Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

  Publicat: 01 Sep 2011       50225 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 607, din 30 august 2011

Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865

``(6) Institutiile de credit rezultate dintr-o fuziune, precum si institutiile de credit care continua sa existe in urma unui proces de divizare, daca aceste procese au avut loc dupa plata cotizatiei anuale, sunt scutite de plata acesteia pentru anul respectiv.``

10. La anexa ``Lista depozitelor negarantate``, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``4. Depozite ale asiguratorilor si reasiguratorilor, asa cum sunt acestia definiti in legislatia privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor``.

CAPITOLUL V
Modificarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit


Art. 17. - Ordonanta Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
``(2) Termenii: A«institutie de creditA», A«stat membruA», A«stat membru de origineA», A«stat membru gazdaA», A«sucursalaA» si A«autoritate competentaA» au intelesul prevazut la art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.``

2. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
``(3) Desemnarea judecatorilor sindici se realizeaza prin aplicarea prevederilor art. 53 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, in mod aleatoriu, in sistem informatizat.``

3. La articolul 5 litera i), punctul 7) va avea urmatorul cuprins:
``7. acte incheiate, in anul anterior deschiderii procedurii, cu persoane aflate intr-o legatura speciala cu institutia de credit debitoare, asa cum sunt stabilite la pct. 8-11 din A«Lista depozitelor negarantateA», prevazuta in anexa la Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;``.

4. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
``Art. 7. -(1) Prin hotararea judecatoreasca privind deschiderea procedurii falimentului, judecatorul-sindic desemneaza lichidatorul si stabileste atributiile acestuia. Prin derogare de la prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar va putea fi desemnat lichidator.``

5. La articolul 11, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
``(4) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei de aprobare sau de respingere a solicitarii va fi motivata si poate fi contestata in instanta in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.``

6. La articolul 15, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
``(2) Banca Nationala a Romaniei va desemna un administrator interimar si ii va stabili remuneratia la data depunerii cererii sale sau la data primirii notificarii mentionate la alin. (1). Daca institutia de credit se afla in procedura de administrare speciala la acea data, atributiile administratorului interimar vor fi exercitate de administratorul special, in conditiile prezentei ordonante.``

7. La articolul 17, alineatul (4) se abroga.

8. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
``Art. 27. - Dupa darea hotararii judecatoresti privind deschiderea procedurii falimentului unei institutii de credit, lichidatorul intocmeste raportul prevazut la art. 5 lit. c), care trebuie sa includa, intre altele, si propuneri privind modalitatea de lichidare a bunurilor si drepturilor din averea institutiei de credit debitoare, potrivit art. 5 lit. n).``

9. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
``Art. 33. - In functie de calitatea activelor institutiei de credit aflate in stare de faliment, institutiile de credit achizitoare pot sa isi asume, conform legii, pasivele, in mod diferentiat, respectiv numai depozite garantate, in acceptiunea art. 2 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori depozitele, in totalitate, atat garantate, cat si negarantate, ajungandu-se pana la preluarea in intregime a institutiei de credit declarate in stare de faliment.``

10. La articolul 38, punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
``2. creantele rezultate din depozitele garantate, inclusiv cele ale Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar rezultate din plata compensatiilor catre deponentii garantati si/sau din finantarea, inclusiv prin emiterea de garantii, a unor operatiuni care au implicat transferul de depozite garantate ale institutiei de credit debitoare, precum si creantele izvorate din raporturi de munca pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;``.

11. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
``Art. 58. - Persoanele care trebuie sa primeasca sau sa transmita informatii in legatura cu procedurile de informare ori de consultare prevazute in prezenta ordonanta au obligatia de a pastra secretul profesional in conformitate cu prevederile art. 3 si 52 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si cu cele cuprinse in titlul II, cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia oricaror autoritati judiciare carora li se aplica prevederile nationale in vigoare.``

CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si intrarea in vigoare


Art. 18. - (1) Pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, dispozitiile art. 3 alin. (1) si (2) se aplica pentru stabilirea dobanzii in materie comerciala
(2) Pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 287/2009, republicata, sintagma ``In raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei intreprinderi cu scop lucrativ, in sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata`` din art. 3 alin. (3) si art. 5 alin. (1) se va citi ``In raporturile civile``
(3) Dispozitiile art. 8 alin. (3) si art. 10 intra in vigoare la data de 1 octombrie 2011
Afişează OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    OG 13/2011    OG 39/1996    Dobanda legala    Noul Cod Civil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro