Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ghid din 22.08.2019, Administratia Nationala a Rezervelor de stat si Probleme Speciale

Ghid din 22.08.2019, Administratia Nationala a Rezervelor de stat si Probleme Speciale

  Publicat: 03 Sep 2019       520 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ghidul pentru acordarea de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale a avizului privind incadrarea obiectului concesiunii in infrastructura sistemului national de aparare, la solicitarile de concesionare a bunurilor proprietate publica/privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, din 22.08.2019 a fost publicat in Monitorul Oficial nr.723 din 03.09.2019.

Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Subiect de drept ce, in calitate de titular al unui drept real (de proprietate sau de folosinta)
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Confirmare intr-o anumita functie
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Subiect de drept ce, in calitate de titular al unui drept real (de proprietate sau de folosinta)
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Subiect de drept ce, in calitate de titular al unui drept real (de proprietate sau de folosinta)
Puterile publice existente in stat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Subiect de drept ce, in calitate de titular al unui drept real (de proprietate sau de folosinta)
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Articolul 1
(1) In vederea acordarii avizului obligatoriu al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, denumita in continuare Administratia Nationala, privind incadrarea obiectului concesiunii in infrastructura sistemului national de aparare, concedentul intocmeste, constituie si transmite urmatoarea documentatie:
a) cerere de acordare a avizului conform formularului prevazut in anexa nr. 1 la prezentul ghid; cererea inregistrata, semnata si stampilata de catre concedent trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:
1. denumirea bunului care urmeaza sa fie concesionat, identificat, dupa caz, conform:
1.1. pozitiei din hotararea Guvernului privind atestarea domeniului public al statului, respectiv al unitatii administrativ- teritoriale, aflat in administrarea concedentului;
1.2. pozitiei din inventarul:
1.2.1. aprobat pentru bunurile proprietate publica si privata a statului;
1.2.2. atestat pentru bunurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale;
1.2.3. aprobat pentru bunurile proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale;
2. precizarea ca bunul care urmeaza sa fie concesionat nu face obiectul procedurii de revendicare, potrivit legii;
3. durata estimata a concesiunii;
4. destinatia bunului ce face obiectul concesiunii, dupa concesionare;
b) documente care atesta apartenenta bunului la proprietatea publica/privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale:
1. pentru bunul proprietate publica:
1.1. hotararea Guvernului privind atestarea domeniului public al statului, respectiv al unitatii administrativ-teritoriale;
1.2. hotararea Guvernului privind aprobarea inventarului bunurilor proprietate publica si privata a statului;
1.3. hotararea consiliului local/judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti de atestare a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale;
2. pentru bunul proprietate privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale:
2.1. dovada dobandirii dreptului de proprietate, astfel cum prevede art. 557 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
2.2. extras din Inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, conform formularului P 4000 pe anul in curs;
2.3. extras din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, aprobat prin hotararea autoritatii deliberative a unitatii administrativ-teritoriale;
2.4. hotararea Guvernului prin care bunul din domeniul privat al statului a trecut in domeniul privat al unitatii administrativ- teritoriale;
2.5. hotararea consiliului local/judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin care un bun a trecut din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale in domeniul privat al statului sau din domeniul privat al unei unitati administrativ- teritoriale in domeniul privat al unei alte unitati administrativ-teritoriale;
2.6. hotararea Guvernului prin care un bun din domeniul public al statului a trecut in domeniul privat al acestuia;
2.7. hotararea consiliului local/judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul privat al acesteia.
3.1. Pentru hotararile consiliului local/judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti de aprobare a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public/privat al unitatii administrativ-teritoriale este obligatoriu avizul pentru legalitate de catre institutia prefectului, conform art. 255 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
3.2. Dispozitiile art. 1 alin. (1) lit. a) subpct. 1.1, lit. b) subpct. 1.1 se pun in aplicare cu caracter tranzitoriu pana la data intrarii in vigoare a actelor normative prevazute la art. 606 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019.
4. hotarare referitoare la dreptul de administrare a bunului supus concesiunii - in cazul altor autoritati publice centrale sau locale, institutii publice si altele asemenea;
c) extras de carte funciara pentru informare - copie certificata pentru conformitate;
d) planul de incadrare in zona a bunului care urmeaza sa fie concesionat, la o scara convenabila, astfel incat acesta sa poata fi localizat - copie certificata pentru conformitate sau extrasul de plan cadastral de carte funciara .
(2) In situatia initiativei de concesionare a unei parti dintr-un bun, concedentul solicita aviz pentru intreg bunul proprietate publica/privata, cu exceptia situatiei in care acea parte din bun a fost transcrisa in carte funciara noua cu mentionarea unui nou numar cadastral, ca urmare a existentei unui act de dezmembrare pentru intreg bunul.
(3) Copiile care fac parte din documentatie se certifica prin semnatura si stampila de catre persoana imputernicita legal sa reprezinte concedentul.
(4) In cazul in care urmeaza sa fie concesionate mai multe bunuri proprietate publica aflate in administrarea aceluiasi concedent, se intocmesc cereri de acordare a avizului pentru fiecare bun in parte .

Articolul 2
(1) In cazul in care calitatea de concedent o are unul dintre consiliile judetene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau una dintre institutiile publice de interes local, documentatia de acordare a avizului este transmisa la structura teritoriala pentru probleme speciale, denumita in continuare STPS, in a carui raza teritoriala functioneaza.
(2) In cazul in care calitatea de concedent o are una dintre autoritatile publice centrale, institutii publice de la nivel central, ministere sau dintre celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, documentatia de acordare a avizului este transmisa la Administratia Nationala.

Articolul 3
In situatia initiativei de concesionare a unor bunuri proprietate publica/privata din zonele libere, documentele de concesionare trebuie sa apartina titularului dreptului de administrare a bunurilor din zona respectiva.

Articolul 4
(1) Identificarea incadrarii obiectului concesiunii in infrastructura sistemului national de aparare se realizeaza pe baza:
a) Situatiei obiectivelor de infrastructura teritoriala importante pentru sistemul national de aparare, denumita in continuare Situatia obiectivelor, document intocmit potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) lit. d) si h) din Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, republicata, ale art. 51 si 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 370/2004, si ale Catalogului-cadru cu obiectivele de infrastructura teritoriala importante pentru sistemul national de aparare, in vigoare;
b) informatiilor solicitate structurilor fortelor sistemului national de aparare cu atributii in domeniu, denumite in continuare FSNA, respectiv structurile teritoriale ale Ministerului Apararii Nationale (MApN - centre militare zonale, centre militare judetene), Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Serviciului Roman de Informatii (SRI), Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), pe plan local sau central, dupa caz.
(2) Structurile FSNA de la care au fost solicitate informatiile prevazute la alin. (1) lit. b) iau masuri pentru transmiterea raspunsurilor cu celeritate, de regula in 5 zile lucratoare, astfel incat Administratia Nationala sa se poata incadra in termenul legal general de emitere/transmitere a avizului.

Articolul 5
(1) In cazul prevazut la art. 2 alin. (1), STPS procedeaza astfel:
a) inregistreaza documentatia in "Registrul pentru evidenta documentelor";
b) verifica indeplinirea concomitenta de catre solicitant a calitatii de concedent si celei de titular al dreptului de administrare a bunului proprietate publica/privata ce urmeaza a fi concesionat;
c) analizeaza documentatia privind veridicitatea si concordanta datelor inscrise in aceasta;
d) verifica daca cererea concedentului vizeaza bunuri pentru care deja s-a acordat aviz, precum si daca a expirat perioada de valabilitate a avizului anterior;

Afişează Ghid din 22.08.2019, Administratia Nationala a Rezervelor de stat si Probleme Speciale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Administratia Nationala a Rezervelor de stat si Probleme Speciale    Ghid    Concesiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Situatia lucratorului care ocupa in mod permanent, in temeiul mai multor numiri, un post de suplinitor in lipsa unei proceduri de concurs
Sursa: EuroAvocatura.ro

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu