Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Publicat: 05 Jan 2012       39519 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Publicata in Monitorul Oficial nr. 938 din 30 decembrie 2011

Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
A fost promulgat la 11.09.1865
Desemneaza perioadele de cotizare, de angajare sau de activitate independenta, in masura in care acestea sunt definite sau recunoscute ca perioade de asigurare de catre legislatia in baza careia au fost realizate sau sunt considerate realizate,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

(4) Pentru veniturile din operatiunea de fiducie, baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. 42^1.
(5) Pentru veniturile din alte surse, astfel cum sunt mentionate la art. 78, baza de calcul al contributiei este, potrivit art. 79, venitul brut realizat.
(6) La determinarea venitului/castigului anual baza de calcul al contributiei sociale de sanatate prevazute la alin. (1)a€”(5) nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. 80 si 80^1.

Calculul contributiei Art. 296^30
Contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la art. 296^27 alin. (1) se calculeaza in anul urmator, prin aplicarea cotei individuale de contributie asupra bazelor de calcul mentionate la art. 296^29.

Plata contributiei Art. 296^31
Sumele reprezentand obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care nu realizeaza venituri Art. 296^32
(1) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor mentionate la cap. Ia€”III, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, precum si venituri din pensii mai mici de 740 lei si nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, pentru a dobandi calitatea de asigurat, au obligatia platii contributiei individuale lunare de asigurari sociale de sanatate.
(2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta valoarea salariului minim brut pe tara.
(3) Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru contribuabilii prevazuti la alin. (1) se efectueaza lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia."

Art. II
Alineatul (2) al articolului 215 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum si persoanele asimilate angajatorilor sunt obligate sa depuna declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, la termenele prevazute in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. III
Incepand cu data de 1 iulie 2012 se abroga art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare.

Art. IV
Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 31 decembrie 2010, rectificata, se abroga la data intrarii in vigoare a ordinului comun prevazut la art. 296^19 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. V
(1) Incepand cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX^2 al Codului fiscal revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Competenta de administrare a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice prevazute la alin. (1) pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum si perioadei 1 ianuariea€”30 iunie 2012 cu titlu de contributii sociale aferente anului 2012 si, totodata, pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revine caselor de asigurari sociale, potrivit legislatiei specifice aplicabile fiecarei perioade .
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul efectuarii inspectiei fiscale pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012, stabilirea contributiilor sociale, precum si solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revin organelor fiscale prevazute la alin. (1).
(4) Incepand cu data de 1 iulie 2012, casele de asigurari sociale predau organelor fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea colectarii, creantele reprezentand contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX^2 al Codului fiscal, stabilite si neachitate pana la data de 30 iunie 2012. Predarea-preluarea se face pana la data de 30 septembrie 2012, pe titluri de creanta si pe scadente, pe baza protocolului de predare-primire si a urmatoarelor documente:
a) inscrisuri in care sunt individualizate creantele datorate si neachitate pana la data predarii-preluarii si care reprezinta titluri executorii;
b) situatia soldurilor contributiilor stabilite pana de data de 30 iunie 2012 si neincasate pana la aceeasi data;
c) o copie a titlurilor in care sunt individualizate platile anticipate stabilite pentru anul 2012;
d) orice alte informatii disponibile, necesare urmaririi si verificarii sumelor datorate.
(5) Procedura de predare-primire a documentelor si informatiilor prevazute la alin. (4) va fi aprobata prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii, in termen de 30 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Sumele reprezentand contributiile prevazute la alin. (1), inclusiv dobanzile, penalitatile de intarziere sau majorarile de intarziere, pentru care dreptul de a stabili si/sau dreptul de a cere executarea silita s-au prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala raman in responsabilitatea caselor de asigurari sociale.
(7) Dupa stabilirea contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice potrivit alin. (2), casele de asigurari sociale transmit Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o copie a titlurilor in care sunt individualizate contributiile sociale astfel stabilite, pana cel tarziu la data de 30 iunie 2013.
(8) Incepand cu data de 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX^2 al Codului fiscal se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii, in conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor.
(9) Pentru contributiile sociale prevazute la alin. (1), procedurile de executare silita aflate in derulare la data de 1 iulie 2012 vor fi continuate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care se subroga in drepturile si obligatiile caselor de asigurari sociale, actele indeplinite anterior ramanand valabile.
(10) Pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executarea silita sau contestatiile impotriva actelor prin care se dispun si se duc la indeplinire masurile asiguratorii, precum si in cazul litigiilor ce privesc procedurile de insolventa, aferente creantelor prevazute la alin. (4), Agentia Nationala de Administrare Fiscala se subroga in toate drepturile si obligatiile procesuale caselor de asigurari sociale si dobandeste calitatea procesuala a acestora, incepand cu data de 1 iulie 2012, in toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata .

Art. VI
Pentru anul 2012, nivelul impozitelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi stabilit prin hotarari ale consiliilor locale, adoptate in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. VII
(1) Prevederile art. I se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2012, cu urmatoarele exceptii:
a) prevederile art. I pct. 22, 24, 27, 28, 29, ale art. 62^1 alin. (2) de la art. I pct. 36, ale art. I pct. 42 si 50 se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
b) prevederile art. I pct. 75 se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2012;
c) prevederile art. I pct. 5 referitoare la art. 11 alin. (1^4) se aplica incepand cu data de 1 iulie 2012 pentru beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. c)a€”e);
d) prevederile art. I pct. 89, 96, 101, 106, 107 si 109 se aplica incepand cu data de 1 iulie 2012.
Afişează OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    TVA    Codul fiscal 2012    OUG 125/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta – aplicat si coerent – argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Nu constituie o conduita abuziva a autoritatii contractante solicitarea prezentarii de catre ofertanti a certificatului ISO din partea producatorilor dispozitivelor medicale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Prin hotararile pronuntate in contestatiile la executare derulate intre aceleasi parti s-a stabilit in mod definitiv faptul ca nu s-a prescris dreptul de a cere executarea silita
Pronuntaţă de: Judecatoria Timisoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 3693, in sedinta din 21 martie 2017

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017Articole Juridice

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Impozitele speciale prelevate pe cifra de afaceri a intreprinderilor de telecomunicatii si din sectorul comertului cu amanuntul sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Sarcina dovedirii faptului ca un pasager a fost informat despre anularea zborului, cu indicarea momentului precis, revine operatorului de transport aerian
Sursa: EuroAvocatura.ro

In conformitate cu Directiva UE ref. TVA , statele membre pot aplica o cota redusa de TVA in cazul publicatiilor tiparite cum sunt cartile, ziarele si periodicele
Sursa: EuroAvocatura.ro

Aplicarea sistemului TVA la incasare
Sursa: EuroAvocatura.ro