Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

  Publicat: 31 Oct 2019       12778 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 873 din 30.10.2019.

Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati

15. La articolul 7, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (61) si (62), cu urmatorul cuprins:
"(61) In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul de valabilitate al autorizatiei de construire se va putea emite o noua autorizatie de construire, corespunzator stadiului fizic al realizarii lucrarilor autorizate la data solicitarii, pentru continuarea lucrarilor cu respectarea prevederilor documentatiei pentru autorizarea lucrarilor de construire/desfiintare initiale, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism si fara obtinerea unor noi avize/acorduri.
(62) In cazul intreruperii executiei lucrarilor pe o perioada care depaseste durata de executie inscrisa in autorizatia de construire/desfiintare, fara aplicarea masurilor de conservare, continuarea lucrarilor ramase de executat se va putea face numai avand la baza o documentatie tehnica intocmita in conformitate cu concluziile unui raport de expertiza tehnica a lucrarilor executate privind respectarea cerintelor fundamentale aplicabile."
16. La articolul 7, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6) si (61), in cazul justificat in care lucrarile de constructii nu pot fi incepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile lucratoare inaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni."
17. La articolul 7, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (71) si (72), cu urmatorul cuprins:
"(71) Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare se inscrie in originalul autorizatiei initial emise, fara a fi necesara prezentarea unei alte documentatii. In aceasta situatie, emitentul autorizatiei are obligatia de a comunica decizia solicitantului, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la depunerea cererii.
(72) Valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazuta prin autorizatie, incepand cu data inceperii lucrarilor notificata conform alin. (8). In situatia nerespectarii obligatiei de notificare, durata de executie stabilita in autorizatia de construire se calculeaza de la data emiterii autorizatiei de construire."
18. La articolul 7, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(16) Cu respectarea legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in cazul constructiilor sau imobilelor care prezinta pericol public, constatat prin raport de expertiza tehnica sau nota tehnica justificativa, autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor de interventie in prima urgenta, care constau, in principal, in sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolari partiale si consolidari la structura de rezistenta, obligatorii in cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter exceptional, se emite imediat de catre autoritatea administratiei publice competente potrivit prezentei legi, urmand ca documentatiile tehnico-economice corespunzatoare fiecarei faze de proiectare - studiu de fezabilitate/documentatie de avizare, P.A.C., P.A.D., P.O.E., proiect tehnic - P.T., detalii de executie - D.E. - sa fie elaborate pana la incheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor si acordurilor, precum si, dupa caz, a actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului."
19. La articolul 7, dupa alineatul (162) se introduc trei noi alineate, alineatele (163)-(165), cu urmatorul cuprins:
"(163) Primariile pot demola constructiile, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale, aflate in stare avansata de degradare si care pun in pericol siguranta publica, cu exceptia constructiilor monument istoric, pe baza de autorizatie de desfiintare emisa in conditiile alin. (16).
(164) Pentru lucrarile la infrastructura de transport si/sau tehnico-edilitara de interes public, finantate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizatiile de construire se pot emite in baza studiului de fezabilitate si a proiectului P.A.C./P.A.D., urmand ca avizele si acordurile prevazute de lege sa fie obtinute pana la incheierea executarii lucrarilor realizate in baza proiectului tehnic.
(165) Prevederile alin. (16) se aplica in mod corespunzator si constructiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) daca prezinta pericol public."
20. La articolul 7 alineatul (20), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) sa emita avizele/acordurile, cu exceptia avizelor/acordurilor referitoare la retelele tehnico-edilitare necesare in etapa de elaborare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii/documentatiei specifice complete, sub sanctiunea amenzii aplicabile de catre Inspectoratul de Stat in Constructii potrivit prezentei legi;".
21. La articolul 7 alineatul (20), dupa litera b1) se introduc doua noi litere, literele b2) si b3), cu urmatorul cuprins:
``b2) sa emita avizele/acordurile referitoare la retelele tehnico- edilitare necesare in etapa de elaborare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii/documentatiei specifice complete, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati pe zi de intarziere de 5.000 lei;
b3) sa transmita solicitantului, in scris sau prin posta electronica, in cazul in care acesta si-a declarat adresa de corespondenta electronica, in cel mult 5 zile lucratoare de la primirea documentatiei, daca sunt necesare completari la documentatia transmisa;".
22. La articolul 7, dupa alineatul (201) se introduc sase noi alineate, alineatele (202)-(207), cu urmatorul cuprins:
"(202) Prin exceptie de la prevederile alin. (20) lit. b), avizul autoritatii administratiei publice centrale competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural sau al structurilor deconcentrate ale acesteia se emite in maximum 30 de zile lucratoare de la data primirii documentatiei specifice complete.
(203) In cazul avizelor care nu sunt conditionate de analiza documentatiei intr-o comisie, orice solicitare de completare ulterioara perioadei de 5 zile lucratoare prevazuta la alin. (20) lit. b3) nu este permisa.
(204) Fac exceptie de la prevederile alin. (20) lit. b) autoritatile competente pentru protectia mediului, pentru care sunt prevazute termene speciale in conformitate cu legislatia specifica.
(205) Pentru lucrari de modificare a compartimentarilor interioare se va emite autorizatie de construire/desfiintare in baza unei documentatii de autorizare a lucrarilor cu continut simplificat, avand urmatorul cuprins: memoriu de arhitectura, releveu, propunerea de compartimentare/desfiintare si avizul proiectantului initial sau, dupa caz, expertiza tehnica pentru unitatea locativa/spatiul aflat in proprietatea solicitantului indiferent de functiune, care urmeaza sa fie supus compartimentarii interioare.
(206) Pentru lucrari de inchidere a balcoanelor/logiilor existente se va emite autorizatie de construire in baza unei documentatii de autorizare cu continut simplificat avand urmatorul cuprins: memoriu de arhitectura, releveu, fatada, propunerea de inchidere a balcoanelor/logiilor si avizul proiectantului initial sau, dupa caz, expertiza tehnica pentru unitatea locativa/spatiul aflat in proprietatea solicitantului, indiferent de functiune.
(207) Prevederile alineatelor (1) si (2) nu se aplica constructiilor expertizate si incadrate in clasele I si II de risc seismic."
23. La articolul 7, dupa alineatul (211) se introduce un nou alineat, alineatul (212), cu urmatorul cuprins:
"(212) Avizele/acordurile emise in conditiile legii isi mentin valabilitatea:
a) pe toata perioada implementarii investitiilor, atat pana la finalizarea executarii lucrarilor pentru care au fost eliberate, cat si pana la data semnarii procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor, cu conditia inceperii executiei lucrarilor in termenul prevazut de lege, cu exceptia cazurilor in care pe parcursul executiei lucrarilor sunt identificate elemente noi care sa impuna reluarea procedurilor de avizare prevazute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum si/sau modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acestora, dupa caz;
b) de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente pana la data emiterii autorizatiei de construire, pentru avizele/acordurile care erau in vigoare la data depunerii documentatiei respective."
24. La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In situatia in care in locul constructiilor demolate solicitantul va construi o noua constructie se elibereaza o singura autorizatie de constructie in care se indica si se aproba atat demolarea constructiei vechi, cat si construirea celei noi. In acest caz se percepe doar taxa in vederea construirii."
25. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 10
Autorizatiile de construire/desfiintare in vederea executarii lucrarilor de constructii in zonele asupra carora este instituit un anumit regim de protectie prevazut in documentatiile de amenajare a teritoriului sau documentatiile de urbanism aprobate sau stabilite prin acte normative se emit numai cu conditia obtinerii in prealabil a avizelor si acordurilor specifice din partea autoritatilor care au instituit respectivele restrictii, dupa cum urmeaza:
a) pentru lucrari de constructii care se executa la toate categoriile de monumente istorice prevazute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Listei monumentelor istorice actualizata, inclusiv la anexele acestora identificate in acelasi imobil - teren si/sau constructii, in zona de protectie a monumentelor istorice si in zone construite protejate, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, autorizatiile de construire/desfiintare se emit cu avizul conform al autoritatii administratiei publice centrale ori judetene, dupa caz, competenta in domeniul protejarii patrimoniului cultural;
b) pentru lucrari de constructii care se executa in zonele de siguranta si de protectie a infrastructurilor de transport de interes public, precum si in zonele aferente construirii cailor de comunicatie, stabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism aprobate si legislatia in vigoare in domeniul transporturilor, se va obtine autorizatia autoritatii administratiei publice centrale ori judetene, dupa caz, competenta in domeniul transporturilor;
c) pentru lucrari de constructii care se executa in perimetrele limitrofe constructiilor reprezentand anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distantelor prevazute de normele sanitare in vigoare, in care s-a instituit un regim de restrictie privind amplasarea cladirilor de locuit si a obiectivelor socioeconomice, se va obtine avizul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
d) pentru lucrari de constructii care se executa in zone cu regim special si/sau in perimetrele/zonele de protectie a acestora se va obtine avizul institutiilor din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, dupa caz."
26. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 11
(1) Se pot executa fara autorizatie de construire/desfiintare urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor, cu exceptia cazurilor in care acestea se executa la categoriile de constructii prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b):
a) reparatii la imprejmuiri, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
b) reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora;
c) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara;
d) reparatii si inlocuiri de tamplarie exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, inclusiv in situatia in care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrari;
e) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit si ale cosurilor de fum aferente;
f) tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si alte finisaje interioare, precum si pardoseli interioare;
g) reparatii la tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si alte finisaje exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
h) reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare, precum si reparatii la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii;
Afişează Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 193/2019    Legea 50/1991    Autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Servitute de trecere pietonala si auto
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014

Lucrari de construire realizate fara autorizatie de construire.Obligarea executantului la desfiintarea lor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 65 din 8 ianuarie 2014

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Respingerea actiunii privind obligarea coproprietarului sa isi dea consimtamantul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a imobilului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, Decizia nr. 3460/R din 07.10.2011

Anularea autorizatie de construire. Demolarea constructiei edificate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2464 din 21.11.2011

Plangere contraventionala. Construire fara autorizatie
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Decizia nr. 80 din 25.01.2012

Legea nr. 50/1991. Obligarea de catre instanta la emiterea certificatului de urbanism
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IX-a de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 554 din 17.02.2010Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reguli speciale privind antrepriza de constructii
Sursa: EuroAvocatura.ro