Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice

Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice

  Publicat: 09 Jan 2019       5978 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice

Publicata in Monitorul Oficial nr. 21 din 09.01.2019

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Este acea imprejurare ce intervine in desfasurarea procesului civil, de natura sa aduca modificari cu privire la cadrul litigiului sau cu privire la instanta sesizata, precum:
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).

b) elaboreaza si actualizeaza normele tehnice privind cerintele minime de asigurare a securitatii retelelor si sistemelor informatice;
c) elaboreaza si actualizeaza normele tehnice privind indeplinirea obligatiilor de notificare a incidentelor de securitate de catre operatorii si furnizorii prevazuti de prezenta lege;
d) coordoneaza activitatea Grupului de lucru interinstitutional mentionat la art. 6 alin. (4);
e) elaboreaza si actualizeaza, dupa consultarea celorlalte institutii cu responsabilitati in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, precum si a altor institutii si autoritati, dupa caz, normele metodologice, tehnice, precum si regulamentele privind cerintele referitoare la infiintarea, autorizarea si functionarea echipelor CSIRT, desemnarea echipelor CSIRT sectoriale, cele referitoare la atestarea auditorilor calificati cu competente in domeniul securitatii serviciilor esentiale si a serviciilor digitale, precum si normele referitoare la autorizarea formatorilor si furnizorilor de servicii de formare pentru activitatile prevazute la lit. o) si p);
f) elaboreaza si promoveaza practici comune pentru administrarea incidentelor si a riscurilor si pentru sistemele de clasificare a incidentelor, riscurilor si informatiilor;
g) participa, prin reprezentanti, la Grupul de cooperare la nivelul Uniunii Europene constituit pentru a facilita cooperarea strategica si schimbul de informatii intre statele membre, pentru a consolida increderea si in vederea obtinerii unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si a sistemelor informatice in Uniunea Europeana si compus din reprezentanti ai statelor membre, ai Comisiei Europene si ai Agentiei Uniunii Europene pentru Securitatea Retelelor si a Informatiilor - ENISA, in vederea adoptarii solutiilor optime pentru atingerea obiectivului de securitate si a schimbului de informatii intre statele membre, respectiv:
(i) dupa caz, participa la schimbul de experienta privind aspecte legate de securitatea retelelor si a sistemelor informatice cu institutii, organe, oficii si agentii relevante ale Uniunii Europene;
(ii) participa la dezbateri privind standardele si specificatiile prevazute la art. 25 alin. (6) cu reprezentanti ai organizatiilor de standardizare europene relevante;
(iii) colecteaza exemple de bune practici privind riscurile si incidentele;
h) permite echipelor CSIRT acces la datele privind incidentele notificate de operatorii de servicii esentiale sau de furnizorii de servicii digitale, in masura necesara pentru a-si indeplini atributiile, cu respectarea legii;
i) verifica in conditiile art. 35-42 respectarea de catre operatorii de servicii esentiale si furnizorii de servicii digitale a obligatiilor ce le revin conform prezentei legi;
j) emite in temeiul art. 37 dispozitii cu caracter obligatoriu pentru operatorii de servicii esentiale in vederea conformarii si remedierii deficientelor constatate si stabileste termenul pana la care acestia trebuie sa se conformeze;
k) instituie masuri de supraveghere ex post pentru furnizorii de servicii digitale cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce le revin conform prevederilor prezentei legi;
l) primeste sesizari cu privire la neindeplinirea obligatiilor operatorilor si furnizorilor prevazuti de prezenta lege;
m) coopereaza cu autoritatile competente din celelalte state si ofera asistenta acestora, prin schimbul de informatii, transmiterea de solicitari si sesizari, efectuarea controlului ori luarea de masuri de supraveghere si remediere a deficientelor constatate, in cazul operatorilor si furnizorilor prevazuti de prezenta lege care isi au sediul principal in Romania ori care, desi au sediul principal stabilit in alt stat membru, retelele sau sistemele informatice ale acestora sunt situate si pe teritoriul Romaniei;
n) monitorizeaza aplicarea prevederilor prezentei legi;
o) autorizeaza, revoca sau reinnoieste autorizarea echipelor CSIRT ce deservesc operatori de servicii esentiale ori furnizori de servicii digitale;
p) elibereaza, revoca sau reinnoieste atestatele auditorilor de securitate informatica care pot efectua audit in cadrul retelelor si sistemelor informatice ce sustin servicii esentiale ori furnizeaza servicii digitale in conditiile prezentei legi;
q) autorizeaza, revoca sau reinnoieste autorizarea formatorilor si furnizorilor de servicii de formare pentru activitatile prevazute la lit. o) si p);
r) alcatuieste si actualizeaza periodic, cel putin o data la doi ani, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, lista serviciilor esentiale care indeplinesc conditiile de la art. 6 alin. (1), cu consultarea autoritatilor si entitatilor prevazute la lit. a), precum si a celor prevazute la art. 15 alin. (2), si o inainteaza MCSI spre a fi supusa aprobarii prin hotarare a Guvernului. Prima lista se supune aprobarii Guvernului in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
s) propune spre aprobare MCSI normele tehnice, metodologice si regulamentele prevazute de prezenta lege, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a acesteia.

Articolul 21. - In calitate de punct national unic de contact, CERT-RO are urmatoarele atributii:
a) exercita o functie de legatura intre autoritatile statului si autoritatile similare din alte state, Grupul de cooperare si reteaua echipelor de raspuns la incidentele de securitate informatica, denumita in continuare reteaua CSIRT;
b) elaboreaza si transmite Grupului de cooperare rapoarte de sinteza privind notificarile primite si actiunile intreprinse;
c) transmite, la cererea autoritatilor sau a echipelor CSIRT, catre punctele unice de contact din celelalte state membre notificarile si solicitarile privind incidentele ce afecteaza functionarea serviciilor esentiale si a celor digitale de pe teritoriul respectivelor state;
d) transmite autoritatilor prevazute la art. 15 alin. (2) si art. 16 notificarile si cererile primite din alte state membre, potrivit ariei de responsabilitate.

Articolul 22. - (1) In calitate de CSIRT national, CERT-RO are urmatoarele atributii:
a) monitorizeaza incidentele de securitate a retelelor si sistemelor informatice la nivel national;
b) emite avertizari timpurii, alerte si anunturi si disemineaza informatiile privind riscurile si incidentele catre autoritatile prevazute la art. 15 alin. (2), precum si orice entitate de drept public sau privat careia ii poate fi afectata securitatea retelelor si sistemelor informatice;
c) primeste notificari privind incidentele care afecteaza retelele si sistemele operatorilor de servicii esentiale ori ale furnizorilor de servicii digitale;
d) furnizeaza operatorului de servicii esentiale care a facut notificarea, in masura posibilitatilor, informatii relevante in ceea ce priveste actiunile ulterioare notificarii;
e) stabileste, in baza notificarilor primite, impactul la nivel national si transfrontalier al incidentelor si informeaza autoritatile relevante la nivel national, precum si autoritatile similare din alte state potential afectate;
f) aduce la cunostinta publicului periodic si ori de cate ori este necesar avertizari, alerte si informari privind riscuri si amenintari, posibile masuri de prevenire si contracarare, in scopul cunoasterii de catre public a acestora si al luarii masurilor adecvate, si publica statistici privitoare la incidentele identificate la nivel national, cu respectarea conditiilor prezentei legi;
g) asigura raspunsul la incidente in limitele prezentei legi;
h) elaboreaza analize dinamice de risc si de incident;
i) coopereaza, la nivel national, cu echipele CSIRT in cadrul unei platforme de management al incidentelor si pentru schimbul de informatii;
j) participa la actiunile comune in cadrul retelei CSIRT la nivel european, precum si, dupa necesitati, la actiunile solicitate in cadrul retelelor internationale de cooperare;
k) poate solicita asistenta ENISA pentru ducerea la indeplinire a atributiilor sale;
l) infiinteaza, intretine si opereaza serviciul de alertare si cooperare cu operatorii de servicii esentiale si furnizorii de servicii digitale mentionat la art. 10 alin. (1) lit. h) si art. 12 alin. (1) lit. f).
(2) Echipele CSIRT se conecteaza si realizeaza schimbul de informatii cu echipa CSIRT nationala aflata in cadrul CERT-RO prin intermediul platformei de management al incidentelor, mentionata la alin. (1) lit. i).
(3) In vederea administrarii adecvate a incidentelor majore la nivel national ori pentru administrarea unor incidente care necesita inalta specializare si pregatire tehnica de specialitate, CERT-RO poate dezvolta parteneriate si alcatui echipe mixte compuse din specialisti proprii si specialisti proveniti de la alte institutii ori entitati din mediul privat, cu respectarea legii si asigurarea conditiilor privind confidentialitatea si accesul la informatii in limitele legii si cu acordul partilor implicate in incident .

Articolul 23.
(1) In scopul cooperarii operationale, echipa CSIRT nationala care functioneaza in cadrul CERT-RO participa la reteaua CSIRT compusa din reprezentanti ai echipelor CSIRT nationale ale statelor membre din Uniunea Europeana si cea a CERT-UE.
(2) Cooperarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza prin:
a) schimbul de informatii privind serviciile, operatiunile si posibilitatile de cooperare;
b) schimbul si analiza informatiilor fara caracter comercial referitoare la incidentele ce afecteaza un stat membru;
c) schimbul de informatii fara caracter confidential privind incidente individuale;
Afişează Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Securitate    Securitate cibernetica    CERT-RO    CSIRT    Sisteme informatice    Retele informatice    Legea 362/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020

Urbanism. Certificat de urbanism si autorizatie de construire. Obligativitatea documentatiilor de urbanism aprobate la nivelul localitatii. Modificarea parametrilor urbanistici prestabiliti si a functionalitatii zonei. Necesitatea adoptarii unui plan urbanistic zonal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 756/23.09.2020

Contestatie decizie de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Trimiterea in judecata a angajatului pentru fapte incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 361/22.09.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

CEDO: Hassine impotriva Romaniei. Garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Fonduri europene. Evaluarea gresita a proiectului de catre autoritatea de finantare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depasirea plafoanelor maximale stabilite in Ghidul solicitantului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5636 din 30 octombrie 2020Articole Juridice

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Utilizarea si dezvaluirea fara temei legal a unor imagini din sistemul de supraveghere video al asociatiei de proprietari
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Accesul neautorizat si divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal prin postarea codului sursa al website-lui
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Divulgarea neautorizata de date cu caracter personal prin intermediul platformei informatice utilizate pentru inscrierea participantilor la evenimente
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal pe o retea de socializare
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP