din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1706 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii, din 19.09.2019

Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii, din 19.09.2019

  Publicat: 27 Sep 2019       5122 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 786 din 27.09.2019 si aprobata prin Ordinul MFP nr. 3126/2019.

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Confirmare intr-o anumita functie
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Confirmare intr-o anumita functie
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

ARTICOLUL 1
Sfera de aplicare

(1) Prezenta procedura se aplica pentru obligatiile bugetare administrate de organul fiscal central.
(2) Prin obligatii bugetare administrate de organul fiscal central se intelege obligatii fiscale principale reprezentand impozite, taxe, contributii sociale, drepturi vamale si alte sume datorate bugetului general consolidat, precum si obligatii accesorii aferente acestora, stabilite prin:
a) declaratii fiscale;
b) decizii de impunere;
c) decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii;
d) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contributii sociale, drepturi vamale si alte sume datorate bugetului general consolidat.
(3) Prin obligatii bugetare administrate de organul fiscal central se intelege inclusiv obligatiile bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii, existente in evidenta organului fiscal central competent in vederea recuperarii.
(4) Debitorii ce pot beneficia de facilitatile prevazute in prezenta procedura sunt:
a) debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligatii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei;
b) debitorii, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica, unitati administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti ori institutiile publice, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligatii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central de un milion lei sau mai mari.
(5) In categoria debitorilor prevazuti la alin. (4) se includ si urmatorii debitori:
a) debitorii declarati insolvabili, potrivit legii;
b) persoanele carora li s-a stabilit raspunderea solidara potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Codul de procedura fiscala, sau raspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obligatiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a raspunderii sau a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de atragere a raspunderii;
c) debitorii aflati in procedura insolventei ori aflati in dizolvare, potrivit prevederilor legale in vigoare;
d) debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv inregistreaza numai obligatii de plata accesorii nestinse aferente obligatiilor bugetare principale stinse pana la aceasta data, iar accesoriile nu au fost stinse pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, denumita in continuare ordonanta, respectiv pana la data de 8 august 2019;
e) debitorii carora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligatii bugetare principale scadente pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unei inspectii fiscale in derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligatiilor bugetare principale si de data comunicarii deciziei de impunere.
(6) In situatia in care in urma analizei efectuate pentru accesarea masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare se constata ca in certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal pentru debitorul persoana juridica prevazut de cap. I din ordonanta, cuantumul obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 este sub plafonul de 1 milion lei la data eliberarii acestuia, debitorul poate beneficia de facilitatile fiscale prevazute de prezenta procedura in conditiile cap. II din ordonanta .
(7) Facilitatile fiscale prevazute la art. 2 alin. (1) se acorda de catre organul fiscal central.
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), in cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central in vederea recuperarii pentru care calculul de accesorii se efectueaza de catre autoritatile/institutiile care au transmis respectivele titluri, facilitatile fiscale se acorda de catre aceste autoritati/institutii.
(9) Obligatiile bugetare de a caror plata depinde acordarea facilitatilor sunt cele administrate/stabilite de fiecare dintre organele fiscale competente ori autoritatile/institutiile prevazute la alin. (7), respectiv (8), dupa caz.
(10) Obligatiile fiscale accesorii ce urmeaza a fi anulate sunt cele calculate de catre organul fiscal central ori autoritatile/institutiile prevazute la alin. (7), respectiv (8).
(11) Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere potrivit legii, organul fiscal verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 24-27 din ordonanta, pentru ansamblul obligatiilor bugetare existente atat pe CUI/CIF, cat si pe CNP/NIF potrivit legii.
(12) Pentru debitorii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, facilitatile fiscale se acorda atat pentru obligatiile bugetare datorate de acestia, cat si pentru cele ale sediilor sale secundare si se analizeaza raportat la totalul obligatiilor debitorului si a sediilor sale secundare. Aceste dispozitii sunt aplicabile si pentru debitorii persoane fizice care desfasoara si activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere sub alte forme decat asocieri.
(13) In cazul persoanelor fizice care exercita profesii libere sub forma asocierilor, facilitatile fiscale se acorda de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala debitorul isi are domiciliul fiscal prevazut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedura fiscala, pentru obligatiile de plata accesorii inregistrate de asociere, iar analiza indeplinirii conditiilor de acordare a facilitatilor fiscale se realizeaza fara a tine cont de modul de indeplinire a obligatiilor fiscale datorate de membrii acestora.
(14) Debitorii fara domiciliu fiscal in Romania care au obligatii de plata scadente pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv pot beneficia de facilitatile fiscale prevazute de prezenta procedura . In acest caz se aplica in mod corespunzator prevederile art. 18 din Codul de procedura fiscala.

ARTICOLUL 2
Obiectul facilitatilor fiscale

(1) Organul fiscal central sau, dupa caz, autoritatile/institutiile prevazute la art. 1 alin. (8) acorda urmatoarele facilitati fiscale:
a) amanarea la plata a obligatiilor de plata accesorii ramase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscala, pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, in cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifica organul fiscal conform art. 28 alin. (1) din ordonanta;
b) anularea obligatiilor de plata accesorii.
(2) Categoriile de obligatii de plata accesorii care, potrivit ordonantei, pot face obiectul facilitatilor fiscale prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:
a) dobanzi/majorari de intarziere;
b) penalitati de intarziere/penalitati de nedeclarare/penalitati;
c) orice alte obligatii de plata accesorii.
(3) Obligatiile de plata accesorii prevazute la alin. (2) sunt aferente:
a) obligatiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. 23 alin. (3) din ordonanta;
b) obligatiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv;
c) obligatiilor bugetare principale cu termene de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv si stinse pana la aceasta data;
d) obligatiilor bugetare principale scadente pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv si cuprinse in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale aflate in derulare la data de 8 august 2019.
(4) Prevederile alin. (3) lit. b) sunt aplicabile si obligatiilor de plata reprezentand taxa pe valoarea adaugata cu scadente anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv si care rezulta din inscrierea in randurile de regularizari din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corecteaza taxa pe valoarea adaugata cu scadente anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv.
(5) Ori de cate ori se face o regularizare potrivit alin. (4), in scopul stabilirii obligatiilor de plata accesorii ce pot face obiectul anularii, debitorii trebuie sa detalieze in cererea de anulare a accesoriilor informatiile cu privire la taxa pe valoarea adaugata inscrisa pe randul de regularizare, cu precizarea perioadei fiscale, a scadentei, precum si a sumei aferente.
(6) In sensul prevederilor art. 27 din ordonanta, prin inspectii fiscale aflate in derulare la data de 8 august 2019 se intelege inspectiile incepute anterior acestei date si pentru care decizia de impunere:
a) s-a emis si s-a comunicat incepand cu data de 8 august 2019;
b) s-a emis inainte de data de 8 august 2019 si s-a comunicat incepand cu 8 august 2019.

ARTICOLUL 3
Procedura de acordare a amanarii la plata

(1) Debitorii isi exprima intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii potrivit ordonantei, prin depunerea unei notificari, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura, astfel:

Afişează Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii, din 19.09.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ministerul Finantelor    Ordinul 3126/2019    Procedura    Anularea obligatiilor de plata accesorii    Amnistie fiscala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Validarea deciziilor acordarea de despagubiri privind acordarea de despagubiri pentru bunurile abandonate in Bulgaria de catre persoanele refugiat in baza Tratatului dintre Romania Bulgaria
Pronuntaţă de: Decizia nr. 420/27 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019Articole Juridice

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Poate fi obligat Statul Roman la plata cheltuielilor de judecata efectuate de inculpatul achitat pentru ca fapta penala nu exista?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept � scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Reglementarile Programului �Prima casa� in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro