Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Articole juridice » Contracte Civile si Comerciale » Model Contract de inchiriere

Model Contract de inchiriere

  Publicat: 01 Jan 2008       60711 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Contracte Civile si Comerciale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract de inchiriere a locuintei:

Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Parte in contractul de locatiune care se obliga sa asigure prestatia obiect al locatiunii,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Parte in contractul de locatiune care se obliga sa asigure prestatia obiect al locatiunii,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

CONTRACT DE INCHIRIERE
Intre:


1. ____________________________


denumit in continuare Locatorul


si


2. ____________________________


denumit in continuare Locatarul ,


Locatorul si Locatarul denumiti impreuna Partile .Art. 1. Obiectul contractului


(1) Obiectul Contractului il reprezinta transmiterea dreptului de folosinta a imobilului compus din ________ camere impreuna cu dependintele sale (denumit in continuare Imobilul ) in suprafata totala de _________ mp, situat in _________, pentru a fi folosit cu destinatia de locuinta, in acord cu actele de proprietate care se anexeaza la prezentul Contract .


(2) Descrierea Imobilului si planurile acestuia sunt incluse in anexa nr. 1 la prezentul Contract .


Art. 2. Durata contractului


Contractul se incheie pe o durata de ___ (________) ani, incepand cu data de ________ pana la data de ________.Art. 3. Chiria si modalitatile de plata


(1) Pentru folosinta spatiului Locatarul va plati Locatorului o chirie lunara in valoare de ________ (________) lei/Euro.


(2) Chiria va fi platita lunar / trimestrial / anual pana la data de ________ .


(3) Cuantumul chiriei este fix si nu poate fi modificat, pe toata durata derularii prezentului Contract, cu exceptia situatiei in care partile, de comun acord, stabilesc altfel.Art. 4. Predarea-primirea Imobilului


(1) Predarea-primirea Imobilului urmeaza a avea loc la data de ________, in conditiile aratate in prezentul Contract .


(2) Predarea-primirea Imobilului va fi consemnata in procesul-verbal de predare-primire in care se va mentiona spatiul cu dotarile sale.


(3) Procesul verbal de predare-primire certifica predarea de catre Locator si primirea de catre Locatar a spatiului descris in art. 1 in stare perfecta de functionare.Art. 5. Drepturile si obligatiile Locatorului


(1) Locatorul are urmatoarele drepturi si obligatii:


a) sa predea Locatarului Imobilul, la data de ________, in stare normala de folosinta, in conformitate cu cele stipulate in acest contract;


b) sa asigure folosinta linistita si utila a Imobilului pe toata durata contractului;


c) sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de functionare a Imobilului pe toata durata inchirierii, in conformitate cu prevederile art. 1421 alin. (2) C. civ.;


(2) Locatorul declara si garanteaza ca:


a) nimeni nu are nici un drept, de nici un fel, asupra acestui Imobil si ca, pana in prezent, nu a mai inchiriat acest Imobil la nici o persoana fizica sau juridica pentru intervalul de timp prevazut in prezentul contract si nu o va face nici in viitor, pana la incetarea acestui Contract;


Art. 6. Drepturile si obligatiile Locatarului


(1) Locatarul are urmatoarele drepturi si obligatii:


a) sa intrebuinteze spatiul inchiriat, obiectele de inventar, dotarile si instalatiile aferente potrivit destinatiei si ca un bun proprietar;


b) sa plateasca chiria la termenele si in conditiile prevazute in prezentul contract;


d) sa efectueze lucrarile de intretinere, reparatii sau inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;


e) la incetarea Contractului, sa predea Imobilul in starea in care a fost preluat de la Locator in baza unui inventar si proces-verbal incheiat cu aceasta ocazie cu exceptia uzurii normale. Uzura normala reprezinta uzura pe care o suporta Imobilul ca urmare a folosirii acestuia in bune conditii;


(2) in situatia in care Imobilul, dependintele si instalatiile aferente prezinta degradari sau alte lipsuri, altele decat uzura normala, Locatarul va datora Locatorului despagubiri pana la acoperirea totala a prejudiciului.


Art. 7. Incetarea inchirierii


(1) Contractul de inchiriere inceteaza prin:


a) expirarea termenului stipulat;


b) denuntarea unilaterala a contractului de catre Locatar, cu conditia notificarii prealabile intr-un termen de minimum 60 de zile;


c) rezilierea contractului in cazul neexecutarii obligatiilor de catre Locatar;


d) decesul sau parasirea locuintei de catre Locatar.


Art. 8. Forta majora


_________________________.Art. 9. Dispozitii finale


_________________________.


Prezentul contract a fost incheiat astazi, ___________, la ___________, in ___ exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.


Locator, Locatar,


_____________________ _______________________
Citeşte mai multe despre:   Comentează: Model Contract de inchiriere
Jurisprudenţă

Decizia nr. 118/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 666 alin. (2) si (7) din Codul de procedura ci
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia nr. 67/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura penala si din Legea nr. 254
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia C.C.R. nr. 743/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de proce
Pronuntaţă de: Curtea ConstitutionalaŞtiri Juridice

MApN a modificat Instructiunile privind chemarea/rechemarea in activitate, in corpul ofiterilor, al maistrilor militari sau al subofiterilor
14 May 2019 | 352

Legislaţie

Ordinul nr. 500/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electro
Publicat in Monitorul Oficial nr. 406 din 23.05.2019. ...

Ordonanta de urgenta nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei
Ordonanta de urgenta nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei in scopul exercitarii ...

Ordinul nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a AP-ECMO
Ordinul nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunil ...