Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Metodologia de supervizare a modului de functionare a sistemului achizitiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrari si servicii din 21.06.2019

Metodologia de supervizare a modului de functionare a sistemului achizitiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrari si servicii din 21.06.2019

  Publicat: 03 Jul 2019       1002 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 544 din 03.07.2019.

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Suma inscrisa pe un titlu de credit sau o valoare mobiliara.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Articolul 1
Prezenta metodologie are ca obiect stabilirea modului de interactiune al Agentiei Nationale pentru Achizitiile Publice, denumita in continuare A.N.A.P., cu autoritatile/entitatile contractante in vederea realizarii activitatii de supervizare a modului de functionare a sistemului achizitiilor.

Articolul 2
In sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) actiune tematica - activitate derulata ca urmare a propunerilor formulate de Directia generala monitorizare si supervizare sistem, denumita in continuare D.G.M.S.S., aprobate de presedintele A.N.A.P., sau din dispozitia acestuia, ca urmare a monitorizarii mass-media sau a sesizarilor primite, cu scopul de a identifica cauzele unor abordari defectuoase ale autoritatilor/entitatilor contractante in planificarea si derularea procesului de achizitie, precum si masurile care vor fi propuse presedintelui A.N.A.P. pentru a contribui la imbunatatirea abordarii la nivel de sistem al achizitiilor si/sau pentru valorificarea respectivelor constatari;
b) conformitate - caracteristica unei activitati de a fi in concordanta cu prevederile legale aplicabile;
c) echipa - echipa formata din doua sau mai multe persoane din cadrul D.G.M.S.S. care este desemnata in vederea derularii unei actiuni de supervizare in baza planului de supervizare;
d) neregula - orice abatere de la conformitate in raport cu dispozitiile nationale si/sau europene, in materia achizitiilor publice/sectoriale sau concesiunilor de lucrari si servicii;
e) neregula sistemica - abatere de la conformitate identificata la nivelul unei ponderi semnificative a actorilor din sistemul achizitiilor, care nu are caracter de particularitate in functie de un anumit context;
f) indicator de nereguli - orice informatie si/sau valoare nominala care reflecta un trend, tipar comportamental si/sau o deviatie de la o valoare de referinta, ce poate constitui, astfel, o alerta cu privire la existenta unor nereguli care au sau ar putea avea ca efect afectarea nivelului de competitie, respectiv realizarea achizitiilor de catre autoritatea/entitatea contractanta fara a utiliza resursele de care dispune in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate;
g) nota interna - documentul intocmit in baza informatiilor transmise de la alte compartimente ale A.N.A.P. si/sau primite, conform protocoalelor incheiate, de la celelalte institutii cu rol in sistemul achizitiilor publice, a sesizarilor/solicitarilor primite de la persoane fizice si juridice, in cuprinsul caruia este indicat domeniul de activitate/tipul de autoritate/entitate contractanta sau operatori economici, si prin care se propune, argumentat, in baza indicatorilor de nereguli, includerea/neincluderea aspectelor semnalate intr-o procedura de supervizare sau redirectionarea catre institutiile abilitate;
h) nota de supervizare - inscris elaborat la nivelul D.G.M.S.S. ca urmare a desfasurarii unei activitati de supervizare in raport cu aspecte referitoare la potentiale nereguli sistemice si care contine constatarile si masurile propuse pentru imbunatatirea abordarii la nivel de sistem al achizitiilor si/sau de valorificare a respectivelor constatari;
i) plan de supervizare - documentul de planificare ce va cuprinde denumirea initiatorului, autoritatii/entitatii contractante ce face obiectul actiunii de supervizare, echipa desemnata si obiectul actiunii tematice;
j) zile - zilele calendaristice, in afara cazului in care se mentioneaza ca sunt zile lucratoare.

Articolul 3
(1) In exercitarea functiei de supervizare a modului de functionare a sistemului achizitiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrari si servicii, A.N.A.P. desfasoara actiuni tematice pentru identificarea masurilor necesar a fi adoptate in vederea eficientizarii proceselor de achizitie la nivel de sistem national.
(2) Activitatea de supervizare a modului de functionare a sistemului de achizitii publice/sectoriale, concesiunilor de lucrari si servicii se realizeaza prin valorificarea datelor furnizate ca urmare a exercitarii functiilor de monitorizare, control ex ante, conciliere, precum si a informatiilor/sesizarilor primite de la alte institutii din cadrul sistemului de achizitii publice sau din alte surse.

Articolul 4
(1) In cazul in care actiunea de supervizare este declansata ca urmare a notelor interne aprobate de presedintele A.N.A.P., actiunile tematice se definesc pe baza constatarilor si propunerilor din cadrul respectivelor note, tematicile individualizandu-se in functie de elemente specifice, cum ar fi bunele practici ale industriei de profil in care se incadreaza un anumit obiect de contract, sau prin raportare la anumite repere care sunt stabilite drept valori de referinta si care sunt obtinute pe baza unor statistici intocmite de A.N.A.P. cu privire la diverse trenduri, tendinte sau tipare comportamentale ale autoritatilor/entitatilor contractante in realizarea achizitiilor.
(2) In cazul in care actiunea de supervizare este declansata in urma unei dispozitii a conducerii A.N.A.P., actiunea tematica se limiteaza la analiza aspectelor/situatiilor ce se solicita a fi clarificate.
(3) Dupa stabilirea actiunilor tematice si avizarea acestora se intocmeste planul de supervizare, conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie.
(4) Planul de supervizare se supune aprobarii presedintelui A.N.A.P.

CAPITOLUL II
Activitatea de supervizare

Articolul 5
Dupa aprobarea planului de supervizare, echipele desemnate analizeaza informatiile disponibile si, dupa caz, solicita informatii suplimentare celorlalte compartimente din cadrul A.N.A.P.

Articolul 6
(1) Dupa analizarea informatiilor, echipele desemnate stabilesc documentele si/sau informatiile necesare ce vor fi solicitate autoritatilor/entitatilor contractante, in masura in care acestea nu sunt disponibile in Sistemul Electronic de Achizitii Publice sau nu pot fi obtinute de la alte institutii din cadrul sistemului de achizitii publice.
(2) Documentele si/sau informatiile necesare se pot referi la urmatoarele documente si/sau aspecte, fara a se limita la acestea:
a) planul anual al achizitiilor publice;
b) acte administrative care stau la baza modificarilor contractelor;
c) dispozitii adoptate de conducerea autoritatii/entitatii contractante privind punerea in aplicare a deciziilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.) si/sau a hotararilor instantelor;
d) note de prelungire a perioadei de evaluare a ofertelor, daca este cazul;
e) referate de necesitate;
f) strategia anuala de achizitii publice/sectoriale, dupa caz;
g) inscrisuri prin care se formalizeaza deciziile comisiilor de evaluare si/sau ale personalului desemnat cu realizarea achizitiilor directe;
h) proceduri interne/operationale/de lucru referitoare la realizarea achizitiilor publice/sectoriale/concesiunilor;
i) inscrisuri prin care se formalizeaza deciziile comisiilor de evaluare si/sau ale personalului desemnat cu realizarea achizitiilor directe.

Articolul 7
(1) Echipele desemnate intocmesc adresele prin care se solicita autoritatilor/entitatilor contractante informatii/documente in vederea realizarii actiunilor tematice de supervizare a sistemului de achizitii publice/sectoriale si se transmit sub semnatura conducatorului D.G.M.S.S.
(2) Corespondenta cu autoritatile/entitatile contractante se realizeaza prin mijloace electronice, respectiv prin posta electronica, pentru celeritate si limitarea poverii administrative a partilor implicate in activitate de supervizare.
(3) Prin exceptie de la alin. (2), informatiile/documentele solicitate de A.N.A.P. in baza prevederilor acestui ordin pot fi transmise si prin fax, daca autoritatea/entitatea contractanta nu poate utiliza mijloacele electronice.

Articolul 8
(1) Autoritatea/Entitatea contractanta transmite documentele solicitate utilizand mijloacele de comunicare prevazute la art. 7 alin. (2) - (3), insotite de un opis si de o declaratie a reprezentantului legal al acesteia prin care atesta faptul ca a transmis echipei/echipelor desemnate documente conforme cu originalul.
(2) Netransmiterea in termenul stabilit de catre persoanele in drept a documentelor si a notelor explicative solicitate de catre A.N.A.P. echivaleaza cu refuzul de a pune la dispozitie acesteia documentele/informatiile solicitate, fapta care constituie contraventie potrivit prevederilor art. 224 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 245 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 9
(1) Pe parcursul derularii activitatii de supervizare, A.N.A.P. poate solicita note explicative autoritatilor/entitatilor contractante supuse acestei activitati, in situatia in care informatiile necesare finalizarii actiunilor tematice nu pot fi obtinute in conformitate cu prevederile art. 6 si/sau atunci cand trebuie identificat modul de intelegere a respectivelor autoritati/entitati contractante asupra contextului care a generat o anumita abordare si/sau aplicare in practica a prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice/sectoriale/concesiunilor.
(2) Intrebarile la care se va raspunde prin notele explicative se formuleaza de catre echipa desemnata, cu avizul conducerii D.G.M.S.S., in mod clar si precis, definind in mod explicit si suficient de detaliat in ce consta solicitarea. Transmiterea unei solicitari in acest sens la autoritatea/entitatea contractanta se realizeaza prin intermediul structurii responsabile cu exercitarea functiei de supervizare din cadrul A.N.A.P., sub semnatura conducatorului acesteia.
(3) Modelul notelor explicative este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

Afişează Metodologia de supervizare a modului de functionare a sistemului achizitiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrari si servicii din 21.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Achizitii publice    Supervizare    Concesiuni de lucrari si servicii   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Prejudiciul cauzat de mai multi salariati angajatorului.Dovedirea masurii in care fiecare salariat a contribuit la cauzarea prejudiciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ALBA IULIA – Decizia nr. 755/30.05.2019

Inlocuirea de catre instanta de judecata a sanctiunii disciplinare prin aplicarea criteriului proportionalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 311/2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Data expirarii contractului individual de munca incheiat pe durata determinata. Determinarea imprejurarii daca s-a implinit ori nu termenul pentru care s-a incheiat contractul
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ORADEA - DECIZIA CIVILa NR. 453 din 15 iulie 2020

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Nu constituie o conduita abuziva a autoritatii contractante solicitarea prezentarii de catre ofertanti a certificatului ISO din partea producatorilor dispozitivelor medicale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia nr. 620/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia Curtii Constitutionale nr. 738/2018 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Descentralizarea in Noul Cod Administrativ. Principiu si componenta esentiale in desfasurarea activitatilor administrative (III)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Reglementarea internship-ului in Romania in 2018. Conditii, reguli, avantaje
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Concediu fara plata pentru rezolvare situatii personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Accesul la justitie. Asistenta judiciara (gratuita) prin avocat
Sursa: UNBR