridice, despre necesitatea de a se asigura serviciile silvice pentru aceasta categorie de terenuri cu fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) si (5) si art. 97 alin. (1) lit. a) si a1) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Unitatile administrativ-teritoriale sunt obligate, la solicitarea structurilor teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, sa furnizeze date despre detinatorii de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv, apartinand persoanelor fizice si juridice, proprietari identificati si detinatori neidentificati, precum si informatii cu privire la dezbaterea succesiunii.
(3) Notificarea prevazuta la alin. (1) se transmite si ocolului silvic/ocoalelor silvice nominalizat/nominalizate, care va/vor executa controalele de fond, evaluarea pagubelor si va/vor asigura serviciile silvice.
(4) Structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in colaborare cu ocolul silvic/ocoalele silvice nominalizat/nominalizate pe o unitate administrativ-teritoriala, va identifica terenurile forestiere fara administrare/servicii silvice dupa unitate de productie - UP, unitate amenajistica - ua, proprietar, marimea suprafetei, tinand cont de:
a) informatiile din amenajamentele silvice aflate in vigoare la data punerii in posesie;
b) titlurile de proprietate, procesele-verbale de punere in posesie, protocoalele de predare-primire a terenurilor forestiere, potrivit legii, inclusiv cele predate prin protocol comisiilor locale si nepuse in posesie;
c) actele administrative, in original, emise de unitatea administrativ-teritoriala prin care se face dovada inregistrarii terenului forestier, in care este inscrisa si suprafata;
d) adresele ocoalelor silvice prin care s-au pus la dispozitia comisiilor locale de fond funciar terenurile forestiere validate ca drept de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar.
(5) In cazul ocoalelor silvice de regim, structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura asigura sprijin in colaborare cu ocoalele silvice de stat, in vederea obtinerii datelor necesare identificarii terenurilor forestiere care trebuie preluate.


Articolul 5
(1) In vederea delimitarii suprafetelor de fond forestier pe care urmeaza sa se execute control de fond in vederea preluarii, ocolul silvic nominalizat va utiliza limitele existente, conform amenajamentelor silvice, planurilor de baza, hartilor amenajamentelor in vigoare la data punerii in posesie, schitelor proceselor-verbale de punere in posesie sau oricarui alt inscris care poate fi utilizat pentru o delimitare cat mai corecta a proprietatii sau a trupului de padure.
(2) Ocolul silvic nominalizat impreuna cu ocolul/ocoalele silvic/silvice care asigura servicii silvice fondului forestier limitrof suprafetelor care urmeaza sa fie preluate materializeaza in teren limitele/bornele in urma identificarii efectuate la birou pe baza de evidente, schite si altele asemenea, de catre reprezentantii garzii forestiere, ocoalelor silvice si unitatii administrativ- teritoriale.
(3) Marimea suprafetelor terenurilor forestiere pe care urmeaza sa se execute controlul de fond/evaluare a pagubelor se preia din procesele-verbale de punere in posesie sau din orice alt inscris.
(4) Pentru determinarea limitelor si marimii suprafetei fondului forestier pe care urmeaza sa se execute controlul de fond, structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura va asigura sprijinul, in limitele competentelor si ale resurselor disponibile.
(5) Ocolul silvic nominalizat va executa controlul de fond si va evalua eventualele pagube produse in fondul forestier mentionat in notificare de catre structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(6) Suprafetele de fond forestier predate prin protocol comisiilor locale in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nepuse in posesie de catre comisiile locale de fond funciar se preiau de catre ocolul silvic de stat, pe baza de protocol, de la unitatea administrativ-teritoriala. Aceste suprafete de fond forestier reintra in administrarea administratorilor fondului forestier proprietate publica a statului.
(7) In cazul in care exista solicitari de preluare in paza, pe baza de contract, catre un ocol silvic, altul decat cel nominalizat, acesta poate prelua in paza suprafetele de fond forestier respective daca se cumuleaza suprafata minima de constituire a unui canton silvic sau daca aceasta suprafata se arondeaza la un canton silvic existent, situatie in care acest ocol silvic va fi ocol silvic nominalizat.


Articolul 6
(1) Pentru terenurile forestiere preluate in paza pentru care nu exista elemente de identificare amenajistica, cu privire la unitate de productie si unitate amenajistica, sau pentru care elementele de identificare se suprapun cu cele existente, se stabileste un indicativ, astfel:
a) indicativul judetului;
b) numarul unitatii administrativ-teritoriale in cadrul judetului, atribuit acesteia de garda forestiera, in ordine alfabetica;
c) numarul atribuit terenului pentru care s-a facut preluarea, de catre ocolul silvic nominalizat, incepand cu nr. 1, numar ce reprezinta ordinea in care au fost preluate aceste terenuri;
d) codul ocolului silvic care se preia din registrul unic (de exemplu, AG-3-1-222).
(2) Ocolul silvic nominalizat va inainta la structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura o copie de pe actul de control de fond/evaluare a eventualelor pagube aduse fondului forestier si situatia justificativa a suprafetelor de fond forestier preluate prin actul/actele de control de fond, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, si va solicita intocmirea actului de constatare incheiat cu ocazia preluarii fondului forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pentru care se asigura serviciile silvice.
(3) Actul de constatare prevazut la alin. (2) se intocmeste in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii actului de control de fond de la ocolul silvic nominalizat si va contine obligatoriu informatii cu privire la starea arboretului.
(4) Modelul actului de constatare este prevazut in anexa nr. 2.
(5) In baza actului de control de fond/evaluare, ocolul silvic preda padurarului titular de canton, pe baza de proces-verbal de predare-primire, terenul forestier care se preia in paza .
(6) Ocolul silvic nominalizat va aronda suprafetele de teren forestier preluate in paza la cantoane silvice, asa cum sunt inscrise in actul de control de fond si in actul de constatare incheiat cu ocazia preluarii fondului forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pentru care se asigura serviciile silvice.


Articolul 7
Pentru fondul forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, fara administrare sau servicii silvice, cu proprietari persoane fizice neidentificate sau decedate si pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorala, respectiv cu proprietari, persoane fizice sau juridice, care nu pot face dovada proprietatii cu documente legale, ocolul silvic nominalizat va intocmi cererea de decontare, al carei model este prevazut in anexa nr. 3.


Articolul 8
(1) Asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, fara administrare sau servicii silvice, ai carui proprietari, persoane fizice sau juridice, mostenitori sau succesori ai acestora au facut cerere pentru asigurarea serviciilor silvice printr-un ocol silvic autorizat, se realizeaza pe baza de contract de prestari servicii silvice potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul persoanelor dovada proprietatii prevazute la alin. (1) se face cu certificat de mostenitor, proces-verbal de punere in posesie, titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, schimb sau donatie, hotarare judecatoreasca, certificatul de mostenitor, act de partaj notarial si extras de carte funciara .


Articolul 9
In situatia decesului proprietarului cunoscut, fara a se realiza dezbaterea succesorala, asigurarea serviciilor silvice se face cu continuitate, in baza unui act de constatare, intocmit in conditiile prezentei proceduri.


Articolul 10
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta procedura si pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3.Afişează Procedura de preluare in paza a suprafetelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Fond forestier    Codul Silvic    Legea nr. 46/2008

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 51/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutI.alitate a unor dispozitii din Codul Silvic
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Codul muncii nu impune indicarea in convocator a faptelor in detaliu, ci doar a obiectului cercetarii disciplinare in termeni generici
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sectia Civila, Sentinta civila nr. 254/2017, in sedinta publica din 24 martie 2017

Bugetul persoanei juridice de drept public nu stabileste in concret ce sporuri se acorda sau nu, astfel ca nementionarea sporului nu echivaleaza cu neacordarea sa
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 202/2017, in sedinta publica din 07.03.2017

Sporul de risc prevazut de Codul silvic se aplica intregului personal silvic fara a fi necesara dovada indeplinirii altor conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 190/2017, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Codul silvic. Obligatia acordarii sporului de risc de 25%
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 10/2017, in sedinta publica din data de 09 ianuarie 2017

Suspendarea judecarii cauzei pentru lipsa partilor. Perimarea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 474 din 26 februarie 2016

Plata sporului de risc in procent de 25% din salariul de baza
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.75 din data 13.01.2012

Recurs. Motive invocate numai pe latura civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti – decizia penala nr.389/R din 1 iulie 2008Articole Juridice

Masurile simplificare pentru taxarea anumitor operatiuni
Sursa: EuroAvocatura.ro