din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare

Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare

  Publicat: 02 Jan 2017       187980 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare - Republicata si Actualizata 2017

Actualizata prin:
- Ordonanta de urgenta 98/2016, publicata in M. Oficial nr. 1030 din 21 decembrie 2016)
- Legea 243/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (publicata in M. Oficial nr. 975 din 06 decembrie 2016)

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Cuvant care, impreuna cu numele de familie, alcatuieste numele persoanei fizice.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Dovada scrisa prin care
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Dovada scrisa prin care
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

(4) In vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica de cadastru, secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica, in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici in a carei circumscriptie teritoriala defunctul si-a avut ultimul domiciliu o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:
a) numele, prenumele si codul numeric personal ale defunctului;
b) data decesului, in format zi, luna, an;
c) data nasterii, in format zi, luna, an;
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol;
f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face citarea.
(5) Atributia prevazuta la alin. (4) poate fi delegata de catre secretarul primariei unuia dintre ofiterii de stare civila.
(6) Primarul va urmari indeplinirea acestor atributii de catre secretarul primariei sau, dupa caz, ofiterul de stare civila delegat si va aplica sanctiunile disciplinare corespunzatoare.
(7) Neindeplinirea atributiilor prevazute la alin. (4) atrage sanctionarea disciplinara si contraventionala a persoanei responsabile.
(8) Daca proprietarii, posesorii sau alti detinatori nu se prezinta, identificarea limitelor imobilelor se va face in lipsa acestora. Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, elibereaza certificate si furnizeaza gratuit echipelor de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru date si informatii cuprinse in:
a) registrul agricol;
b) registrul de rol nominal unic;
c) nomenclatura stradala;
d) listele cuprinzand urmatoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, dupa caz, numarul de identificare fiscala, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului si codul de inregistrare fiscala sau, dupa caz, codul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice;
e) orice alte informatii si evidente care ar putea fi necesare realizarii lucrarii sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara.
(9) Persoana autorizata care efectueaza lucrarile de inregistrare sistematica si cel putin un reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale identifica proprietarii, posesorii sau alti detinatori si intocmeste documentele tehnice.
(91) Activitatea de verificare si receptie a lucrarilor de inregistrare sistematica si a documentelor tehnice prevazute la alin. (1) se face de catre Comisia de la nivelul oficiului teritorial, formata din personal de specialitate, numita prin decizie a directorului oficiului teritorial. Verificarea si receptia se vor putea face si in etape, pe sectoare cadastrale, inainte de finalizarea lucrarilor de inregistrare sistematica la nivelul unitatii administrativ-teritoriale.
(92) Activitatea de verificare si receptie prevazuta la alin. (91) poate fi externalizata, prin exceptie de la dispozitiile art. 6 alin. (2) , prin contractarea in acest sens de servicii specializate in conditiile legii.
(93) Dupa verificare si receptie, pentru a fi aduse la cunostinta publica, documentele tehnice prevazute la alin. (1) se integreaza in sistem si:
a) sunt transmise de catre oficiul teritorial autoritatii administratiei publice locale in vederea afisarii publice, in conditiile art. 14 alin. (1) , prin publicare pe pagina proprie de internet a acesteia, precum si la sediul consiliului local respectiv. Anuntul privind afisarea publica a documentelor tehnice se publica intr-un ziar de larga circulatie, intr-un ziar local, precum si prin alte mijloace de comunicare;
b) se afiseaza pe pagina de internet special creata in acest scop de catre Agentia Nationala, unica la nivel national.
(10) Persoanele interesate au acces deplin pentru a consulta documentele tehnice afisate potrivit alin. (9) .
(11) Persoana autorizata care efectueaza lucrarea de cadastru, care consta in identificarea si masurarea imobilelor, preia o copie legalizata a documentelor, prelucreaza datele obtinute si intocmeste documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral in parte . Copiile legalizate ale documentelor se vor prelua numai daca acestea nu exista in arhiva oficiului teritorial sau a autoritatii administratiei publice locale ori a emitentului acestora. Aceste entitati au obligatia eliberarii gratuite a documentelor sau a copiilor certificate de pe acestea in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii persoanei autorizate.
(12) Reprezentantii autoritatilor si institutiilor publice, ai regiilor autonome si ai societatilor comerciale cu capital partial de stat, precum si ai altor entitati care detin terenuri in administrare, aflate in proprietatea statului roman sau a unitatilor administrativ-teritoriale, au obligatia de a participa la identificarea si masurarea imobilelor in cauza.
(13) Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifica proprietarii, posesorii sau alti detinatori ai imobilelor si pune la dispozitie informatiile si evidentele necesare detinute de primarie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucrarii sistematice de cadastru.
(14) Primarul va contrasemna documentele tehnice cadastrale, anterior verificarii si receptiei acestora de catre personalul de specialitate, conform prevederilor alin. (9) , in vederea certificarii veridicitatii informatiilor privitoare la imobile si la proprietari, posesori, respectiv alti detinatori, care au fost furnizate de catre acesta. Contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale are drept consecinta insusirea tuturor datelor cu privire la terenuri si constructii, precum si eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative, cum ar fi: certificatul de atestare fiscala, certificatul de atestare a situatiei juridice si tehnice a constructiilor, adeverinta prevazuta la art. 13 alin. (1) lit. b) si altele asemenea.
(15) Contrasemnarea documentelor tehnice de catre primar sau de persoana desemnata se poate efectua si prin emiterea unei adeverinte care sa confirme insusirea de catre reprezentantul autoritatii publice locale a informatiilor cuprinse in documentele tehnice ale cadastrului.
(16) In situatia in care documentele tehnice nu au fost contrasemnate, aplicandu-se procedura aprobarii tacite, constructiile se vor inscrie in cartea funciara fie in baza actelor de proprietate, fie a situatiei tehnico-juridice reflectate de documentele tehnice intocmite ca urmare a identificarii realizate conform art. 11 alin. (2) lit. f) si necontestate in perioada de afisare publica sau cu privire la care cererea de rectificare a fost respinsa. Situatia reflectata de documentele tehnice se prezuma a fi in concordanta cu situatia tehnica si juridica reala, pana la proba contrara.
(17) Inscrierea constructiilor in cartea funciara, in procesul de inregistrare sistematica potrivit prezentei legi, nu impiedica autoritatile competente sa aplice sanctiunile prevazute de lege in ceea ce priveste disciplina in constructii si serveste ca baza de stabilire si calculare a taxelor si impozitelor datorate conform legii.
(18) Eliberarea tuturor actelor necesare si contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale de catre primar, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, se fac in termen de 30 de zile de la inregistrarea solicitarii.
(19) Inspectorul de cadastru verifica lucrarile la teren executate de catre persoanele autorizate.
(20) Pentru persoanele fizice, listele prevazute la alin. (8) lit. d) se asigura de catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, la solicitarea primarilor.

Articolul 13
(1) In cazul imobilelor care fac obiectul inregistrarii sistematice, in lipsa actelor doveditoare ale dreptului de proprietate, in documentele tehnice se va inscrie posesia de fapt asupra imobilului, in baza identificarii efectuate de persoanele mentionate la art. 12 alin. (9) , cu ocazia efectuarii masuratorilor si sub conditia prezentarii urmatoarelor documente:
a) fisa de date a imobilului semnata de catre posesorul imobilului si de catre persoana autorizata sa efectueze lucrarile de inregistrare sistematica;
b) adeverinta eliberata de autoritatile administratiei publice locale, care atesta faptul ca:
(i) posesorul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar;
(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscris in evidente ca fiind in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv imobilelor care au fost inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, abrogat prin Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, in situatia in care proprietarii nu sunt identificati cu ocazia realizarii interviurilor pe teren, insa sunt identificati posesori, imobilelor din zonele foste necooperativizate, precum si imobilelor situate in intravilanul localitatilor care au facut obiectul legilor de restituire a proprietatilor funciare.
(3) Posesia de fapt inscrisa in documentele tehnice potrivit alineatelor anterioare se noteaza in cartile funciare deschise ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice.
(4) In cazul imobilelor situate in extravilanul localitatilor din zonele care nu au facut obiectul aplicarii legilor fondului funciar, procedura de emitere a certificatului prevazut la alin. (8) nu este aplicabila.
(5) Posesia notata in cartea funciara si efectele juridice ale acesteia pot fi dobandite in temeiul actelor juridice intre vii, translative sau constitutive, incheiate in forma autentica, inclusiv prin masuri de executare silita sau pentru cauza de moarte, care se noteaza in cartea funciara.
(6) Ultimul posesor notat in cartea funciara va beneficia de intabularea dreptului sau de proprietate, din oficiu, la implinirea termenului de 3 ani, in conditiile prevazute la alin. (7) , ca efect al jonctiunii posesiilor anterioare cu posesia sa.
(7) In toate cazurile in care s-a notat posesia in cartea funciara si nu a fost eliberat certificatul prevazut la alin. (8) , dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, in urmatoarele conditii;
a) din oficiu, la implinirea unui termen de 3 ani de la momentul notarii in cartea funciara, daca nu a fost notat niciun litigiu prin care se contesta inscrierile din cartea funciara. In acest caz, prin derogare de la reglementarile referitoare la uzucapiune, dreptul de proprietate se considera dobandit prin efectul legii si de la data implinirii acestui termen, fara nicio alta justificare sau procedura;
b) la cererea posesorului prevazut la alin. (1) sau a succesorilor acestuia, in baza actului de proprietate, ca urmare a dobandirii dreptului de proprietate prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege.
(8) La implinirea unui termen de 90 de zile de la data deschiderii din oficiu a cartilor funciare, posesorii imobilelor situate in intravilanul localitatilor, inscrisi in cartile funciare in conditiile alin. (3) , pot solicita notarului public competent eliberarea certificatului de inscriere a posesorului ca proprietar.
Eliberarea certificatului de catre notarul public se face pe baza urmatoarelor documente:
Afişează Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Cadastru    Publicitate imobiliara    Legea 7/1996    Legea 7/1996 actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune in revendicare. Efectele hotararii judecatoresti fata de terti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 181/19.03.2020

Delimitare unitati administrativ teritoriale. Atributiile instantelor judecatoresti in procedura de delimitare. Etapele delimitarii unitatilor administrativ teritoriale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 501/2 iulie 2020

Acte ale autoritatilor publice locale. Hotararea de consiliu local privind dare in administrare a unui teren aflat in proprietate privata a unitatii administrativ teritoriale. Neclaritatea actului administrativ adoptat. Consecinte asupra legalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 989/11.11.2020

Motive de recurs. Invocarea omisso medio a unor critici
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila - Decizia civila nr. 125 din 20 martie 2019

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Telesalariat. Suspendarea sporului pentru conditii vatamatoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 3134/2020 din data de 17.11.2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Certificatul de urbanism in procedura autorizarii lucrarilor de construire. Actualizare 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Mandatul intre soti. Prezentare generala
Sursa: avocat STOICA IOANA

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Despre regimul matrimonial in general (Art. 312 - 320 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro