din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3106 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 393/2004, actualizata 2024, privind Statutul alesilor locali

Legea 393/2004, actualizata 2024, privind Statutul alesilor locali

  Publicat: 09 Dec 2023       4025 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 393/2004, actualizata 2024, privind Statutul alesilor locali

Actualizata prin Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 912 din data de 7 octombrie 2004

Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Face parte din categoria infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Puteti depune o plangere la Curte daca va considerati victima directa a unei incalcari a drepturilor sau garantiilor prevazute in Conventie sau in protocoalele acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Numarul minim de membri prevazut de lege pentru intrunirea valabila a unui organ colegial
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

(1) Consilierii raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.

(2) In procesul-verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.

Art. 57

(1) Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor prezentei legi, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese si ale regulamentului de organizare si functionare a consiliului, atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvantului;

d) eliminarea din sala de sedinta;

e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;

f) diminuarea indemnizatiei de sedinta cu 10% pentru maximum 6 luni;

g) retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte.

(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) -d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele prevazute la alin. (1) lit. e) -g) de catre consiliu, prin hotarare .

(3) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. e) , cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.

Art. 58

La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte regulamentul.

Art. 59

(1) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului vor fi chemati la ordine.

(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinta.

Art. 60

(1) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre presedinte sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.

(2) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.

Art. 61

In cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, presedintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.

Art. 62

(1) In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare .

Art. 63

Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive.

Art. 64

Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.

Art. 65

In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitie presedintelui.

Art. 66

(1) Sanctiunile prevazute la art. 57 alin. (1) lit. e) si f) se aplica prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.

(2) Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.

Art. 67

Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art. 57 alin. (1) lit. a) -d) .

Art. 68

Sanctiunile prevazute la art. 57 alin. (1) se pot aplica in mod corespunzator si viceprimarilor, si vicepresedintilor consiliilor judetene, pentru abaterile savarsite in calitatea lor de consilier.

Art. 69

(1) Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar sau de vicepresedinte al consiliului judetean, persoanelor in cauza li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) diminuarea indemnizatiei cu 5 - 10% pe timp de 1-3 luni;

d) eliberarea din functie.

(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se aplica, prin hotarare a consiliului, la propunerea motivata a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean. Motivele care justifica propunerea de sanctionare vor fi aduse la cunostinta consilierilor cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.

(3) In cazul sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) , hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, iar in cazul sanctiunilor prevazute la lit. c) si d) , cu votul secret a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.

(4) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. c) si d) poate fi facuta numai daca se face dovada ca viceprimarul sau vicepresedintele consiliului judetean a incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale unitatii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

(5) La eliberarea din functie se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 70

Afişează Legea 393/2004, actualizata 2024, privind Statutul alesilor locali pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 393/2004    Legea 393/2004 actualizata    Legea 393/2004    Statutul alesilor locali    Statutul alesilor locali actualizat 2024 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Infractiunea de luare de mita
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 52 din 14.12.2012

Incetare de drept mandat consilier local
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1092 din data16.05.2011

Consilier local. Pensie de invaliditate de gradul II
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila - Sentinta civila nr. 849 din data 21.07.2010

Constatarea calitatii de consilier local. Constatarea ca legala a hotararii de validare a calitatii de consilier local
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr.24 din data 01.03.2012

Incetarea mandatului de consilier local al comunei
Pronuntaţă de: Tribunalul Mehedinti - Sentinta civila nr. 2257 din data 24.04.2007Articole Juridice

Cauzele de incetare de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitatii de consilier local sau de consilier judetean
Sursa: EuroAvocatura.ro