din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4055 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Codul administrativ, actualizat 2024 - OUG 57/2019

Codul administrativ, actualizat 2024 - OUG 57/2019

  Publicat: 08 Dec 2023       66092 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Documente atasate
Anexe_Codul_Administrativ_2024.docx
Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat 2024

Actualizat prin:
- Legea 387/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
- Legea 348/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ


Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Varsta, genul, inaltimea, lungimea bratului, capacitatea fizica,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana care detine functia de ministru intr-un guvern dar nu este titularul nici unui minister
Persoana care detine functia de ministru intr-un guvern dar nu este titularul nici unui minister
Act adoptat de organele de stat,
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

(3) Guvernul poate dispune, in conditiile legii, modificari in organizarea si functionarea ministerelor, precum si transferul unor activitati de la un minister la altul ori la organe de specialitate din subordinea Guvernului sau a ministerelor.

(4) Ministrul isi indeplineste atributiile ce ii revin folosind aparatul propriu al ministerului, precum si prin organe de specialitate, institutii, operatori economici si alte structuri aflate in subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului.

(5) Viceprim-ministrii coordoneaza, sub conducerea nemijlocita a prim-ministrului, realizarea programului de guvernare acceptat de Parlament intr-un domeniu de activitate, scop in care conlucreaza cu ministrii care raspund de indeplinirea acestui program in cadrul ministerelor pe care le conduc.

Art. 57: Actele ministrilor

(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, ministrul emite ordine si instructiuni cu caracter normativ sau individual .

(2) Prin ordine se pot aproba norme metodologice, regulamente sau alte categorii de reglementari care sunt parte componenta a ordinului prin care se aproba.

(3) Actele administrative cu caracter normativ, neclasificate, potrivit legii, emise de ministru se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Actele prevazute la alin. (1) sunt semnate de ministri sau de persoanele delegate de acestia.

(5) Aprecierea necesitatii si oportunitatea emiterii actelor administrative ale ministrilor apartin exclusiv acestora.

(6) Prevederile alin. (1) -(5) se aplica, in mod corespunzator, si in cazul conducatorilor altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului si a ministerelor care au rang de secretar de stat sau subsecretar de stat .

Art. 58: Cabinetul ministrului

In fiecare minister se organizeaza cabinetul ministrului, in conditiile art. 546 lit. d) .

Art. 59: Secretarii de stat si subsecretarii de stat

(1) In activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de unul sau mai multi secretari de stat, potrivit actului normativ de infiintare, respectiv de organizare si functionare a ministerului, dupa caz.

(2) In cadrul ministerelor, institutiilor publice si altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale poate fi utilizata si functia de subsecretar de stat, potrivit actului normativ prevazut la alin. (1) .

(3) Secretarii de stat si subsecretarii de stat exercita atributiile stabilite prin actul normativ prevazut la alin. (1) , precum si alte atributii delegate prin ordin al ministrului.

(4) Secretarilor de stat si subsecretarilor de stat li se aplica in mod corespunzator prevederile art. 50 alin. (1) .

Art. 60: Regimul incompatibilitatilor si al conflictului de interese aplicabil functiei de secretar de stat si subsecretar de stat

(1) Regimul incompatibilitatilor si al conflictului de interese aplicabil functiei de secretar de stat si subsecretar de stat si functiilor asimilate acestora este cel prevazut de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Constatarea si sanctionarea starii de incompatibilitate si a conflictului de interese pentru persoanele care ocupa functia de secretar de stat si subsecretar de stat si functiile asimilate acestora se fac in conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prin activitati in domeniul didactic pe care secretarii de stat, subsecretarii de stat si persoanele care ocupa functiile asimilate acestora le pot desfasura, in conditiile legislatiei speciale privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice si a functiilor publice, se inteleg activitatile prevazute la art. 462 alin. (2) .

(4) Prevederile alin. (1) -(3) se aplica si corpului secretarilor de stat si al consilierilor de stat din aparatul de lucru al viceprim-ministrului, dupa caz.

Art. 61: Secretarul general al ministerului si secretarii generali adjuncti

(1) Secretarul general al ministerului si secretarii generali adjuncti sunt inalti functionari publici, numiti prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism. Acestia asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile ministerului, precum si cu celelalte autoritati si organe ale administratiei publice.

(2) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt urmatoarele:

a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigura legatura operativa dintre ministru si conducatorii tuturor compartimentelor din minister si unitatile subordonate, precum si legatura cu celelalte autoritati si organe ale administratiei publice;

b) primeste si transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative initiate de minister si asigura avizarea proiectelor actelor normative primite de la alti initiatori;

c) urmareste si gestioneaza procedurile de avizare, aprobare si publicare, dupa caz, ale actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de minister;

c1) indeplineste, prin exceptie de la prevederile art. 56 alin. (1) lit. d) , calitatea de ordonator principal de credite si de reprezentant legal, pe perioada vacantei functiei de ministru sau in situatia in care acesta se afla in imposibilitatea absoluta a exercitarii atributiilor;

d) monitorizeaza elaborarea raportarilor periodice prevazute de reglementarile in vigoare in sarcina ministerului si dispune masuri pentru realizarea lor conform normelor specifice;

e) monitorizeaza implementarea politicilor de personal si respectarea principiilor privind managementul resurselor umane in cadrul institutiei;

f) indeplineste alte atributii prevazute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministru .

(3) Secretarii generali adjuncti indeplinesc atributiile stabilite de ministru .

CAPITOLUL III: Organizarea si functionarea ministerelor

Art. 62: Infiintarea si desfiintarea ministerelor

(1) Ministerele se aproba de catre Parlament, prin acordarea votului de incredere asupra Programului de guvernare si intregii liste a Guvernului, in procedura de investitura.

(2) Ministerele se organizeaza si functioneaza numai in subordinea Guvernului, potrivit prevederilor Constitutiei si prezentului cod.

(3) Aspectele specifice organizarii si functionarii ministerului cu atributii in domeniul apararii nationale si ministerului cu atributii in domeniul ordinii publice sunt reglementate prin legi speciale, iar in privinta celorlalte ministere, prin hotarare a Guvernului.

(4) Prin actul de infiintare, respectiv de organizare si functionare al ministerului se stabilesc functiile si atributiile specifice, organigrama si numarul de posturi ale ministerelor in raport cu importanta, complexitatea si specificul competentei atribuite.

(5) Prim-ministrul poate cere Parlamentului modificarea structurii Guvernului prin infiintarea, desfiintarea sau, dupa caz, divizarea ori comasarea unor ministere. Parlamentul accepta modificarea structurii Guvernului in conditiile art. 85 alin. (3) din Constitutie.

(6) Prim-ministrul poate solicita Parlamentului ca unii dintre viceprim-ministri sa aiba si calitatea de coordonator al activitatii unor ministere. Ministerele care se afla in coordonarea fiecarui viceprim-ministru se stabilesc de prim-ministru.

Art. 63: Organizarea ministerelor

(1) - Art. 63, alin. (1) din partea II, titlul II, capitolul III a fost abrogat la 01-nov-2023 de Art. XVIII, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 din Legea 296/2023.

(2) Atributiile compartimentelor ministerelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 64: Organizarea activitatii ministerelor in strainatate

(1) In functie de natura atributiilor, unele ministere pot avea in domeniul lor de activitate compartimente in strainatate, infiintate in conditiile legii.

(2) Infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se aproba de Presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului.

Art. 65: Colegiul ministerului

(1) Pe langa ministru functioneaza, ca organ consultativ, colegiul ministerului.

(2) Componenta si regulamentul de functionare ale colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului.

Documente Atasate
Anexe_Codul_Administrativ_2024.docx

Afişează Codul administrativ, actualizat 2024 - OUG 57/2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul administrativ    Codul administrativ actualizat    Codul administrativ actualizat 2024    OUG 57/2019    avocat contencios administrativ    avocat contencios bucuresti    avocat functionari publici    salarizare 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anulare act administrativ. Calitate procesuala pasiva. Introducerea in cauza a altor subiecte de drept
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 19/14.04.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de �vechime in specialitatea studiilor absolvite� si �experienta profesionala si/sau in specialitate�. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020

Exercitarea unui drept nu poate constitui incalcare a atributiilor de serviciu. Refuzul salariatului de a presta ore suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 878 din data de 06 Mai 2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu