Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

  Publicat: 14 May 2019       23770 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 371 din 13.05.2019.

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Distanta dintre rude, masurata prin numarul nasterilor intervenite intre rudele in linie dreapta (tatal si fiul sunt rude de gradul I, bunicul si nepotul - de gradul II etc.)
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,

Dupa expirare, contractele pot fi reinnoite, in functie de optiunea partilor, pe perioade succesive cu durata de pana la 4 ani, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.
Contractele incheiate in conditiile alin. 4 inceteaza de drept in situatiile prevazute la alin. 3, la data inmatricularii in institutia de invatamant.
Incepand cu data prevazuta la alin. 5, cadrele militare in cauza incheie noi contracte cu o durata cuprinsa intre 4 si 8 ani, care se stabileste prin ordin al ministrului apararii nationale.
Dispozitiile alin. 3, alin. 5 si 6 se aplica in mod corespunzator in situatia prevazuta la art. 36 alin. 1 lit. h).
Cadrele militare care au o vechime ca ofiter, maistru militar sau subofiter in activitate de cel putin 15 ani pot incheia cu Ministerul Apararii Nationale contracte pana la implinirea limitei de varsta in grad .
Cu 6 luni inainte de expirarea contractului, partile sunt obligate sa se incunostinteze reciproc asupra intentiei de reinnoire a acestuia.
In situatia in care inainte de expirarea duratei stabilite, cadrele militare reziliaza contractul potrivit art. 85 alin. 1 lit. h), acestea sunt obligate sa anunte Ministerul Apararii Nationale cu cel putin 30 de zile inainte, iar in cazul in care se afla pe perioada contractului prevazut la alin. 1, 2 si 14 sau, dupa caz, alin. 3, alin. 6 si 7, cadrele militare sunt obligate si sa restituie cheltuielile de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii, proportional cu perioada de contract ramasa neexecutata.
Aceeasi obligatie de restituire a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii revine cadrelor militare, daca sunt trecute in rezerva de catre Ministerul Apararii Nationale, potrivit art. 85 alin. 1 lit. i)-n), art. 87 si 88, inainte de expirarea contractelor prevazute la alin. 1, 2 si 14 sau, dupa caz, alin. 3, alin. 6 si 7, proportional cu perioada de contract ramasa neexecutata.
In situatia in care Ministerul Apararii Nationale trece in rezerva cadrele militare inainte de expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e), sau la expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e1), din initiativa Ministerului Apararii Nationale, acestea beneficiaza de masuri de protectie sociala conform prevederilor legale.
Contractele pot fi reziliate prin acordul ambelor parti in situatia in care trecerea in rezerva a cadrelor militare se face potrivit art. 85 alin. 1 lit. f) si g). In aceste cazuri partile nu au obligatii una fata de cealalta.
Prin exceptie de la prevederile alin. 1, personalul navigant de aviatie incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 12 ani de la numirea lor in prima functie.
Durata contractelor prevazute la alin. 1 pentru ofiterii medici, medici dentisti si farmacisti se prelungeste cu un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii in rezidentiat.
Normele de restituire a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii prevazute la alin. 10 si 11 se aproba prin ordin al ministrului apararii nationale."
42. Dupa articolul 411 se introduce un nou articol, articolul 412, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 412
Persoanele care urmeaza sa devina cadre militare in Serviciul de Telecomunicatii Speciale in conditiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c1) si h), ale art. 38 lit. a) si d) si ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea intr-o institutie militara de invatamant pentru formarea ofiterilor, maistrilor militari sau subofiterilor in activitate, incheie cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale contracte cu durata de 10 ani, in cazul ofiterilor, si respectiv 8 ani in cazul maistrilor militari si subofiterilor, de la prima numire in functie."
43. La articolul 43, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 11, cu urmatorul cuprins:
"In Ministerul Afacerilor Interne, trecerea cadrelor militare in rezerva sau direct in retragere, precum si chemarea din rezerva in activitate a cadrelor militare prevazute la alin. 1 lit. b) si c) se face in mod corespunzator de catre persoanele care, potrivit art. 45 alin. 2, au competenta de acordare a gradelor militare."
44. La articolul 45 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
"In Ministerul Afacerilor Interne, acordarea gradelor prevazute la alin. 1 lit. b)-f) si inaintarea in gradele urmatoare se face de catre:
a) ministrul afacerilor interne, pentru conducatorii unitatilor Ministerului Afacerilor Interne pe care le coordoneaza direct si adjunctii acestora, pentru cadrele militare din unitatile aparatului central si unitatile subordonate Ministerului Afacerilor Interne ai caror conducatori nu au calitatea de ordonatori de credite, la propunerea sefului unitatii, precum si pentru conducatorii unitatilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne si adjunctii/loctiitorii acestora, la propunerea secretarului de stat/secretarului general care coordoneaza activitatea structurii in care sunt incadrate cadrele militare;
b) inspectorii generali/similari pentru cadrele militare din inspectoratul general/similar si unitatile din subordinea inspectoratului general/similar ai caror conducatori nu au calitatea de ordonatori de credite, precum si pentru conducatorii unitatilor subordonate inspectoratului general/similar si adjunctii/loctiitorii acestora;
c) sefii unitatilor Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de ordonatori de credite, pentru cadrele militare din subordine, altele decat cele prevazute la lit. a) si b)."
45. La articolul 46, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Acordarea gradelor celor prevazuti la art. 36 alin. 1 lit. c)-g) si i)-k), art. 38 lit. b), c) si e)-h) si art. 40 alin. 1 lit. b)-e) si g) se poate face in tot cursul anului."
46. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 48
Gradele de sublocotenent si aspirant se acorda celor prevazuti la art. 36 alin. 1 lit. a)-c) si f) si art. 37 lit. b)-d) si f).
In Ministerul Apararii Nationale, celor prevazuti la art. 36 alin. 1 lit. c1) si h) si la art. 37 lit. e) li se acorda gradele de sublocotenent sau aspirant, dupa caz.
In Ministerul Apararii Nationale, gradele se acorda celor prevazuti la art. 36 alin. 1 lit. e), g) si i)-k) in raport cu nivelul structurii si specificul functiei vacante, precum si vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii acesteia, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale."
47. Articolul 49 se abroga.
48. La articolul 50, alineatul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In Ministerul Apararii Nationale, celor prevazuti la art. 38 lit. a) si d)-h) si la art. 39 lit. b) si c) li se acorda gradul de maistru militar clasa a V-a."
49. La articolul 51, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In Ministerul Apararii Nationale, celor prevazuti la art. 40 alin. 1 lit. a), b) si d)-g) si la art. 41 lit. a) si c)-h) li se acorda gradul de sergent."
50. La articolul 52, alineatele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Persoanelor prevazute la art. 36 alin. 1 lit. e), g) si h), art. 36 alin. 2, art. 37 lit. e), art. 39 lit. c), art. 40 alin. 1 lit. g) si la art. 41 lit. e), g) si h) li se acorda grade militare in functie de pregatirea lor, vechimea in specialitatea dobandita pe timpul studiilor, raportata la stagiile minime in grad, precum si de varsta acestora.
In Ministerul Afacerilor Interne, persoanelor prevazute la art. 36 alin. 1 lit. g) li se acorda gradul de sublocotenent."
51. La articolul 52, dupa alineatul 3 se introduc doua noi alineate, alineatele 4 si 5, cu urmatorul cuprins:
"In Ministerul Afacerilor Interne, persoanelor prevazute la art. 36 alin. 1 lit. e) si h) li se acorda gradul in functie de vechimea in structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
a) sub 5 ani - sublocotenent;
b) intre 5 si 10 ani - locotenent;
c) peste 10 ani - capitan.
Prevederile alin. 3 se aplica si in cazul persoanelor prevazute la alin. 4, daca prin aplicarea acestora li s-ar acorda un grad mai mare decat in conditiile alin. 4."
52. La articolul 54, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 11, cu urmatorul cuprins:
"Cadrele militare aflate in situatiile prevazute la art. 141 alin. 1 si la art. 15 alin. 2 sunt exceptate de la conditia prevazuta la alin. 1 lit. b) privind intocmirea aprecierii de serviciu ."
53. La articolul 58 alineatul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) au fost apreciati in ultimii 2 ani cu calificativul de cel putin A«foarte bunA»;"
54. La articolul 63 alineatul 2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) ofiterii, maistrii militari si subofiterii care au fost condamnati penal sau care, de la ultima lor inaintare in grad, au fost sanctionati ca urmare a hotararii consiliilor de onoare."
Afişează Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 80/1995    Statutul cadrelor militare    Modificari    Legea 101/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Anulare act administrativ. Ordin privind sanctiunea trecerii in rezerva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova, Sentinta nr. 65 din 25.02.2008

Contestatie privind pierderea gradului militar
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita - Sectia Civila, Sentinta civila nr. 1219F din 15.05.2012

Ordin trecere in rezerva. Lipsa caracteristicilor specifice unui act de comandament militar. Posibilitatea cenzurarii legalitatii lui pe calea contenc
Pronuntaţă de: Decizia nr. 532 din 15 februarie 2006, Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro