Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Normele Metodologice ale Legii 50/1991, Actualizate 2016

Normele Metodologice ale Legii 50/1991, Actualizate 2016

  Publicat: 18 Dec 2015       286751 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Actualizate 2016

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor

(2) Prin Certificatul de urbanism, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Lege, se aduc la cunostinta investitorului/solicitantului informatii - existente la data solicitarii, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii - cu privire la cerintele tehnice ale amplasamentului, precum si la obligatiile pe care acesta le are in procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii, privind:
a) regimul juridic, economic si tehnic al imobilului - teren si/sau constructii existente la data solicitarii -, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii;
b) cerintele urbanistice specifice amplasamentului;
c) avizele/acordurile legale necesare in vederea autorizarii;
d) obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, in scopul obtinerii punctului de vedere si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, in vederea autorizarii.
(3) Certificatul de urbanism se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
(4) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Lege, in baza Certificatului de urbanism nu este permisa executarea lucrarilor de constructii.
(5) Certificatul de urbanism se mai emite, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Lege, pentru indeplinirea procedurilor legale de concesionare de terenuri, in vederea adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de documentatie tehnico-economica "Studiu de fezabilitate", ori similara acesteia, precum si pentru cereri in justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara, atunci cand operatiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de parcele solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil.
(6) Pentru aceeasi parcela (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanti, indiferent de calitatea acestora in raport cu proprietatea asupra parcelei. In aceasta situatie certificatele de urbanism urmeaza a avea acelasi continut cu caracter de informare (privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului) conform prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pentru toti solicitantii.
Art. 31: Solicitantul certificatului de urbanism
(1) Solicitantul certificatului de urbanism este persoana fizica sau juridica interesata sa primeasca de la autoritatea administratiei publice competente informatii cu privire la un imobil - teren si/sau constructii - in scopurile definite la art. 6 din Lege.
(2) In vederea eliberarii certificatului de urbanism, solicitantul se va adresa autoritatilor competente prevazute la art. 8 alin. (1) si (3) , depunand, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Lege, o cerere conform formularului-model F1 "CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism" in care se vor inscrie atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism - localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, unde este cazul, daca legea nu dispune altfel -, cat si elementele care definesc scopul solicitarii.
Art. 32: Cerinte urbanistice
(1) Certificatul de urbanism se intocmeste in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) , iar pentru investitiile care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale se poate intocmi si pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z., P.A.T.J.) , aprobate potrivit legii si, in lipsa, in conformitate cu regulile-cadru stabilite prin Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.) .
(2) In cazul in care scopul declarat de solicitant este autorizarea executarii lucrarilor de constructii, iar specificul obiectivului (functiune, accesibilitate, relatii de vecinatate etc.) nu se incadreaza in prevederile documentatiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate, ori daca particularitatile amplasamentului (suprafata neconstruibila ca urmare a unor interdictii sau servituti, a unor zone de protectie a dotarilor de infrastructura, rezerve de teren pentru investitii de interes public etc.) nu permit realizarea investitiei, certificatul de urbanism se elibereaza cu mentionarea expresa a incompatibilitatilor rezultate, precum si a imposibilitatii emiterii unei autorizatii de construire pentru obiectivul propus.
(3) In situatii deosebite, in functie de conditiile specifice de amplasament (pozitia terenului in ansamblul localitatii ori al teritoriului) si/sau de importanta si complexitatea obiectivului de investitii si daca prevederile documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizeaza suficiente elemente necesare autorizarii, ori daca se solicita o derogare de la prevederile documentatiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul poate cere suplimentar, prin certificatul de urbanism:
a) elaborarea, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, a unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) - numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate, intocmit si aprobat in conditiile legii - ori a unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.) , dupa caz, urmand ca, dupa aprobare, prevederile acestuia sa fie preluate in cadrul P.U.G. ori P.A.T.J.; in certificatul de urbanism se va face mentiunea ca documentatia tehnica - D.T. (D.T.A.C./D.T.A.D.) se va putea intocmi numai dupa aprobarea documentatiei de urbanism si cu obligativitatea respectarii intocmai a prevederilor acesteia;
b) completarea, dupa caz, a documentatiilor care insotesc cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire cu urmatoarele studii, avize, expertize:
1.studii de specialitate: de circulatie, istoric, de amenajare peisagistica, de impact asupra mediului (numai la solicitarea autoritatii de protectie a mediului) , studiu de insorire si altele asemenea;
2.avize de la organismele competente pentru zonele asupra carora s-a instituit un anumit regim de protectie sau de restrictii de construire (protectia zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinatatea constructiilor si ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; retele electrice si de telecomunicatii; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; cai ferate si navigabile; cursuri de apa; statii meteo; surse si gospodarii de apa, amenajari de imbunatatiri funciare etc.) ;
3.expertize tehnice; raport de audit energetic, raport de expertiza a sistemelor tehnice, certificat de performanta energetica a cladirii; studiu privind posibilitatea montarii/utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, in cazurile prevazute de lege.
(4) Pentru lucrari la constructiile existente (reparatii, consolidari, schimbari de destinatie a spatiilor interioare etc.) , daca prin acestea nu se aduc cladirilor modificari de natura urbanistica ori daca noua functiune este compatibila cu reglementarile urbanistice ale zonei, nu este necesara intocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.) , dupa caz.
Art. 33: Depunerea documentatiei
(1) In vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie sa depuna la emitent - autoritatile prevazute la art. 4 din Lege - actele mentionate la art. 19.
(2) Cererea tip pentru eliberarea certificatului de urbanism ("Formularul-model F.1 - CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism") se procura de la emitent si se completeaza cu datele solicitate.
(3) La depunerea cererii-tip, emitentul comunica solicitantului cuantumul taxei necesare eliberarii certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementarilor legale in vigoare, solicitantul avand obligatia de a achita taxa de indata si de a prezenta copia documentului de plata .
Art. 34: Verificarea continutului documentatiei
(1) Verificarea continutului documentatiei depuse pentru obtinerea certificatului de urbanism se efectueaza in cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate in cadrul consiliului judetean sau al primariei, dupa caz, constatandu-se daca:
a) cererea este corect adresata emitentului - presedintele consiliului judetean, primarul general al municipiului Bucuresti, sau primarul, dupa caz - conform competentelor de emitere stabilite de Lege;
b) cererea tip este completata corect;
c) elementele de identificare privind solicitantul si imobilul sunt suficiente, potrivit precizarilor privind completarea "Formularului-model F.1 - CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism"
d) este precizat (declarat) scopul pentru care se solicita certificatul de urbanism;
e) exista documentul de plata a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism.
f) exista extrasul de plan cadastral actualizat la zi, respectiv extrasul de carte funciara pentru informare, eliberate la cerere de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara.
(2) Daca documentatia depusa este incompleta sau cu elemente de identificare insuficiente, in termen de 5 zile de la data inregistrarii acest lucru se notifica in scris solicitantului, cu mentionarea elementelor lipsa din documentatie, care se restituie in vederea completarii.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) , incepand cu data notificarii, termenul legal de 30 de zile calendaristice pentru emiterea certificatului de urbanism se decaleaza cu numarul de zile necesar solicitantului pentru a elabora modificarile/completarile aduse documentatiei initiale, ca urmare a notificarii precum si a depune si inregistra documentatia completa.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3) taxa incasata nu se restituie, urmand a fi utilizata pentru eliberarea certificatului de urbanism dupa depunerea documentatiei complete.
Art. 35: Redactarea certificatului de urbanism
(1) Certificatul de urbanism se redacteaza in baza cererii si a documentatiei complete depuse, in deplina concordanta cu prevederile documentatiilor de urbanism aprobate si cu situatia reala din teren la data solicitarii, utilizandu-se formularul-model F.6 "CERTIFICAT DE URBANISM"
(2) Certificatul de urbanism solicitat in vederea realizarii unor lucrari de constructii se redacteaza facandu-se specificarile necesare privind:
a) regimul juridic, economic si tehnic al imobilului;
b) incadrarea/neincadrarea lucrarilor in prevederile documentatiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate;
c) nominalizarea avizelor, acordurilor, punctului de vedere si, dupa caz, a actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, care trebuie sa insoteasca documentatia tehnica - D.T.;
d) necesitatea intocmirii, dupa caz, a unor documentatii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care sa justifice solutia urbanistica propusa, sau sa modifice reglementarile urbanistice existente pentru zona de amplasament, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) , cu indicarea elementelor tematice care urmeaza a fi rezolvate prin acestea.
(3) In Certificatul de urbanism se inscriu informatiile cunoscute de emitent la data emiterii extrase din documentatiile de urbanism si din regulamentele de urbanism aferente, aprobate potrivit legii, sau in lipsa acestora din Regulamentul general de Urbanism - RGU - aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 525/1996, republicata, privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului - teren si/sau constructii -, dupa cum urmeaza:
a) Regimul juridic:
1.situarea imobilului in intravilan sau in afara acestuia;
2.natura proprietatii sau titlul asupra imobilului, conform extrasului de carte funciara pentru informare, eliberat la cerere de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara;
3.servitutile care greveaza asupra imobilului, dreptul de preemtiune, zona de utilitate publica;
4.includerea imobilului in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie a acestora, dupa caz.
Afişează Normele Metodologice ale Legii 50/1991, Actualizate 2016 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 50/1991    Legea 50/1991 actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Servitute de trecere pietonala si auto
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014

Lucrari de construire realizate fara autorizatie de construire.Obligarea executantului la desfiintarea lor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 65 din 8 ianuarie 2014

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Respingerea actiunii privind obligarea coproprietarului sa isi dea consimtamantul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a imobilului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, Decizia nr. 3460/R din 07.10.2011Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reguli speciale privind antrepriza de constructii
Sursa: EuroAvocatura.ro