Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan

Legea 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan

  Publicat: 13 Mar 2014       13941 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea Nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 12 martie 2014

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act adoptat de organele de stat,

Articolul 10
(1) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 4 se va face de catre structura centrala, respectiv de catre structurile teritoriale de la locul situarii imobilului, dupa caz, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea datelor si documentelor prevazute la art. 6, respectiv art. 7. In cazul indeplinirii conditiilor legale, in termen de doua zile lucratoare de la expirarea termenului pentru verificare, structura centrala, respectiv structurile teritoriale, dupa caz, vor emite avizul necesar incheierii contractului de vanzare-cumparare. In cazul in care niciun preemptor nu isi manifesta intentia de cumparare prin depunerea ofertei in termenul prevazut de prezenta lege, nu este necesara emiterea avizului prevazut de art. 9. In acest caz, contractul de vanzare se incheie pe baza adeverintei eliberate de primarie.
(2) In situatia in care, in urma verificarilor de catre structura centrala, respectiv structurile teritoriale, dupa caz, se constata ca preemptorul ales nu indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege, se va emite un aviz negativ, in termen de doua zile lucratoare de la expirarea termenului pentru verificare prevazut la alin. (1).
(3) Avizele prevazute la alin. (1) si (2) vor fi eliberate prin grija structurilor teritoriale. Avizele vor fi publicate pe site-urile proprii, in termen de doua zile lucratoare de la emitere.
(4) In situatia in care nu mai exista nicio oferta de cumparare din partea titularilor dreptului de preemptiune care si-au manifestat acceptarea ofertei in termenul legal, vanzarea este libera si se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 7 alin. (7).
(5) Structurile prevazute la alin. (1) si procedura de emitere si de eliberare a avizelor vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(6) In situatia in care nu mai exista niciunul dintre titularii dreptului de preemptiune care si-au manifestat acceptarea ofertei in termenul prevazut la art. 7 alin. (1), se aplica prevederile art. 7 alin. (7).
Articolul 11
Arendasul care doreste sa cumpere terenul agricol situat in extravilan trebuie sa detina aceasta calitate pentru terenul respectiv, stabilita printr-un contract de arenda valabil incheiat si inregistrat potrivit dispozitiilor legale, la momentul afisarii ofertei de vanzare la sediul primariei.
Articolul 12
In exercitarea atributiilor care rezulta din aplicarea prezentei legi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, impreuna cu structurile subordonate, dupa caz:
a)asigura publicarea ofertelor de vanzare-cumparare pe site-ul propriu;
b)asigura verificarea exercitarii dreptului de preemptiune;
c)verifica indeplinirea conditiilor legale de vanzare-cumparare de catre potentialul cumparator, prevazute de prezenta lege;
d)emit avizul prevazut la art. 9 necesar incheierii contractului de vanzare-cumparare a terenurilor agricole situate in extravilan;
e)infiinteaza, gestioneaza si administreaza baza de date a terenurilor agricole situate in extravilan, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi;
f)constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de prezenta lege, prin personalul imputernicit.
Capitolul V
Dispozitii finale si tranzitorii
Articolul 13
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea administrativa, contraventionala sau civila, dupa caz.
Articolul 14
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a)vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan, in care se afla situri arheologice, in care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potential arheologic evidentiat intamplator, fara avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, dupa caz, prevazut la art. 3 alin. (4);
b)vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan fara avizul specific al Ministerului Apararii Nationale, prevazut la art. 3 alin. (1), daca aceasta situatie era notata in cartea funciara la data solicitarii extrasului de carte funciara pentru autentificare;
c)vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan fara avizul structurii centrale, respectiv ale structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, dupa caz, prevazut la art. 9, cu exceptia situatiei prevazute la art. 7 alin. (7) si art. 10 alin. (1);
d)nerespectarea dreptului de preemptiune in conditiile prevazute la art. 4.
Articolul 15
Contraventiile prevazute la art. 14 se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
Articolul 16
Instrainarea prin vanzare-cumparare a terenurilor agricole situate in extravilan fara respectarea dreptului de preemptiune, potrivit art. 4, sau fara obtinerea avizelor prevazute la art. 3 si 9 este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.
Articolul 17
Constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac de catre personalul imputernicit din structurile centrale si locale cu atributii in domeniu, aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Articolul 18
Prevederile art. 14-17 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Articolul 19
Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art. 15 se constituie venit la bugetul de stat .
Articolul 20
(1) Prevederile prezentei legi nu se aplica antecontractelor si pactelor de optiune care au fost autentificate la notariat anterior intrarii in vigoare a acesteia.
(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica instrainarilor intre rude pana la gradul al treilea, inclusiv.
Articolul 21
(1) In termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vor elabora normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, care se aproba prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului apararii nationale si al ministrului culturii, cu consultarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
(2) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Normele metodologice vor fi emise in termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(4) Pana la data publicarii normelor metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se aplica regulile de drept comun.
Titlul II
Dispozitii privind modificarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, precum si unele masuri de organizare a Agentiei Domeniilor Statului Articolul 22Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 1. La articolul 4, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Articolul 4
(1) Agentia Domeniilor Statului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, in subordinea Guvernului si in coordonarea tehnica a ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, are urmatoarele atributii:
........ ................ ................ ................ ................ ........ .........
(2) Structura organizatorica, regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei Domeniilor Statului se aproba prin hotarare a Guvernului.
Afişează Legea 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 17/2014    Teren    Teren intravilan    Teren extravilan    Teren agricol

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei, din 26.02.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia 3/2017. In temeiul Legii 112/1995, proprietarul constructiei are dreptul sa dobandeasca proprietatea si asupra terenului aferent acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Contestarea cuantumului sumei acordata in cazul exproprierii. Stabilirea unui alt regim juridic
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.44 din 20 ianuarie 2016

Invocarea aceluiasi titlu de proprietate fata de toate partile chemate in judecata. Extinderea efectelor hotararii judecatoresti favorabile
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.43 din 20 ianuarie 2016

Teren apartinand fondului forestier. Calitate procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.412 din 23 februarie 2016

Cunoasterea provenientei ilicite a bunurilor. Infractiune de spalare a banilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 89/A din 10 martie 2016

Limitele sesizarii instantei cu privire la nelegalitatea exproprierii suplimentare a unor suprafete de teren
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 614 din 17 martie 2016

Terenuri afectate de capacitatea energetica. Despagubire.
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina, Sentinta civila 5213 (14.11.2006)

D-na Ospelt , cetateana a principatului Liechtenstein, poseda un teren in Austria constituit in majoritate din pamanturi destinate exploatarilor agric
Pronuntaţă de: Cazul: Margarethe Ospelt si Schlossle Weissenberg Familienstiftung c. Verwaltungsgerichtshof, Austria, 23 septembrie 2003 (recurs prealabil)

Cerere de restituire in natura a unui teren expropriat de stat, ce face parte dintr-un ansamblu hotelier.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 12 din 5 ianuarie 2006.Articole Juridice

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Evaluarea imobilelor restituite in natura sau prin echivalent in temeiul Legii 165/2013. Aspecte de constitutionalitate.
Sursa: Irina Maria Diculescu