Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

  Publicat: 04 Dec 2014       10146 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea 10/2014 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

Publicat in Monitorul Oficial nr. 853 din 24 noiembrie 2014

Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri sau Consiliul) este principalul organism decizional al UE. Asemenea Parlamentului European, el a fost creat prin tratatele fondatoare in cursul anilor '50 si este alcatuit din ministrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Institutie de drept procesual penal, reglementata de Codul de procedura penala in diverse texte.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
A fost promulgat la 11.09.1865

(5) In cazul in care actiunea disciplinara este promovata de Colegiul director, cercetarea prealabila se face de catre acesta.

(6) Nu pot participa la efectuarea cercetarii prealabile persoanele aflate in orice situatie de incompatibilitate sau conflict de interese.

(7) Cercetarea prealabila este obligatorie si se desfasoara potrivit dispozitiilor legii si regulamentului de aplicare a acesteia.

Art. 18

(1) Notarul public trebuie sa se bucure de buna reputatie, atat la dobandirea acestei calitati, cat si pe parcursul exercitarii profesiei.

(2) Se bucura de buna reputatie notarul public care are un comportament corespunzator in familie, in societate si in exercitarea cu demnitate a functiei, se abtine de la orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lui, a profesiei si a institutiilor din care face parte si are relatii profesionale bazate pe respect si buna-credinta.

(3) Incalcarea dispozitiilor referitoare la buna reputatie se verifica din oficiu sau ca urmare a unei sesizari depuse la Ministerul Justitiei, la Uniune sau Camere.

(4) In cazul sesizarii Camerei sau Uniunii, verificarea se face de catre membrii Corpului de control al Uniunii, delegati de presedintele Uniunii.

Art. 19

(1) Actiunea disciplinara se judeca de Consiliul de disciplina, constituit in cadrul Uniunii.

(2) Sedintele de judecata se tin la sediul Uniunii.

(3) Consiliul de disciplina functioneaza potrivit legii, regulamentului de aplicare a acesteia si a regulamentului propriu adoptat de Consiliul Uniunii .

(4) Consiliul de disciplina isi desfasoara activitatea in mod independent si nu se subordoneaza organelor de conducere ale Uniunii.

(5) In caile de atac formulate la instanta de judecata impotriva hotararilor Consiliului de disciplina, calitatea procesuala o au Ministerul Justitiei prin ministru, Uniunea prin presedinte si Colegiul director prin presedinte.

(6) Lucrarile cu caracter tehnic ale Consiliului de disciplina vor fi efectuate de un secretar cu studii juridice, angajat al Uniunii.

(7) Hotararile pronuntate de Consiliul de disciplina ramase definitive se transmit RNENP in vederea inregistrarii. Sanctiunile disciplinare se radiaza din RNENP dupa trecerea unui termen de 1 an de la data executarii sanctiunii, cu exceptia avertismentului scris care se radiaza dupa trecerea unui termen de 6 luni de la data ramanerii definitive a hotararii.

(8) Presedintele Consiliului de disciplina elaboreaza anual un raport privind activitatea Consiliului de disciplina, care se publica in Activitatea Uniunii.

Capitolul IV - Structura organizatorica Sectiunea 1

Art. 20

Organele de conducere ale Uniunii sunt:

a) Congresul;

b) Consiliul Uniunii;

c) Biroul executiv al Consiliului Uniunii;

d) Presedintele Uniunii.

Art. 21

(1) Congresul este constituit din reprezentantii notarilor publici, alesi de adunarea generala a fiecarei Camere, potrivit normei de reprezentare de 1 la 10, la care se adauga membrii Consiliului Uniunii, precum si vicepresedintii Colegiilor directoare ale Camerelor.

(2) Congresul se intruneste in sesiune ordinara, de regula, o data pe an. Congresul se poate intruni si in sesiune extraordinara, la cererea Consiliului Uniunii sau a Camerelor, daca acestea reprezinta cel putin o treime din numarul notarilor publici.

(3) Convocarea Congresului notarilor publici in sesiune ordinara se face de Biroul executiv, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea acestuia, iar in sesiune extraordinara, cu cel putin 30 de zile inainte, prin instiintarea in scris a Camerelor si prin publicarea in presa, cu mentionarea datei, a locului desfasurarii si a ordinii de zi.

(4) Congresul este legal constituit in prezenta a doua treimi din numarul reprezentantilor si adopta hotarari si, dupa caz, rezolutii, cu majoritatea simpla a reprezentantilor prezenti.

(5) Cvorumul stabilit la inceputul sesiunii pe baza listelor de prezenta va fi valabil, cu toate efectele, pe toata durata acesteia.

(6) In cazul in care cvorumul nu este intrunit, presedintele Uniunii are obligatia sa indeplineasca procedura de convocare in cel mult 15 zile de la data constatarii lipsei cvorumului.

(7) Congresul, convocat in conditiile prevazute la alineatul precedent, este legal constituit cu participarea a cel putin jumatate din numarul reprezentantilor Camerelor pentru Congres si adopta hotarari cu majoritatea simpla a acestora.

(8) Procedura de vot in Congres este prin vot deschis. Cu majoritate simpla a celor prezenti se poate adopta procedura prin vot secret pentru anumite puncte ale ordinii de zi.

(9) Congresul se organizeaza de catre Uniune in parteneriat cu una sau mai multe Camere, desemnate de Consiliul Uniunii, la solicitarea acestora.

(10) Presedintele Congresului este presedintele uneia dintre Camerele organizatoare a acestuia, iar lucrarile Congresului sunt conduse de presedintele Uniunii, prim-vicepresedintele si cei doi vicepresedinti.

(11) Lucrarile congresului vor fi stenografiate, stenograma stand la baza redactarii procesului-verbal al Congresului.

(12) Hotararile Congresului se semneaza de catre presedintele Uniunii, de presedintele Congresului si de membrii secretariatului Congresului si vor fi aduse la cunostinta tuturor notarilor publici, prin publicatiile Uniunii.

(13) Congresul are un secretariat format din cate un reprezentant al fiecarei Camere, care atesta cvorumul, pe baza mandatelor de reprezentare si a listelor de prezenta cuprinzand semnatura fiecarui delegat. Secretariatul Congresului, in indeplinirea atributiilor, este sprijinit de personalul de specialitate al Camerei organizatoare si al Uniunii.

(14) Procedura de organizare si desfasurare a lucrarilor Congresului se stabileste prin regulament aprobat de Congres.

Art. 22

(1) Congresul notarilor publici are urmatoarele atributii:

a) analizeaza situatia generala a notariatului si adopta o rezolutie ce va fi avuta in vedere la stabilirea strategiei acestuia, in concordanta cu realitatile social-economice, precum si cu politica notariatelor membre CNUE si UIN;

b) dezbate probleme profesionale de interes general, sens in care adopta, cu majoritatea celor prezenti, rezolutii;

c) adopta Statutul Uniunii si Statutul Casei de Asigurari a Notarilor Publici, completarea sau modificarea acestora si ratifica hotararile Consiliului Uniunii de modificare a acestora adoptate intre Congrese;

d) adopta Codul deontologic al notarilor publici, precum si completarile si modificarile care i se aduc de catre Consiliul Uniunii, intre Congrese;

e) valideaza alegerea reprezentantilor Camerelor in Consiliul Uniunii si a supleantilor acestora;

f) valideaza alegerea, dintre reprezentantii Camerelor in Consiliul Uniunii, a presedintelui si vicepresedintilor. Supleantii reprezentantilor alesi in functia de presedinte si vicepresedinti devin reprezentanti ai Camerelor din care provin, in Consiliu, iar in locul acestora Camerele aleg alti supleanti;

g) valideaza alegerea membrilor Consiliului de disciplina;

h) alege, dintre notarii publici propusi de Camere, membrii Comisiei de cenzori a Uniunii si numeste, la propunerea Consiliului Uniunii, 2 experti contabili care sa faca parte din Comisie;

i) aproba raportul de activitate al Consiliului Uniunii;

Afişează Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    UNNPR    Notar public

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Incidenta regulilor de concurenta in activitatea notariala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie: Decizia nr. 3415 din 30 octombrie 2015

Elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, Decizia nr. 171/A din 13 mai 2015

Masura incetarii calitatii de notar public in situatia condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni care aduce atingere prestigiului profesiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3257 din 13 martie 2013

Inregistrare birou notarial in Registrul Curtii de Apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1/CC din data 31.01.2011

Anularea titlului executoriu emis de C.A.S.M.B. Exceptia necompetentei materiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 9302/10.12.2010 din data 18.01.2011

Infractiunea de inselaciune. Participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual
Pronuntaţă de: Judecatoria Craiova - Sentinta penala nr. 1528 din data 24.04.2007

Actiune in anulare contract incheiat de unul dintre soti. Interes
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia civila - Decizia 596 din 26.04.2010

Antecontract de vanzare-cumparare privind un imobil. Lipsa refuzului vanzatorului de a incheia contractul in forma autentica
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia Civila, Decizia civila nr. 767/R/24 septembrie 2009, dosar nr. 1172/246/R/2009

Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Anularea actelor subsecvente ca efect al anularii actului principal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau - Decizie nr. 110 din 12/02/2010Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Inscris constatator al creantei. In cadrul procedurilor de executare silita, notarii nu pot fi calificati drept "instanta"
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii in material dreptului familiei
Sursa: MCP Cabinet avocati