din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3513 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 393/2004, actualizata 2024, privind Statutul alesilor locali

Legea 393/2004, actualizata 2024, privind Statutul alesilor locali

  Publicat: 09 Dec 2023       3653 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 393/2004, actualizata 2024, privind Statutul alesilor locali

Actualizata prin Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 912 din data de 7 octombrie 2004

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Primarul, viceprimarul, consilierii locali, presedintele consiliului judetean, vicepresedintii consiliului judetean si consilierii judeteni;
Primarul, viceprimarul, consilierii locali, presedintele consiliului judetean, vicepresedintii consiliului judetean si consilierii judeteni;
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este mijlocul de ocrotire judiciara a persoanelor lipsite de discernamant aflate in imposibilitatea de a se ingriji de interesele lor sau de a-si exercita drepturile civile.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

Prezenta lege are ca obiect stabilirea conditiilor de exercitare a mandatului de catre alesii locali, a drepturilor si obligatiilor ce le revin in baza mandatului incredintat.

Art. 2

(1) Prin alesi locali, in sensul prezentei legi, se intelege consilierii locali si consilierii judeteni, primarii, primarul general al municipiului Bucuresti, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene. Este asimilat alesilor locali si delegatul satesc.

(2) Consilierii locali si consilierii judeteni, primarii, precum si presedintii consiliilor judetene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat de catre cetatenii cu drept de vot in unitatea administrativ-teritoriala in care urmeaza sa isi exercite mandatul, potrivit legii.

(3) Viceprimarii si vicepresedintii consiliilor judetene sunt alesi prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Delegatul satesc se alege potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3

(1) Participarea alesilor locali la activitatea autoritatilor administratiei publice locale are caracter public si legitim, fiind in acord cu interesele generale ale colectivitatii in care isi exercita mandatul.

(2) In exercitarea mandatului, alesii locali se afla in serviciul colectivitatii locale si sunt responsabili in fata acesteia.

Art. 4

In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, alesii locali indeplinesc o functie de autoritate publica si sunt ocrotiti de lege.

CAPITOLUL II: Exercitarea mandatului de catre alesii locali

SECTIUNEA 1: Exercitarea mandatului de catre consilierii locali si consilierii judeteni

Art. 5

Consilierii locali si consilierii judeteni isi exercita drepturile si isi indeplinesc indatoririle pe intreaga durata a mandatului pentru care au fost alesi.

Art. 6

(1) Consilierii validati intra in dreptul deplinei exercitari a mandatului de la data declararii ca legal constituit a consiliului din care fac parte, potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Validarea mandatului de consilier se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti. Persoana al carei mandat este supus validarii nu participa la vot.

(3) Consilierii validati dupa sedinta de constituire a consiliului intra in exercitiul mandatului de consilier dupa depunerea juramantului.

Art. 61

La sedinta de constituire a consiliilor locale si judetene, prezenta consilierilor alesi este obligatorie, cu exceptia cazurilor in care absenta este temeinic motivata.

Art. 7

(1) Consilierii locali si consilierii judeteni, ale caror mandate au fost validate, depun in fata consiliului local, respectiv a consiliului judetean, urmatorul juramant in limba romana: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (orasului, judetului) . Asa sa-mi ajute Dumnezeu." Juramantul poate fi depus si fara formula religioasa.

(2) Consilierii locali si consilierii judeteni care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept .

Art. 8

(1) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de primar, respectiv de presedintele consiliului judetean.

(2) Consilierii locali si consilierii judeteni primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.

(3) Modelul legitimatiei de consilier si cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Cheltuielile pentru confectionarea acestora se suporta din bugetul local. Legitimatia si insemnul se pot pastra de catre consilierii locali, dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art. 9

(1) Calitatea de consilier local sau de consilier judetean inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local sau de consilier judetean inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:

a) demisie;

b) incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia;

d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului;

e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;

f) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;

g) punerea sub interdictie judecatoreasca;

h) pierderea drepturilor electorale;

h1) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales;

i) deces.

(21) Cazul prevazut la alin. (2) lit. h1) se aplica si viceprimarului.

(3) Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul local, respectiv de consiliul judetean, prin hotarare, la propunerea primarului ori, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean sau a oricarui consilier.

(4) In cazurile prevazute la alin. (2) lit. c) -e) si h1) , hotararea consiliului poate fi atacata de consilier, la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare . Instanta se va pronunta in termen de cel mult 30 de zile . In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.

Art. 10

Consilierii locali si consilierii judeteni pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedinta, respectiv presedintele consiliului judetean, care ia act de aceasta. Presedintele propune consiliului adoptarea unei hotarari prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant.

Art. 11

Afişează Legea 393/2004, actualizata 2024, privind Statutul alesilor locali pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 393/2004    Legea 393/2004 actualizata    Legea 393/2004    Statutul alesilor locali    Statutul alesilor locali actualizat 2024 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Infractiunea de luare de mita
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 52 din 14.12.2012

Incetare de drept mandat consilier local
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1092 din data16.05.2011

Consilier local. Pensie de invaliditate de gradul II
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila - Sentinta civila nr. 849 din data 21.07.2010

Constatarea calitatii de consilier local. Constatarea ca legala a hotararii de validare a calitatii de consilier local
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr.24 din data 01.03.2012

Incetarea mandatului de consilier local al comunei
Pronuntaţă de: Tribunalul Mehedinti - Sentinta civila nr. 2257 din data 24.04.2007Articole Juridice

Cauzele de incetare de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitatii de consilier local sau de consilier judetean
Sursa: EuroAvocatura.ro