Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

  Publicat: 26 Dec 2016       13508 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 392 din data de 23 mai 2016

Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Act adoptat de organele de stat,
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Act adoptat de organele de stat,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.

(2) Cerintele tehnice si functionale nu pot face trimitere la o marca, un brevet, tip sau o productie specifica, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) , o astfel de trimitere este autorizata, cu titlu exceptional, in cazul in care nu este posibila o descriere suficient de exacta si de inteligibila a obiectului concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii si cu conditia ca mentiunea sa fie insotita de sintagma "sau echivalent".
(4) Entitatea contractanta nu poate respinge o oferta pe motiv ca lucrarile si serviciile oferite nu sunt conforme cu cerintele tehnice si functionale la care se face trimitere, daca ofertantul dovedeste in oferta sa, prin orice mijloace adecvate, ca solutiile pe care le-a propus indeplinesc intr-un mod echivalent cerintele tehnice si functionale.
SUBSECTIUNEA 3: A§3. Criterii de calificare si selectie

Articolul 75
(1) Entitatea contractanta are dreptul de a aplica in cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare si selectie nediscriminatorii si proportionale cu obiectul concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii, referitoare la:
a) motivele de excludere a candidatului/ofertantului;
b) capacitatea candidatului/ofertantului.
(2) Entitatea contractanta verifica indeplinirea criteriilor de calificare si de selectie pe baza declaratiilor pe propria raspundere, precum si pe baza documentelor care trebuie prezentate ca dovada, in conformitate cu cele mentionate in anuntul de concesionare.
(3) Criteriile de calificare si de selectie trebuie sa aiba legatura si sa fie proportionale cu nevoia de a asigura capacitatea concesionarului de a executa contractul de concesiune, luand in considerare obiectul concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii si scopul de a asigura o concurenta reala.

Articolul 76
(1) Operatorul economic are dreptul, daca este cazul si in legatura cu un anumit contract de concesiune, sa recurga la sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.
(2) In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, potrivit prevederilor alin. (1) , atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor sustinator/sustinatori.
(3) In cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia financiara invocand sustinerea unui tert, entitatea contractanta poate solicita ca operatorul economic si tertul sustinator sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de concesiune.
(4) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc prevederi sau cerinte standard in legatura cu modalitatile de indeplinire a criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala prin sustinere acordata de unul sau mai multi terti.

Articolul 77
(1) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractanta poate solicita ca acestia sa raspunda, in mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune.
(2) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, potrivit prevederilor prezentei legi.

Articolul 78
(1) Entitatea contractanta verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori a celor privind capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, precum si daca nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 79-81.
(2) Daca tertul se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 79-81, entitatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul sustinator.
SUBSECTIUNEA 4: A§4. Motive de excludere

Articolul 79
(1) Entitatile contractante mentionate la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud de la participarea la o procedura de atribuire orice operator economic cu privire la care au stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau despre care au luat cunostinta in orice alt mod ca a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:
a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism prevazute de art. 32-35, art. 37 si 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) frauda, in sensul art. 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene - combaterea fraudei.
(2) Obligatia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, potrivit prevederilor alin. (1) , se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare definitiva este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.
(3) Entitatile contractante, altele decat cele prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) , pot exclude de la participarea la o procedura de atribuire un operator economic, in cazul in care acestea au cunostinta de faptul ca operatorul economic respectiv a facut obiectul unei condamnari pronuntate printr-o hotarare definitiva, pentru unul dintre motivele enumerate la alin. (1) .

Articolul 80
(1) Entitatile contractante prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire orice operator economic despre care au cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau o decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.
(2) Entitatile contractante prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care pot demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, a taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, a taxelor sau a contributiilor datorate la bugetul general consolidat ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor.
(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) si (2) si ale art. 79, in cazuri exceptionale, entitatile contractante prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) au dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) si la art. 79, pentru motive imperative de interes general, precum sanatatea publica sau protectia mediului.
(5) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) si (2) , un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, al taxelor si al contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
a) este mai mic de 4.000 lei;
b) este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de catre operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora.

Articolul 81
(1) Entitatile contractante exclud din procedura de atribuire a contractului de concesiune orice operator economic care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
Afişează LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 100/2016    Concesiune    concesiune de lucrari    oncesiune de servicii   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 620/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Scrisoare de garantie bancara. Extinderea garantiilor fara acordul bancii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4982 din 13 decembrie 2012

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Actiune in pretentii. Autorizatie emisa in vederea participarii la licitatie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 398 din 5 februarie 2013

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Legea nr. 50/1991. Anulare autorizatie de construire.
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 3529 din 13 septembrie 2012

Natura juridica a redeventei. Termenul de prescriptie aplicabil
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 390 din 1 februarie 2012

Emitere autorizatie de constructie. Plata daune morale, cominatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1124 din data 19.05.2011

Obligare incheiere contract de concesiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 460 din data 26.04.2011

Obligarea la incheierea contractului de concesiune. Inexistenta consimtamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 2154 din data 05.04.2011Articole Juridice

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Generalitati privind eliberarea certificatului de atestare fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta materiala a tribunalului in Noul cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale in general (Art. 551 - 554 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice (Art. 866 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de concesiune (Art. 871 - 873 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro