Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare

Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare

  Publicat: 27 Dec 2020       4008 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


A fost promulgat la 11.09.1865
Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1266 din 21 decembrie 2020

Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Sunt acele mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba, inscrisurile, depozitiile martorilor, marturisirea, cercetarea la fata locului si expertiza.
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
reprezinta activitatea de verificare a modului de indeplinire a tuturor obligatiilor fiscale
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Sunt acele mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba, inscrisurile, depozitiile martorilor, marturisirea, cercetarea la fata locului si expertiza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

21. La articolul 86, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) in cazul in care solicitarea de atribuire a numarului de identificare fiscala se realizeaza potrivit art. 83 alin. (4) nu este necesara depunerea de catre institutiile de credit de acte doveditoare cu privire la informatiile cuprinse in solicitare. Organele fiscale pot solicita Oficiului National al Registrului Comertului sau institutiilor de credit sa puna la dispozitia acestora documente justificative ale informatiilor cuprinse in solicitarea de atribuire a numarului de identificare fiscala sau a codului de inregistrare fiscala, dupa caz."

22. La articolul 98, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) deciziile privind nemodificarea bazei de impozitare, inclusiv deciziile de incetare a procedurii de verificare a situatiei fiscale personale."

23. La articolul 111 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

"e) pe perioada cuprinsa intre data comunicarii catre organele de urmarire penala a procesului-verbal de sesizare a organelor de urmarire penala sau a procesului-verbal intocmit ca urmare a solicitarii organelor de urmarire penala adresata organelor fiscale de a efectua constatari cu privire la faptele care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza si data ramanerii definitive a solutiei de rezolvare a cauzei penale."

24. La articolul 126, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) In cazul in care inspectia fiscala nu se finalizeaza intr-o perioada reprezentand dublul perioadei prevazute la alin. (1) in care nu se includ perioadele de suspendare legala a inspectiei fiscale, inspectia fiscala inceteaza, fara a se emite raport de inspectie fiscala si decizie de impunere sau decizie de nemodificare a bazei de impunere. In acest caz, organul de inspectie fiscala poate relua inspectia, cu aprobarea organului ierarhic superior celui care a aprobat inspectia fiscala initiala, o singura data pentru aceeasi perioada si aceleasi obligatii fiscale, cu respectarea prevederilor art. 117 alin. (1)."

25. La articolul 126, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:

"

(21) In cazul in care inspectia fiscala a inceput si intervine incetarea persoanei juridice sau decesului persoanei fizice ca subiecte de drept fiscal, inspectia fiscala continua cu succesorii persoanei respective, daca acestia exista. In acest caz, creanta fiscala se stabileste pe numele succesorilor. In cazul in care nu exista succesori inspectia fiscala inceteaza.

(22) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (21) se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F."

26. La articolul 127 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"h) pentru efectuarea verificarilor la ceilalti membri ai grupului fiscal/grupului fiscal unic, definite potrivit Codului fiscal;".

27. La articolul 127 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i1), cu urmatorul cuprins:

"i1) in situatia in care organul de inspectie fiscala este sesizat sau i se aduce la cunostinta, in timpul inspectiei fiscale ca impotriva contribuabilului/platitorului se afla in desfasurare o procedura judiciara in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspectiei fiscale sau in situatia in care documentele financiar-contabile ale contribuabilului au fost ridicate de organul de urmarire penala, fara a putea fi puse la dispozitia organului de inspectie fiscala."

28. La articolul 127, alineatele (2), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) In cazul prevazut la alin. (1), inspectia fiscala este suspendata pana la data la care inceteaza motivul suspendarii, dar nu mai mult de 6 luni de la data suspendarii. Termenul de 6 luni nu opereaza in situatia prevazuta la alin. (1) lit. i1). In acest caz, inspectia fiscala se reia dupa data finalizarii procedurii judiciare sau dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, precum si dupa data la care organul de inspectie fiscala are acces la documentele financiar-contabile ale contribuabilului.

. . . . . . . . . .

(5) Ori de cate ori conducatorul inspectiei fiscale decide suspendarea inspectiei, se emite o decizie de suspendare care se comunica contribuabilului/platitorului. Suspendarea incepe de la data prevazuta in decizie . In cazul in care in decizie nu este prevazuta o astfel de data suspendarea incepe de la data comunicarii deciziei de suspendare.

(6) In termen de cel mult 10 zile de la incetarea motivului suspendarii sau la implinirea perioadei de suspendare prevazuta la alin. (2) sau (3), organul de inspectie instiinteaza contribuabilul/platitorul privind incetarea suspendarii si stabileste data la care se reia inspectia fiscala ."

29. La articolul 127, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:

"(8) Prevederile art. 124 alin. (1) si (2) nu sunt aplicabile pe perioada suspendarii inspectiei fiscale.

(9) Contribuabilul/platitorul are dreptul de a fi informat cu privire la orice alt mijloc de proba obtinut de organul fiscal, ca urmare a actiunilor ce au constituit cauze de suspendare conform alin. (1), si care are legatura cu situatia fiscala a contribuabilului/platitorului, cu exceptia cazului in care obiective de interes general justifica restrangerea accesului la respectivele probe, caz in care contribuabilul este informat in mod corespunzator despre obiectivele a caror protejare impiedica accesul acestuia la probe."

30. La articolul 127, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:

"

(10) Contribuabilul/platitorul poate contesta decizia de suspendare, potrivit titlului VIII."

31. La articolul 128, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Prin exceptie de la prevederile art. 118 alin. (3), conducatorul organului de inspectie fiscala poate decide reverificarea unor tipuri de obligatii fiscale pentru o anumita perioada impozabila, la propunerea organului de inspectie fiscala desemnat cu efectuarea inspectiei sau la cererea contribuabilului, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii cumulative:

a) dupa incheierea inspectiei fiscale apar date suplimentare care erau necunoscute organului de inspectie fiscala sau, dupa caz, contribuabilului, la data efectuarii inspectiei fiscale;

b) datele suplimentare influenteaza rezultatele inspectiei fiscale incheiate.

(2) Prin date suplimentare se intelege orice fapt sau mijloc de proba de care se ia cunostinta ulterior inspectiei, de natura sa modifice rezultatele inspectiei anterioare."

32. La articolul 128, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) Contribuabilul poate solicita reverificarea in situatiile in care nu poate corecta declaratia de impunere potrivit art. 105 alin. (6)."

33. La articolul 130, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Organul de inspectie fiscal comunica contribuabilului/platitorului proiectul de raport de inspectie fiscala, in format electronic sau pe suport hartie, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere. In acest scop, odata cu comunicarea proiectului de raport, organul de inspectie fiscala comunica si data, ora si locul la care va avea loc discutia finala, insa nu mai devreme de 3 zile lucratoare de la data comunicarii proiectului de raport de inspectie fiscala, respectiv 5 zile lucratoare in cazul marilor contribuabili. Perioada necesara pentru indeplinirea audierii in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) lit. b) nu se include in calculul duratei inspectiei fiscale."

34. La articolul 131, alineatele (1), (2) si partea introductiva a alineatului (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Rezultatul inspectiei fiscale se consemneaza, in scris, intr-un raport de inspectie fiscala, in care se prezinta constatarile organului de inspectie fiscala din punctul de vedere faptic si legal si consecintele lor fiscale, cu exceptia cazurilor in care se fac constatari in legatura cu savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspectiei fiscale, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132. Procedura de aplicare se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(2) Raportul de inspectie fiscala se intocmeste la finalizarea inspectiei fiscale si cuprinde constatarile in legatura cu toate perioadele si toate obligatiile fiscale inscrise in Avizul de inspectie fiscala, precum si in legatura cu alte obligatii prevazute de legislatia fiscala si contabila ce au facut obiectul verificarii. In cazul in care contribuabilul/platitorul si-a exercitat dreptul prevazut la art. 130 alin. (5), raportul de inspectie fiscala cuprinde si opinia organului de inspectie fiscala, motivata in drept si in fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat de contribuabil/platitor.

. . . . . . . . . .

(4) Pentru fiecare perioada si obligatie fiscala ce au facut obiectul constatarilor, raportul de inspectie fiscala sta la baza emiterii:".

35. La articolul 135, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Prevederile art. 113 alin. (2) lit. a), b), e), f), g), h), j), k) si l), art. 118 alin. (8), art. 120, 124, 125 si 132 sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul controlului inopinat."

36. La articolul 137, alineatul (4) se abroga.

37. Dupa articolul 137 se introduce un nou articol, articolul 1371, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1371. - Rezultatele controlului antifrauda

(1) La finalizarea controlului operativ si inopinat se incheie proces-verbal de control/act de control, in conditiile legii. Un exemplar al procesului-verbal de control/actului de control se comunica contribuabilului/platitorului.

(2) Procesul-verbal/actul de control prevazut la alin. (1) constituie mijloc de proba in sensul prevederilor art. 55, inclusiv in situatia in care in continutul sau sunt prezentate consecintele fiscale ale neregulilor constatate.

(3) Contribuabilul/Platitorul isi poate exprima punctul de vedere fata de constatarile mentionate in procesul-verbal/actul de control in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare ."

38. La articolul 140, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Afişează Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul fiscal    Codul de procedura fiscala    Codul de procedura fiscala 2021    Codul fiscal 2021    codul fiscal actualizat 2021    Legea 296/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu