Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Procedura privind acordarea de finantari din fondurile obtinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice, din 12.09.2019

Procedura privind acordarea de finantari din fondurile obtinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice, din 12.09.2019

  Publicat: 18 Sep 2019       3506 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 758 din 18.09.2019.

Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.

Conditii de participare la selectia de proiecte

Articolul 6
(1) Proiectele participante la selectie pot fi depuse de catre persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinta pentru o durata mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.
(2) Nu pot depune proiecte la sesiunile de finantare organizate de INP personalul INP si membrii comisiei de selectie sau membrii familiilor acestora, pana la gradul al II-lea inclusiv.
(3) Nu pot solicita finantare dezmembramintele fara personalitate juridica ale persoanelor juridice, sucursale sau puncte de lucru.
(4) Proiectele participante la selectie pot avea ca obiect monumente istorice aflate pe teritoriul Romaniei sau monumente istorice, proprietati ale statului roman, aflate pe teritoriul altor state.

Articolul 7
(1) In vederea depunerii dosarului de participare pentru selectia de proiecte sunt necesare, dupa caz, in functie de subprogram, urmatoarele documente:
a) cererea-tip, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta procedura;
b) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta procedura;
c) bugetul proiectului, inclusiv justificarea fiecarei cheltuieli, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta procedura;
d) extras de carte funciara din care sa rezulte ca solicitantul este titularul dreptului real asupra imobilului, precum si lipsa oricaror sarcini, ipoteci sau privilegii;
e) relevee, planuri de amplasament si documente de arhiva sau documentatii anterioare, daca exista si se afla in posesia beneficiarului;
f) fotografii relevante ale monumentului, cu evidentierea zonelor degradate, inclusiv a picturii sau elementelor decorative;
g) plan de masuri si activitati privind intretinerea si protejarea monumentului, propus si insusit de catre beneficiar .
(2) Pentru proiectele care presupun lucrari de conservare sau punere in siguranta, restaurare, consolidare, punere in valoare si interventii de urgenta, pe langa documentele prevazute la alin. (1), dosarul de participare va mai cuprinde:
a) nota de fundamentare privind necesitatea interventiei, in acord cu prevederile documentatiei tehnice de interventie;
b) fazele proiectului, DALI (documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie), PT (proiectul tehnic), DE (detaliu de executie), PFU (proiect faza unica), iar pentru componente artistice, documentatie economica;
c) avizul pentru documentatia de proiectare, potrivit legii;
d) autorizatie de construire insotita de documentatia tehnica pentru obtinerea acesteia, vizata spre neschimbare.
(3) Pentru proiectele care se implementeaza in parteneriat cu alte persoane fizice sau juridice, toate obligatiile rezultate din prezenta procedura sunt in sarcina solicitantului, iar dosarul de participare va cuprinde, pe langa documentele prevazute la alin. (1), un acord de parteneriat incheiat intre partile interesate.
(4) In cazul in care solicitantul este persoana juridica, pe langa documentele prevazute la alin. (1), dosarul de participare va mai cuprinde:
a) acte de constituire actualizate;
b) dovada privind bonitatea persoanei juridice, emisa de banca la care are deschis contul, din care sa reiasa ca solicitantul dispune de diferenta de fonduri necesara lucrarilor fata de sumele alocate, conform prevederilor prezentei proceduri;
c) raportul privind activitatea persoanei juridice in domeniul protejarii monumentului istoric;
d) situatia lucrarilor efectuate anterior solicitarii, descriere si finantare, dupa caz.
(5) Dosarul de participare la selectia de proiecte se depune conform cerintelor din anuntul prevazut la art. 4 alin. (1) pana la data si ora-limita precizate in anuntul de incepere a sesiunii de finantare .
(6) Dosarul de participare depus sau trimis dupa expirarea datei si orei-limita de depunere nu va face obiectul selectiei.
(7) Dosarul de participare nu se restituie, cu exceptia dosarelor primite dupa expirarea datei-limita de depunere, care se restituie la cererea persoanelor care le-au depus.
(8) Conformitatea dosarului cu cerintele de continut prevazute la alin. (1) - (4) este verificata, la depunerea dosarului sau la primirea sa prin posta, de catre Oficiul credite si timbrul monumentelor istorice din cadrul INP, care formuleaza si eventualele solicitari de completari in termen de 3 zile lucratoare.
(9) In termen de 10 zile de la primirea solicitarii de completari, proprietarii sau beneficiarii de folosinta transmit, in formatul precizat, toate completarile solicitate.
(10) Cererile de completari nu pot avea ca obiect modificarea continutului unor documente.

CAPITOLUL IV
Procedura de constituire a comisiei de selectie a proiectelor

Articolul 8
(1) Comisia de selectie a proiectelor este formata din 5 (cinci) membri, numiti prin decizie a managerului INP, in urma desemnarilor facute de Consiliul de administratie al INP cu cel putin 15 zile inainte de inceperea sesiunii de selectie a proiectelor, si va fi facuta publica la finalizarea selectiei.
(2) Membrii comisiei de selectie sunt desemnati de Consiliul de administratie al INP, dupa cum urmeaza:
a) 2 membri din personalul de specialitate al INP, dintre care unul este presedintele comisiei;
b) 3 membri profesionisti in domeniile de referinta, specialisti sau experti atestati de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale in domeniul protejarii monumentelor istorice, propusi de organizatii profesionale, asociatii sau fundatii ori societati comerciale.
(3) Selectia membrilor prevazuti la alin. (2) lit. b) se face pe baza urmatoarelor criterii:
a) experienta profesionala in domeniul monumentelor istorice;
b) experienta in domeniul managementului de proiect si evaluarii proiectelor.
(4) Secretariatul comisiei de selectie a proiectelor se asigura de catre INP, prin Oficiul credite si timbrul monumentelor istorice.
(5) Persoanele numite ca membri conform alin. (2) lit. b) pot face parte din comisia de selectie in cadrul a doua sesiuni consecutive si maximum trei sesiuni de finantare .

Articolul 9
(1) Nu poate face parte din comisia de selectie a proiectelor o persoana care se afla in una sau mai multe din urmatoarele situatii:
a) este solicitant/partener pentru un proiect inclus in selectie;
b) este sot sau ruda pana la gradul al doilea inclusiv ori un afin pana la gradul al doilea inclusiv cu unul dintre participantii la selectie;
c) face parte din consiliul de administratie sau din orice alt organ de conducere sau de administrare al unuia dintre solicitanti;
d) detine parti sociale sau actiuni din capitalul social subscris al unuia dintre solicitanti;

Afişează Procedura privind acordarea de finantari din fondurile obtinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice, din 12.09.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Monumente istorice    Finantare    Fonduri obtinute din aplicarea timbrelor    Metodologie    Procedura

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara a fi indicata sau prevazuta sursa de finantare
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune in raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1016 din 2 iunie 2020

Fonduri europene. Evaluarea gresita a proiectului de catre autoritatea de finantare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depasirea plafoanelor maximale stabilite in Ghidul solicitantului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5636 din 30 octombrie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta – aplicat si coerent – argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Prin faptul ca judecatorul fondului a apreciat culpa ambelor parti in savarsirea neregulii nu este de natura sa se admita intrunirea ipotezei existentei unor motive contradictorii in cuprinsul sentintei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1702/2019

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Legea nr. 284/2010 nu a fost aplicabila contractelor incheiate anterior adoptarii sale, in virtutea principiului neretroactivitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 231/2017, in sedinta publica din 06 februarie 2017

Criteriu nelegal de atribuire in cazul contractului de achizitie publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1122 din 8 aprilie 2016Articole Juridice

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Impozitele speciale prelevate pe cifra de afaceri a intreprinderilor de telecomunicatii si din sectorul comertului cu amanuntul sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene