Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

  Publicat: 27 May 2013       12735 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 24 mai 2013

Examinare, analizare a unei probleme inainte de a se lua o hotarare definitiva.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Din punctul de vedere al dreptului civil, actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia.
Creditor a carui creanta este garantata prin gaj, adica printr-un drept real accesoriu avand ca obiect unul sau mai multe bunuri mobile pe care titularul dreptului de creanta le poate executa cu prioritate,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,

(3) Adunarea creditorilor poate fi convocata si de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor detinand creante in valoare de cel putin 30% din valoarea totala a acestora.
Articolul 26
Convocarea adunarii creditorilor trebuie sa cuprinda ordinea de zi a sedintei. Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse in convocare este nula, cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor.
Articolul 27
Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica sau in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
Articolul 28
Daca legea nu interzice in mod expres, creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul este semnata de creditor . Scrisoarea legalizata de notarul public ori certificata si atestata de catre un avocat sau inscrisul in format electronic, caruia i s-a incorporat, atasat ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil se comunica prin orice mijloace si este inregistrata la administratorul judiciar, cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru exprimarea votului.
Articolul 29
La sedintele adunarii creditorilor pot participa unul sau 2 reprezentanti ai salariatilor autoritatii administratiei publice locale, care voteaza in ceea ce priveste creantele reprezentand salariile si alte drepturi banesti cuvenite acestora.
Articolul 30
Procesul-verbal al adunarii creditorilor este semnat de presedintele de sedinta si include un rezumat al tuturor dezbaterilor, votul creditorilor pentru fiecare element si deciziile aprobate.
Articolul 31
Adunarea creditorilor are dreptul de a examina situatiile financiare ale unitatii administrativ-teritoriale, rapoartele redactate de comitetul creditorilor, masurile luate de administratorul judiciar si impactul acestora si poate propune alte masuri .
Articolul 32
Cu exceptia situatiilor in care legea cere in mod expres o majoritate speciala, sedintele adunarii creditorilor se organizeaza in prezenta detinatorilor de creante care reprezinta cel putin 30% din valoarea totala a creantelor creditorilor, iar deciziile aprobate de Adunarea creditorilor sunt adoptate prin votul majoritatii, din punct de vedere al valorii creantelor prezente.
Articolul 33
La prima sedinta a adunarii creditorilor, aceasta poate numi un comitet al creditorilor, format din 3-7 creditori, desemnati dintre creditorii ce detin creante garantate sau chirografare.
Articolul 34
(1) Comitetul creditorilor are urmatoarele atributii: a) sa analizeze situatia unitatii administrativ-teritoriale si sa faca recomandari Adunarii creditorilor cu privire la planul de redresare;
b) sa ia la cunostinta de rapoartele intocmite de administratorul judiciar sa le analizeze si, daca este cazul, sa faca contestatii la acestea;
c) sa intocmeasca rapoarte, pe care sa le prezinte adunarii creditorilor, privind masurile luate de administratorul judiciar si efectele acestora si sa propuna, motivat, si alte masuri;
d) sa solicite administratorului judiciar, in temeiul art. 75 alin. (11) si (13) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, suspendarea atributiilor de ordonator principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale; e) sa introduca actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, facute de unitatea administrativ-teritoriala in dauna creditorilor, atunci cand astfel de actiuni nu au fost introduse de administratorul judiciar.
(2) Comitetul creditorilor se intruneste lunar, prin convocarea administratorului judiciar sau la cererea a cel putin 2 dintre membrii sai, ori de cate ori este necesar.
(3) Deliberarile comitetului creditorilor au loc in prezenta administratorului judiciar si sunt consemnate intr-un proces-verbal, care reda pe scurt continutul deliberarilor, precum si hotararile luate.
(4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simpla din totalul numarului de membri ai acestuia.
(5) Daca un membru al comitetului creditorilor se afla, datorita interesului propriu, in conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanti la procedura, acesta se abtine de la vot.
(6) In cazul in care solutia adoptata de comitetul creditorilor nu raspunde intereselor acestora, orice creditor poate formula contestatie impotriva actiunilor, masurilor sau deciziilor luate de comitetul creditorilor la adunarea creditorilor, in termen de 10 zile calendaristice de la adoptare, dupa ce, in prealabil, a sesizat comitetul creditorilor cu privire la masurile contestate.
Sectiunea a 5-a
Administratorul judiciar

Articolul 35
La instituirea procedurilor, judecatorul-sindic stabileste atributiile administratorului judiciar, potrivit prevederilor art. 39, si stabileste onorariul acestuia, care nu poate depasi indemnizatia lunara a primarului unitatii administrativ-teritoriale sau subdiviziunii acesteia, aflata in insolventa, respectiv a presedintelui consiliului judetean aflat in insolventa, dupa caz, majorata cu 50%.
Articolul 36
Administratorul judiciar, persoana fizica sau persoana juridica, trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 19 alin. (5) si (8) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare. Articolul 37
Ordonatorul principal de credite, membrii autoritatii deliberative, orice ales local sau angajat al autoritatii administratiei publice locale, sotul, sotia, precum si rude pana la gradul IV inclusiv ale acestora, nu pot fi numiti administratori judiciari. Aceasta restrictie este valabila pe o perioada de 3 ani dupa ce persoana a incetat sa mai ocupe functiile respective.
Articolul 38
(1) Inainte de desemnarea sa, administratorul judiciar trebuie sa faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala, prin subscrierea unei polite de asigurare valabile, care sa acopere eventualele prejudicii cauzate in indeplinirea atributiilor sale, reprezentand cel putin o treime din valoarea masei credale.
(2) Riscul asigurat trebuie sa reprezinte consecinta activitatii administratorului judiciar pe perioada exercitarii calitatii sale.
Articolul 39
Principalele atributii ale administratorului judiciar, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, sunt:
a) examinarea activitatii unitatii administrativ-teritoriale privind situatia de fapt si intocmirea unui raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, precum si asupra solutiilor de redresare si inaintarea acestuia judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta, dar care nu poate depasi 30 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;
b) verificarea corectitudinii informatiilor cuprinse in documentele elaborate si prezentate de autoritatile administratiei publice locale conform prevederilor art. 55, in urma careia dispune corectarea si completarea acestora daca este cazul; in cazul in care autoritatile administratiei publice locale nu au indeplinit aceasta obligatie, intocmeste documentele prevazute la art. 55;
c) elaborarea in termen de 30 de zile calendaristice a planului de redresare, impreuna cu ordonatorul principal de credite, cu avizul directiei generale a finantelor publice judetene sau al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si al camerei de conturi teritoriale, dupa aprobarea tabelului definitiv al creantelor;
d) avizarea si supravegherea operatiunilor de gestiune financiara, avizarea hotararilor, respectiv a dispozitiilor emise de autoritatea deliberativa, respectiv de ordonatorul principal de credite sau imputernicitii acestuia care privesc operatiunile financiare ale unitatii administrativ-teritoriale si patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale;
e) examinarea posibilitatii limitarii cheltuielilor unitatii administrativ-teritoriale la necesarul acoperirii serviciilor publice esentiale;
f) convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor;
g) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase, a operatiunilor comerciale si a constituirii unor garantii, incheiate de ordonatorii principali de credite ai unitatilor administrativ-teritoriale in dauna drepturilor creditorilor, in perioada de 120 de zile anterioare introducerii cererii de deschidere a procedurii, care sunt susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
h) propunerea adresata autoritatii deliberative de a rezilia sau denunta unilateral contractele incheiate de unitatea administrativ-teritoriala, care nu pot fi executate in cadrul planului de redresare;
i) avizarea hotararilor autoritatii deliberative si a actelor administrative ale ordonatorilor de credite privitoare la managementul resurselor umane al institutiilor publice aflate sub autoritatea administratiei publice locale, inclusiv in ceea ce priveste inceperea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu sau de munca, dupa caz, potrivit planului de redresare;
j) verificarea modului de stabilire a creantelor bugetare si, atunci cand este cazul, dispunerea recalcularii acestora conform prevederilor legale;
k) urmarirea incasarii creantelor datorate unitatii administrativ-teritoriale de catre persoanele fizice sau juridice, a incasarii sumelor transferate inainte de deschiderea procedurii de insolventa, precum si a platii impozitelor si taxelor datorate bugetului general consolidat;
Afişează OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Insolventa    OUG 46/2013

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Procedura concordatului preventiv. Cerere de interventie principala. Admisibilitate. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 137/9.04.2020

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Apel incident. Interes in formularea apelului incident. Invocarea exceptiei inadmisibilitatii apelului incident in cadrul dezbaterilor asupra fondului cauzei
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2004 din 20 octombrie 2020Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II – pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor