din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3875 de useri online
Materiale juridice despre Intabulare (21)


    Jurisprudenta   Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Somatie notata in cartea funciara. Mentinerea notarii somatiei, in urma dezmembrarii imobilului
  Prin cererea inregistrata petenta D.M. a formulat plangere impotriva Incheierii nr. 12222 pronuntata in dosarul cu acelasi numar din data de 08.11.2012 al O.C.P.I CLUJ solicitand admiterea plangerii si radierea din C.F. nr. 289256-C1- U2 Cluj-Napoca , imobil cu nr. cadastral 289256-C1-U2 a notarii de sub C1, reprezentand notare somatie emisa de B.E.J. C.M.R. in dosar executional nr. 1/2006 catre debitorul D.M. in favoarea creditorului D.S., cu privire la imobilul inscris sub A1 in C.F. nr. 289256-C1-U2 Cluj-Napoca.
   Data aparitiei: 13 Iunie 2014

    Jurisprudenta   Uzucapiune. Actiune in prestatie tabulara
  Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila avand ca obiect �Uzucapiune si Prestatie tabulara�, privind pe reclamantii (...) si (...), in contradictoriu cu paratii (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) prin reprezentant legal (...) si reprezentat conventional de (...) si (...) prin reprezentant legal.
   Data aparitiei: 15 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Respingerea ca inadmisibila a actiunii in revendicare a unui imobil trecut in proprietatea statului
  Constata ca prin actiunea civila inregistrata la Judecatoria Medias la data de 6 aprilie 2011 reclamatul D. A., cu domiciliul procesual ales in Medias, cheama in judecata pe parata COMUNA S. M. solicitand:
   Data aparitiei: 15 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Neplata pretului determina rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare
  Asupra apelurilor de fata instanta retine urmatoarele:
   Data aparitiei: 15 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Rezolutiune antecontract de vanzare-cumparare. Repunere parti in situatia anterioara. Plata daune interese conventionale
  Prin sentinta comerciala nr.3354/24.03.2011 pronuntata de Sectia a VI-a Comerciala, instanta a admis in parte actiunea modificata formulata de reclamanta SC I D & C SA in contradictoriu cu parata SN I P SA, a dispus rezolutiunea antecontractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1291/25.04.2007 si repunerea partilor in situatia anterioara, obligand parata la plata catre reclamanta a sumei de 1.250.000 euro avans; a respins ca neintemeiat capatul de cerere privind obligarea paratei la plata sumei de 1.250.000 euro daune interese.
   Data aparitiei: 14 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Respingere cerere avand ca obiect iesire din indiviziune. Persoane fara capacitate procesuala de folosinta
  Prin sentinta civila nr. 7500/12.09.2003, Judecatoria Cluj-Napoca a admis actiunea formulata de reclamantii N.M. si N.M. impotriva paratilor U.G., U.F., U.D., U.P., U.M., G.A. si U.M. si in consecinta: A constatat ca prin titlul de proprietate nr. 28049/729/1997 s-a reconstituit in favoarea numitilor U.G., U.P., U.D. si G.M. dreptul de proprietate asupra suprafetei totale de 3789 mp situate in intravilanul localitatii Floresti, tarla 8, parcelele 35 si 34, suprafata ce se identifica partial cu cea inscrisa in CF 4016 Floresti cu nr.topo. 462/1, 463/1, 464/1 si in CF 2730 Floresti cu nr.topo. 462/2, 463/2, 464/2.
   Data aparitiei: 08 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Reconfigurare terenuri intravilane. Anulare incheiere de intabulare. Stabilire linie de hotar
  Prin Sentinta civila nr.730/1 iulie 2010 a Judecatoriei Simleu Silvaniei a fost admisa in parte cererea reclamantilor B.A. si B.V. si s-a stabilit linia de hotar dintre proprietatile reclamantilor, teren intravilan cu nr. top 966/b de 541 mp si teren intravilan cu nr. top 968/a/1/1/b de 459 mp, inscrise in CF nr.4415 Simleu Silvaniei si a paratului B.V., casa, curte si gradina de 375 mp, inscris in CF nr.50404 Simleu Silvaniei (cf.nr.754N) nr.cad 1113, pe linia notata cu ABCD de pe schita de la dosar. Prin aceeasi sentinta a fost respinsa cererea reclamantilor privind anularea incheierii de intabulare 185/2000 din CF 4415 Simleu Silvaniei.
   Data aparitiei: 08 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Contestare incheiere de carte funciara
  Prin sentinta civila nr. 2356/13.05.2010 a Judecatoriei Turda, a fost respinsa plangerea formulata de petitionara B.A. impotriva incheierii de carte funciara nr. 10150 pronuntata la data de 22.05.2008 de Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj � Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Turda.
   Data aparitiei: 08 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Anulare incheieri ale Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Intabulare drept de proprietate
  Prin Sentinta civila nr. 4772 din 13.04.2010 a Judecatoriei Cluj-Napoca, a fost admisa plangerea formulata de petentii Z.N.O. si C.I.E., au fost anulate incheierile Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj nr.93.019/2009, 93.013/2009 si 92.986/2009 si s-a dispus intabularea dreptului de proprietate al petentei M.L. conform sentintei civile nr. 3320/2009 a Judecatoriei Cluj-Napoca.
   Data aparitiei: 06 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Anularea actelor intocmite in baza Legii 18/1991
  Reclamanta A.I.S. a chemat in judecata pe paratii C.I, G.C, C. M., M. M., B.P., Z.A.B., Primarul orasului Busteni si Consiliul Local al orasului Busteni pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna : - anularea actelor intocmite in baza Legii nr. 18/1991: Ordinul Prefectului Judetului Prahova nr. 99/7 iulie 1993 si a procesului-verbal de punere in posesie inregistrat la Consiliul Local al orasului Busteni sub nr. 4107/8 octombrie 1993 - prin care paratii au intrat in posesia si proprietatea terenului in suprafata de 300 mp. situat in orasul Busteni, intabulat in CF, intrucat paratii nu erau indreptatiti sa li se constituie dreptul de proprietate asupra terenului pe amplasamentul actual, dr de proprietate al reclamantei fiind mai bine caracterizat, revendicat la data intocmirii actelor atacate, de la aceleasi organe care au emis aceste acte); - in urma admiterii capatului 1 sa se dispuna ca in baza art. 36 si urmatoarele din Legea nr. 7/1996 sa fie radiata intabularea din Cartea Funciara a transcrierii proprietatii paratilor; - cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Validarea contract de vanzare-cumparare. Plata contravalorii lipsei de folosinta a imobilului. Reintabularea dreptului de proprietate
  Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei O., reclamantii C. D. si C. S. in contradictoriu cu paratii C. Hl. si R. E., au solicitat instantei de judecata ca prin hotararea ce o va pronunta sa se dispuna validarea conventiei de vanzare-cumparare, incheiata in anul 2000, intre C. H. si C. D. si C. S., privind imobilul situat administrativ in localitatea O., inscris in C.F. nr�., nr. top�., Casa ncc�, curte si gradina, cu intindere de�. m.p., sa se constate nulitatea absoluta a contractului de donatie autentificat sub nr. �/2007, de B.N.P. �., prin care C. H. a donat imobilul situat administrativ in localitatea O. catre parata R. E.; sa se restabileasca situatia anterioara incheierii contractului de donatie, in sensul rectificarii C.F.; sa se radieze dreptul de proprietate inscris pe R. E.; sa se dispuna autorizarea inscrierii in C.F. a dreptului de proprietate al reclamantilor asupra imobilului dobandit, urmare a conventiei de vanzare, cu titlu de cumparare.
   Data aparitiei: 21 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Intabularea dreptului de proprietate
  Prin cererea inregistrata la Judecatoria C. reclamantul C. N. a chemat in judecata paratul M. N. (ca succesor al lui M. D.), solicitand ca in contradictoriu cu acesta sa se constate ca a cumparat imobilul evidentiat in CF� nr.top� fanete de ��m.p., cu pretul de 10.000 lei, iar instanta sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract autentic de vanzare cumparare, avand ca obiect imobilul mentionat, dispunandu-se totodata si inscrierea dreptului in cartea funciara.
   Data aparitiei: 21 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Revendicare imobiliara
  Prin sentinta civila nr. 340/1 februarie 2011 Judecatoria Viseu de Sus s-a admis actiunea civila intentata de reclamantul T. E. T., impotriva paratilor F. M. si F. N., si in consecinta, paratii au fost obligati sa lase reclamantului in deplina proprietate si pasnica folosinta imobilul de natura teren situat in ... intre vecinii ..., cuprins intre punctele 1-2-3-4-5-6-7-8-1 pe schita ing. topograf P. C. depusa la fila 42 din dosar, inscris in nr.top.... in suprafata de 5995 m.p.
   Data aparitiei: 20 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Constatare masa succesorala. Intabularea dreptului de proprietate
  La data de 21 aprilie 2010 s-a inregistrat la Judecatoria Medias actiunea civila formulata de catre reclamantul V.V. cu domiciliul in I.N. ,str.B.,.jud S. in contradictoriu cu paratii S. R. prin M. de F. B.i cu sediul in B.,. si M.M. p. P. ,cu sediul in M. Str. C. C.,nr.1-3,jud S.,solicitand: - sa se constate deschisa succesiunea dupa defuncta sotie V. M.,decedata la data de 7 octombrie 1999,cu ultimul domiciliu in I. N.,str.B.,nr.14. - sa se constate calitatea de unic mostenitor al reclamantului, in calitate de sot supravietuitor . - sa se constate ca masa succesorala ramasa dupa defuncta se compune din cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului casa de piatra si curte in suprafata de 798 mp,situat administrativ in I. N.,str..,inscrisa in CF I. N. 957/II,cu nr top 110. - sa se dispuna intabularea in CF a dreptului de proprietate dobandit prin succesiunea in cota de 1/1 pe numele reclamantului.
   Data aparitiei: 03 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Dreptul de superficie. Accesiunea imobiliara artificiala
  Prin actiunea civila inregistrata sub nr. 1096/335/2009 din 03.06.2009 pe rolul Judecatoriei Videle, reclamantul B F a chemat in judecata pe parata Comuna T - prin primar solicitand, ca prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna constituirea unui drept de superficie, in favoarea sa, pentru suprafata aflata sub o constructie proprietatea sa, teren ce apartine paratei.
   Data aparitiei: 04 August 2012

    Jurisprudenta   Efectuarea masuratorilor in vederea intabularii.
  Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 30.03.2011, reclamanta PB a chemat-o in judecata pe parata BL, solicitand pe cale de ordonanta presedintiala, obligarea paratei sa permite accesul in apartamentul nr.2 situat in str. �sector 3, Bucuresti a organelor de specialitate pentru efectuarea masuratorilor in vederea intabularii apartamentului pe numele reclamantei.
   Data aparitiei: 30 Iulie 2012

    Articole   Rectificarea inscrierilor de carte funciara (Art. 907 - 915 - Noul Cod Civil)
  Cartea a III-a. Despre bunuri Titlul VII. Cartea funciara Capitolul IV. Rectificarea inscrierilor de carte funciara
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011

    Articole   Cartea funciara. Dispozitii generale (Art. 876 - 884 - Noul Cod Civil)
  Cartea a III-a. Despre bunuri Titlul VII. Cartea funciara Capitolul I. Dispozitii generale
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011

    Jurisprudenta   Erorile materiale savarsite cu prilejul inscrierilor sau radierilor in cartea funciara. Delimitarea sferei lor fata de rectificarea cartii funciare
  Potrivit art. 53 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, erorile materiale savarsite cu prilejul inscrierilor sau radierilor se pot indrepta prin incheiere motivata, de catre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei interesate.
   Data aparitiei: 10 Noiembrie 2010

    Jurisprudenta   Plangere impotriva incheierii de Carte Funciara
  Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 53/324/2010 din 05.01.2010, petentul P S A a formulat plangere impotriva incheieri de carte funciara nr. 10421/03.12.2009, pronuntata de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara T
   Data aparitiei: 30 August 2010

    Jurisprudenta   Actiune in rectificarea Cartii Funciare. Neaplicarea dispozitiilor Legii nr. 10/2001
  Intabularea dreptului de proprietate in favoarea Statului Roman s-a efectuat in anul 1992 in baza unui decret de expropriere emis in anul 1986, nepus in aplicare, terenul din litigiu nefiind niciodata ocupat de vreun detaliu de sistematizare, gasindu-se tot timpul in perimetrul imprejmuit al casei reclamantilor, conform raportului de expertiza intocmit in cauza.
   Data aparitiei: 27 Iulie 2010