Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 129/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Legea 129/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

  Publicat: 27 Jun 2018       5177 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


LEGE nr. 129/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.

(1) Daca in urma exercitarii atributiilor sale legale, Autoritatea nationala de supraveghere apreciaza ca au fost incalcate oricare dintre drepturile persoanelor vizate garantate de reglementarile legale din domeniul protectiei datelor personale, poate sesiza instanta competenta, potrivit legii. Persoana vizata dobandeste de drept calitatea de reclamant, urmand a fi citata in aceasta calitate . Daca persoana vizata isi insuseste actiunea, inceteaza calitatea procesuala activa a Autoritatii nationale de supraveghere . Daca persoana vizata nu isi insuseste actiunea formulata de Autoritatea nationala de supraveghere, instanta anuleaza cererea potrivit Codului de procedura civila.

(2) Actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac ordinare sau extraordinare, formulate de Autoritatea nationala de supraveghere, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si persoanei vizate care isi insuseste actiunea formulata de Autoritatea nationala de supraveghere in conditiile alin. (1).

Art. 1410

(1) Contestarea actelor emise de Autoritatea nationala de supraveghere in activitatea de control si de solutionare a plangerilor se efectueaza potrivit art. 144 si 148.

(2) Actele administrative emise de Autoritatea nationala de supraveghere in exercitarea atributiilor legale, altele decat cele prevazute la alin. (1), pot fi contestate la sectia de contencios administrativ a tribunalului competent.

(3) Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care prezenta lege nu dispune altfel.

Art. 1411

(1) Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere Autoritatii nationale de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instantei competente pentru apararea drepturilor garantate de legislatia aplicabila, care le-au fost incalcate.

(2) In cazul in care a fost introdusa o cerere in justitie cu acelasi obiect si avand aceleasi parti, Autoritatea nationala de supraveghere poate dispune suspendarea sau/si clasarea plangerii, dupa caz.

(3) Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

(4) Instanta competenta este cea de la sediul operatorului sau al persoanei imputernicite de operator ori de la resedinta obisnuita a persoanei vizate. Cererea este scutita de taxa de timbru."

12.La articolul 15, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 15

(1) Regulamentul de organizare si functionare, impreuna cu structura organizatorica a Autoritatii, se intocmesc de Autoritatea nationala de supraveghere si se aproba de Biroul permanent al Senatului.

(2) Numarul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 85. Statul de functii si structura posturilor pe compartimente se aproba de presedintele Autoritatii nationale de supraveghere ."

13.La articolul 15, alineatele (3) si (4) se abroga.

14.La articolul 16, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Numirea, angajarea, promovarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu si, dupa caz, de munca ale personalului Autoritatii nationale de supraveghere se fac prin decizie a presedintelui acesteia, in conditiile legii."

15.La articolul 16, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:

"(31) Activitatea desfasurata de personalul de specialitate cu studii juridice in cadrul Autoritatii nationale de supraveghere constituie vechime in specialitatea studiilor absolvite.

(32) Personalul de conducere si executie de alta specialitate decat cea juridica din cadrul Autoritatii nationale de supraveghere beneficiaza de vechime in specialitatea studiilor absolvite."

Art. II

(1)Guvernul pune la dispozitie Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conditiile legii, sediul necesar exercitarii efective si corespunzatoare a atributiilor sale.

(2)In masura in care nu se asigura sediul prevazut la alin. (1), Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal poate proceda, in conditiile legii, la inchirierea sau la achizitionarea unui sediu de pe piata libera imobiliara, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.

Art. III

Pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor legale, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal dispune de:

a)doua autoturisme pentru conducerea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: presedinte si vicepresedinte;

b)doua autoturisme pentru parcul auto comun;

c)6 autoturisme pentru activitatile specifice, respectiv pentru asigurarea competentelor si sarcinilor de monitorizare si control ale Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu sarcinile trasate statului membru prin Regulamentul general privind protectia datelor, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)un consum lunar de carburant de 500 l/autoturism; nu se considera depasiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul de autovehicule aprobat.

Art. IV

Dupa intrarea in vigoare a prevederilor prezentei legi, Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal va fi pus in acord cu dispozitiile acesteia.

Art. V

(1)La data de 25 mai 2018 se abroga Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, din actele normative se interpreteaza ca trimiteri la Regulamentul general privind protectia datelor si la legislatia de punere in aplicare a acestuia.

Art. VI

(1)Dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor se aplica plangerilor si sesizarilor depuse si inregistrate la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal incepand cu data aplicarii acestuia, precum si celor depuse inainte de 25 mai 2018 si aflate in curs de solutionare. Investigatiile efectuate pentru solutionarea acestora si investigatiile din oficiu, incepute anterior datei de 25 mai 2018 si nefinalizate la aceasta data, sunt supuse dispozitiilor aceluiasi regulament.

(2)Constatarea faptelor si aplicarea masurilor corective, inclusiv a sanctiunilor contraventionale, dupa data de 25 mai 2018, se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protectia datelor si cu cele ale dispozitiilor legale de punere in aplicare a acestuia, ale Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

(3)In cazul in care Regulamentul general privind protectia datelor si dispozitiile legale de punere in aplicare a acestuia prevad o sanctiune mai grava, contraventia savarsita anterior datei de 25 mai 2018 va fi sanctionata conform dispozitiilor actelor normative in vigoare la data savarsirii acesteia. In situatiile in care, potrivit Regulamentului general privind protectia datelor si dispozitiilor legale de punere in aplicare a acestuia, fapta nu mai este considerata contraventie, aceasta nu se mai sanctioneaza, chiar daca a fost savarsita inainte de data de 25 mai 2018.

Art. VII

Procesele aflate in curs de judecata la data de 25 mai 2018 raman supuse legii aplicabile la data inceperii acestora.

MCP Avocati Data protection - Consultanta si servicii juridice GDPR.

Art. VIII

(1)Prezenta lege creeaza cadrul institutional necesar aplicarii in Romania in principal a prevederilor art. 51-55, art. 57-59, art. 62, 68, 77, 79, 80 si ale art. 82-84 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

(2)Prezenta lege intra in vigoare la 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I pct. 1 si 6-11, art. VI si VII, care intra in vigoare la data de 25 mai 2018.

Art. IX

Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

*

Prezenta lege transpune dispozitiile art. 41 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016.

Afişează Legea 129/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 129/2018    protectia datelor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019Articole Juridice

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP