din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1612 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

  Publicat: 31 Oct 2019       17905 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 873 din 30.10.2019.

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Act adoptat de organele de stat,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati

Articol unic
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21) - (23), cu urmatorul cuprins:
"(21) Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autoritatilor centrale privind protectia sanatatii populatiei nu este necesara pentru urmatoarele categorii de lucrari decat in situatiile speciale de derogare de la normele in vigoare prevazute de lege in care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei:
a) construirea, reabilitarea, extinderea si consolidarea de locuinte unifamiliale;
b) construirea de anexe gospodaresti;
c) construirea de imprejmuiri.
(22) Emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului nu este necesara pentru urmatoarele categorii de lucrari:
a) construirea de locuinte unifamiliale;
b) construirea de anexe gospodaresti, cu exceptia celor utilizate pentru cresterea animalelor;
c) consolidari ale imobilelor existente;
d) construirea de imprejmuiri;
e) dezmembrari, comasari de terenuri.
(23) Emiterea avizului Comisiei Tehnice de Circulatie nu este necesara pentru locuintele unifamiliale situate pe strazi de categoria II si III si care nu sunt in zona de intersectie cu sens giratoriu."
2. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie sa se refere strict la tipul de lucrari necesare realizarii constructiilor, fiind interzisa solicitarea de avize/acorduri care nu au temei tehnic si legal in raport cu obiectul acesteia."
3. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 51
(1) In vederea asigurarii nivelului de competenta tehnica necesar pentru emiterea in conditiile legii a certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire, autoritatile administratiei publice competente iau masurile organizatorice necesare pentru constituirea in cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean/al primarului/primarului general al municipiului Bucuresti si pentru functionarea potrivit prevederilor legale aplicabile a structurii de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si executarii lucrarilor de constructii, condusa de arhitectul-sef si avand in componenta personal cu pregatire adecvata in domeniile urbanismului, arhitecturii si constructiilor.
(2) In vederea gestionarii procesului de emitere a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare, structurile de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si executarii lucrarilor de constructii asigura verificarea operativa privind respectarea structurii si documentatiilor depuse si restituite, dupa caz, a documentatiilor necorespunzatoare, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, respectiv 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism."
4. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) stabilesc lista cuprinzand avizele/acordurile necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire, precum si de bransare/racordare la utilitati publice. Avizele obtinute de solicitant sunt valabile atat pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cat si pentru autorizarea lucrarilor de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefon, televiziune prin cablu si altele asemenea, fara a se solicita eliberarea altora;".
5. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:
"c1) indica nominal operatorii de retele tehnico-edilitare care vor emite respectivele avize/acorduri; avizele se vor solicita doar de la posesorii de retele supraterane si subterane care afecteaza suprafata de teren si/sau constructiile pentru care se solicita certificate de urbanism, cu consultarea bazei de date urbane constituite in conditiile legii;".
6. La articolul 6, alineatele (2) si (21) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritatile abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii prevazute la art. 4 si art. 43 lit. a) si se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
(21) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a acorda in termen de 10 zile lucratoare suport tehnic de specialitate autoritatilor prevazute la art. 43 lit. a) in procesul de emitere a certificatului de urbanism, pentru stabilirea cerintelor urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului."
7. La articolul 6, dupa alineatul (21) se introduc doua noi alineate, alineatele (22) si (23), cu urmatorul cuprins:
"(22) Certificatul de urbanism poate fi emis si comunicat solicitantului fie in format scriptic, fie in format digital, prin intermediul postei electronice, daca solicitantul si-a exprimat acordul in acest sens prin cererea-tip de emitere a certificatului de urbanism.
(23) Certificatul de urbanism emis in format digital se semneaza cu semnatura electronica calificata sau avansata, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 si 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si abrogare a Directivei 1999/93/CE, documentul avand aceeasi valoare juridica cu certificatul de urbanism emis in format scriptic."
8. La articolul 6, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii serviciilor deserviti de retelele tehnico-edilitare care au fost deteriorate, prin efectuarea unor lucrari autorizate, ca urmare a neindicarii pozitiei exacte a retelelor - date tehnice - de catre operatorii/posesorii retelelor sunt suportate integral de emitentul avizelor incomplete sau eronate."
9. La articolul 7, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 7
(1) Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, inclusiv pentru executarea lucrarilor de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefon, televiziune prin cablu si altele asemenea in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, in copie, urmatoarele documente:".
10. La articolul 7 alineatul (1), literele b) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) dovada, in copie conforma cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
. . . . . . . . . .
f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire. Pentru construirea unei locuinte unifamiliale poate fi scutita de taxe, prin hotarare de consiliu, persoana care nu detine singura ori impreuna cu sotul/sotia o locuinta, in baza certificatului fiscal emis de autoritatea competenta ."
11. La articolul 7, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(16) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), la solicitarea justificata a beneficiarilor, autorizatiile de construire se emit in regim de urgenta in termen de pana la 7 zile lucratoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgenta. Organizarea emiterii in regim de urgenta, precum si cuantumul taxei de urgenta se stabilesc in baza unui regulament propriu aprobat prin hotarare a consiliului local/judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti."
12. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In situatia in care in urma analizei documentatiei depuse se constata faptul ca aceasta este incompleta, necesita clarificari tehnice sau modificari, acest lucru se notifica in scris solicitantului, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu mentionarea elementelor necesare in vederea completarii acesteia."
13. La articolul 7, dupa alineatul (31) se introduc trei noi alineate, alineatele (32)-(34), cu urmatorul cuprins:
"(32) Incepand cu data notificarii, termenul pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se decaleaza cu numarul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune si a inregistra modificarile/completarile aduse documentatiei initiale ca urmare a notificarii, cu conditia depunerii acestora intr-un termen de maximum 3 luni de la primirea notificarii.
(33) In situatia necompletarii documentatiei in termenul prevazut la alin. (32), documentatia se poate restitui la cerere solicitantului, potrivit legii.
(34) Documentatia nu poate fi restituita fara respectarea prevederilor alin. (3) si (32)."
14. La articolul 7, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) In situatia neinceperii lucrarilor in termenul de valabilitate al autorizatiei de construire sau a schimbarii de tema si daca nu au fost aprobate reglementari urbanistice diferite fata de cele in temeiul carora a fost emisa autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire in baza aceleiasi documentatii pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism si fara obtinerea unor noi avize/acorduri, in masura in care aceasta noua autorizatie de construire este solicitata intr-un interval de timp egal cu termenul de valabilitate al autorizatiei de construire initiale. In cazul schimbarii regimului de protectie al imobilului sau al zonei in care se afla acesta, de la data emiterii autorizatiei pana la noua solicitare de autorizatie este necesara reconfirmarea avizului emis de catre autoritatea emitenta responsabila cu problematica protectiei."

Afişează Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 193/2019    Legea 50/1991    Autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Servitute de trecere pietonala si auto
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014

Lucrari de construire realizate fara autorizatie de construire.Obligarea executantului la desfiintarea lor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 65 din 8 ianuarie 2014

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Respingerea actiunii privind obligarea coproprietarului sa isi dea consimtamantul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a imobilului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, Decizia nr. 3460/R din 07.10.2011

Anularea autorizatie de construire. Demolarea constructiei edificate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2464 din 21.11.2011

Plangere contraventionala. Construire fara autorizatie
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Decizia nr. 80 din 25.01.2012

Legea nr. 50/1991. Obligarea de catre instanta la emiterea certificatului de urbanism
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IX-a de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 554 din 17.02.2010Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reguli speciale privind antrepriza de constructii
Sursa: EuroAvocatura.ro