Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

  Publicat: 17 Aug 2013       22861 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Publicata in Monitorul Oficial nr. 513 din 14 august 2013

Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act adoptat de organele de stat,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Infractiune constand din raportul sexual cu o persoana de sex feminine care nu a implinit carsta de 14 ani.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.

(3) In cazurile expres prevazute de lege, consilierul de probatiune emite decizii care sunt obligatorii pentru persoanele aflate in supraveghere si institutiile din comunitate vizate.
(4) Impotriva deciziilor consilierului de probatiune, persoana sau institutia din comunitate vizata poate face plangere la judecatorul delegat cu executarea . Plangerea persoanei supravegheate nu suspenda executarea deciziei atacate.
(5) Nu se poate formula plangere impotriva sesizarii instantei facute de catre consilierul de probatiune in cazurile in care sesizarea este de competenta sa.
(6) Plangerea se solutioneaza in camera de consiliu, dupa ascultarea petentului si a consilierului de probatiune. Neprezentarea partilor legal citate nu impiedica solutionarea plangerii.


Capitolul IV - Colaborarea cu institutiile din comunitate in executarea pedepselor si a masurilor neprivative de libertate


Participarea institutiilor din comunitate la executarea pedepselor si a masurilor neprivative de libertate Art. 18
(1) Organizarea si desfasurarea executarii pedepselor si a masurilor neprivative de libertate se fac, in cazurile prevazute de lege, de catre institutii din comunitate, sub coordonarea serviciului de probatiune.
(2) Persoanele juridice de drept public pot fi implicate in activitatile prevazute la alin. (1) si participa la desfasurarea acestora, prin decizie a consilierului de probatiune sau, dupa caz, prin dispozitie a judecatorului delegat cu executarea .
(3) Persoana juridica de drept public nu poate refuza desfasurarea, in conditiile alin. (1), a unei activitati ce nu implica suportarea unor cheltuieli suplimentare, altele decat cele inerente activitatii respective. Refuzul nejustificat constituie abatere judiciara si se sanctioneaza potrivit art. 19.
(4) In cazul in care activitatea stabilita de catre consilierul de probatiune sau, dupa caz, de judecatorul delegat cu executarea, implica alocarea unor resurse bugetare suplimentare, altele decat cele inerente activitatii respective, de catre persoana juridica de drept public, desfasurarea respectivei activitati nu poate fi dispusa fara consimtamantul persoanei juridice in cauza.
(5) Persoanele juridice de drept privat pot fi implicate in activitatile prevazute la alin. (1) daca sunt abilitate potrivit art. 20.
(6) Institutiile din comunitate care participa la executarea pedepselor si a masurilor neprivative de libertate trebuie sa respecte, in activitatea lor, standardele minime de lucru in probatiune pentru institutiile din comunitate aprobate prin hotarare a Guvernului.

Abateri judiciare Art. 19
(1) Neindeplinirea sau indeplinire necorespunzatoare a atributiilor stabilite in sarcina institutiilor din comunitate care participa la executarea pedepselor si a masurilor neprivative de libertate constituie abatere judiciara si se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 500 lei la 5.000 lei.
(2) Criteriile pe baza carora se apreciaza neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor stabilite in sarcina institutiilor din comunitate sunt stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(3) Amenda judiciara prevazuta la alin. (1) se aplica de catre judecatorul delegat cu executarea . Procedura privitoare la amenda judiciara este cea prevazuta la art. 284 din Legea nr. 135/2010, care se aplica in mod corespunzator.
(4) Sesizarea judecatorului delegat cu executarea se face de catre serviciul de probatiune sau din oficiu .

Procedura de abilitare a asociatiilor, fundatiilor si societatilor comerciale Art. 20
(1) Abilitarea asociatiilor, fundatiilor si societatilor comerciale dintre cele prevazute la art. 21 se acorda la cerere, de catre judecatorul delegat cu executarea din cadrul tribunalului in circumscriptia caruia acestea isi au sediul .
(2) Cererea de abilitare va fi insotita de urmatoarele documente:
a) o copie de pe incheierea privind inregistrarea societatii comerciale la Registrul comertului, respectiv inscrierea asociatiei sau a fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
b) o copie de pe actul constitutiv si statutul persoanei juridice;
c) bilantul si bugetul de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani;
d) o prezentare a activitatilor care urmeaza sa fie organizate in cadrul persoanei juridice, a compatibilitatii acestora cu standardele prevazute la art. 18 alin. (6), precum si a conditiilor in care aceste activitati pot fi executate;
e) alte acreditari sau abilitari relevante pentru activitatea pentru care se solicita abilitarea.
(3) Judecatorul delegat cu executarea, primind cererea solicita, Directiei de probatiune, intocmirea in termen de doua luni a unui raport .
(4) La elaborarea raportului prevazut la alin. (3), Directia de probatiune va solicita informatii si documente de la serviciul ori serviciile de probatiune in a caror circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi desfasoare activitatea asociatia, fundatia ori societatea comerciala dintre cele prevazute la art. 21.
(5) Judecatorul se pronunta in camera de consiliu, cu citarea persoanei care solicita abilitarea si a Directiei de probatiune.
(6) Abilitarea se acorda prin incheiere definitiva, pe o perioada de 5 ani. O copie a incheierii prin care s-a admis cererea de abilitare se comunica Directiei de probatiune, in vederea inscrierii persoanei intr-o baza de date constituita la nivel national.
(7) Abilitarea poate fi retrasa de judecatorul delegat cu executarea din cadrul tribunalului care a acordat-o, prin incheiere definitiva, din oficiu sau la sesizarea Directiei de probatiune. Motivele si conditiile in care va putea fi retrasa abilitarea se stabilesc prin Regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Abilitarea societatilor comerciale Art. 21
(1) Pot solicita abilitarea pentru organizarea executarii muncii neremunerate in folosul comunitatii doar societatile comerciale care au concesionat un serviciu public .
(2) Contravaloarea prestatiilor persoanelor care efectueaza munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul societatilor comerciale prevazute la alin. (1) se vireaza la bugetul de stat, cu exceptia situatiei in care contravaloarea prestatiilor este utilizata conform alin. (3).
(3) Societatile comerciale prevazute la alin. (1) pot folosi contravaloarea prestatiilor pentru finantarea unor cursuri de calificare profesionala pentru persoane aflate in supravegherea serviciilor de probatiune.
(4) Abilitarea societatilor comerciale pentru alte activitati decat cele prevazute la alin. (1) se face potrivit art. 20.


Titlul II - Executarea pedepselor neprivative de libertateCapitolul I - Executarea pedepsei amenzii aplicabile persoanei fizice
Afişează Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Masuri educative    Executarea pedepselor    Legea 253/2013

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 67/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura penala si din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Recurs in casatie. Aplicarea pedepselor in alte limite decat cele prevazute de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 51/RC din 19 februarie 2016

ICCJ. Dezlegarea unei chestiuni de drept. Concurs de infractiuni savarsite de minori
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Tentativa constituie o cauza de reducere a pedepsei ce nu se ia in considerare la stabilirea pedepsei prevazute de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 55/RC din 10 februarie 2015

Furt calificat. Infractor minor. Mustrarea
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.466/R din data 09.06.2010

Furt calificat. Violare de domiciliu. Infractor minor. Masuri educative
Pronuntaţă de: Judecatoria Tecuci - Sentinta penala nr. 254 din data 19.05.2010

Prelungirea internarii in centrul de reeducare dupa implinirea varstei de 18 ani
Pronuntaţă de: Judecatoria Sinaia - Sentinta penala nr. 67 din data 26.01.2011Articole Juridice

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consimtamantul inculpatului la prestarea unei munci in folosul comunitatii inainte de stabilirea vinovatiei – intre protectia impotriva muncii fortate si antepronuntarea judecatorului
Sursa: Irina Maria Diculescu

ORDONANTA de dispunere a controlului judiciar pe cautiune
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de dispunere a controlului judiciar
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de retinere
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor amenintat si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro