Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

  Publicat: 19 Feb 2010       47319 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 18/02/2010

Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Puterile publice existente in stat.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

b) asigura si raspund pentru existenta conditiilor necesare pentru transmiterea automata in format electronic, in mod continuu, catre Oficiul National al Registrului Comertului a tuturor inregistrarilor efectuate in registrul teritorial al comertului;

c) asigura si raspund pentru asigurarea conditiilor si implementarea aplicatiilor la nivel teritorial a aplicatiilor informatice realizate de Oficiul National al Registrului Comertului si a tuturor programelor realizate de acesta, precum registratura, condica judecatorului delegat si orice alte evidente;

d) urmaresc si raspund de intocmirea, conform legii, a notelor de calcul si incasarea taxelor si tarifelor de catre personalul din subordine, precum si de colectarea altor sume prevazute de legislatia in vigoare in competenta oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;

e) dispun si urmaresc efectuarea actiunilor de dizolvare judiciara a persoanelor juridice, in baza imputernicirii date in acest sens de directorul general, potrivit legii;

f) solutioneaza sesizarile si reclamatiile formulate la adresa personalului din subordine si in legatura cu activitatea specifica oficiului registrului comertului de pe langa tribunal. Orice sesizare sau reclamatie este comunicata in scris Oficiului National al Registrului Comertului, in termen de 24 de ore, insotita de masurile propuse/dispuse. Raspund de rezolvarea in termen legal a cererilor cu care sunt sesizati din partea tertilor si de personalul din subordine si de tinerea registrului de petitii si reclamatii pentru oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul pe care il conduc;

g) asigura, prin structura de specialitate, evidenta financiar-contabila la nivel de balanta lunara;

h) intocmesc propuneri pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli, iar dupa aprobarea acestuia executa si urmaresc incadrarea in sumele aprobate;

i) propun anual, in baza evaluarii anuale, tematica programelor de perfectionare si evaluare a pregatirii profesionale a personalului oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, precum si calendarul acestora;

j) asigura indeplinirea atributiilor dispuse de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului in legatura cu toate structurile functionale pe care le coordoneaza;

k) administreaza si gestioneaza bunurile mobile si imobile din patrimoniul afectat oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si raspund de integritatea acestora;

l) propun si asigura incadrarea salariatilor, potrivit organigramei si statului de functii aprobate prin ordin al ministrului justitiei;

m) negociaza, in baza delegarilor de competenta date de directorul general, anual, salariile cu personalul din subordine, cu respectarea contractului colectiv de munca si a prevederilor aprobate prin ordin al ministrului justitiei, in limita bugetului de venituri si cheltuieli;

n) intocmesc fisa postului pentru fiecare salariat, conform dispozitiilor Oficiului National al Registrului Comertului;

o) controleaza si raspund de conduita personalului din subordine in relatia cu publicul, in relatiile cu alte autoritati sau institutii publice, in relatia cu ceilalti salariati si comunica in termen de 24 de ore conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice fapte si acte ale personalului din subordine de natura a atrage aplicarea unor sanctiuni specifice incalcarii raporturilor de munca;

p) transmit lunar, sub semnatura, balantele de verificare la Oficiul National al Registrului Comertului, in termenul legal, si raspund pentru continutul acestora;

q) asigura si raspund de respectarea normelor de ordine si disciplina de catre salariatii din subordine, precum si a regulamentului intern;

r) informeaza in scris, in termen de 24 de ore, despre orice date si fapte de natura a afecta in orice mod imaginea institutiei;

s) comunica in scris Oficiului National al Registrului Comertului si raspund pentru orice incidente sau disfunctionalitati aparute in activitatea oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunand si solutiile de remediere, si raspund pentru aceasta;

t) asigura efectuarea activitatilor specifice de asistenta acordate solicitantilor in conditiile legii, inainte de depunerea cererilor de inregistrare;

u) comunica in scris Oficiului National al Registrului Comertului, in termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta prin directorul general, directorii generali adjuncti, directiile de specialitate despre activitatea proprie;

v) asigura, prin colaborare cu presedintele tribunalului pe langa care functioneaza, prezenta judecatorului delegat la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in vederea solutionarii cererilor prevazute de lege, si raspund de asigurarea, din punct de vedere administrativ, a conditiilor necesare pentru desfasurarea sedintelor acestuia;

w) raspund de aplicarea si respectarea normelor privind sanatatea si securitatea in munca;

x) colaboreaza cu institutiile si autoritatile publice in conditiile legii;

y) emit deciziile si/sau dispozitiile de serviciu necesare desfasurarii activitatii proprii, conform competentelor proprii;

z) intocmesc si inainteaza la Oficiul National al Registrului Comertului propuneri fundamentate privind activitatea desfasurata de birourile teritoriale, personalul si spatiul necesar functionarii birourilor teritoriale, dotarea materiala si tehnica de calcul, cu incadrarea obligatorie in bugetul aprobat al oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, conform procedurilor/instructiunilor de lucru aprobate;

aa) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea birourilor teritoriale si respectarea prevederilor regulamentului intern, a normelor de securitate si sanatate in munca si P.S.I.;

bb) implementeaza si aplica sistemul de management al calitatii in cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul pe care il coordoneaza;

cc) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice activitatii oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul pe care il conduc.ARTICOLUL 14
Directorii de directii din cadrul Oficiului National
al Registrului ComertuluiDirectorii directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului sunt numiti prin decizie a directorului general, fiind selectionati prin concurs/examen organizat de Oficiul National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si au urmatoarele atributii si obligatii:

a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea directiei pe care o conduc si a personalului din subordine, potrivit actelor normative aplicabile, prin emiterea de dispozitii scrise;

b) asigura si raspund de aplicarea si punerea in practica a deciziilor emise de directorul general, ce le sunt aplicabile;

c) indeplinesc la termen obligatiile prevazute de lege sau sarcinile pe care le primesc;

d) asigura indrumarea metodologica a structurilor interne organizate la nivelul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a personalului acestora, prin emiterea de dispozitii, instructiuni de lucru, proceduri si altele asemenea;

e) intocmesc fisa postului pentru fiecare salariat subordonat, la propunerea sefilor structurilor subordonate, dupa caz;

f) informeaza in scris directorul general sau directorii generali adjuncti cu privire la problemele specifice si la eventualele disfunctionalitati constatate in cadrul directiei pe care o conduc;

g) informeaza in scris celelalte directii si structuri din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale cu privire la activitatea proprie si la implicatiile acesteia asupra intregii activitati, prin emiterea de note de informare care vor fi afisate pe pagina de intranet a institutiei;

h) propun initierea actiunilor de instruire si evaluare a personalului din subordine, precum si a personalului oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, conform activitatii directiei pe care o coordoneaza;

i) asigura implementarea si aplicarea sistemului de management al calitatii in cadrul directiei pe care o coordoneaza;

j) solutioneaza sesizarile si reclamatiile formulate la adresa personalului din subordine si in legatura cu activitatea specifica directiei pe care o coordoneaza si comunica in scris, in termen de 24 de ore, conducerii Oficiului National al Registrului Comertului despre acestea si, dupa caz, masurile dispuse. In acest scop raspund pentru organizarea si rezolvarea in termen legal a cererilor cu care sunt sesizati din partea tertilor si ale personalului din subordine;

k) comunica in scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, in termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta despre activitatea proprie;

l) controleaza si raspund de conduita personalului din subordine in relatia cu publicul, in relatiile cu alte autoritati sau institutii publice, precum si in relatiile dintre personalul din subordine si comunica in termen de 24 de ore conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice fapte si acte ale personalului din subordine care contravin acestuia, fapte si acte de natura a atrage aplicarea unor sanctiuni specifice incalcarii raporturilor de munca;

Afişează Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ONRC    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Neplata drepturilor salariale.Dreptul salariatului de a solicita daune morale.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL IASI Decizia nr. 380/13.06.2019

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Lipsa unei convocari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare. Incalcarea dreptului la aparare al angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 3217 din data de 11.10.2019

Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa convocarii scrise a salariatei la cercetarea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba - Sentinta civila nr. 637/2019Articole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP