din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1580 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania, din 30.09.2019

Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania, din 30.09.2019

  Publicat: 08 Oct 2019       3640 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 805 din 04.10.2019.

Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
A fost promulgat la 11.09.1865
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Dovada scrisa prin care
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Sistem de organizare
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
Angajarea presedintelui si a vicepresedintilor Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania, denumita in continuare ANMDMR, se face prin concurs, organizat de Ministerul Sanatatii, potrivit art. 7 alin. (2) din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Articolul 2
Poate ocupa postul de presedinte, respectiv vicepresedinte persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale:
a) are cetatenia romana si/sau cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene si/sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate deplina de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Articolul 3
Conditiile specifice sunt stabilite in fisa postului aprobata de catre ministrul sanatatii.

Articolul 4
(1) Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata ministrului sanatatii;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea potrivit legii, dupa caz;
c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
d) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
e) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
f) cazierul judiciar;
g) adeverinta medicala, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae, model comun european.
(2) Documentul prevazut la alin. (1) lit. f) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevazut la alin. (1) lit. f), anterior datei de sustinere a probei scrise.
(3) Documentele prevazute la alin. (1) lit. b) -d) se prezinta in copii insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Articolul 5
(1) Concursul se desfasoara in trei etape:
a) etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor din anuntul de concurs, etapa eliminatorie;
b) proba scrisa;
c) interviul de selectie.
(2) Probele de evaluare se noteaza cu note de la 1 la 10.
(3) Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

CAPITOLUL II
Publicitatea concursului

Articolul 6
(1) Ministerul Sanatatii are obligatia sa publice, cu cel putin 12 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru proba scrisa, anuntul privind concursul la sediul acestuia si pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii, la sectiunea special creata in acest scop, la sediul ANMDMR si pe pagina de internet a acesteia, la sectiunea special creata in acest scop, precum si intr-un cotidian de larga circulatie.
(2) Anuntul va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
a) denumirea postului pentru care se organizeaza concursul;
b) documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs;
c) conditiile generale si conditiile specifice care trebuie indeplinite pentru ocuparea postului;
d) tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora;
e) calendarul de desfasurare a concursului, respectiv data- limita si ora pana la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfasurare a probelor de concurs, termenele in care se afiseaza rezultatele pentru fiecare proba, termenele in care se pot depune si in care se afiseaza rezultatele contestatiilor, precum si termenul in care se afiseaza rezultatele finale;
f) bibliografia.
(3) Bibliografia continand legislatia specifica activitatii ANMDMR si lucrarile de specialitate in domeniul managementului sau managementului sanitar se stabileste de catre comisia de concurs si se publica impreuna cu anuntul de concurs.
(4) Informatiile referitoare la organizarea si desfasurarea concursului prezentate la alin. (2) se mentin la locul de publicare din sediul Ministerului Sanatatii, pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii, la sediul ANMDMR si pe pagina de internet a acesteia, pana la finalizarea concursului.
(5) Publicitatea in cazul modificarii unor aspecte referitoare la organizarea sau desfasurarea concursului se realizeaza in cel mai scurt timp posibil, prin mijloacele prevazute la alin. (1).
(6) Nerespectarea prevederilor cu privire la publicitatea concursului constituie motiv de anulare a concursului pentru ocuparea postului. Orice persoana interesata poate sesiza instanta de contencios administrativ.

CAPITOLUL III

Afişează Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania, din 30.09.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ANMDMR    Presedinte    Ministerul Sanatatii    Concurs    Metodologie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

CEDO: Iancu impotriva Romaniei. Proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Suspendarea partiala a activitatii. Timpul in care salariatul este la dispozitia angajatorului reprezinta timp de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 1210 din 24.09.2019

Perioada de izolare la locul de munca reprezinta timp de lucru. Ore suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5927/04.11.2020

Motivarea superficiala sau incompleta constituie o incalcare grava a dreptului partii la un proces echitabil
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal

Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa Nr. 324 din 17 noiembrie 2020

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: Situatia in care hotararea redactata de unul dintre membrii completului de recurs semnata pentru ceilalti membri de presedintele completului/instantei nu constituie motiv de contestatie in anulare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Conditiile in care se poate construi pe un teren privat cu functiunea de spatiu verde, dupa suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector
Sursa: Roxana Dudau, Partener Asociat si coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul Radu si Asociatii SPRL

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Dreptul Uniunii nu impiedica statele membre sa prevada proceduri civile de confiscare independent de constatarea unei infractiuni
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constituirea unei fundatii. Patrimoniu si documente necesare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu