din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ghidul ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapartilor centrale, din 12.06.2019

Ghidul ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapartilor centrale, din 12.06.2019

  Publicat: 28 Jun 2019       2595 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 525 din 27.06.2019

Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Asezate in sectiunea I, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri ce se pot lua in cauzele privitoare la infractiuni pedepsite cu inchisoare,
Un grup mic de angajati, desemnati sa lucreze impreuna la un anumit proiect.
Din punctul de vedere al dreptului international privat, conflictul de legi in spatiu apare in situatia in care, privitor la un raport juridic cu element de extraneitate,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Europa "cu geometrie variabila" este termenul utilizat pentru a descrie o metoda de integrare diferentiata, care tine seama de diferentele ireconciliabile care exista in interiorul structurii de integrare, si care face posibila, prin urmare, o separare permanenta intre un grup de state membre si un numar de unitati de integrare mai putin dezvoltate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice

I. Acronime
1. Cu exceptia cazului in care se prevede altfel, termenii definiti in Regulamentul (UE) nr. 648/2012 au acelasi inteles in cuprinsul prezentului ghid. In plus, se aplica urmatoarele definitii si acronime:
CPC - contraparte centrala autorizata in temeiul art. 14 din EMIR
RSTR CPC - Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind cerintele pentru contrapartile centrale
CE - Comisia Europeana
EMIR - Regulamentul privind infrastructura pietei europene - Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii
ESMA - Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete
ESMAR - Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere
UE - Uniunea Europeana
ANC - autoritati nationale competente
PFMI - principii CPSS-IOSCO pentru infrastructurile pietei financiare, aprilie 2012, elaborate de Comitetul pentru sisteme de plati si decontari al bancilor centrale din Grupul celor Zece (CPSS) si de Comitetul Tehnic al Organizatiei Internationale a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO)

II. Fondul si mandatul
2. In temeiul EMIR, CPC actioneaza pentru a servi interesele membrilor lor compensatori si ale clientilor. In consecinta, CPC are proceduri si politici organizationale robuste pentru a preveni eventualele conflicte de interese si pentru a le solutiona daca masurile preventive nu sunt suficiente. Art. 26, 28 si, cel mai important, art. 33 din EMIR, precum si art. 3, 5, 6 si 7 din RSTR CPC definesc normele organizationale care au ca scop indeplinirea obiectivelor respective.
3. Art. 33 din EMIR prevede cerintele de gestionare a conflictelor de interese de catre CPC. In special, CPC sunt obligate sa aiba procedurile organizationale sau administrative scrise pentru identificarea si gestionarea eventualelor conflicte de interese care pot aparea intre ele si membrii lor compensatori sau clientii acestora care le sunt cunoscuti CPC.
4. Atunci cand procedurile organizationale sau administrative ale unei CPC in materie de gestionare a conflictelor de interese nu sunt suficiente pentru a garanta prevenirea riscurilor de prejudiciere a intereselor unui membru compensator sau ale unui client, CPC sunt obligate sa descrie cu claritate membrului compensator sau clientului natura generala sau sursele conflictelor de interese, inainte de a accepta noi tranzactii din partea respectivului membru compensator.
5. Atunci cand CPC este o intreprindere-mama sau o filiala, trebuie luate in considerare toate circumstantele de care CPC are sau ar trebui sa aiba cunostinta si care pot duce la un conflict de interese ce decurge din structura si activitatile altei entitati din grup . Procedurile scrise cuprind circumstantele care constituie sau pot da nastere unui conflict de interese care risca sa prejudicieze interesele unuia sau ale mai multor membri compensatori sau clienti si procedurile care trebuie urmate si masurile care trebuie adoptate pentru gestionarea unui astfel de conflict .
6. In temeiul art. 16 din ESMAR, ESMA este imputernicita sa emita ghiduri si recomandari pentru a garanta aplicarea comuna, uniforma si coerenta a dreptului UE. ESMA considera ca este necesar sa se detalieze regulile si procedurile mentionate anterior privind conflictele de interese pentru CPC.
7. Scopul prezentului ghid este de a asigura aplicarea comuna, uniforma si consecventa a dispozitiilor de la art. 33 din EMIR si de la art. 3, 5, 6 si 7 din RSTR CPC. In vederea elaborarii prezentului ghid, ESMA a examinat si regulamentele emise in ceea ce priveste alte infrastructuri de piata, in special CSD-urile, si normele efective publicate de CPC.

III. Domeniu de aplicare
Cui i se aplica?
8. Prezentul ghid se aplica autoritatilor nationale competente care supravegheaza contrapartile centrale.
Ce se aplica?
9. Prezentul ghid se aplica in ceea ce priveste normele si procedurile pe care CPC le instituie in cazul conflictelor de interese in temeiul art. 33 din EMIR.
Cand se aplica?
10. Prezentul ghid se aplica in termen de doua luni de la publicarea pe site-ul ESMA in toate limbile oficiale ale UE.

IV. Obligatii de conformare si raportare
IV.1. Statutul ghidului

11. Prezentul document este un ghid emis in conformitate cu art. 16 din ESMAR. In conformitate cu art. 16 alin. (3) din ESMAR, autoritatile competente si participantii la pietele financiare, CPC in acest caz, trebuie sa depuna toate eforturile necesare pentru a respecta prezentul ghid.
12. Autoritatile competente carora li se aplica prezentul ghid trebuie sa se conformeze, incluzandu-le in practicile lor de supraveghere, precum si sa monitorizeze respectarea acestora de catre CPC-uri.


IV.2. Cerintele de raportare
13. Autoritatile nationale competente (ANC) carora li se adreseaza prezentul ghid trebuie sa informeze ESMA daca se conformeaza sau intentioneaza sa se conformeze acestuia, prezentand motivele in cazul neconformarii, in termen de doua luni de la data publicarii ghidului pe site-ul ESMA in toate limbile oficiale ale UE, la adresa euccp@esma.europa .eu.
14. In acest scop, CPC raporteaza propriei ANC, in mod clar si detaliat, daca respecta prezentul ghid.
15. In absenta unui raspuns pana la acest termen, se va considera ca ANC nu se conformeaza prezentului ghid. Un model de notificare este disponibil pe site-ul ESMA.

V. Ghid
V.1. Clarificarea conceptului de conflict de interese

16. Un conflict de interese exista atunci cand interesele proprii ale unei parti interesate interfereaza cu interesele CPC, cu interesele membrilor compensatori ai unei CPC sau cu interesele unui client, atunci cand clientul este cunoscut de CPC, cu privire la obiectivitatea sa de a lua o decizie sau la procesele decizionale pe care trebuie sa le urmeze in cadrul obligatiilor sale profesionale.
17. CPC trebuie sa ia in considerare eventuale conflicte de interese cel putin in urmatoarele relatii:
(i) intre CPC si o alta entitate din grup;
(ii) intre CPC si orice parte interesata care detine cel putin o participatie peste pragurile prevazute la art. 31 din EMIR;
(iii) intre CPC si o societate in cadrul careia un membru al consiliului de administratie sau un membru al comitetului indeplineste alte functii;
(iv) intre CPC si clientul unui membru compensator, pe care CPC il cunoaste;
(v) intre CPC, un furnizor de date, un furnizor de lichiditate, o banca custode, o banca de decontare, un agent de plata, un agent nostro sau orice alti prestatori de servicii catre CPC;
(vi) intre CPC si infrastructura pietei financiare conexe, precum un loc de tranzactionare, un sistem de plati, un sistem de decontare a titlurilor de valoare, un depozitar central de titluri de valoare, un registru central de tranzactii;
(vii) intre CPC si o CPC interoperabila;
(viii) intre CPC si un membru compensator;
(ix) intre CPC si o persoana relevanta.
18. O persoana care trebuie considerata relevanta include:
(i) personalul CPC (membrii consiliului de administratie, directorii, managerii si angajatii), precum si persoanele cu relatii stranse, cum ar fi membrii de familie ai acestora, si anume rudele directe sau prin alianta pana la gradul "al doilea" si persoanele aflate in intretinere sau persoanele care impart in mod permanent aceeasi gospodarie; si

Afişează Ghidul ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapartilor centrale, din 12.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Autoritatea de Supraveghere Financiara    ASF    EMIR    CPC    ESMA    Conflicte de interese

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

CEDO: Mihancea impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil. Accesul la o instanta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Pentru existenta unei abateri disciplinare este necesar ca fapta savarsita de salariat sa se rasfranga asupra procesului muncii
Pronuntaţă de: Tribunalul Suceava - Sentinta civila nr. 134/2020

Inlocuirea sanctiunii disciplinare de catre instanta de judecata nu constituie o imixtiune in prerogativa disciplinara a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 14 din data de 22 Ianuarie 2019

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Transferarea persoanelor condamnate. Masura de siguranta a internarii medicale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 2519 din 24 iunie 2010Articole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile in care se poate construi pe un teren privat cu functiunea de spatiu verde, dupa suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector
Sursa: Roxana Dudau, Partener Asociat si coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul Radu si Asociatii SPRL

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim