Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor

Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor

  Publicat: 16 Oct 2018       9838 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.

Publicata in Monitorul Oficial numarul 868 din data de 15 octombrie 2018.

Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Fapta care da nastere, modifica ori stinge raportul juridic penal.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Act adoptat de organele de stat,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

(5) Persoanele care indeplinesc conditia bunei reputatii si sunt apte din punct de vedere psihologic si medical pentru exercitarea functiei se pot inscrie la concursul prevazut la alin. (1). Pentru inscrierea la concurs, candidatul plateste o taxa al carei cuantum se stabileste prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, in functie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului.

(6) Procedura de organizare si desfasurare a concursului prevazut la alin. (1), inclusiv comisiile de concurs si constituirea acestora, probele de concurs si modalitatea de stabilire si contestare a rezultatelor se stabilesc prin regulamentul prevazut la art. 106 lit. a).

(7) Rezultatele concursului se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii."

15.La articolul 15, alineatul (8) se abroga.

16.Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu urmatorul cuprins:

"Art. 151

Admiterea pe posturile de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al institutiilor coordonate sau subordonate, Ministerului Public, precum si al Ministerului Justitiei si al institutiilor coordonate sau subordonate se face prin concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii. Posturile respective se evidentiaza separat."

17.La articolul 16, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Durata cursurilor de formare profesionala a auditorilor de justitie este de 4 ani. Dupa primul an de cursuri, auditorii vor urma stagii de pregatire practica pentru perioade de cate sase luni la: instante, parchete, penitenciare si cabinete de avocatura. In ultimul an de stagiu, cursantii vor efectua stagii de practica si la alte institutii cu relevanta pentru pregatirea profesionala. Institutiile la care se vor efectua stagiile de practica si durata acestora sunt stabilite de Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, pentru fiecare ciclu de invatamant. Stagiile vor fi organizate pe baza unor protocoale de colaborare intre Institutul National al Magistraturii si institutiile cu relevanta pentru pregatirea profesionala.

(4) In perioada stagiilor de pregatire practica, auditorii de justitie asista la toate activitatile specifice institutiilor si profesiilor, in conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare, desfasurare si evaluare a stagiilor de practica prevazut la alin. (5)."

18.La articolul 16, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

"(41) La finalul fiecarui stagiu, indrumatorii de practica, stabiliti prin Regulamentul de organizare, desfasurare si evaluare a stagiilor de practica, vor realiza o evaluare a capacitatii fiecarui auditor de a exercita functia de judecator sau procuror."

19.La articolul 16, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Regulamentul de organizare, desfasurare si evaluare a stagiilor de practica si Programul de formare profesionala a auditorilor de justitie sunt aprobate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii."

20.La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu urmatorul cuprins:

"(31) Auditorii de justitie beneficiaza de decontarea materialelor didactice, in conditiile si in limita unui plafon lunar stabilite de Regulamentul Institutului National al Magistraturii. Auditorii de justitie beneficiaza in mod gratuit de cazare in spatiile de cazare ale Institutului National al Magistraturii, in limita locurilor disponibile, in conditiile stabilite prin Regulamentul Institutului National al Magistraturii. Cheltuielile de intretinere se suporta de Institut.

(32) In cazul epuizarii locurilor disponibile in spatiile de cazare ale Institutului National al Magistraturii, precum si in situatiile in care auditorii de justitie isi desfasoara activitatea de formare in afara municipiului Bucuresti, acestia au dreptul la decontarea chiriei intr-un plafon de pana la 50% din suma care s-ar cuveni, cu acest titlu, magistratilor, in conditiile legii.

(33) Auditorii de justitie beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, in conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, precum si de plata indemnizatiei de maternitate, risc maternal si pentru cresterea copilului, pe durata concediilor respective."

21.La articolul 17, alineatul (4) se abroga.

22.Dupa articolul 17 se introduc trei noi articole, articolele 171-173, cu urmatorul cuprins:

"Art. 171

Dispozitiile legale privind incompatibilitatile si interdictiile judecatorilor si procurorilor se aplica si auditorilor de justitie.

Art. 172

Auditorii de justitie au drepturile prevazute la art. 79 alin. (3) si art. 80, precum si indatoririle prevazute la art. 90 si art. 91 alin. (2).

Art. 173

Cheltuielile de transport al personalului de instruire al Institutului National al Magistraturii care nu are domiciliul sau resedinta in municipiul Bucuresti, care participa la activitatile de formare profesionala initiala organizate de Institutul National al Magistraturii, se suporta din bugetul acestei institutii."

23.La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Constituie abateri disciplinare:

a) atitudinile care aduc atingere bunelor moravuri sau ordinii publice, atitudinile ireverentioase fata de colegi, personalul de instruire si de conducere al Institutului National al Magistraturii, precum si fata de persoanele cu care intra in contact in perioada efectuarii stagiului;

b) absentele nemotivate de la activitatile obligatorii stabilite prin programul de formare, daca acestea depasesc 8 ore intr-o luna;

c) faptele prevazute la art. 99 lit. a), b), d), j), l), n) si q), dispozitii care se aplica in mod corespunzator."

24.La articolul 18, alineatul (4) se abroga.

25.La articolul 18, alineatele (5) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(5) Sanctiunile prevazute la alin. (3) se aplica de Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii, dupa efectuarea cercetarii disciplinare. Raspunderea disciplinara se prescrie in termen de un an de la savarsirea faptei .

.......................................................................................................................................................................................

(8) Procedura de cercetare disciplinara si de aplicare a sanctiunilor disciplinare se stabileste prin Regulamentul Institutului National al Magistraturii."

26.La articolul 18, dupa alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (9)-(11), cu urmatorul cuprins:

"(9) Cercetarea disciplinara se suspenda atunci cand impotriva auditorului de justitie s-a dispus trimiterea in judecata pentru aceeasi fapta .

(10) Organul de urmarire penala este obligat sa comunice, de indata, Institutului National al Magistraturii actul prin care s-a dispus trimiterea in judecata a auditorului de justitie.

(11) Suspendarea cercetarii disciplinare se dispune de catre directorul Institutului National al Magistraturii si opereaza pana cand solutia pronuntata in cauza care a motivat suspendarea a devenit definitiva. Hotararea definitiva este comunicata de indata Institutului National al Magistraturii. Pe durata suspendarii cercetarii disciplinare, cursul prescriptiei raspunderii disciplinare este suspendat."

27.Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu urmatorul cuprins:

"Art. 181

(1) Pe durata cursurilor in cadrul Institutului National al Magistraturii, auditorii de justitie trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), c) si e).

(2) Neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) se constata de catre Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii si atrage exmatricularea, precum si obligarea la restituirea bursei si a cheltuielilor de formare profesionala, in acele situatii imputabile auditorilor. Consiliul stiintific este sesizat de directorul Institutului National al Magistraturii din oficiu sau la solicitarea oricarei persoane interesate.

(3) Procedura de verificare a indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) se stabileste prin Regulamentul Institutului National al Magistraturii.

(4) Dispozitiile art. 18 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.

(5) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2), condamnarea definitiva a auditorilor pentru o infractiune din culpa ori amanarea aplicarii pedepsei pentru acelasi tip de infractiune, precum si renuntarea la urmarirea penala sau renuntarea la aplicarea pedepsei printr-o hotarare definitiva nu conduc la exmatriculare, daca se apreciaza de catre Consiliul stiintific ca infractiunea savarsita nu aduce atingere demnitatii calitatii de auditor de justitie sau imaginii Institutului."

28.Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 19

(1) Dupa incheierea cursurilor in cadrul Institutului National al Magistraturii, auditorii de justitie sustin un examen de absolvire prin care se verifica insusirea cunostintelor, competentelor si abilitatilor necesare exercitarii functiei de judecator, respectiv procuror, precum si un test psihologic.

Afişează Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    judecatori    procurori    legalitate    impartialitate    control ierarhic    drepturi si libertati individuale    incompatibilitate    lucratori operativi    delegare    detasare    eroare judiciara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune impotriva unui fost functionar public pentru recuperarea prejudiciului produs in perioada in care a avut aceasta calitate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 109/23 ianuarie 2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion