din anul 2007, atuul tau de DREPT!
5457 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Codul Fiscal, Actualizat 2017

Codul Fiscal, Actualizat 2017

  Publicat: 02 Jan 2017       74745 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


CODUL FISCAL Actualizat 2017 (Legea 227/2015)

Actualizat prin:
Ordonanta de urgenta 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (publicata in M. Oficial nr. 977 din 06 decembrie 2016)

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
(Near money) (1) Instrumente financiare echivalente cu numerarul sau alte active care pot fi convertite cu usurinta in numerar fara a inregistra nici o pierdere, cum ar fi instrumentele financiare de credit guvernamentale si titlurile de participare la fondurile de piata monetara.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
In pofida crearii unei piete unice si a Uniunii economice si monetare, nu exista inca o politica comunitara adevarata cu privire la impozitare. Prevederi specifice sunt incluse in Articolele 90-93 ale Tratatului de constituire a Comunitatii Europene (fostele Articole 95-99), dar procedura de adoptare a deciziilor in ce priveste impozitarea impune votul in unanimitate in Consiliu. Pina acum, acest mecanism a functionat ca o frana in ce priveste adoptarea de reguli comune privind impozitarea directa si indirecta.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Conform art. 323 Cod Penal, fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni,
Document de justificare detaliata a utilizarii (cheltuirii) unei sume.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Conform art. 323 Cod Penal, fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice p�na la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dob�nditorul subsecvent

9.societate achizitionata - societatea in care alta societate detine o participatie, in urma unui schimb de titluri de participare;
10.societate achizitoare - societatea care achizitioneaza o participatie, din actiunile unei societati, in urma unui schimb de titluri de participare;
11.ramura de activitate - totalitatea activului si pasivului unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere organizatoric, constituie o activitate independenta, adica o entitate capabila sa functioneze prin propriile mijloace;
12.societate dintr-un stat membru - orice societate care care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are una dintre formele de organizare prezentate in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul titlu;
b) in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru, este considerata ca avandu-si sediul fiscal in statul membru si, in temeiul conventiei incheiate cu un stat tert privind evitarea dublei impuneri, nu se considera ca are sedii fiscale in afara Uniunii Europene;
c) plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul titlu, sau un impozit similar impozitului pe profit reglementat de prezentul titlu;
13.transferul sediului social - operatiunea prin care o societate europeana sau o societate cooperativa europeana, fara sa se lichideze ori fara sa creeze o societate noua, isi transfera sediul social din Romania intr-un alt stat membru.
(3) Operatiunile de fuziune, divizare sub orice forma nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala.
(4) Dispozitiile alin. (3) se aplica numai daca societatea beneficiara calculeaza amortizarea si orice castig sau pierdere, aferente activelor si pasivelor transferate, in concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate societatii cedente daca fuziunea, divizarea sub orice forma nu ar fi avut loc.
(5) In cazul in care provizioanele sau rezervele constituite au fost anterior deduse la calculul rezultatului fiscal al catre societatea precedenta si nu provin de la sediile din strainatate, aceste provizioane permanente sau rezerve pot fi preluate, in aceleasi conditii de deducere, de catre sediul . permanent al societatii beneficiare situat in Romania, societatea beneficiara asumandu-si astfel de drepturi si obligatii societatii cedente.
(6) Referitor la operatiuni mentionate la alin. (1) lit. a) , in situatia in care societatea precedenta inregistreaza pierdere fiscala, determinata potrivit prezentului titlu, aceasta se recupereaza de catre sediul permanent al societatii beneficiare situate in Romania.
(7) Atunci cand o societate beneficiara detine o participa la capitalul societatii cedente, veniturile societatii beneficiare provenite din anularea participatiei sale nu se impoziteaza in cazul in care participarea societatii beneficiare la capitalul societatii cedente este mai mare de 10%.
(8) In cazul schimbului de actiuni se aplica urmatoarele:
a) atribuirea, in cazul fuziunii, divizarii totale sau al unui schimb de actiuni, a titlurilor de participare reprezentand capitalul societatii beneficiare ori achizitoare unui participant al societatii cedente sau achizitionate, in schimbul unora. titluri reprezentand capitalul acestei societati, nu reprezinta transferuri impozabile potrivit prezentului titlu si titlului IV, dupa caz;
b) atribuirea, in cazul divizarii partiale, a titlurilor de participare ale societatii cedente, reprezentand capitalul societatii beneficiare, nu reprezinta transferuri impozabile potrivit prezentului titlu si titlului IV, dupa caz;
c) dispozitiile lit. a) se aplica numai daca actionarul nu atribuie titlurilor de participare primite o valoare fiscala mai mare decat valoarea pe care acestea o aveau inainte de fuziune, divizare totala sau schimb de actiuni;
d) dispozitiile lit. b) se aplica numai daca actionarul nu atribuie titlurilor de participare primite si celor detinute in compania precedenta o valoare fiscala mai mare decat titlurile detinute la societatea precedenta inainte de divizarea partiala;
e) profitul sau venitul provenit din cesionarea ulterioara a titlurilor de participare se impoziteaza potrivit prevederilor prezentului titlu sau ale titlului IV, dupa caz;
f) expresia valoare fiscala reprezinta valoarea ce este utilizata pentru calcularea veniturilor sau pierderilor, in scopul determinarii venitului impozabil ori aportului de capital al unui participant al societatii.
(9) Dispozitiile alin. (3) -(8) se aplica si transferului de active .
(10) In cazul in care activele si pasivele societatii cedente din Romania transferate intr-o operatiune de fuziune, divizare totala, divizare partiala sau transfer de active includ si activele si pasivele unui sediu permanent situat intr-un alt stat membru, inclusiv in statul. membru in care este rezidenta societatea beneficiara, dreptul de impozitare a sediului permanent respectiv revine statului membru in care este situata societatea beneficiara.
(11) Reguli aplicabile in cazul transferului sediului social al unei societati europene sau al unei societati cooperative europene:
a) atunci cand cand o societate europeana sau o societate cooperativa europeana transfera sediul social din Romania intr-un alt stat membru, transfer al sediului social nu reprezinta acest transfer impozabil pentru plusvaloarea calculata ca diferenta intre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala, pentru acele active si pasive ale societatii europene ori societatii cooperative europene, care raman efectiv integrate unui sediu permanent al societatii europene sau al societatii cooperative europene in Romania si care contribuie la generarea profitului ori pierderii luate in calcul din punct de vedere fiscal ;
b) transferul este neimpozabil numai daca societatile europene sau societatile cooperative europene calculeaza amortizarea si orice castiguri sau pierderi aferente activelor si pasivelor care raman efectiv integrate unui sediu permanent ca si cum transferul sediului social nu ar fi avut loc;
c) provizioanele sau rezervele care anterior transferului sediului social au fost deduse la calculul rezultatului fiscal de catre societatea europeana ori societatea cooperativa europeana si care nu provin de la sediile permanente din strainatate pot fi preluate, in aceleasi conditii de deducere, de catre sediul permanent din Romania al societatii europene sau al societatii cooperative europene;
d) referitor la operatiuni mentionate la alin. (1) lit. b) , in situatia in care o societate europeana sau o societate cooperativa europeana inregistreaza pierdere fiscala, determinata potrivit prezentului titlu, aceasta se recupereaza de catre sediul permanent al societatii europene ori al societatii cooperative europene situate in Romania;
e) transferul sediului social al societatilor europene sau al societatilor cooperative europene nu trebuie sa determine impozitarea venitului, profitului sau plusvalorii actionarilor.
(12) Prevederile prezentului articol nu se aplica atunci cand fuziunea, divizarea sub orice forma, transferul de active sau schimbul de actiuni:
a) are drept consecinta frauda si evaziunea fiscala constatata in conditiile legii;
b) are drept efect ca o societate, implicata sau nu in operatiune, nu mai indeplineste conditiile necesare reprezentarii angajatilor in organele de conducere ale societatii, in conformitate cu acordurile in vigoare inainte de operatiunea respectiva. Aceasta prevede se aplica in masura in care in societatea la care face referire la prezentul articol nu se aplica dispozitiile comunitare care contin norme echivalente privind reprezentarea angajatilor in organele de conducere ale societatii.
(13) Dispozitiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, cesionarii de active si schimburile de actiuni intre societatea din state membre diferite si transferul sediului. social al unei SE sau SCE intre state membre, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 310 din 25 noiembrie 2009, cu amendamentele ulterioare.

Articolul 34: Asocieri cu sau fara personalitate juridica
(1) Intr-o asociere fara personalitate juridica intre doua sau mai multe persoane juridice romane, venituri si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, conform prevederilor contractului de asociere .
(2) Veniturile si cheltuielile determinate de operatiuni asocierii, transmise pe baza de decont fiecarui asociat, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se iau in calcul pentru determinarea profitului impozabil al fiecarui asociat. Documentele justificative aferente operatiunilor asocierii sunt cele care au stat la baza inregistrarii in evidenta contabila a catre persoana desemnata de asociati, conform prevederilor contractului de asociere .
(3) Persoana juridica romana, partenera intr-o asociere cu personalitate juridica, inregistrata intr-un stat strain, la stabilitatea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor prezentului titlu, va lua in calcul si venituri/cheltuielile atribuite, respectiv repartizarile de profit primite, dupa. caz, conform prevederilor contractuale.

Articolul 35: Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, si persoane juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania
Prevederile referitoare la persoana juridica romana cuprinse in art. 24, art. 27 alin. (9) , art. 32, 34, 38, precum si art. 39 se aplica in aceleasi conditii si situatii persoane juridice cu sediul in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, si persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania.
CAPITOLUL III: Aspecte fiscale internationale

Articolul 36: Rezultatul fiscal al unui sediu permanent
(1) Persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania au obligatia de a plati impozitul pe profit pentru profitul impozabil care este atribuibil sediului permanent.
(2) Rezultatul fiscal se determina in conformitate cu regulile stabilite in cap. II al prezentului titlu, in urmatoarele conditii:
a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se iau in calcul pentru determinarea rezultatului fiscal;
b) numai cheltuielile efectuate in scopul obtinerii acestor venituri se iau in calcul pentru determinarea rezultatului fiscal.
(3) Rezultatul fiscal al sediului permanent se determina prin tratarea acestuia ca persoana separata si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilitatea valorii de piata a unui transfer facut intre persoana juridica straina si sediul sau permanent. Pentru cheltuielile alocate sediului permanent de catre sediul sau principal, documentele justificative trebuie sa includa dovezi privind suportarea efectiva a costurilor si alocarea rezonabila a acestor costuri catre sediul permanent utilizeaza regulile preturilor de transfer.
(4) In situatia in care, inainte de sfarsitul unui an fiscal, nu se determina daca activitatea unui nerezident in Romania vor fi pe o durata suficienta pentru a deveni un sediu permanent, veniturile si cheltuielile acelui an fiscal vor fi luate in considerare in urmatorul. an fiscal, in situatia in care durata legala de 6 luni sau termenul prevazut in conventia de evitare a dublei impuneri, dupa caz, sunt depasite. Din impozitul pe profit datorat de sediul permanent, de la inceputul activitatii, se scad, daca au fost platite in perioada anterioara inregistrarii sediului permanent, potrivit titlului VI, sumele reprezentand impozite cu retinere la sursa.
(5) In situatia in care persoana juridica straina isi desfasoara activitatea in Romania printr-un singur sediu permanent, acesta este si sediul permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor care revin potrivit prezentului titlu .
Afişează Codul Fiscal, Actualizat 2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul Fiscal    Legea 227/2015    Codul fiscal 2017    Codul fiscal actualizat 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim