Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Normele Metodologice ale Legii 50/1991, Actualizate 2016

Normele Metodologice ale Legii 50/1991, Actualizate 2016

  Publicat: 18 Dec 2015       286750 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Actualizate 2016

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Puterile publice existente in stat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Cuantificarea efectelor activitatilor umane si a proceselor naturale asupra mediului, a sanatatii si securitatii omului, precum si a bunurilor de orice fel.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

(3) Avizele/acordurile serviciilor deconcentrate ale autoritatilor centrale privind securitatea la incendiu, protectia civila si protectia sanatatii populatiei, prevazute la alin. (1) lit. c) , sunt obligatorii si se solicita, dupa caz, conform legislatiei specifice in vigoare.
(4) In cazul autorizarii executarii lucrarilor pe amplasamente situate in zone in care, prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit regim de restrictie cu privire la realizarea constructiilor, potrivit prevederilor alin. (1) lit. d) , obtinerea avizelor si acordurilor autoritatilor centrale competente prevazute la art. 10 din Lege care au instituit restrictiile sau, dupa caz, a serviciilor deconcentrate ale acestora este obligatorie. Documentatiile pentru obtinerea avizelor din partea autoritatilor centrale competente sau a serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa caz, care se intocmesc corespunzator reglementarilor in vigoare specifice fiecarui domeniu, se depun la sediul autoritatilor avizatoare competente (inclusiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestora, dupa caz) . Dupa avizare, documentatiile prezentate pot fi restituite sau se pastreaza in arhiva avizatorului.
(5) Inspectoratul de Stat in Constructii - ISC -, prin inspectoratele teritoriale in constructii, emite avize si acorduri pentru anumite categorii de lucrari, potrivit prevederilor legale in vigoare si in conformitate cu Regulamentul propriu de organizare si functionare.
(6) Pentru obtinerea avizelor si/sau acordurilor organismelor centrale cerute in mod expres prin certificatul de urbanism, obligatie a investitorului, acesta va prezenta documentatiile specifice la emitenti in timp util emiterii avizelor si/sau acordurilor inaintea datei depunerii intregii documentatii in vederea autorizarii executiei lucrarilor.
(7) Institutiile/operatorii economici abilitate/abilitati prin lege sa emita avizele/acordurile prevazute la art. 5 alin. (1) din Lege au obligatia de a le emite solicitantului in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii/documentatiei specifice complete, sub sanctiunea aplicarii prevederilor legale privind aprobarea tacita, fara alte proceduri prealabile, potrivit prevederilor art. 7 alin. (20) lit. b) din Lege, cu exceptiile prevazute la art. 7 alin. (201) din Lege referitor la actele de autoritate emise de catre autoritatile pentru protectia mediului competente.
(8) Prin exceptare de la prevederile alin. (1) , in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (11) din Lege, pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare autorizarii executarii lucrarilor de constructii autoritatile administratiei publice competente pot organiza in cadrul structurilor de specialitate prestarea acestor servicii . Prestarea se face contra cost, la cererea solicitantului autorizatiei de construire/desfiintare.
Art. 26: Actele autoritatii competente pentru protectia mediului
(1) In vederea satisfacerii cerintelor legislatiei pentru protectia mediului, prin procedura de autorizare se prevede obtinerea urmatoarelor acte ale autoritatii competente pentru protectia mediului:
a) punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului - pentru investitiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (21) lit. b) din Lege;
b) actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului - pentru investitiile care se supun evaluarii impactului asupra mediului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (21) lit. d) din Lege.
(2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (11) din Lege, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului se emite solicitantului dupa etapa de evaluare initiala a investitiei pentru incadrarea acesteia in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv dupa etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului si/sau procedura de evaluare adecvata, potrivit prevederilor legale in vigoare.
(3) Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului este, dupa caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000.
(4) Potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Lege, masurile specifice stabilite prin actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului vor fi avute in vedere la elaborarea documentatiei tehnice - D.T. si nu vor putea fi modificate prin procedura de autorizare sau prin autorizatia de construire.
(5) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului si procedura de evaluare adecvata - in baza carora se emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului - identifica, descrie si evalueaza, in conformitate cu prevederile legislatiei specifice privind protectia mediului, efectele directe si indirecte ale unei investitii asupra: fiintelor umane, faunei si florei, a solului, apei, climei si peisajului, a bunurilor materiale si patrimoniului cultural, ori a interactiunii dintre acesti factori si sunt conduse de catre autoritatile publice centrale sau teritoriale pentru protectia mediului.
(51) Pentru investitiile care trebuie supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau procedurii de evaluare adecvate, evaluarea impactului acestora asupra mediului nu mai poate fi efectuata dupa inceperea executarii lucrarilor de constructii ori dupa realizarea investitiei.
(6) Potrivit prevederilor art. 61 alin. (2) din Lege, in situatia in care o investitie urmeaza sa se realizeze etapizat, ori daca amplasamentul acesteia ocupa terenuri care se afla in raza teritoriala a doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale invecinate, evaluarea impactului asupra mediului se realizeaza pentru intreaga investitie, prin grija autoritatilor competente pentru protectia mediului.
(7) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (13) din Lege, in situatia in care apar modificari, pentru care este necesara emiterea unei autorizatii de construire distincta pentru organizarea executarii lucrarilor, aceasta se va emite numai daca autoritatea competenta pentru protectia mediului constata ca modificarile aduse se inscriu in limitele actului administrativ emis anterior. In caz contrar, autoritatea competenta pentru protectia mediului reface evaluarea efectelor lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor si emite un nou act administrativ.
(8) Potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din Lege, pentru emiterea autorizatiei de desfiintare a lucrarilor/constructiilor nu este necesara obtinerea actelor autoritatii competente pentru protectia mediului prevazute la alin. (1) .
(9) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Lege, avizele/acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se anexeaza si devin parte integranta din autorizatia de construire.
Art. 27: Acordul vecinilor
(1) Acordul vecinilor, prevazut la pct. 2.5.6. al sectiunii I "Piese scrise" a cap. A. "Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - D.T.A.C.", prevazut in anexa nr. 1 la Lege, este necesar in urmatoarele situatii:
a) pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora;
b) pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente;
c) in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.
(2) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) corespund cazurilor in care, prin ridicarea unei constructii noi in vecinatatea imediata a unei constructii existente, pot fi cauzate acesteia prejudicii privind rezistenta mecanica si stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sanatatea si mediul ori siguranta in exploatare. Cauzele acestor situatii pot fi, de exemplu, alipirea la calcan, fundarea la o cota mai adanca decat cea a talpii fundatiei constructiei existente, afectarea gradului de insorire.
(3) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) corespund cazurilor in care, urmare investitiei noi pot fi create situatii de disconfort generate de incompatibilitati intre functiunea preexistenta si cea propusa, atat in situatia in care se aduc modificari de destinatie a spatiilor in interiorul unei cladiri, cat si in situatia in care functionalitatea unei constructii noi este incompatibila cu caracterul si functionalitatea zonei in care urmeaza sa se integreze. Cauzele cele mai frecvente sunt cele legate de afectarea functiunii de locuit prin implementarea unor functiuni incompatibile datorita zgomotului, circulatiei, degajarii de noxe, etc.
(4) Acordul vecinilor se va da conditionat de asigurarea, prin proiectul tehnic P.Th. si autorizatia de construire/desfiintare, a masurilor de punere in siguranta a constructiei preexistente rezultate in urma raportului de expertiza tehnica intocmit la comanda investitorului noii constructii.
(5) Acordul vecinilor este valabil numai in forma autentica.
(6) Refuzul nejustificat de a-si da acordul se constata de catre instanta de judecata competenta, hotararea acesteia urmand sa fie acceptata de catre emitentul autorizatiei de construire/desfiintare in locul acordului vecinilor.
SECTIUNEA 3: Continutul si elaborarea documentatiilor tehnice necesare in procedura de autorizare
Art. 28: Intocmirea Documentatiei tehnice - D.T. (D.T.A.C./D.T.A.D.)
(1) Documentatia tehnica - D.T. (D.T.A.C. sau D.T.A.D., dupa caz, inclusiv D.T.O.E aferenta) , care este parte componenta a documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii prevazuta la art. 7 alin. (1) din Lege, se intocmeste potrivit continutului-cadru prevazut in anexa nr. 1 la Lege, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (12) din Lege.
(2) In vederea simplificarii procedurii de autorizare, se admite prezentarea unor documentatii tehnice - D.T. (D.T.A.C. sau D.T.A.D., dupa caz) cu continut simplificat in raport cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 1 la Lege.
(3) Continutul simplificat al documentatiei tehnice - D.T. prevazut la alin. (2) se aplica, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Lege, pentru urmatoarele tipuri de lucrari si/sau constructii provizorii prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d) , g) si h) din Lege, daca acestea sunt situate in afara zonelor cu regim special de protectie sau de restrictii de construire, inclusiv a zonelor de protectie a monumentelor istorice, dupa cum urmeaza:
a) imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, locuri de joaca si agrement, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din Lege;
b) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Lege;
c) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine si pergole situate pe caile si spatiile publice, anexe gospodaresti, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege;
(4) Continutul simplificat al documentatiei tehnice - D.T., piese scrise si desenate, strict necesare pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, conform tipurilor de constructii prevazute la alin. (3) , este prezentat in anexa nr. 2 "CONTINUTUL SIMPLIFICAT AL DOCUMENTATIEI TEHNICE - D.T.".
(5) Tipurilor de lucrari si/sau constructii prevazute la alin. (3) le sunt aplicabile prevederile art. 82 alin. (8) .
(6) In conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, in mod obligatoriu, fiecare plansa a documentatiei tehnice - D.T. va avea in partea din dreapta jos un cartus care va contine informatiile minimale necesare pentru identificarea beneficiarului/investitorului, proiectantului - persoana fizica sau juridica -, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect. Modelul orientativ al cartusului este prezentat in anexa nr. 3 "CARTUS - model conform anexei nr. 1 la Lege".
Art. 29: Competente de elaborare a documentatiilor tehnice - D.T.
(1) Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Lege, documentatiile tehnice - D.T. si proiectele tehnice - P.Th., care dezvolta documentatiile tehnice - D.T., se elaboreaza de colective tehnice de specialitate. Dreptul de promovare a documentatiilor, in vederea avizarii/autorizarii se poate face numai sub semnatura unor cadre tehnice cu pregatire superioara care au absolvit - cu diploma recunoscuta de statul roman - institutii de invatamant superior de specialitate in domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, care au drept de semnatura potrivit nivelelor de competenta . Semnarea documentatiilor angajeaza raspunderea acestora in conditiile legii, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Lege.
(2) Este interzisa semnarea proiectelor tehnice - P.Th. pentru executarea lucrarilor, precum si a documentatiilor tehnice - D.T. de catre persoane care nu indeplinesc cerintele legale prevazute la alin. (1) , respectiv care nu au absolvit institutii de invatamant superior de specialitate in domeniul arhitecturii si constructiilor/instalatiilor pentru constructii, ori care nu au drept de semnatura in conditiile legii, sub sanctiunea legii penale, in conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) lit. c) din Lege.
(3) Potrivit prevederilor legale in vigoare privind calitatea in constructii, documentatiile tehnice - D.T., precum si proiectele tehnice - P.Th. care dezvolta documentatiile tehnice - D.T., in conditiile legii, se verifica pentru cerintele de calitate de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. Solicitantul autorizatiei de construire/desfiintare are obligatia de a face dovada efectuarii verificarii documentatiei tehnice - D.T. prezentate pentru autorizare.
(4) In conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, arhitectii si conductorii-arhitecti cu drept de semnatura sunt obligati sa aplice parafa cu numarul de ordine inscris in Tabloul National al Arhitectilor, inclusiv pe documentatiile tehnice - D.T.
(5) Conductorii arhitecti, urbanistii si/sau subinginerii de constructii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pot elabora, in cadrul colectivelor tehnice prevazute la alin. (1) , documentatii pentru cladiri de importanta redusa, stabilite potrivit definitiei din anexa nr. 2 la Lege, si aflate in afara zonelor protejate, in conditiile art. 9, alin. (1) lit. c) din Lege.
CAPITOLUL III: Procedura de autorizare
SECTIUNEA 1: Certificatul de urbanism
Art. 30: Definitie
(1) Certificatul de urbanism este actul de informare al autoritatii administratiei publice competente sa emita autorizatii de construire/desfiintare, prevazute la art. 4 alin. (1) si art. 43 lit. a) din Lege, care se emite, in principal, in vederea inceperii procedurii de autorizare a executarii lucrarilor de constructii, precum si a instalatiilor aferente acestora, inclusiv pentru desfiintarea constructiilor ori a altor lucrari ori amenajari
Afişează Normele Metodologice ale Legii 50/1991, Actualizate 2016 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 50/1991    Legea 50/1991 actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Servitute de trecere pietonala si auto
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014

Lucrari de construire realizate fara autorizatie de construire.Obligarea executantului la desfiintarea lor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 65 din 8 ianuarie 2014

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Respingerea actiunii privind obligarea coproprietarului sa isi dea consimtamantul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a imobilului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, Decizia nr. 3460/R din 07.10.2011Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reguli speciale privind antrepriza de constructii
Sursa: EuroAvocatura.ro