Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Desfiintare constructie. Teren aflat in domeniul public

Desfiintare constructie. Teren aflat in domeniul public

  Publicat: 09 Nov 2012       13087 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta civila nr.3990 pronuntata la data de 10.11.a Tribunalului Maramures a fost respinsa actiunea promovata de reclamanta S.C. V.I. SRL in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al municipiului Baia Mare.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.


Pentru a dispune astfel instanta a retinut ca in baza art.346 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 a administratiei locale Consiliul Local al municipiului Baia Mare este administratorul domeniului public si privat. Potrivit art.36 alin.5 lit.a din Legea nr.215/2001 Consiliul local hotaraste incheierea bunurilor apartinand domeniului public al Municipiului Baia Mare. Consiliul local ca orice administrator al unui bun nu poate fi obligat sa-l inchirieze in situatia in care aceasta nu considera oportuna aceasta inchiriere.


Potrivit art.136 din Constitutia Romaniei ``Proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale``. Potrivit acestor prevederi unitatea administrativ-teritoriala nu poate fi lipsita de dreptul de folosinta fara acordul Consiliului Local.


Impotriva solutiei mentionate a declarat recurs reclamanta solicitand admiterea, modificarea hotararii in sensul anularii HCL nr.2/2009 adoptata de intimat, cu cheltuieli de judecata .


In sustinerea celor solicitate recurenta arata ca raportat la contractul si actele incheiate retinerile primei instante cu privire la justificarea refuzului de prelungire a inchirierii, si la legalitatea hotararii consiliului sunt gresite. In mod nelegal a fost dispusa prin hotararea consiliului demolarea constructiei aflate in proprietatea sa invocandu-se dispozitii straine de natura pricinii. Este adevarat mai arata recurenta ca in anumite situatii, autoritatea locala are posibilitatea de a proceda la ridicarea unor constructii fara autorizatie de construire pe terenul aflat in proprietatea publica sau privata a unitatii administrativ-teritoriale, posibilitatea conferita de art.32 alin.4 din Legea nr.50/1991, insa acest text de lege nu este incident in cauza.


Astfel arata recurenta constructia din litigiu a fost edificata in baza unei autorizatii de construire emisa in urma intocmirii documentatiei tehnice aferente cu obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare. In plus nu este vorba de o constructie provizorie deoarece caracteristicile acestei constructii precum si mentiunile din cuprinsul autorizatiei atesta existenta unei constructii de sine statator iar dobandirea dreptului de proprietate s-a facut cu buna credinta .


Mai mult arata recurenta nici invocarea dispozitiilor OUG nr.195/2002 nu justifica masura demolarii asa cum a fost luata prin hotararea deliberativului dat fiind edificarea legala si detinuta cu buna credinta .


Analizand recursul declarat Curtea retine urmatoarele:


Prin hotararea nr.2 adoptata la data de 29.01.2008 de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a fost respinsa solicitarea recurentei de prelungire a termenului de inchiriere a terenului ocupat de spatiul comercial detinut de acesta din urma.


Prin acelasi act s-a aprobat demolarea constructiei de catre proprietar (recurenta in cauza) iar in caz de refuz prin imputernicirea Primarului de catre serviciul abilitat pe cheltuiala proprietarului.


Din preambulul actului mentionat rezulta ca masura a fost dispusa tinand seama de raportul comisiilor de specialitate, tinand seama de HCL nr.48/2008; dispozitiile art.5 alin.5 din OUG nr.195/2002 a Legii nrf.215/2001, art.36 si prevederile Legii nr.50/1990.


Actul normativ invocat in hotararea deliberativului local Legea nr.215/2001 prin dispozitiile art.36 stipuleaza ca autoritatea respectiv consiliul local are initiativa si hotaraste in conditiile legii in toate problemele de interes local cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.


Consiliul local, stipuleaza alin.2 al aceluiasi articol din legea mentionata exercita urmatoarele categorii de atributii: a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local; b) atributii privind dizolvarea economica-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului; c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului.


In exercitarea atributiilor prevazute la alin.2 lit.b, prevede alin.4 al articolului 36 consiliul local : a) aproba la propunerea primarului bugetul local virarile de credit, modul de utilizare a rezervei bugetare; b) aproba la propunerea primarului contractarea sau garantarea imprumuturilor.


Totodata prin alin.5 din articolul mentionat al legii aratate se mai prevede ca in exercitarea atributiilor prevazute la alin.2 lit.c consiliul local: a) hotaraste darea in administrare, concesionare sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei orasului sau municipiului; b) hotaraste vanzarea concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului dupa caz, in conditiile legii; c) avizeaza si aproba in conditiile legii documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism a localitatii.


Acelasi act normativ prin art.63 prevede ca primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii: a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului; b) atributii referitoare la buget; c) alte atributii stabilite prin lege.


Mai prevede actul normativ aratat ca pentru indeplinirea atributiilor ce le revin primarul emite dispozitii iar consiliul local adopta hotarari.


Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie prin art.7 alin.12 prevede ca autorizatiile de construire/desfiintare se emite numai pe baza unei documentatii complete in conformitate cu continutul cadru prevazut in anexa 1.


Tot astfel prin art.8 alin.1 si 2 din acelasi act normativ se prevede ca demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea partiala sau totala a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, instalatiilor si utilajelor tehnologice inclusiv elemente de constructii de substituire a acestora precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile prevazute la art.4, iar autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire.


Potrivit art.4 alin.1 lit.b din actul normativ mentionat autorizatiile de construire se emit de primariile municipiilor pentru lucrarile care se executa in teritoriul administrativ .


Ordonanta nr.195/2002 invocata de asemenea prin hotararea consiliului local prin dispozitiile art.5 prevede ca administratorul domeniului public antreprenorul sau executantul lucrarilor conform competentelor ce le revin cu avizul politiei rutiere este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale.


De asemenea prin alin.5 al articolului aratat se prevede ca in perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii de asteptare pentru calatori si pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie.


Din normele enuntate reiese ca autoritatea locala - consiliul local - are anumite atributii prevazute de lege respectiv are competenta de a initia si lua hotarari in privinta darii in administrare, concesionare, inchiriere a bunurilor proprietate publica/proprietate privata, precum si alte probleme locale cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati.


Normele enuntate nu confera consiliului local atributii, competente in privinta demolarii, desfiintarii de constructii ci doar cu privire la organizarea aparatului de specialitate la administrarea domeniului public privat prin hotararea darii in concesionare, inchiriere in conditiile legii a bunurilor apartinand domeniului public/privat al statului, la aprobarea bugetului. Atributii si competente in privinta demolarii sunt date potrivit legii nr.50/1991 primarului.


In speta se observa ca s-a luat de catre consiliul local hotararea in privinta administrarii, inchirierii in limitele competentelor dar si hotararea demolarii desi in conditiile actelor normative enuntate cu privire la desfiintare/demolare constructie nu avea atributii competente.


Cum nu a fost data posibilitatea de a lua masuri asupra desfiintarii constructiilor consiliului local ci primarului raportat la competenta data de actele normative enuntate statuarea consiliului prevazuta in art.2 din HCL nr.2/2009 atacata este nelegala.


Legat de cele dispuse prin hotararea atacata sustine intimatul ca a fost doar un acord demarandu-se procedura prevazuta de art.33 alin.1 si 2 din Legea nr.215/2001. Cele sustinute nu pot fi primite cata vreme se prevede ca serviciul este abilitat sa recurga la demolare si de vreme ce prin norma invocata nu se prevede nici o procedura si nici posibilitatea luarii unor masuri de desfiintare.


Asadar, fata de cele aratate in baza art.312 C.pr.civ. coroborat cu art.20, art.18 din Legea nr.554/2004 si dispozitiile actelor normative mai sus enuntate, Curtea va admite recursul, va modifica hotararea conform dispozitivului.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.820 din data 31.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Legea 215/2001    Domeniul public    Legea 554/2004    Domeniul privat    Proprietar    Proprietate publica    Drept de folosinta    Legea 50/1991    Autorizatie de constructie    Tribunalul Maramures    OUG 195/2002
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 274/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 421 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel OradeaArticole Juridice

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro