din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2915 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 393/2004, actualizata 2024, privind Statutul alesilor locali

Legea 393/2004, actualizata 2024, privind Statutul alesilor locali

  Publicat: 09 Dec 2023       4026 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 393/2004, actualizata 2024, privind Statutul alesilor locali

Actualizata prin Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 912 din data de 7 octombrie 2004

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este mijlocul de ocrotire judiciara a persoanelor lipsite de discernamant aflate in imposibilitatea de a se ingriji de interesele lor sau de a-si exercita drepturile civile.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Primarul, viceprimarul, consilierii locali, presedintele consiliului judetean, vicepresedintii consiliului judetean si consilierii judeteni;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.

(1) Incetarea mandatului de consilier in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza a mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat potrivit legii.

(2) Prevederile art. 9 alin. (2) lit. e) nu se aplica in cazul in care consilierul a fost insarcinat de catre consiliul din care face parte, de catre Guvern sau de catre Parlament cu exercitarea unei misiuni in tara sau in strainatate. Pe durata exercitarii misiunii incredintate exercitarea mandatului se suspenda.

(3) Prevederile art. 9 alin. (2) lit. f) -h) devin aplicabile numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.

Art. 12

(1) Cu exceptia cazului prevazut la art. 9 alin. (2) lit. h1) , in situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judetean, dupa caz, adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, o hotarare prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza.

(2) Hotararea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de primar si de secretarul comunei sau orasului, respectiv de presedintele consiliului judetean si de secretarul general al judetului. Referatul va fi insotit de actele justificative.

(3) In cazul prevazut la art. 9 alin. (2) lit. h1) , in termen de 30 de zile de la data sesizarii partidului politic sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pe a carei lista consilierul local sau consilierul judetean a fost ales, prefectul constata, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local sau judetean inainte de expirarea duratei normale a acestuia si declara vacant locul consilierului local sau judetean.

SECTIUNEA 2: Exercitarea mandatului de catre primar

Art. 13

Primarul si presedintele consiliului judetean isi indeplinesc indatoririle ce le revin pe intreaga durata a mandatului pentru care au fost alesi.

Art. 14

(1) Primarul intra in dreptul deplinei exercitari a mandatului dupa depunerea juramantului, al carui continut este prevazut la art. 7 alin. (1) .

(2) Dupa depunerea juramantului in cadrul unei ceremonii publice, primarului i se inmaneaza legitimatia, care va fi semnata de presedintele de sedinta, un semn distinctiv al calitatii de primar, pe care acesta are dreptul sa il poarte, potrivit legii, pe intreaga durata a mandatului, precum si esarfa in culorile drapelului national al Romaniei.

(3) Modelul legitimatiei de primar, al semnului distinctiv si al esarfei se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(4) Esarfa va fi purtata in mod obligatoriu la Ziua Nationala a Romaniei, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor, indiferent de locul de desfasurare a acestora.

(5) Legitimatia si insemnul de primar se pot pastra dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art. 15

(1) Calitatea de primar si, respectiv, de presedinte al consiliului judetean inceteaza la data depunerii juramantului de catre noul primar si, respectiv, de presedintele consiliului judetean.

(2) Calitatea de primar si, respectiv, de presedinte al consiliului judetean inceteaza, de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului in urmatoarele cazuri:

a) demisie;

b) incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala;

d) - Art. 15, alin. (2) , litera D. din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-iul-2006 de Art. I, punctul 111. din Legea 286/2006

e) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;

f) punerea sub interdictie judecatoreasca;

g) pierderea drepturilor electorale;

g1) pierderea, prin demisie, a calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatii nationale pe a carei lista a fost ales;

h) deces.

Art. 16

(1) In toate cazurile de incetare inainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constata incetarea mandatului primarului.

(2) Ordinul va avea la baza un referat semnat de secretarul comunei sau al orasului, precum si actele din care rezulta motivul legal de incetare a mandatului.

Art. 17

(1) Primarul poate demisiona, anuntand in scris consiliul local si prefectul. La prima sedinta a consiliului, presedintele de sedinta ia act de aceasta situatie, care se consemneaza in procesul-verbal si devin aplicabile dispozitiile art. 16.

(2) Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Ordinul prefectului, impreuna cu un extras din procesul-verbal al sedintei, se inainteaza Ministerului Administratiei si Internelor, care va propune Guvernului stabilirea datei desfasurarii alegerilor pentru un nou primar.

(3) Prevederile art. 11 alin. (1) se aplica si in cazul primarului.

(4) Primarul se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului in situatiile in care nu se poate prezenta efectiv la primarie din motive de sanatate sau din alte cauze, chiar daca acestea nu ii sunt imputabile. Prevederile art. 11 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(5) In cazurile prevazute la art. 15 alin. (2) lit. e) -g) , incetarea mandatului poate avea loc numai dupa ramanerea definitiva si, dupa caz, irevocabila a hotararii judecatoresti.

SECTIUNEA 3: Exercitarea mandatului de catre presedintele si vicepresedintii consiliului judetean, de catre viceprimari si de catre delegatul satesc

Art. 18

(1) Vicepresedintii consiliului judetean, precum si viceprimarii intra in exercitarea mandatului dupa declararea lor ca legal alesi, potrivit Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Exercitarea mandatului de catre persoanele prevazute la alin. (1) inceteaza odata cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte .

(3) Incetarea mandatului de consilier local sau judetean, dupa caz, in conditiile art. 9 alin. (2) , are ca efect incetarea de drept, pe aceeasi data, si a mandatului de viceprimar, respectiv de vicepresedinte al consiliului judetean, dupa caz.

(4) Mandatul de vicepresedinte al consiliului judetean, respectiv de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberarii sau revocarii acestuia din functie, in conditiile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 19

Delegatul satesc isi exercita mandatul de la data alegerii sale, in conditiile Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Expirarea mandatului delegatului satesc are loc o data cu alegerea unui alt delegat satesc, precum si in cazurile prevazute la art. 9 alin. (2) lit. a) , b) si e) -i) . Adunarea sateasca poate hotari oricand eliberarea din functie a delegatului satesc si alegerea unei alte persoane in aceasta functie.

CAPITOLUL III: Protectia legala a alesilor locali

Art. 20

(1) In exercitarea mandatului, alesii locali sunt in serviciul colectivitatii, fiind ocrotiti de lege.

(2) Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului alesului local este garantata.

Art. 21

Afişează Legea 393/2004, actualizata 2024, privind Statutul alesilor locali pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 393/2004    Legea 393/2004 actualizata    Legea 393/2004    Statutul alesilor locali    Statutul alesilor locali actualizat 2024 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Infractiunea de luare de mita
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 52 din 14.12.2012

Incetare de drept mandat consilier local
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1092 din data16.05.2011

Consilier local. Pensie de invaliditate de gradul II
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila - Sentinta civila nr. 849 din data 21.07.2010

Constatarea calitatii de consilier local. Constatarea ca legala a hotararii de validare a calitatii de consilier local
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr.24 din data 01.03.2012

Incetarea mandatului de consilier local al comunei
Pronuntaţă de: Tribunalul Mehedinti - Sentinta civila nr. 2257 din data 24.04.2007Articole Juridice

Cauzele de incetare de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitatii de consilier local sau de consilier judetean
Sursa: EuroAvocatura.ro