Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

  Publicat: 25 Dec 2013       132412 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Institutie de drept penal, prevazuta in sectiunea III, cap. V, t. III, art. 81, C. pen., partea generala, consta in suspendarea executarii pedepsei,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

(5) Se va intocmi separat un tablou al avocatilor incompatibili, alcatuit potrivit anexei nr. VII, care se verifica si se reactualizeaza pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an.
(6) Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, tabloul special al avocatilor straini si tabloul avocatilor incompatibili se reactualizeaza lunar si se aduc la cunostinta tuturor membrilor baroului.
(7) Tablourile mentionate la alin. (6) vor fi comunicate U.N.B.R., pe cale electronica si in forma stabilita de U.N.B.R., in termen de 5 zile de la actualizare.
Articolul 45
Tabloul avocatilor definitivi si stagiari, precum si tabloul special al avocatilor straini se comunica autoritatilor mentionate la art. 24 alin. (3) din Lege, cel tarziu pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.
Articolul 46
Refuzul inscrierii, al reinscrierii sau al mentinerii in tabloul avocatilor se contesta la consiliul baroului. Decizia consiliului baroului poate fi contestata la Consiliul U.N.B.R., in termen de 15 zile de la data comunicarii. Contestatia este suspensiva de executare .
Articolul 47
(1) Inscrierea in tablou a avocatilor definitivi si stagiari se face numai dupa depunerea juramantului prevazut de Lege. Juramantul se depune intr-un cadru solemn, in fata consiliului baroului, de catre avocatii nou-inscrisi in barou.
(2) Inscrierea in tabloul avocatilor dupa primirea in profesie este conditionata de depunerea declaratiei prevazute la art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008. Depunerea unei declaratii false atrage consecintele prevazute de lege.
Articolul 48
(1) Decanul baroului va desemna avocatii responsabili cu verificarea cazurilor de exercitare a activitatii de asistenta juridica de catre persoanele neinscrise in tabloul avocatilor.
(2) Ori de cate ori va avea informatii cu privire la persoane care exercita nelegal activitati prevazute de art. 3 din Lege, consiliul baroului va sesiza autoritatile competente si va lua masurile legale ce se impun in vederea realizarii drepturilor prevazute de dispozitiile art. 26 alin. (3), (4) si (5) din Lege.
SUBSECTIUNEA 8: Suspendarea calitatii de avocat
Articolul 49
(1) Exercitiul profesiei de avocat se suspenda:
a)pe toata durata existentei starii de incompatibilitate;
b)in temeiul unei hotarari judecatoresti sau disciplinare de interdictie temporara de a profesa;
c)in caz de neplata totala sau partiala a taxelor si a contributiilor profesionale catre barou, catre U.N.B.R. si catre sistemul propriu de asigurari sociale timp de 3 luni de la scadenta acestora, pana la lichidarea integrala a datoriilor;
d)la cererea scrisa a avocatului, pentru alte motive decat cele prevazute la lit. a).
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), baroul are obligatia de a verifica trimestrial, precum si inainte de data intocmirii tabloului anual al avocatilor mentinerea situatiei care a justificat suspendarea . In tabloul avocatilor avocatul suspendat la cerere figureaza in sectiunea destinata mentionarii avocati lor fara drept de exercitare a profesiei.
Articolul 50
Dreptul de a exercita profesia de avocat poate fi suspendat in cazul in care impotriva avocatului s-a pus in miscare actiunea penala sau s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive.
Articolul 51
(1) Avocatul este dator sa incunostinteze de indata consiliul baroului despre orice situatie care ar putea duce la suspendarea exercitiului dreptului de a profesa. Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere disciplinara.
(2) Decanul si consiliul baroului se pot sesiza pe orice cale cu privire la aplicarea dispozitiilor Legii si ale prezentului statut privind suspendarea exercitiului dreptului de a profesa.
(3) Consiliul baroului decide in toate cazurile dupa ascultarea avocatului in cauza.
(4) Decizia consiliului baroului este executorie. Despre aceasta se va face mentiune, in mod corespunzator, in tabloul avocatilor si in tabloul avocatilor incompatibili.
(5) Decizia consiliului baroului poate fi contestata la Consiliul U.N.B.R., in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia. Contestatia nu suspenda executarea .
Articolul 52
Independent de contestarea deciziei, in cazul in care masura suspendarii a fost luata pentru neplata totala sau partiala a taxelor si contributiilor profesionale, la cererea avocatului in cauza, consiliul baroului, dupa verificarea temeiurilor cererii sau a dovezii achitarii taxelor si contributiilor prevazute de Lege si de prezentul statut, poate dispune incetarea masurii suspendarii si stergerea mentiunilor din tablou.
Articolul 53
Exercitarea profesiei de catre avocatul al carui drept de exercitare a profesiei este suspendat potrivit prevederilor art. 49 in perioada masurii suspendarii constituie abatere disciplinara grava.
Articolul 54
(1) Avocatul impotriva caruia s-a dispus masura suspendarii este obligat ca in termen de cel mult 15 zile de la data comunicarii masurii sa isi asigure substituirea.
(2) Incalcarea dispozitiilor prezentului articol constituie abatere disciplinara grava.
SUBSECTIUNEA 9: Transferul intr-un alt barou
Articolul 55
(1) Avocatul care, din motive justificate, solicita transferul intr-un alt barou se va adresa in scris decanului baroului de la care doreste sa se transfere.
(2) Cererea de transfer va fi insotita de actele pe care se intemeiaza si de un certificat eliberat de baroul de la care se solicita transferul. Certificatul va indica datele personale, profesionale si disciplinare ale solicitantului si va atesta ca solicitantul a achitat la zi taxele si contributiile profesionale catre barou, U.N.B.R. si sistemul propriu de asigurari sociale.
(3) Consiliul baroului de la care se solicita transferul va elibera certificatul prin avizarea cererii de transfer, pe care o va inainta, impreuna cu dosarul de inscriere in profesie, baroului la care se solicita transferul.
Articolul 56
(1) Cererea de transfer va fi solutionata pe baza raportului intocmit de un consilier delegat, care verifica dosarul de inscriere in profesie al celui care solicita transferul, precum si a certificatului prevazut la art. 55 alin. (2).
(2) La solutionarea cererii consiliul baroului va avea in vedere si respectarea de catre petent a dispozitiilor privind modul de organizare si functionare a formelor de exercitare a profesiei, precum si a conditiilor de primire in profesie.
Articolul 57
(1) Decizia cu privire la transfer se comunica solicitantului si baroului din care acesta face parte. Consiliul baroului va face mentiuni corespunzatoare in tabloul avocatilor.
(2) Decizia prin care s-a respins cererea de transfer va fi motivata si poate fi contestata, in termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul U.N.B.R.
SUBSECTIUNEA 10: Incetarea calitatii de avocat
Articolul 58
(1) Calitatea de avocat inceteaza:
Afişează Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Statutul profesiei de avocat    Statutul profesiei de avocat actualizat 2014    Avocati

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa Nr. 324 din 17 noiembrie 2020

Incidenta dispozitiilor art. 488 pct. 6 din noul Cod de procedura civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 968 din 26 mai 2016

Recuperarea cheltuielilor de judecata de la partea cazuta in pretentii: onorariu fix si onorariu de succes
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a V-a Civila

La incheierea contractelor privind patrimoniul societatii nu este necesara Hotararea AGA ori a celuilalt administrator
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 731 din 5 martie 2015

Contract de asistenta juridica. Pact de quota litis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2131 din 30 mai 2013

Dovada unei creante
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A VI-A CIVILA DECIZIA CIVILA NR. 658 din 26.03.2013

Cerere de primire in profesie cu scutire de examen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia de contencios administrativ si fiscal Decizia nr. 2010 din 22.06.2011

Retragerea cererii de renuntare la judecata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 2851 din 07.06.2012

Recunoasterea calitatii de avocat definitiv. Reinscriere pe Tabloul Avocatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2851 din data de 7 iunie 2012 pronuntata in recurs de Sectia de contencios-administrativ si fiscalArticole Juridice

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Sediu profesional adjudecat, proprietate, a Cabinetului de avocat. Inscrierea in Cartea funciara
Sursa: Lect. univ. dr. Claudiu Constantin DINU | UNBR

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Reprezentarea conventionala a partilor in lumina Noului Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de asistenta juridica. Model
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de salarizare in interiorul profesiei de avocat
Sursa: EuroAvocatura.ro