Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordinul MFP nr. 2894/2019 - modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice intre Ministerul Finantelor si persoanele fizice/juridice

Ordinul MFP nr. 2894/2019 - modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice intre Ministerul Finantelor si persoanele fizice/juridice

  Publicat: 27 Sep 2019       2698 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 2894/2019 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 785 din 27.09.2019.

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Articolul I
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 368 din 17 mai 2017, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 8
(1) Protectia datelor cu caracter personal prelucrate se realizeaza in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
(2) Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent, in scopuri determinate, explicit si legitim, limitat la ceea ce este necesar in raport cu prevederile legale in vigoare.
(3) In vederea asigurarii unui cadru solid si coerent in materie de protectie a datelor, Ministerul Finantelor Publice, respectiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala, publica pe portalul de internet propriu o nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal conform prevederilor legale prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679.
(4) Pentru asigurarea publica a persoanelor vizate cu privire la faptul ca activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectueaza in mod legal, echitabil si transparent, cu respectarea principiilor privind legalitatea, echitatea si transparenta, operatorul furnizeaza persoanei vizate toate informatiile cu privire la:
a) identitatea si datele de contact ale operatorului si, dupa caz, ale reprezentantului acestuia;
b) datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, dupa caz;
c) scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii;
d) categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
e) drepturile persoanei vizate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum si modalitatile de exercitare a drepturilor sale;
f) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada .
(5) Drepturile persoanei fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, sunt urmatoarele:
a) dreptul la informare - dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada pentru care vor fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada, existenta drepturilor prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
b) dreptul de acces la date - dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile prevazute de lege;
c) dreptul de rectificare a datelor - dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;
d) dreptul la stergere a datelor - dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, in conditiile anume prevazute de lege;
e) dreptul la restrictionare a prelucrarii, respectiv dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazurile anume prevazute de lege;
f) dreptul la portabilitate a datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date altui operator;
g) dreptul de opozitie - dreptul de a se opune in orice moment, din motive legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari sau al crearii de profiluri, cu exceptia cazurilor in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
h) dreptul de a-si retrage consimtamantul, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
i) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei judecatoresti pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul (UE) 2016/679 pe care aceasta le apreciaza ca fiind incalcate;
j) dreptul de a fi notificat de catre operator in caz de incalcari privind securitatea datelor cu caracter personal.
(6) Datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt prelucrate in temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679 si in temeiul prevederilor legale reglementate de dreptul intern privind legislatia fiscala.
(7) Datele cu caracter personal pot fi comunicate de catre Ministerul Finantelor Publice in conformitate cu prevederile legale si altor autoritati/institutii publice, abilitate prin lege sa prelucreze date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, si sunt pastrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind pastrarea si arhivarea documentelor.
(8) Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Ministerul Finantelor Publice/Agentia Nationala de Administrare Fiscala in "Spatiul privat virtual" in scopul comunicarii prin mijloace electronice de transmitere la distanta cu persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica potrivit art. 47, 79 si 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare."
2. In anexa, la articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Persoanele fizice care se identifica potrivit prezentului capitol au drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679."
3. In anexa, la articolul 9, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Ca urmare a verificarilor, printr-un mesaj transmis la adresa de posta electronica, se face confirmarea inregistrarii certificatului calificat si a asocierii acestuia cu codul numeric personal sau se comunica respingerea cererii, precum si motivul respingerii cererii. Motivul respingerii este comunicat de fiecare data cand cererea este respinsa."
4. In anexa, la articolul 17, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) In cazul aprobarii la ghiseu, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/imputernicitul se prezinta la orice organ fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
5. In anexa, la articolul 17, alineatul (10) se abroga.
6. In anexa, la articolul 20, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Utilizatorul trebuie sa aiba un identificator unic si sa foloseasca o singura adresa de posta electronica."
7. In anexa, la articolul 20 alineatul (6), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) aprobare la ghiseu. In acest caz persoana fizica trebuie sa se prezinte la orice organ fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in scopul identificarii fizice. In cazul persoanelor fizice care au cetatenia romana si domiciliaza, au resedinta sau lucreaza in strainatate, in scopul identificarii fizice, se pot prezenta si la oficiile consulare sau ambasadele Romaniei in circumscriptia carora domiciliaza, au resedinta sau lucreaza, dupa caz."
8. In anexa, la articolul 24 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) informatii cu privire la evidenta fiscala a creantelor fiscale ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entitati fara personalitate juridica;".
9. In anexa, la articolul 24, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Documentele specifice si informatiile ce pot fi comunicate prin SPV, precum si termenul de pastrare a acestora sunt prevazute dupa cum urmeaza:".
10. In anexa, la articolul 24 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) in anexa nr. 3 la prezenta procedura - A«Situatia fiscala la data de . . . . . . . . . .A» ."
11. In anexa, la articolul 24, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) La expirarea termenului de pastrare, documentele se retrag din SPV si se arhiveaza in arhiva electronica conform normelor legale in vigoare."
12. In anexa, dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 241

Afişează Ordinul MFP nr. 2894/2019 - modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice intre Ministerul Finantelor si persoanele fizice/juridice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ministerul Finantelor    Legislatie fiscala    Mijloace electronice de transmitere la distanta    Procedura

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Validarea deciziilor acordarea de despagubiri privind acordarea de despagubiri pentru bunurile abandonate in Bulgaria de catre persoanele refugiat in baza Tratatului dintre Romania Bulgaria
Pronuntaţă de: Decizia nr. 420/27 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019Articole Juridice

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Poate fi obligat Statul Roman la plata cheltuielilor de judecata efectuate de inculpatul achitat pentru ca fapta penala nu exista?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept – scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro