din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2590 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 393/2004, actualizata 2024, privind Statutul alesilor locali

Legea 393/2004, actualizata 2024, privind Statutul alesilor locali

  Publicat: 09 Dec 2023       4033 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 393/2004, actualizata 2024, privind Statutul alesilor locali

Actualizata prin Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 912 din data de 7 octombrie 2004

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Primarul, viceprimarul, consilierii locali, presedintele consiliului judetean, vicepresedintii consiliului judetean si consilierii judeteni;
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Primarul, viceprimarul, consilierii locali, presedintele consiliului judetean, vicepresedintii consiliului judetean si consilierii judeteni;
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Persoane intre care exista legatura de afinitate.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Conform Ordonantei guvernamentale nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Face parte din categoria infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Primarul, viceprimarul, consilierii locali, presedintele consiliului judetean, vicepresedintii consiliului judetean si consilierii judeteni;
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Primarul, viceprimarul, consilierii locali, presedintele consiliului judetean, vicepresedintii consiliului judetean si consilierii judeteni;
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Operatiune prin care completul de judecata chibzuierste si apreciaza asupra solutiei pe care urmeaza sa o pronunte in cauza supusa judecatii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
(autorecuzarea)- Institutia prin care persoana incopatibila se abtine sa participe in procesul penal,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Primarul, viceprimarul, consilierii locali, presedintele consiliului judetean, vicepresedintii consiliului judetean si consilierii judeteni;
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Primarul, viceprimarul, consilierii locali, presedintele consiliului judetean, vicepresedintii consiliului judetean si consilierii judeteni;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Impotriva sanctiunii prevazute la art. 69 alin. (1) lit. c) si d) persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie.

Art. 71

Aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 57 alin. (1) , in cazul viceprimarilor si vicepresedintilor consiliului judetean, in calitatea acestora de consilier, nu are niciun efect asupra exercitarii de catre cei in cauza a mandatului incredintat de consiliu .

Art. 72

Aplicarea sanctiunii prevazute la art. 69 alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier al viceprimarului, respectiv al vicepresedintelui consiliului judetean.

Art. 73

Primarii pot fi revocati din functie in urma unui referendum, in conditiile si in cazurile stabilite prin Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VIII: Registrul de interese

Art. 74

(1) Alesii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, respectiv la secretarul general al judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.

(2) Un exemplar al declaratiei privind interesele personale se pastreaza de catre secretar intr-un dosar special, denumit registru de interese.

(3) Al doilea exemplar al declaratiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va pastra intr-un dosar special, denumit registru general de interese.

(4) Modelul declaratiei se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 75

(1) Alesii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

a) sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv;

b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acestuia;

c) o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau de la care obtin venituri;

d) o alta autoritate din care fac parte;

e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte, care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

f) o asociatie sau fundatie din care fac parte .

(2) Fapta alesilor locali de a incalca legislatia in materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 6 luni.

Art. 76

In declaratia privind interesele personale, alesii locali vor specifica:

a) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor;

b) veniturile obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective;

c) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta depaseste 5% din capitalul societatii;

d) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta nu depaseste 5% din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 100.000.000 lei;

e) asociatiile si fundatiile ai caror membri sunt;

f) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune;

g) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie;

h) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune de catre sot/sotie si copii minori;

i) lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din ale caror autoritati ale administratiei publice locale fac parte;

j) cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii ori autoritati;

k) orice alte interese, stabilite prin hotarare a consiliului local, in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali, sau prin hotarare a consiliului judetean, in cazul presedintelui si vicepresedintelui acestuia si al consilierilor judeteni.

Art. 77

(1) Consilierii judeteni si consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari daca au un interes personal in problema supusa dezbaterii.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1) , consilierii locali si consilierii judeteni sunt obligati sa anunte, la inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectiva.

(3) Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , consilierii judeteni si consilierii locali pot lua parte la votul consiliului local, respectiv al consiliului judetean, daca se afla in una dintre situatiile prevazute de art. 57 alin. (41) si art. 101 alin. (31) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 78

Registrul de interese are caracter public, putand fi consultat de catre orice persoana, in conditiile prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Art. 79

(1) Declaratia privind interesele personale se depune dupa cum urmeaza:

a) in termen de 15 zile de la data declararii consiliului ca legal constituit, in cazul consilierilor judeteni si al consilierilor locali;

b) in termen de 15 zile de la depunerea juramantului, in cazul primarilor si presedintilor consiliilor judetene;

c) in termen de 15 zile de la alegere, in cazul vicepresedintilor consiliilor judetene si al viceprimarilor.

(2) Alesii locali in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor depune declaratia in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 74 alin. (4) .

Art. 80

(1) Alesii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele personale la inceputul fiecarui an, dar nu mai tarziu de 1 februarie, daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara.

Afişează Legea 393/2004, actualizata 2024, privind Statutul alesilor locali pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 393/2004    Legea 393/2004 actualizata    Legea 393/2004    Statutul alesilor locali    Statutul alesilor locali actualizat 2024 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Infractiunea de luare de mita
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 52 din 14.12.2012

Incetare de drept mandat consilier local
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1092 din data16.05.2011

Consilier local. Pensie de invaliditate de gradul II
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila - Sentinta civila nr. 849 din data 21.07.2010

Constatarea calitatii de consilier local. Constatarea ca legala a hotararii de validare a calitatii de consilier local
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr.24 din data 01.03.2012

Incetarea mandatului de consilier local al comunei
Pronuntaţă de: Tribunalul Mehedinti - Sentinta civila nr. 2257 din data 24.04.2007Articole Juridice

Cauzele de incetare de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitatii de consilier local sau de consilier judetean
Sursa: EuroAvocatura.ro