Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

  Publicat: 26 Dec 2016       13273 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 392 din data de 23 mai 2016

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.


Articolul 66
(1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in termen de cel mult 48 de zile de la data atribuirii unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii .
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) , entitatea contractanta are dreptul de a grupa trimestrial anunturile de atribuire in cazul contractelor de concesiune de servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in anexa nr. 3 si are obligatia de a transmite spre publicare anunturile de atribuire astfel grupate, in termen de 48 de zile de la incheierea fiecarui trimestru.

Articolul 67
Anunturile de concesionare si anunturile de atribuire a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii, inclusiv anunturile corespunzatoare tip erata, se transmit spre publicare de catre entitatea contractanta prin mijloace electronice, in conditiile prevazute prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, si se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia Europeana in temeiul dispozitiilor art. 33 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului.

Articolul 68
(1) Anunturile de concesionare si anunturile de atribuire a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii nu pot fi publicate la nivel national inainte de data publicarii acestora in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) , publicarea la nivel national a anunturilor de concesionare si a anunturilor de atribuire a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii este permisa atunci cand entitatea contractanta nu a fost notificata de catre Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene cu privire la publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor transmise spre publicare, in termen de 48 de ore de la confirmarea primirii de catre Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene a anuntului transmis spre publicare.

Articolul 69
Anunturile de concesionare si anunturile de atribuire a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii publicate la nivel national nu trebuie sa contina alte informatii fata de cele existente in anunturile corespunzatoare publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si trebuie sa mentioneze data transmiterii catre Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene.

Articolul 70
(1) Entitatile contractante asigura prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit al operatorilor economici la documentele concesiunii, incepand cu data publicarii anuntului de concesionare.
(2) In cuprinsul anuntului de concesionare se specifica adresa de internet la care sunt disponibile documentele concesiunii.
(3) In cazuri justificate in mod obiectiv, in care entitatea contractanta nu poate asigura accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit la anumite documente ale concesiunii, din motive tehnice sau datorita securitatii exceptionale ori naturii deosebit de sensibile a informatiilor comerciale, care necesita un nivel extrem de ridicat de protectie, anuntul de concesionare prevede ca documentele concesiunii in cauza vor fi transmise prin alte mijloace decat cele electronice si ca se prelungeste termenul de primire a ofertelor.
(4) In cadrul procedurii de licitatie deschisa in doua etape in sensul art. 51 alin. (3) si al procedurii de dialog competitiv, entitatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare la etapa a doua a procedurii tuturor ofertantilor/candidatilor selectati, simultan si in scris.
(5) Invitatia de participare prevazuta la alin. (4) include o referinta la adresa electronica la care documentele concesiunii au fost puse la dispozitia operatorilor economici prin mijloace electronice.
(6) In cazul in care, pentru unul dintre motivele prevazute la alin. (3) , entitatea contractanta nu a putut asigura, prin mijloace electronice, accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit la anumite documente ale concesiunii, iar acestea nu au fost puse la dispozitie intr-un alt mod, entitatea contractanta ataseaza documentele concesiunii la invitatia de participare prevazuta la alin. (4) .
(7) In cazul prevazut la alin. (3) , autoritatea contractanta are obligatia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor sau solicitarilor de participare cu 5 zile.
(8) In masura in care solicitarile de clarificari sau de informatii suplimentare privind documentele concesiunii au fost adresate in timp util, raspunsul entitatii contractante la acestea trebuie sa fie transmis cu cel putin 6 zile inainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/solicitarilor de participare.
SECTIUNEA 5: Elaborarea documentatiei de atribuire
SUBSECTIUNEA 1: A§1. Garantii procedurale

Articolul 71
(1) Entitatea contractanta are obligatia de a elabora documentatia de atribuire care contine toate informatiile necesare pentru a asigura ofertantilor/candidatilor o informare completa, corecta si precisa cu privire la cerintele concesiunii de lucrari sau ale concesiunii de servicii, obiectul contractului, repartizarea riscurilor si modul de desfasurare a procedurii de atribuire.
(2) In sensul alin. (1) , entitatea contractanta furnizeaza:
a) o descriere a obiectului concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii si a cerintelor de calificare si de selectie - in anuntul de concesionare;
b) o descriere a criteriilor de atribuire si, dupa caz, a cerintelor minime care trebuie indeplinite, precum si un termen orientativ de finalizare a procedurii de atribuire - in anuntul de concesionare, in documentatia de atribuire si/sau in alte documente ale concesiunii.
(3) Entitatea contractanta comunica tuturor operatorilor economici orice modificare a elementelor prevazute in anuntul de concesionare. De asemenea, entitatea contractanta comunica tuturor candidatilor modul de organizare a procedurii de atribuire si termenul orientativ de finalizare, precum si orice modificare intervenita in unul dintre documentele concesiunii.
(4) Autoritatea contractanta asigura inregistrarea adecvata asupra etapelor procedurii, utilizand mijloacele pe care le considera adecvate, cu respectarea dispozitiilor art. 41 alin (1) .

Articolul 72
(1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriilor de atribuire stabilite de entitatea contractanta potrivit prevederilor art. 86, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) oferta respecta cerintele minime stabilite prin documentatia de atribuire de entitatea contractanta;
b) ofertantul respecta criteriile de calificare si selectie prevazute la art. 75;
c) ofertantul nu este exclus de la participarea la procedura de atribuire, potrivit prevederilor art. 79-81 si sub rezerva celor prevazute la art. 84.
(2) Cerintele minime prevazute la alin. (1) lit. a) cuprind conditii si caracteristici, in special, tehnice, fizice, functionale si juridice, pe care orice oferta trebuie sa le indeplineasca sau pe care ofertantul trebuie sa le detina.
SUBSECTIUNEA 2: A§2. Cerinte tehnice si functionale

Articolul 73
(1) Cerintele tehnice si functionale sunt stabilite prin documentatia de atribuire si definesc caracteristicile necesare ale lucrarilor/serviciilor care fac obiectul concesiunii.
(2) Cerintele prevazute la alin. (1) pot, de asemenea, sa vizeze procesul specific de productie sau de furnizare a lucrarilor/serviciilor solicitate, cu conditia sa fie legate de obiectul concesiunii si proportionale cu valoarea si obiectivele acesteia.
(3) Modalitatile de definire a cerintelor tehnice si functionale se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Articolul 74
(1) Entitatea contractanta nu poate face trimitere, prin cerintele tehnice si functionale, la un anumit producator, origine sau procedeu care caracterizeaza produsele sau serviciile furnizate.
Afişează LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 100/2016    Concesiune    concesiune de lucrari    oncesiune de servicii   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 620/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Scrisoare de garantie bancara. Extinderea garantiilor fara acordul bancii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4982 din 13 decembrie 2012

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Actiune in pretentii. Autorizatie emisa in vederea participarii la licitatie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 398 din 5 februarie 2013

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Legea nr. 50/1991. Anulare autorizatie de construire.
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 3529 din 13 septembrie 2012

Natura juridica a redeventei. Termenul de prescriptie aplicabil
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 390 din 1 februarie 2012

Emitere autorizatie de constructie. Plata daune morale, cominatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1124 din data 19.05.2011

Obligare incheiere contract de concesiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 460 din data 26.04.2011

Obligarea la incheierea contractului de concesiune. Inexistenta consimtamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 2154 din data 05.04.2011Articole Juridice

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Generalitati privind eliberarea certificatului de atestare fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta materiala a tribunalului in Noul cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale in general (Art. 551 - 554 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice (Art. 866 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de concesiune (Art. 871 - 873 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro