Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020

OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020

  Publicat: 15 Jan 2020       40216 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 114/2018, actualizata 2020, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin:
- Ordonanta de urgenta nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 11 din 09-ian-2020.

Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Act adoptat de organele de stat,
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Cont destinat inregistrarii resurselor obtinute in urma exploatarii capitalului.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Veniturile si cheltuielile Uniunii Europene sunt prevazute in bugetul comunitatii, in baza unor prognoze anuale. Cheltuielile operationale determinate de transpunerea in practica a Titlurilor V si VI ale Tratatului asupra Uniunii Europene constituie o exceptie de la regula, fiind in sarcina statelor membre.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.

(1) Contractele prin care Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Fondul Roman de Contragarantare acorda garantiile de stat constituie titluri executorii si au valoare de inscrisuri autentice.

(2) Sursa de plata a garantiilor acordate de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Fondul Roman de Contragarantare in numele si contul statului pentru creditele acordate in cadrul Programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni Generale, titlul "Alte transferuri" cod 55, alin. "Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat" cod 55. 01. 50.

(3) Creantele rezultate din garantiile acordate si platite bancilor sunt asimilate creantelor bugetare a caror recuperare se face de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 27

In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice va elabora normele cu privire la caracteristicile si conditiile de acordare a garantiilor in cadrul programului "gROwth - investim in copii, investim in viitor" la plafoanele de garantare si la alocarea acestora, la comisionul de gestiune a garantiei, la plata si recuperarea garantiei de stat, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL II: Masuri fiscal-bugetare si prorogarea unor termene

Articolul 28

(1) [Art. 28, alin. (1) din capitolul II a fost abrogat la 09-ian-2020 de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 1/2020]

(2) Gradinitele cu profil sportiv care vor beneficia de acest sprijin se certifica de catre Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.

Articolul 29

(1) In anul 2018, sumele ramase neutilizate, determinate ca diferenta intre creditele bugetare aprobate si platile efectuate, prevazute in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice la capitolul 88. 01 "Cheltuieli din sume ramase neutilizate in anul anterior", titlul 80 "Imprumuturi", articolul 80. 10 "Cheltuieli din sume ramase neutilizate in anul anterior", destinate pentru finantarea unor cheltuieli aferente obligatiilor ce deriva din acorduri internationale, ratificate prin legi, in vederea finantarii proiectelor bilaterale de colaborare si de investitii, se vireaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice intr-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.

(2) Sumele virate in contul prevazut la alin. (1) se transfera in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator de catre ordonatorul principal de credite intr-un cont de venituri ale bugetului de stat .

(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, dupa intrarea in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2019, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, sa majoreze veniturile bugetului de stat la o pozitie distincta, precum si cheltuielile bugetului de stat si cheltuielile prevazute in bugetul aprobat al ordonatorului principal de credite la o pozitie distincta, cu sumele virate potrivit prevederilor alin. (2) .

(4) Sumele suplimentate in bugetul ordonatorului principal de credite potrivit alin. (3) se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

Articolul 30

Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2018 se realizeaza pana la data de 31 martie 2019.

Articolul 31

Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se mentine la 1. 100 lei si, incepand cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 15% si este de 1. 265 lei.

Articolul 32

Incepand cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile ulterioare, se mentine la 640 lei si incepand cu 1 septembrie 2019 se majoreaza cu 10% si este de 704 lei.

Articolul 33

In anul 2019, indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,20.

Articolul 34

(1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2019, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare se majoreaza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2018.

(2) Incepand cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii .

(Din 09-ian-2020 Art. 34, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 1/2020)

(3) Ordonatorii de credite raspund in conditiile legii de stabilirea nivelului sporurilor cu respectarea alin. (2) si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget pe anul 2019.

(4) Pentru personalul incadrat in unitatile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitatile administrativ-teritoriale, aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, influentele financiare determinate de cresterile salariale prevazute la alin. (1) se asigura prin transferuri din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, de la titlul VI A«Transferuri intre unitati ale administratiei publiceA».

(5) In aplicarea prevederilor alin. (4) , influentele financiare determinate de cresterile salariale se acorda pe baza de documente justificative in conditiile stabilite prin contractele incheiate intre casele de asigurari de sanatate si unitatile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitatile administrativ-teritoriale, reglementate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

(6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) sumele aferente platii influentelor financiare determinate de cresterile salariale prevazute la alin. (1) se asigura pe anul 2019 prin virari de credite de angajament si credite bugetare de la titlul II A«Bunuri si serviciiA».

(Din 30-mai-2019 Art. 34, alin. (3) din capitolul II completat de Art. IV din Ordonanta urgenta 35/2019)

(7) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2020, incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica si functiile asimilate acestora, prevazute in anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se mentin la nivelul aferent lunii decembrie 2019.

(Din 09-ian-2020 Art. 34, alin. (6) din capitolul II completat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 1/2020)

Articolul 35

(1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin (2) -(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 2019-2021, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza in cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzator acestora.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , in perioada 2020-2021, pentru activitatea desfasurata de personalul militar, politisti, politistii din penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, se acorda drepturile prevazute de legislatia aferenta lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezinta solda de functie/salariul de functie/salariul de baza cuvenit(a) .

(Din 09-ian-2020 Art. 35, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 1/2020)

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , munca suplimentara prestata in perioada 2019-2021 peste programul normal de lucru de catre personalul cu statut special care are atributii pentru desfasurarea activitatilor deosebite cu caracter operativ sau neprevazut in domeniul ordinii si sigurantei publice, in respectarea regimului frontierei de stat a Romaniei, in situatii de urgenta, in personalizarea, emiterea si evidenta generala a documentelor de identitate si a pasapoartelor simple, in emiterea si evidenta permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum si de catre functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzator, se plateste cu o majorare de 75% din solda de functie/salariul de functie cuvenit(a) , proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii . Plata majorarii se efectueaza in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in urmatoarele 60 de zile dupa prestarea muncii suplimentare.

(4) Plata majorarii prevazute la alin. (3) se efectueaza astfel incat sa se incadreze in limita de 3% din suma soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si a soldelor de comanda/salariilor de comanda.

(5) In cazul functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, limita de 3% prevazuta la alin. (3) se stabileste la nivelul bugetului centralizat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(6) In situatia prevazuta la alin. (3) , munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru se poate plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, in scris, fara a se depasi 180 de ore anual. In cazuri cu totul deosebite, munca suplimentara se poate efectua si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite si cu acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii, precum si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate.

(7) Conditiile de stabilire a majorarii prevazute la alin. (3) , precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut pentru care se acorda acest drept se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(8) Dispozitiile alin. (3) -(7) nu aduc atingere prevederilor art. 35 alin. (2) , care se aplica in mod corespunzator.

(9) Ordonatorii de credite raspund in conditiile legii de stabilirea si acordarea drepturilor prevazute la alin. (2) -(4) numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget .

Articolul 36

(1) In perioada 2019-2020, personalul din cadrul institutiilor si autoritatilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, beneficiaza de vouchere de vacanta in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de indemnizatia de hrana prevazuta la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

(11) Cuantumul indemnizatiilor de hrana acordate conform alin. (1) personalului din cadrul institutiilor din sistemul sanitar si de asistenta sociala nu se ia in calcul la determinarea limitei prevazute la art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

(Din 25-feb-2019 Art. 36, alin. (1) din capitolul II completat de Art. 4 din Ordonanta urgenta 10/2019)

(2) In perioada 2019-2021, institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu acorda personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu exceptia tichetelor de cresa, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare .

(3) In perioada 2019-2021, institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu acorda personalului din cadrul acestora premii.

Afişează OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 114/2018    OUG 1/2020    OUG 114/2018 actualizata 2020    OUG 114/2018 aplicabila in 2020    OUG 114/2018 modificata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014Articole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro