Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Ordonanta 30/2011 aduce modificari Codului Fiscal in ceea ce priveste impozitele si taxele locale. Studiu de caz

Ordonanta 30/2011 aduce modificari Codului Fiscal in ceea ce priveste impozitele si taxele locale. Studiu de caz

  Publicat: 26 Oct 2011       4807 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Aceste modificari cuprind, printre altele, modificari privind impozitul pe cladiri

Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Act adoptat de organele de stat,
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
(Amortization) Procesul de reducere graduala a datoriei prin plata in rate a principalului si a dobanzii.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;

Aceasta prevedere legislativa intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2012. In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii. Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare. Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50% inclusiv.

In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective.

In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladiri este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului - persoana juridica.

In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii ani anteriori anului fiscal de referinta, cota de impozit pe cladiri se stabileste astfel:

- Intre 10% si 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani (fata de 5%- 10% cum era prevazut anterior)
- Intre 30% si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani.

Aceasta cota de impozit se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in evidentele contabile ale persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. De la aceste prevederi fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local sau al Municipiului Bucuresti si poate fi cuprinsa intre 0,25 si 1,50%, inclusiv.

Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic este de minim 5% din valoare de inventar a cladirii. Sunt exceptate de la prevederile mentionate anterior structurile care au autorizatie de construire in perioada de valabilitate daca au inceput lucrarile in termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizatiei de construire.

Declararea cladirilor

Declararea cladirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.

Noi modalitati de stabilire a datei dobandirii cladirii

Atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice, pentru cladirile construite potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:

- pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor;
- pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege;
- pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis.


Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport de care se stabileste impozitul pe cladiri. Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin in proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire. Scutiri si facilitati privind impozitul pe cladiri

Incepand cu 1 octombrie 2011, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pe o perioada de minimum 7 ani, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica, sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011.

Totodata, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri/taxei pe cladiri pe o perioada de 5 ani consecutivi, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor, pentru proprietarii care executa lucrari in conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitecturalambientale a cladirilor.

STUDIU DE CAZ

La 31 decembrie 2011, o societate comerciala detine o cladire a carei valoare de inventar este de 1.000.000 lei si are o durata de viata ramasa de 25 ani. Aceasta cladire nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani.

Cotele de impozitare stabilite prin hotarare a Consiliul Local sunt:

- 1% pentru cladirile reevaluate in ultimii 3 ani si/sau cladiri noi si

- 15% pentru cladirile nereevaluate in ultimii 3 ani

Putem avea 3 posibilitati:

1. Cladirea nu se reevalueaza:

Impozitul se calculeaza aplicand cota de 15% la valoarea de inventar a cladirii.

1.000.000 lei * 15% = 150.000 lei/an

2. Cladirea este reevaluata, iar valoarea stabilita in urma reevaluari este de 1.300.000 lei

(o crestere cu 300.000 de lei fata de valoarea initiala)

3. Impozitul se calculeaza aplicand cota de 1% la valoarea de inventar reevaluata.

1.300.000 lei * 1% = 13.000 lei/an

In acest caz, rezulta un surplus de amortizare in valoare de 12.000 lei/an

- Cladirea este reevaluata, iar valoarea de inventar stabilita in urma reevaluari este de 900.000 lei (o scadere cu 100.000 de lei fata de valoarea initiala)

Impozitul se calculeaza aplicand cota de 1% la valoarea de inventar reevaluata.

900.000 lei * 1% = 9.000 lei/an

In acest caz, rezulta: o reducere a cheltuieli cu amortizarea in valoare de 4.000 lei/an si o cheltuiala nedeductibila de 1.000.000 - 900.000 = 100.000 lei, care genereaza un impozit pe profit in valoare de 16.000 lei.

Nota: exemplul de mai sus trateaza aspectele primei reevaluari ale unui imobil, pentru care nu este evidentiat in contabilitate o rezerva din reevaluare, respective sold in contul contabil 105 ``Rezerve din reevaluare``.

Andreea MIHAIESCU
Preciziei Business Center Bd. Preciziei nr.1 Tronson 1 et.2 sector 6, Bucuresti, cod 062202 Tel./Fax: 021.313.0606 021.313.1060, 021.313.0484 Mobil: 0726.366.393 andreea.mihaiescu@rmaudit.roCiteşte mai multe despre:    Impozite    Impozite pe cladiri 2012    Impozite auto 2012

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Formularul 230 pe 2023 editabil si PDF
26 Dec 2022 | 40216

Formularul 230 editabil 2022 pdf pentru redirectionarea a 2 sau 3,5 la suta din impozitul datorat
27 Dec 2021 | 54026

Persoanele inregistrate in SPV pot face plata obligatiilor fiscale la buget direct cu cardul bancar prin interconectarea cu ghiseul.ro
13 Jun 2020 | 956

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 1777

M. Finantelor: Masuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei si companiilor afectate de raspandirea virusului COVID-19
20 Mar 2020 | 876

Legea 19/2020: Guvernul a stabilit modul de acordare si de plata a zilelor libere pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
19 Mar 2020 | 1494Articole Juridice

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Impozitele speciale prelevate pe cifra de afaceri a intreprinderilor de telecomunicatii si din sectorul comertului cu amanuntul sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Uzucapiune. Inaplicabilitatea dispozitiilor referitore la achiesarea la pretentiile formulate de reclamant. Inexistenta justului titlu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 5/9.01.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020