Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

  Publicat: 19 Feb 2010       47323 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 18/02/2010

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.


(1) Oficiul National al Registrului Comertului este condus de un director general selectionat prin concurs organizat de Ministerul Justitiei, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei. Directorul general este numit prin ordin al ministrului justitiei, in conditiile legii.

(2) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului este ordonator secundar de credite si reprezinta Oficiul National al Registrului Comertului in relatiile cu tertii, fiind conducatorul si coordonatorul activitatii specifice prevazute de lege, iar in aceasta calitate:

a) transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite bugetul anual si rectificarile acestuia;

b) are obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiei publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale;

c) raspunde de angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

d) raspunde de integritatea bunurilor incredintate Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;

e) raspunde de organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si executiei bugetare;

f) raspunde de organizarea sistemului de monitorizare a sistemului de achizitii publice si a programului de lucrari si investitii necesare publice;

g) raspunde de organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului conform prevederilor legale;

h) aproba planul de organizare a controlului financiar preventiv si a auditului intern;

i) asigura coordonarea si controlul activitatii Oficiului National al Registrului Comertului, precum si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;

j) numeste personalul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, conform art. 10 alin. (6) din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita bugetului aprobat anual si a statelor de personal existente;

k) aproba infiintarea si desfiintarea birourilor teritoriale ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale in baza avizului Consiliului consultativ, tinand cont de conditiile financiare ale desfasurarii activitatii acestora;

l) stabileste politica referitoare la calitate si modul de implementare si mentinere a sistemului de management al calitatii in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.

m) inainte de a angaja si utiliza creditele bugetare, respectiv inainte de a lua orice masura care ar produce o cheltuiala, ordonatorul de credite trebuie sa se asigure ca masura luata respecta principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sanatos, in special ale economiei si eficientei cheltuielilor. Utilizarea creditelor bugetare trebuie sa fie precedata de o evaluare care sa asigure ca rezultatele obtinute sunt corespunzatoare resurselor utilizate.

(3) In realizarea atributiilor sale, directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului poate delega, prin decizie, competentele ce ii revin, precum si dreptul de semnatura directorilor generali adjuncti, directorilor de directii, directorilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, dupa caz, in functie de specificul activitatii acestora. Atunci cand delegarea se refera la operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor care sunt in competenta sa ca ordonator secundar de credite, in actul de delegare trebuie specificate limitele si conditiile delegarii, respectiv atributiile persoanelor delegate, subdiviziunile clasificatiei bugetului aprobat pentru care au fost imputernicite sa efectueze aceste operatiuni si termenul de valabilitate a imputernicirii. In cazul in care se decide incetarea delegarii, actul de incetare a delegarii se comunica persoanelor mentionate mai sus.

(4) In cazul in care directorul general se afla in imposibilitate temporara de exercitare a atributiilor sale si nu si-a delegat competentele, potrivit alin. (3), ministrul justitiei desemneaza dintre directorii generali adjuncti un inlocuitor al directorului general.

(5) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului aproba prin decizie:

a) regulamentul intern, cu avizul Consiliului consultativ si dupa consultarea reprezentantilor salariatilor;

b) instructiuni, proceduri de lucru, alte formulare decat cele aprobate prin ordin al ministrului justitiei, alte regulamente, in baza propunerilor directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si ale directorilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.

(6) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului desemneaza, prin decizie, pe baza propunerilor facute de directorii de directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului sau ale directorilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, dupa caz, grupurile de lucru constituite la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului in scopul elaborarii documentelor necesare in vederea desfasurarii unitare a activitatii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului.

(7) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului poate dispune, prin decizie, ca din comisiile de analiza, comisiile de lucru, comisiile de verificare, comisiile de cercetare disciplinara si altele asemenea sa faca parte directorii generali adjuncti, directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, directorii adjuncti ai oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, directorii de directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, sefii de servicii si sefii de birouri din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului ori al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sau alti salariati, dupa caz.ARTICOLUL 9
Directorii generali adjuncti(1) Directorul general este ajutat in activitatea sa de conducere de 2 directori generali adjuncti, potrivit organigramei aprobate prin ordin al ministrului justitiei.

(2) Directorii generali adjuncti sunt selectionati prin concurs, organizat de Ministerul Justitiei, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei si sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei, in conditiile legii.

(3) Directorii generali adjuncti organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, pe baza delegarilor de competenta date de directorul general.

(4) Directorii generali adjuncti reprezinta Oficiul National al Registrului Comertului in raporturile cu alte institutii publice, pe baza delegarilor de competenta si de drept de semnatura date de catre directorul general.

(5) Directorii generali adjuncti indeplinesc orice alte atributii rezultate din lege sau din dispozitiile directorului general, specifice domeniului de activitate .ARTICOLUL 10
Consiliul consultativ(1) Pentru activitatea de indrumare metodologica, organizare si functionare a registrului comertului, ce revine Oficiului National al Registrului Comertului, directorul general numeste, prin decizie, Consiliul consultativ.

(2) Consiliul prevazut la alin. (1) este organ consultativ si este format din directorul general, directorii generali adjuncti, directorii directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Lucrarile de secretariat sunt asigurate de Directia contencios, directorul directiei desemnand o persoana in acest sens.

(3) Consiliul consultativ se intruneste ori de cate ori este nevoie, la convocarea si sub conducerea directorului general, care este presedintele de drept, iar in lipsa acestuia, a unuia dintre directorii generali adjuncti. Consiliul consultativ poate fi consultat si prin corespondenta.

(4) Hotararile adoptate de Consiliul consultativ in exercitarea atributiilor sale se iau cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenti. In caz de paritate, votul directorului general este decisiv. Hotararile adoptate se supun aprobarii, prin decizie, directorului general.

(5) Dezbaterile Consiliului consultativ sunt consemnate in procesul-verbal de sedinta, care cuprinde discutiile purtate, opiniile exprimate si hotararile adoptate.

Afişează Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ONRC    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Neplata drepturilor salariale.Dreptul salariatului de a solicita daune morale.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL IASI Decizia nr. 380/13.06.2019

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Lipsa unei convocari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare. Incalcarea dreptului la aparare al angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 3217 din data de 11.10.2019

Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa convocarii scrise a salariatei la cercetarea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba - Sentinta civila nr. 637/2019Articole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP