Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

  Publicat: 19 Feb 2010       47711 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 18/02/2010

(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Puterile publice existente in stat.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Indeplinirea de acte juridice, in temeiul unor prevederi legale obligatorii, de catre o persoana, reprezentant, in numele si interesul unei alte persoane, reprezentat.
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Materialele pe care le utilizeaza o imprimanta in timpul functionarii.

(5) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale emit, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, extras de registru privind starea persoanei juridice referitoare la functionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventa, reorganizare judiciara, faliment sau suspendare temporara a activitatii.

(6) Pentru a veni in sprijinul persoanelor fizice si juridice supuse inregistrarii in registrul comertului, in cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale functioneaza serviciile de asistenta pentru comercianti, care au rolul de a asigura prestarea serviciilor de asistenta prevazute la art. 35 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, anterior depunerii cererilor de inregistrare .

(7) Oficiul National al Registrului Comertului publica Buletinul procedurilor de insolventa, in format electronic si/sau hartie, in conditiile legii.

(8) In scopul favorizarii transparentei, sigurantei si predictibilitatii mediului de afaceri, al asigurarii celeritatii solutionarii cererilor persoanelor supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului potrivit legii, Oficiul National al Registrului Comertului elaboreaza si publica ghiduri de informare cu privire la formalitatile necesare efectuarii inregistrarilor in registrul comertului si a celorlalte functii ale sale, culegeri de practica judiciara a instantelor in domeniul insolventei, ca urmare a publicarii hotararilor judecatoresti in Buletinul procedurilor de insolventa, precum si altele asemenea. Acestea pot fi publicate pe suport hartie si/sau in format electronic. De asemenea, Oficiul National al Registrului Comertului publica in format electronic si/sau hartie date, informatii privind anumite inregistrari efectuate in registrul comertului, pe diverse criterii, si asigura, la cerere, informarea permanenta asupra cererilor de inregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale spre solutionare pentru persoanele inregistrate.

(9) Oficiul National al Registrului Comertului poate infiinta birouri teritoriale in strainatate in vederea indeplinirii functiilor prevazute la alin. (1)-(7). Aceste birouri sunt infiintate in subordinea Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. In cadrul acestora isi desfasoara activitatea specialisti in consultanta si asistenta in constituirea si functionarea comerciantilor si sunt conduse de un coordonator. Statutul personalului si obligatiile acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.ARTICOLUL 4
Alte functii ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale(1) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale asigura transmiterea datelor in vederea inregistrarii fiscale a contribuabililor si obtinerii codului unic de inregistrare de la Ministerul Finantelor Publice, cat si a informatiilor din cazierul fiscal, in conditiile legii.

(2) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale elibereaza certificate constatatoare, anexa la certificatul de inregistrare si certificatul de inscriere de mentiuni, dupa caz, in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere, conform Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si asigura transmiterea acestora catre autoritatile publice competente.ARTICOLUL 5
Atributiile Oficiului National al Registrului Comertului(1) In calitate de persoana juridica ce are in subordine oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, Oficiul National al Registrului Comertului are urmatoarele atributii:

a) tine registrul central al comertului pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale care desfasoara activitati economice, prin centralizarea tuturor datelor inregistrate in evidentele registrelor comertului tinute la nivel teritorial si validate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;

b) tine cataloagele firmelor si emblemelor;

c) obtine si tine evidenta acordurilor Secretariatului General al Guvernului sau, dupa caz, al prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in circumscriptia teritoriala in care solicitantul si-a stabilit sediul social, privind folosirea firmei in conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) asigura organizarea in cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale a activitatii de asistenta acordata persoanelor juridice si persoanelor fizice supuse inregistrarii;

e) asigura indrumarea metodologica unitara la nivel national;

f) asigura eliberarea de certificate constatatoare, extrase de registru, informatii din registrul comertului si certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidarii societatilor comerciale in nume colectiv, societatilor comerciale in comandita simpla si societatilor comerciale cu raspundere limitata, conform Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor inclusiv, prin servicii on-line permanente; asigura, la cerere, informarea permanenta asupra cererilor de inregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale spre solutionare pentru persoanele inregistrate;

g) asigura coordonarea activitatii de indrumare si reprezentare legala prin Directia contencios;

h) asigura proiectarea, realizarea, implementarea si intretinerea sistemului informatic unitar la nivel national;

i) asigura proiectarea formularelor tipizate utilizate in activitatea registrului comertului;

j) editeaza Buletinul procedurilor de insolventa in care se publica citatiile, comunicarile instantelor de judecata, hotararile judecatoresti, convocarile si notificarile actelor de procedura efectuate de instantele judecatoresti si cele ale practicienilor in insolventa, dupa deschiderea procedurii de insolventa, conform dispozitiilor legale in vigoare;

k) furnizeaza Buletinul procedurilor de insolventa pe baza de abonament si individual, informatii din Buletinul procedurilor de insolventa, copii ale Buletinului procedurilor de insolventa si copii certificate de pe actele publicate;

l) asigura informarea statistica;

m) asigura administrarea hard si soft a retelelor locale de calculatoare si a comunicatiilor cu oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;

n) colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice responsabile pentru elaborarea, actualizarea si utilizarea unor nomenclatoare unitare pe plan national;

o) colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice implicate in emiterea avizelor prealabile necesare in vederea constituirii si autorizarii functionarii comerciantilor, pentru simplificarea procedurilor specifice;

p) asigura accesul solicitantilor la formularele-tip utilizate in activitate;

q) coordoneaza activitatea in domeniul bugetar si financiar- contabil;

r) coordoneaza activitatea de administrare si gestionare a patrimoniului oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului;

s) coordoneaza activitatea de resurse umane, formare profesionala si evaluare a salariatilor Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;

t) supravegheaza si asigura persoanelor interesate liberul acces la informatiile de interes public conform legislatiei in vigoare;

u) coordoneaza activitatile de management al calitatii;

v) coordoneaza activitatile de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta;

w) propune organelor abilitate, spre aprobare, taxele si tarifele ce pot fi percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului pentru operatiunile si serviciile prestate;

x) asigura continuitatea aprovizionarii cu mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale consumabile specifice activitatii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului;

y) asigura si realizeaza auditul activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;

z) coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;

Afişează Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ONRC    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Neplata drepturilor salariale.Dreptul salariatului de a solicita daune morale.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL IASI Decizia nr. 380/13.06.2019

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Lipsa unei convocari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare. Incalcarea dreptului la aparare al angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 3217 din data de 11.10.2019

Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa convocarii scrise a salariatei la cercetarea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba - Sentinta civila nr. 637/2019Articole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP