Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Publicat: 05 Jan 2012       40533 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Publicata in Monitorul Oficial nr. 938 din 30 decembrie 2011

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.


77. La titlul VII, anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta .

78. La articolul 250 alineatul (1), dupa punctul 7 se introduce nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:
"7^1. cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;".

79. La articolul 253, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) In cazul cladirilor care apartin institutiilor de credit ce aplica Standardele internationale de raportare financiara si aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost, valoarea impozabila a acestora este valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale."

80. La articolul 261, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel."

81. La articolul 261, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Pana la prima inmatriculare/inregistrare in Romania, in intelesul prezentului titlu, mijlocul de transport este considerat marfa. Dupa prima inmatriculare/inregistrare, mijlocul de transport, in intelesul prezentului titlu, nu mai poate fi considerat marfa si pentru acesta se datoreaza impozit pe mijloacele de transport."

82. La articolul 263, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
        Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa          Impozitul
(in lei/an)
Ax(e) motor(oare) Alte sisteme
cu sistem de suspensie de suspensie
pneumatica sau pentru axele motoare
echivalentele
recunoscute

I doua axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 133
2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 133 367
3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 367 517
4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 517 1.169
5 Masa de cel putin 18 tone 517 1.169

II 3 axe
1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 133 231
2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 231 474
3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 474 615
4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 615 947
5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 947 1.472
6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 947 1.472
7 Masa de cel putin 26 tone 947 1.472

III 4 axe
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 615 623
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 623 973
3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 973 1.545
4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1.545 2.291
5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1.545 2.291
6 Masa de cel putin 32 tone 1.545 2.291

(5) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
       Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa          Impozitul
(in lei/an)
Ax(e) motor(oare) Alte sisteme
cu sistem de suspensie de suspensie
pneumatica sau pentru axele motoare
echivalentele
recunoscute

I 2+1 axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0
2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0
3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 60
4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 60 137
5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 137 320
6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 320 414
7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 414 747
8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 747 1.310
9 Masa de cel putin 28 tone 747 1.310

II 2+2 axe
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 128 299
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491
3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 491 721
4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 721 871
5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 871 1.429
6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1.429 1.984
7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 1.984 3.012
8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.984 3.012
9 Masa de cel putin 38 tone 1.984 3.012

III 2+3 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.579 2.197
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2.197 2.986
3 Masa de cel putin 40 tone 2.197 2.986

IV 3+2 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.395 1.937
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1.937 2.679
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2.679 3.963
4 Masa de cel putin 44 tone 2.679 3.963

V 3+3 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 794 960
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 960 1.434
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1.434 2.283
4 Masa de cel putin 44 tone 1.434 2.283``


83. La articolul 271, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 270, datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, in raza careia/caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta taxa revine bugetului local al sectorului in raza caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.
.......................................
(4) Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata ."

84. Articolul 287 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene Art. 287
(1) Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale prevazute in prezentul titlu, in functie de urmatoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum si de necesitatile bugetare locale, cu exceptia taxelor prevazute la art. 295 alin. (11) lit. c) si d).
(2) Cotele aditionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 20% fata de nivelurile aprobate prin hotarare a Guvernului potrivit art. 292.
(3) Criteriile prevazute la alin. (1) se hotarasc de catre autoritatea deliberativa a administratiei publice locale."

85. La articolul 292, alineatul (3) se abroga.

86. La articolul 296^1, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"l) detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, peste 300 litri;".

87. Titlul IX^2 se structureaza pe capitole, articolele 296^2a€”296^20 intrand in componenta capitolului I "Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din salarii, venituri asimilate salariilor si venituri din pensii, precum si persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului".

88. La articolul 296^3, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) persoanele fizice rezidente, care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte;".

89. La articolul 296^3, litera c) se abroga.

90. La articolul 296^3 litera f), punctele 3 si 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"3. Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, care administreaza si gestioneaza prestatiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agentiile judetene pentru prestatii sociale, pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele judetene de pensii, si casele sectoriale de pensii, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei, precum si pentru persoanele preluate in plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca sau unei boli profesionale;".

91. Articolul 296^4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Afişează OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    TVA    Codul fiscal 2012    OUG 125/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020Articole Juridice

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Impozitele speciale prelevate pe cifra de afaceri a intreprinderilor de telecomunicatii si din sectorul comertului cu amanuntul sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Sarcina dovedirii faptului ca un pasager a fost informat despre anularea zborului, cu indicarea momentului precis, revine operatorului de transport aerian
Sursa: EuroAvocatura.ro

In conformitate cu Directiva UE ref. TVA , statele membre pot aplica o cota redusa de TVA in cazul publicatiilor tiparite cum sunt cartile, ziarele si periodicele
Sursa: EuroAvocatura.ro

Aplicarea sistemului TVA la incasare
Sursa: EuroAvocatura.ro