din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2492 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Codul Fiscal, Actualizat 2017

INTEGRAL: Codul Fiscal, Actualizat 2017


CODUL FISCAL Actualizat 2017 (Legea 227/2015)

Actualizat prin:
Ordonanta de urgenta 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (publicata in M. Oficial nr. 977 din 06 decembrie 2016)


Vezi:
- Codul Fiscal 2024 - Legea 227/2015, actualizata 2024 >>>>AICI<<<<<


- Codul de Procedura Fiscala, actualizat 2024 - Legea nr.207/2015 >>>>AICI<<<<<


TITLUL I: Dispozitii generale


CAPITOLUL I: Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal

Articolul 1: Scopul si sfera de cuprindere a Codului Fiscal
(1) Prezentul cod stabileste: cadrul legal privind impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii prevazute la art. 2 alin. (2) , care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor pentru somaj si fondului de garantare pentru plata creantelor salariale; contribuabilii care au obligatia sa plateasca aceste impozite, taxe si contributii sociale; modul de calcul si de plata a acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe si contributii sociale. De asemenea, autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine in aplicarea prezentului cod si a legilor de ratificare a conventiilor de evitare a dublei impuneri in aplicare.
(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale obligatorii reglementate de prezentul cod este stabilit prin Codul de procedura fiscala.
(3) Daca orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care Romania este parte, se aplica prevederea acelui tratat.
(4) Orice masura de natura fiscala care constituie ajutor de stat se acorda potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind ajutorul de stat.

Articolul 2: Impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal
(1) Impozitele si taxele reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
a) impozitul pe profit;
b) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
c) impozitul pe venit;
d) impozitul pe venituri obtinute din Romania de nerezidenti;
e) impozitul pe reprezentant;
f) taxa pe valoare adaugata;
g) accizele;
h) impozitele si taxele locale;
i) impozitul pe constructii.
(2) Contributiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
a) contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat;
b) contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
c) contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
d) contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj;
e) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate angajatorului bugetului asigurarilor sociale de stat;
f) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificari ulterioare.
CAPITOLUL II: Aplicarea si modificarea Codului fiscal

Articolul 3: Principiile fiscalitatii
Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii:
a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferite categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand prin nivelul impunerii. conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain;
b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilitate pentru fiecare platitor, respectiv aceasta sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinilor lor fiscale;
c) justetea impunerii sau echitatea fiscala asigurata ca sarcina fiscala a fiecarui contribuabil sa fie stabilitate pe baza puterii contributive, respectiv in functie de marimea veniturilor sau a proprietatilor acestuia;
d) eficienta impunerii asigurate niveluri similare ale veniturilor bugetare ale unui exercitiu bugetar la altul prin mentinerea randamentului impozitelor, taxelor si contributiilor in toate fazele ciclului economic, atat in perioadele de avan economic, cat si in cele de criza;
e) predictibilitatea impunerii asigurarii stabilitatii impozitelor, taxelor si contributiilor obligatorii, pentru o perioada de timp de cel putin un an, in care nu pot interveni modifica in sensul majorarii sau introducerii de noi impozite, taxe si contributii obligatorii.

Articolul 4: Modificarea si completarea Codului fiscal
(1) Prezentul cod se modifica si se completeaza prin lege, care intra in vigoare in termen de minimum 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In cazul in care prin lege se introduc impozite, taxe sau contributii noi, se majoreaza cele existente, se elimina sau se reduce facilitati existente, acestea vor intra in vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecarui an si vor ramane nu vor modifica obligatoriu cel putin pe urma acelui an.
(3) In situatia in care modificarile si/sau completarile se adopta prin ordonante, se pot prevedea termene mai scurte de intrare in vigoare, dar nu mai putin de 15 zile de la data publicarii, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (2) .
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) modificarile care decurg din angajamentele internationale ale Romaniei.

Articolul 5: Norme metodologice, instructiuni si ordine
(1) Ministerul Finantelor Publice are atributii elaborate normelor necesare pentru aplicarea unitatii a prezentului cod.
(2) In intelesul prezentului cod, prin norma se intelege norme metodologice, instructiuni si ordine.
(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotarare, si sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Ordinele si instructiunile pentru aplicarea unitara a prezentului cod se emit ministrul finantelor publice si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Romaniei, Partea I. Ordinele si instructiunile referitoare la procedurile de administrare a impozitelor si taxelor reglementate de prezentul cod, bugetul general consolidat, cu exceptia bugetelor locale, se emit de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, si se publica. in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ordinele si instructiunile referitoare la procedurile de administrare a impozitelor si taxelor locale, reglementate de prezentul cod, se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si publice.
(5) Sub sanctiunea nulitatii absolute, institutiile publice din subordinea Guvernului, altele decat Ministerul Finantelor Publice, nu pot elabora si emite norme care sa aiba legatura cu prevederile prezentului cod, cu exceptia celor prevazute in prezentul cod.
(6) Anual, Ministerul Finantelor Publice colecteaza si sistematizeaza toate normele in vigoare si legatura cu prevederile prezentului cod si publica aceasta colectie oficiala.

Articolul 6: Aplicarea unitara a legislatiei
Aplicarea unitara a prezentului cod si a legislatiei subsecvente aceasta se asigura prin Comisia fiscala centrala constituita potrivit Codului de procedura fiscala.
CAPITOLUL III: Definitii

Articolul 7: Definitii ale termenilor comuni
In intelesul prezentului cod, cu exceptia titlurilor VII si VIII, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1.activitate dependenta - orice activitate desfasurata de persoana fizica intr-o relatie de angajare generatoare de venituri;
2.activitate dependenta la functia de baza - orice activitate desfasurata in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, declaratia angajatorului ca functie de baza de catre angajat; in cazul in care activitatea se desfasoara pentru mai multi angajatori, angajatul este obligat sa declare numai angajatorului ales ca locul respectiv este locul unde exercita functia pe care o considera de baza;
3.activitate independenta - orice activitate desfasurata de catre persoana fizica in scopul obtinerii de venituri, care indeplineste cel putin 4 dintre urmatoarele criterii:
3.1.persoana fizica dispune de libertatea de alegere a locului si a modului de desfasurare a activitatii, precum si a programului de lucru;
3.2.persoana fizica dispune de libertate a desfasurarii activitatii pentru mai multi clienti;
3.3.riscurile inerente activitatii sunt asumate de catre persoana fizica ce desfasoara activitatea;
3.4.activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului persoanelor fizice care o desfasoara;
3.5.activitatea se realizeaza de persoana fizica prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice a acesteia, in functie de specificul activitatii;
3.6.persoana fizica face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfasurate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;
3.7.persoana fizica dispune de libertate a desfasurarii activitatii directe, cu angajat personal sau prin colaborare cu terte persoane in conditiile legii;
4.autoritate fiscala centrala - Ministerul Finantelor Publice, institutie cu rolul de a coordona aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale;
5.autoritate fiscala competenta - Ministerul Finantelor Publice si servicii de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, care au responsabilitati fiscale;
6.centrul intereselor vitale - locul de ingrijire a relatiilor personale si economice ale persoanelor fizice sunt mai apropiate. In analiza relatiilor personale se va acorda atentie familii sotului/sotiei, copilului/copiilor, persoane aflate in intretinerea persoanelor fizice si care sosesc in Romania impreuna cu aceasta, calitatea de membru intr-o organizatie caritabila, religioasa, participarea la activitati culturale sau de alta. natura. In analiza relatiilor economice se va acorda atentie daca persoana este angajat al unui angajator roman, daca este implicata intr-o activitate de afaceri in Romania, daca detine proprietati imobiliare in Romania, conturi la banci in Romania, carduri de credit/debit la banci in Romania;
7.contract de leasing financiar - orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul in care contractul de leasing produce efecte;
b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizatorul la momentul expirarii contractului;
c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente. ;
d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului;
8.contract de leasing operational - orice contract de leasing incheiat intre locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala, si care nu indeplineste niciuna dintre conditiile prevazute la pct. 7 lit. fi) ; riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista atunci cand optiunea de cumparare nu este exercitata la inceputul contractului sau cand contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului;
9.comision - orice plata in bani sau in natura efectuata catre un broker, un agent comisionar general sau catre orice persoana asimilata unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate in legatura cu o operatiune economica;
10.contributii sociale obligatorii - prelevare obligatorie realizata in baza legii, care are ca scop protectia persoanelor fizice obligate a se asigura impotriva anumitor riscuri sociale, in schimbul carora aceste persoane beneficiaza de drepturile acoperite de respectiva prelevare;
11.dividend - o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand urmatoarele:
a) o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operatiuni de majorare a capitalului social, potrivit legii;
b) o distribuire efectuata in legatura cu dobandirea/rascumpararea titlurilor de participare proprii de catre persoana juridica;
c) o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice;
d) o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;
e) o distribuire de prima emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant;
f) o distribuire de titluri de participare in legatura cu operatiuni de reorganizare, prevazute la art. 32 si 33.
Se considera dividende din punct de vedere fiscal si se supun aceluiasi regim fiscal ca venituri din dividende:
(i) castigurile obtinute de persoane fizice din detinerea titlurilor de participare, definite de legislatie in materie, la organisme de plasament colectiv;
(ii) venituri in bani si in natura distribuite de societatile agricole, cu personalitate juridica, constituite potrivit legislatiei in materie, unui participant la societatea respectiva drept consecinta a detinerii partilor sociale;
12.dobanda - orice suma ce trebuie platita sau primita pentru folosirea banilor, indiferent daca trebuie sa fie platita sau primita in cadrul unei datorii, in legatura cu un depozit sau in conformitate cu un contract de leasing financiar, vanzare cu plata in rate sau orice. vanzare cu plata amanata;
13.dreptul de autor si drepturile conexe - constituie obiecte ale acestora operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independenta de valoare si destinatia lor, operele derivate care au. fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, precum si drepturile dreptului de autor si drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare;
14.entitate transparenta fiscal, cu/fara personalitate juridica - orice asociere, asociere in participatiune, asocieri in baza contractelor de exploatari in participatie, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este persoana impozabila distincta, fiecare asociat/participant fiind subiect de impunere in intelesul impozitului pe profit sau pe venit, dupa caz;
15.franciza - sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta. afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;
16.impozitul pe profit amanat - impozitul platibil/recuperabil in perioadele viitoare in legatura cu diferite temporare impozabile/deductibile dintre valoarea contabila a unui activ sau a unei datorii si valoare fiscala acestora;
17.know-how - orice informatie cu privire la o experienta industriala, comerciala sau stiintifica care este necesara pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent si a carei dezvaluire catre alte persoane nu este permisa fara autorizatia persoanei care a furnizat aceasta informatie; in in care provine din experienta, know-how-ul masura reprezinta ceea ce un producator nu poate sti din simplu examinare a produsului si din simplu cunoastere a progresului tehnicii;
18.locul conducerii efective - locul in care se iau deciziile economice strategice necesare pentru conducerea activitatii persoane juridice straine in ansamblul sau si/sau locul unde isi desfasoara activitatea directorul executiv si alti directori care asigura gestionarea si controlul activitatii acestor persoane juridice;
19.metoda creditului fiscal - o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului platit in alt stat, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri;
20.metoda scutirii - scutirea de impozit a venitului sau profitului obtinut in alt stat, luand in considerare acel venit sau profit pentru determinarea cotei de impozit aplicabile pentru venitul/profitul total obtinut, cota de impozit determinata aplicandu-se numai asupra venitului/profitului ramas dupa deducerea venitului/profitului obtinut in acel alt stat, conform conventiei pentru evitarea dublei impuneri aplicabile;
21.mijloc fix - orice imobilizare corporala, care este detinuta pentru a fi utilizata in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriata tertilor sau in scopuri administrative, daca are o durata normala de utilizare mai mare de un an. si o valoare egala sau mai mare decat limita stabilitate prin hotare a Guvernului;
22.nerezident - orice persoana juridica straina, orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine, inclusiv organisme de plasament colectiv in valori mobiliare fara personalitate juridica, care nu sunt inregistrate in Romania, potrivit legii;
23.operatiuni cu instrumente financiare - orice transfer, exercitare sau executare a unui instrument financiar, definit de legislatia in materie din statul in care a fost emis, indiferent de piata/locul de tranzactionare unde are loc operatiunea;
24.organizatie nonprofit - orice asociatie, fundatie, casa de ajutor reciproc sau federatie infiintata in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, casei de ajutor reciproc, fundatiei sau federatiei sunt folosite pentru o activitate de interes. general, comunitar sau fara scop patrimonial;
25.participant - orice persoana care este proprietarul unui titlu de participare;
26.persoane afiliate - o persoana este afiliata daca relatia ei cu alta persoana este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:
a) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica daca acestea sunt sot/sotie sau rude pana la gradul III- lea inclusiv;
b) o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica;
c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin aceasta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau ale drepturilor de vot la ceaalalta juridica ori daca controleaza. in mod efectiv acea persoana juridica;
d) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca o persoana detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoane afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la ceaalalta persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv acea persoana juridica.
Intre persoane afiliate, pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se presteaza servicii reprezinta pret de transfer;
27.persoana fizica nerezidenta - persoana fizica ce nu indeplineste conditiile prevazute la pct. 28, precum si orice persoana fizica cetatean strain cu statut diplomatic sau consular in Romania, cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania, cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si membrii familiilor acestora;
28.persoana fizica rezidenta - orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) are domiciliul in Romania;
b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania;
c) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe perioada oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat;
d) este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain;
29.persoana juridica romana - orice persoana juridica ce a fost infiintata si functioneaza in conformitate cu legislatia Romaniei;
30.persoana juridica infiintata potrivit legislatiei europene - orice persoana juridica constituita in conditiile si prin mecanismele prevazute de reglementarile europene;
31.persoana juridica straina - orice persoana juridica ce nu este persoana juridica romana si orice persoana juridica infiintata potrivita legislatiei europene care nu are sediul social in Romania;
32.pret de piata - suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent in acelasi moment si in acelasi loc, pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar, in conditii de concurenta loiala;
33.principiul valorii de piata - atunci cand conditiile de stabilitate sau impuse in relatiile comerciale sau financiare intre doua persoane afiliate diferite de acelea care ar fi existat intre persoane independente, orice profituri care in absenta conditiilor respective ar fi fost realizate de una dintre persoane, dar. nu au fost realizate de aceasta din cauza conditiilor respective, pot fi incluse in profiturile acelei persoane si impozitate corespunzator;
34.profesii liberale - acele ocupatii exercitate pe cont propriu de persoane fizice, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;
35.proprietate imobiliara - orice teren, cladire sau alta constructie ridicata ori incorporata intr-un teren;
36.redeventa:
36.1.(1) Se considera redeventa platile de orice natura primite pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricaruia dintre urmatoarele:
a) drept de autor asupra unei lucrari literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum si efectuarea de inregistrari audio, video;
b) dreptul de a efectua inregistrari audio, video, respectiv spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau altele similare, si dreptul de a le transmite sau retransmite catre public, direct sau indirect, indiferent de modalitatea tehnica de transmitere - inclusiv prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;
c) orice brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica, franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori software;
d) orice echipament industrial, comercial sau stiintific, container, cablu, conducta, satelit, fibra optica sau tehnologii similare;
e) orice know-how;
f) numele sau imaginea oricarei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la persoana fizica.
36.2.(2) Nu se considera redeventa in sensul prezentei legi:
a) platile pentru achizitionarea integrala a oricarei proprietati sau a oricarui drept de proprietate asupra tuturor elementelor mentionate la alin. (1) ;
b) platile pentru achizitiile de software destinate exclusiv operarii respectivului software, inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia;
c) platile pentru achizitionarea integrala a unui drept de autor asupra unui software sau a dreptului limitat de al copia exclusiv in scopul folosirii acestuia de catre unui utilizator sau in scopul vanzarii acestuia in cadrul unui contract de distributie;
d) platile pentru obtinerea drepturilor de distributie a unui produs sau serviciu, fara a da dreptul la reproducere;
e) platile pentru accesul la sateliti prin inchirierea de transpondere sau pentru utilizarea unor cabluri ori conduc pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, in situatia in care clientul nu se afla in posesia transponderelor, cablurilor, conductelor, fibrelor optic sau unor tehnologii similare;
f) platile pentru utilizarea serviciilor de telecomunicatii din acordurile de roaming, a frecventelor radio, a comunicatiilor electronici intre operatori;
37.rezident - orice persoana juridica romana, orice persoana juridica straina avand locul de exercitare a conducerii efective in Romania, orice persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivita legislatiei europene, si orice persoana fizica rezidenta;
38.Romania - teritoriul de stat al Romaniei, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale, asupra carora Romania isi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva, asupra carora Romania isi exercita drepturile suverane. si jurisdictia in conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international;
39.stock option plan - un program initiat in cadrul unei persoane juridice prin care se acorda angajatilor, administratorilor si/sau directorilor lor sau ai persoanelor juridice afiliate ei, prevazute la pct. 26 lit. c) si d) , dreptul de a achizitiona la un pret preferential sau de a primi cu titlu gratuit un numar determinat de titluri de participare, definite potrivit pct. 40, emise de entitate respectiva.
Pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, programul respectiv trebuie sa sa cuprinda o perioada minima de un intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia (achizitionarii titlurilor de participare) ;
40.titlu de participare - orice actiune sau alta parte sociala intr-o societate in nume colectiv, societate in comanda simpla, societate pe actiuni, societate in comanda pe actiuni, societate cu raspundere limitata sau intr-o alta persoana juridica ori la un fond deschis de investitii;
41.titlu de valoare - orice titlu de participare si orice instrumente financiare calificate astfel prin legislatia in materie din statul in care au fost emise;
42.transfer - orice vanzare, cesiune sau instrainare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum si transferul masei patrimoniale fiduciare in cadrul operatiunii de fiducie potrivit Codului civil;
43.transport international - orice activitate de transport pasageri sau bunuri efectuate de o intreprindere in trafic international, precum si activitati auxiliare, stran legat de aceasta operare si care nu constituie activitati separate de sine statatoare. Nu reprezinta transport international cazurile in care transportul este operat exclusiv intre locuri aflate pe teritoriul Romaniei;
44.valoarea fiscala reprezinta:
a) valoare de inregistrare in patrimoniu, potrivit reglementarilor contabile aplicabile - pentru active si pasive, altele decat cele mentionate la lit. b) -d);
b) valoare de achizitie sau de aport, utilizata pentru calculul profitului impozabil - pentru titlurile de participare. In valoarea fiscala se includ si evaluarile inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Valoarea de aport se determina in functie de modalitatile de constituire a capitalului social, categoria activelor aduse ca aport sau modalitatea de impozitare a aportului, potrivit normelor metodologice;
c) costul de achizitie, de productie sau valoare de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizarea pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz - pentru mijloace fixe amortizabile si terenuri. In valorile fiscale se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. In cazul in care se efectueaza reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoare fiscala ramasa neamortizata a. mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza pana la nivelul celei de stabilitate pe baza costului de achizitie, de productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz. In situatia reevaluarii terenurilor care determina o descrestere a valorilor acestora sub costul de achizitie sau sub valoarea piata a celor dobanditi cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala este costul de achizitie sau valoarea de piata a celor dobanditi cu titlu gratuit. ori constituite ca aport, dupa caz;
d) valoarea deductibila la calculul profitului impozabil - pentru provizioane si rezerve;
e) valoarea de achizitie sau de aport utilizata pentru calculul castigului sau al pierderii, in intelesul impozitului pe venit - pentru titlurile de valoare.
In cazul titlurilor de valoare primite sub forma avantajelor de catre contribuabilii care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor, altele decat cele dobandite in cadrul sistemului stock options plan, valoarea fiscala este valoarea de piata la momentul dobandirii titlurilor de valoare;
45.valoarea fiscala pentru contribuabili care aplica reglementarile contabile conform cu standardele internationale de raportare financiara reprezinta si:
a) pentru imobilizarile necorporale, in valoare fiscala se includ si reevaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile. In cazul in care se efectueaza reevaluari ale imobilizarilor necorporale care determina o descrestere a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabila in baza valorii de inregistrare in patrimoniu, valoare fiscala ramasa neamortizata a imobilizarilor necorporale se recalculeaza pana la nivelul celei de stabilitate pe baza valorii de inregistrare in patrimoniu;
b) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, in valoare fiscala a activelor si pasivelor stabilitate potrivit regulilor prevazute la pct. 44, cu exceptia mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu se includ actualizarea cu rata inflatiei;
c) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor se scad reevaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile si se includ actualizarea cu rata inflatiei;
d) pentru proprietatile imobiliare clasificate ca investitii imobiliare, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoare de piata a investitiilor imobiliari dobandite cu titlu gratuit orite ca aport la date intrarii in patrimoniul contribuabilului, utiliza pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz. In valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile. In cazul in care se efectueaza evaluari ale investitiilor imobiliari care determina o descrestere a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabilita in baza costului de achizitie/productie sau valorii de piata a investitiilor imobiliari dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala ramasa neamortizata a investitiilor imobiliare se recalculeaza pana la nivelul celei de stabilitate pe baza costului de achizitie/productie sau valorii de piata, dupa caz, a investitiilor imobiliari;
e) pentru mijloacele fixe amortizabile clasificate ca active biologice, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoare de piata in cazul celor dobanditi cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, dupa caz, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale. In valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile. In cazul in care se efectueaza evaluari ale activelor biologice care determina o descrestere a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabilita in baza costului de achizitie/productie sau valorii de piata in cazul celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala ramasa neamortizata a. activelor biologice se recalculeaza pana la nivelul celei de stabilitate pe baza costului de achizitie/productie sau a valorii de piata, dupa caz;
46.retinere la sursa numita si retinere prin stopaj la sursa - metoda de colectare a impozitelor si contributiilor sociale obligatorii prin care platitorii de venituri au obligatia, potrivit legii, de a le calcul, retine, declara si plati;
47.impozite si contributii sociale obligatorii cu retinere la sursa sau retinute prin stopaj la sursa - acele impozite si contributii sociale reglementate in prezentul cod pentru care platitorii de venituri au obligatia sa aplice metoda privind retinerea la sursa sau retinerea prin stopaj la sursa.

Articolul 8: Definitia sediului permanent
(1) In intelesul prezentului cod, sediul permanent este un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. La definirea sediului permanent se au in vedere comentariile de la art. 5 "Sediul permanent" din modelul conventiei de evitare a dublei impuneri al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.
(2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere, o sucursala, un birou, o fabrica, un magazin, un atelier, precum si o mina, un put de titei sau de gaze, o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale. , precum si locul in care continua sa se desfasoare o activitate cu activele si pasivele unei persoane juridice romane care intra intr-un proces de reorganizare prevazut la art. 33.
(3) Un sediu permanent presupune un santier de constructii, un proiect de constructie, un ansamblu sau montaj ori activitati de supervizare legat de acestea, numai daca santierul, proiectul sau activitatile dureaza mai mult de 6 luni.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) -(3) , un sediu permanent nu presupune urmatoarele:
a) folosirea unei instalatii numai in scopul depozitarii sau al expunerii produselor ori bunurilor ce apartin nerezidentului;
b) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai in scopul de a fi depozitate sau expuse;
c) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai in scopul de a fi procesat de catre o alta persoana;
d) vanzarea de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident, care au fost expuse in cadrul unor expozitii sau targuri fara caracter permanent ori ocazionale, daca produsele ori bunurile sunt vandute nu mai tarziu de o luna dupa incheierea targului sau a expozitiei;
e) pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de produse sau bunuri ori culegerii de informatii pentru un nerezident;
f) pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul desfasurarii activitatii cu caracter pregatitor sau auxiliar de catre un nerezident;
g) pastrarea unui loc fix de activitate numai pentru o combinatie a activitatilor prevazute la lit. a) -f) , cu conditia ca intreaga activitate desfasurata in locul fix sa fie de natura pregatitoare sau auxiliare.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) , un nerezident este considerat a avea un sediu permanent in Romania, in ceea ce priveste activitatile pe care o persoana, alta decat un agent cu statut independent, le intreprinde in numele nerezidentului, daca persoana actioneaza in Romania in numele nerezidentului si daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
a) persoana este autorizata si exercita in Romania autoritatea de a incheia contract in numele nerezidentului, cu exceptia cazurilor in care activitatile respective limitate la cele prevazute la alin. (4) lit. a) -f);
b) persoana mentine in Romania un stoc de produse sau bunuri din care livreaza produse sau bunuri in numele nerezidentului.
(6) Un nerezident nu se considera ca are un sediu permanent in Romania daca doar desfasoara activitatea in Romania prin intermediul unui broker, agent, comisionar general sau al unui agent intermediar avand un statut independent, in cazul in care aceasta activitate este obisnuita a. agentului, conform descrierii din documentele constitutive. Daca activitatile unui astfel de agent sunt desfasurate integral sau aproape integral in numele nerezidentului, iar in relatiile comerciale si financiare dintre nerezident si agent exista conditii diferite de acelea care ar exista intre persoane independente, agentul nu se considera ca agent cu statut independent.
(7) Un nerezident nu se considera ca are un sediu permanent in Romania numai daca acesta controleaza sau este controlat de un rezident ori de o persoana ce desfasoara o activitate in Romania prin intermediul unui sediu permanent sau altfel.
(8) Persoanele juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si persoane juridice straine care desfasoara activitate in Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat, beneficiar ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta. , asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu acesti parteneri la organele fiscale competente, procedurile instituite prin ordin al presedintelui ANAF Contractele incheiate pentru activitati desfasurate in afara teritoriului. Romaniei nu fac obiectul inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legat de acestea si a altor activitati similare se vor avea in vedere date de incepere a activitatii din contractul incheiate sau orice alte informatii. ce probeaza inceperea activitatii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care sa consumat la realizarea contractului de baza.
(9) In intelesul prezentului cod, sediul permanent al unei persoane fizice se considera a fi baza fixa.
CAPITOLUL IV: Reguli de aplicare generala

Articolul 9: Moneda de plata si de calcul al impozitelor si taxelor
(1) Impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii se platesc in moneda nationala a Romaniei.
(2) Sumele inscrise pe o declaratie fiscala se exprima in moneda nationala a Romaniei.
(3) Sumele exprimate intr-o moneda straina se convertesc in moneda nationala a Romaniei, dupa cum urmeaza:
a) in cazul unei persoane care desfasoara o activitate intr-un stat strain si isi tine contabilitatea acestei activitati in moneda statului strain, profitul impozabil. sau venitul net din activitati independente si impozitul platit statului strain se convertesc in moneda nationala a Romaniei prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valutar pentru perioada careia ii este aferent profitului impozabil sau venitul net;
b) in orice caz, sumele se convertesc in moneda nationala a Romaniei prin utilizarea cursului de schimb valutar la data la care se primesc sau se platesc sumele respective ori la alta data prevazuta exprima in prezentul cod.
(4) In intelesul prevederilor alin. (3) , cursul de schimb valutar, folosit pentru a converti in moneda nationala a Romaniei sumele exprimate in moneda straina, este cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabile pentru datele respective, exceptand cazurile prevazute expres in prezentul cod.

Articolul 10: Venituri in natura
(1) In intelesul prezentului cod, veniturile impozabile cuprind veniturile in numerar si/sau in natura.
(2) In cazul venitului in natura, valoarea acestuia se stabileste pe baza cantitatii si a pretului de piata pentru bunurile sau servicii respective.

Articolul 11: Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
(1) La stabilitatea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contributii sociale obligatorii, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic, ajustat si efecte fiscale ale acestuia. , sau pot reincadra forma unei tranzactii/activitati pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei/activitatii.
Organul fiscal este obligat sa motiveze in fapt decizia de impunere emisa ca urmare a neluarii in considerare a unei tranzactii sau, dupa caz, ca urmare a reincadrarii formei unei tranzactii, prin indicarea elementelor relevante in legatura cu scopul si continutul tranzactiei ce face obiectul neluarii in considera/reincadrarii, precum si a tuturor mijloacelor de proba avute in vedere pentru aceasta.
(2) Tranzactiile transfrontaliere sau serie de tranzactii transfrontaliere care sunt calificate ca fiind artificiale de organe fiscale competente nu vor face parte din domeniul de aplicare a conventiilor de evitare a dublei impuneri.
(3) Prin tranzactii transfrontaliere artificiale se intelege tranzactii transfrontaliere sau seriile de tranzactii transfrontaliere care nu au un continut economic si care nu pot fi folosite in mod normal in cadrul unor practici economice obisnuite, scopul esential al acestora acela de a evita impozitarea ori de a obtine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate. Tranzactiile transfrontaliere sau seriile de tranzactii transfrontaliere sunt acele tranzactii efectuate intre doua sau mai multe persoane dintre care cel putin se afla in afara Romaniei.
(4) Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului valorii de piata. In cadrul unei tranzactii, al unui grup de tranzactii intre persoane afiliate, organele fiscale pot ajusta, in cazul in care principiul valorii de piata nu este respectat, sau pot estima, in cazul in care contribuabilul nu pune la dispozitia organului fiscal competente datele necesare pentru a stabil daca preturile de transfer practicate in situatia analizata respecta principiul valorii de piata, suma venitului sau a cheltuielilor aferente rezultatelor fiscale oricareia dintre partile afiliate pe baza nivelului tendintei centrale a pietei. Procedura de ajustare/estimare si modalitatea de stabilire a nivelului tendintei centrale a pietei, precum si situatiile in care autoritatea fiscala poate considera ca un contribuabil nu a furnizat datele necesare stabilirii respectarii principiilor pentru tranzactiile analizate se stabilesc codul de procedura fiscala. La stabilitatea valorii de piata a tranzactiilor desfasurate intre persoane afiliate se foloseste metoda cea mai adecvata dintre urmatoarele:
a) metoda compararii preturilor;
b) metoda cost plus;
c) metoda pretului de revanzare;
d) metoda marjei nete;
e) metoda impartirii profitului;
f) orice alta metoda recunoscuta in Liniile directoare preturile de transfer emise de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru societatile multinationale si administratiile fiscale, cu amendamentele/modificarile si completarile ulterioare.
In aplicarea prezentului alineat se utilizeaza prevederile din Liniile directoare privind preturile de transfer emise de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru societatile multinationale si administratiile fiscale, cu amendamentele/modificarile si completarile ulterioare.
(5) Prevederile alin. (1) -(4) se aplica in scopul stabilirii impozitelor directe.
(6) Contribuabili, persoane impozabile stabilite in Romania, declarai inactivi conform Codului de procedura fiscala, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor sociale obligatorii prevazute de prezentul cod, dar, in perioada respectiva. , nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoare adaugata aferente achizitiilor efectuate, in cazul inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) , persoana impozabila isi exercita dreptul de deducere pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, prin inscrierea taxei in primul decont de taxa prevazut la art. 323 depus dupa inregistrare sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, chiar daca factura nu cuprinde codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanelor impozabile. Dupa inregistrarea in scopuri de taxa conform art. 316 alin. (12) , pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate in perioada in care au avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, contribuabilii emit facturi in care inscriu taxe distincte pe valoarea adaugata colectata in perioada respectiva, care nu se inregistreaza in decontul. de taxa depus conform art. 323. In situatia in care inactivitatea si reactivarea, potrivit Codului de procedura fiscala, sunt declarate in acelasi an fiscal, cheltuielile respective vor fi luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, incepand cu trimestrul reactivarii. In cazul in care inactivitatea, respectiv reactivarea sunt declarate in ani fiscali diferiti, cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul/anii precedent/precedenti celui in care se inregistreaza sunt luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, prin ajustarea rezultatului. fiscal al anului la care se refera acestea si depunerea unei declaratii rectificative in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala, iar cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul reactivarii vor fi luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, incepand cu trimestrul. reactivarii.
(7) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la persoane impozabile stabilite in Romania, dupa inscrierea acestora ca inactivi in aaRegistrul contribuabililor inactivi/reactivati aaconform Codului de procedura fiscala, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoare adaugata. aferente achizitiilor respectiv, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurilor de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) a furnizorului/prestatorului, beneficiarii care au achizitionat bunuri si/sau servicii in perioada in care furnizorul/prestatorul a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat isi exercita dreptul de a deduce a TVA pentru achizitiile respective, pe baza faptelor emise de furnizor/prestator conform alin. (6) , prin inscrierea taxei in primul decont de taxa prevazut la art. 323 depus dupa inregistrarea furnizorului/prestatorului sau, dupa caz, intr-un decont ulterior. In situatia in care inactivitatea si reactivarea furnizorului, potrivit Codului de procedura fiscala, sunt declarate in acelasi an fiscal, beneficiarul va lua in calcul cheltuielile respective la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, incepand cu trimestrul reactivarii furnizorului. In cazul in care inactivitatea, respectiv reactivarea furnizorului sunt declarate in ani fiscali diferiti, beneficiarul va lua in calcul cheltuielile respective aferente perioade de inactivitate din anul/anii precedent/precedente celui in care se declara reactivarea, pentru determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II. , prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se refera acestea si depunerea unei declaratii rectificative in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala, iar cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul declararii reactivarii vor fi luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului. II, incepand cu trimestrul declararii reactivarii.
(8) Persoanele impozabile stabilite in Romania, carora li sa anulat inregistrarea in scopurile de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. c) -e) si lit. h) , nu beneficiaza, in perioada respectiva, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate, dar sunt supuse obligatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VII, aferente operatiunilor taxabile desfasurate in perioada respectiva. In cazul inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) , persoana impozabila isi exercita dreptul de deducere pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 323 depus dupa inregistrare sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, chiar daca factura nu cuprinde codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanelor impozabile. Dupa inregistrarea in scopuri de taxa conform art. 316 alin. (12) , pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate in perioada in care au avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, persoanele impozabile emit facturi in care inscriu taxe distincte pe valoarea adaugata colectata in perioada respectiva, care nu se inregistreaza in decontul de taxa depus conform art. 323.
(9) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de persoane impozabile stabilite in Romania, carora li sa anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. c) -e) si lit. h) si au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 316 a fost anulata, nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respectiv, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurilor de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri ale persoanelor impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. . 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) a furnizorului/prestatorului, beneficiarii care au achizitionat bunuri si/sau servicii in perioada in care furnizorul/prestatorul a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat isi exercita dreptul de a deduce a TVA pentru achizitiile respective, pe baza faptelor emise de furnizor/prestator conform alin. (8) , prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 323 depus dupa inregistrarea furnizorului/prestatorului sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.
(10) In cazurile prevazute la alin. (6) -(9) , in situatia in care apar evenimentele mentionate la art. 287, ajustarea bazei de impozitare a TVA si, respectiv, ajustarea taxei deductibile de catre beneficiar se realizeaza conform prevederilor din normele metodologice.
(11) In domeniul taxei pe valoare adaugata si al accizelor, autoritatile fiscale si alte autoritati nationale trebuie sa tina cont de jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
(12) In cazul in care se constata ca exista un abuz de drept, tranzactiile implicate in astfel de practici abuzive trebuie redefinite, astfel incat sa se restabileasca situatia care ar fi prevalat in lipsa tranzactiilor ce au constituit abuzul. Organele fiscale competente au dreptul de a anula TVA dedusa in legatura cu fiecare tranzactie ori de cate ori se constata ca dreptul deduce a fost exercitat in mod abuziv. Pentru a invoca abuzul de drept, trebuie sa fie indeplinite cumulativ doua conditii:
a) tranzactiile in cauza, in pofida aplicarii formale a conditiilor prevazute de dispozitiile legale, au drept rezultat garantarea unor avantaje fiscale care ar contraveni scopului acelor dispozitii legale;
b) trebuie dovedit, in mod obiectiv, ca scopul esential al operatiunilor in cauza este de a se obtine un avantaj fiscal.
(13) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui ANAF

Articolul 12: Venituri obtinute din Romania de nerezidenti
Sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite in Romania sau in strainatate, in special urmatoarele venituri:
a) venituri atribuibile unui sediu permanent in Romania;
b) venituri din activitatile dependente desfasurate in Romania;
c) dividende de la un rezident;
d) dobanzi de la un rezident;
e) dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent;
f) redevente de la un rezident;
g) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent;
h) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania sau al oricaror drepturi legate de aceste proprietati, inclusiv inchirierea sau cedarea folosintei bunurilor proprietatii imobiliare situate in Romania, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate in Romania, precum si veniturile din vanzarea. -cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana;
i) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania, din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, din transferul titlurilor de participare, detinute la o persoana juridica romana, si din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenti romani;
j) veniturile din pensii definite la art. 99;
k) veniturile din servicii prestate in Romania, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;
l) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania;
m) venituri reprezentand remuneratii primite de nerezidentii ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane;
n) comisioane de la un rezident;
o) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent;
p) venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoane care care participa efectiv la asemenea activitati sau catre alte persoane;
q) venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania;
r) venituri obtinute la jocurile de noroc practice in Romania;
s) unei venituri realizate din lichidarea persoanelor juridice romane;
s) venituri realizate din transferul masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul nerezident in cadrul operatiunii de fiducie.
TITLUL II: Impozitul pe profit
CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 13: Contribuabili
(1) Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, urmatoarele persoane, denumite in continuare contribuabil:
a) persoane juridice romane, cu exceptii prevazute la alin. (2) ;
b) persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente in Romania;
c) persoane juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania;
d) persoane juridice straine care realizeaza venituri astfel cum sunt prevazute la art. 12 lit. h) ;
e) persoane juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene.
(2) Nu intra sub incidenta prezentului titlu urmatoarele persoane juridice romane:
a) Trezoreria Statului;
b) institutia publica, infiintata potrivit legii, cu exceptia activitatilor economice desfasurate de aceasta;
c) Academia Romana, precum si fundatiile infiintate de Academia Romana in calitate de fondator unic, cu exceptia activitatilor economice desfasurate de acestea;
d) Banca Nationala a Romaniei;
e) Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii;
f) Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii;
g) Fondul de garantare a pensiilor private, infiintat potrivit legii;
g1) Fondul de garantare a asiguratilor, constituit potrivit legii;
h) persoana juridica romana care plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile titlului III;
i) fundatia constituita ca urmare a unui legat;
j) entitate transparenta fiscala cu personalitate juridica.

Articolul 14: Sfera de cuprindere a impozitului
Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza:
a) in cazul persoanelor juridice romane, al persoanelor juridice straine avand locul de exercitare a conducerii efective in Romania, precum si al persoanelor juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;
b) in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, respectiv asupra profitului impozabil la nivelul sediului permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale;
c) in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri astfel cum sunt prevazute la art. 12 lit. h) , asupra profitului impozabil aferent acestora.

Articolul 15: Reguli speciale de impozitare
(1) In cazul urmatoarelor persoane juridice romane, la calculul rezultatului fiscal sunt considerate venituri neimpozabile urmatoarele tipuri de venituri:
a) pentru cultele religioase, veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit legii, veniturile obtinute din chirii, veniturile obtinute din cedarea/instrainarea activelor corporale, alte venituri obtinute din activitati economice sau de natura celor prevazute la alin. (2) , venituri din despagubiri, in forma baneasca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legi privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu conditia ca sumele respective sa fie folosite, in anul curent si/sau in anii urmatori, pentru intretinerea si functionarea. unitatilor de cult, pentru lucrari de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant, pentru furnizarea, in nume propriu si/sau in parteneriat, de servicii sociale, acreditate in conditiile legii, pentru actiuni specifice. si alte activitati nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata;
b) pentru unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior, particulare, acreditate, precum si cele autorizate, veniturile obtinute si utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale;
c) pentru asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, veniturile obtinute si folosesc, in anul curent sau in anii urmatori, pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune, potrivit legii. ;
d) pentru Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, veniturile obtinute si utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit Legii Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania nr. 139/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul organizatiilor nonprofit, organizatiilor sindicale, organizatiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, urmatoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile:
a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;
b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
c) taxele de inregistrare stabilitate potrivit legislatiei in vigoare;
d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;
e) donatiile, precum si banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;
f) veniturile din dividende, dobanzi, precum si din diferitele curs valutar aferente disponibilitatii si veniturilor neimpozabile;
g) veniturile din dobanzi obtinute de casele de ajutor reciproc din acordarea de imprumuturi potrivit legii de organizare si functionare;
h) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;
i) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;
j) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxe de participare, serbari, tombole, conferinte, folosite in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
k) veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;
l) veniturile obtinute din reclama si publicitate, venituri din inchirieri de spatii publicitare pe: cladiri, terenuri, tricouri, carti, reviste, ziare, realizarea de organizatii nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice. , invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale; nu se includ in aceasta categorie veniturile obtinute din prestari de servicii de intermediere in reclama si publicitate;
m) sumele primite ca urmare a nerespectarii conditiilor cu care sa facut donatia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective sa fie folosite de catre organizatiile nonprofit, in anul curent sau in anii, pentru realizarea scopului si obiectivelor acestora, potrivit actului. constitutiv sau statutului, dupa caz;
n) veniturile realizate din despagubiri de la societatea de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decat cele care sunt in activitate economica;
o) sumele primite din impozitul pe venit datorat persoanelor fizice, potrivit prevederilor titlului IV;
p) sumele colectate de organizatiile colective autorizate, potrivit legii, pentru indeplinirea responsabilitatilor de finantare a gestionarii deseurilor.
(3) In cazul organizatiilor nonprofit, organizatiilor sindicale, organizatiilor patronale, pentru calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile si alte venituri realizate, pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un fiscal, dar nu mai mult de 10% din venituri totale neimpozabile prevazute la alin. (2) . Aceste organizatii datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespund veniturilor, altele decat cele considerate venituri neimpozabile, potrivit alin. (2) sau potrivit prezentului alineat, asupra careia se aplica cota prevazuta la art. 17 sau 18, dupa caz.
(4) Formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor si fanetelor, cu personalitate juridica, aplica pentru calculul rezultatului fiscal prevederile alin. (2) si (3) .
(5) Prevederile prezentului articol se aplica cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat.

Articolul 16: Anul fiscal
(1) Anul fiscal este anul calendaristic.
(2) Cand un contribuabil se infiinteaza sau inceteaza sa mai exista in cursul unui an fiscal, perioada impozabila aceasta perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.
(3) Cand un contribuabil se infiinteaza in cursul unui an fiscal, perioada impozabila incepe:
a) de la data inregistrarii acestuia in registrul comertului, daca are aceasta obligatie potrivit legii;
b) de la data inregistrarii in registrul tinut de instantele judecatoresti sau alte autoritati competente, daca sunt aceasta obligatie, potrivit legii;
c) pentru sediul permanent, de la data la care persoana juridica straina incepe sa isi desfasoare, integral sau partial, activitatea in Romania, potrivit art. 8, cu exceptia sediului care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul comertului, pentru care perioada impozabila incepe la data inregistrarii in registrul comertului.
(4) Cand un contribuabil inceteaza in cursul unui an fiscal, perioada impozabila se incheie:
a) in cazul fuziunilor sau divizarilor care au ca efect juridic incetarea existentei persoanelor juridice absorbite/divizate prin dizolvare fara lichidare, la una dintre urmatoarele date:
1.la data inregistrarii in registrul comertului/registrul tinut de instantele judecatoresti competente sau de alte autoritati competente. a noi persoane juridice ori a ultimei dintre ele, in cazul constituirii uneia sau mai multe persoane juridice noi;
2.la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea sau de la alta data stabilita prin acordul partilor in cazul in care se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, potrivit legii;
3.la data inmatricularii persoane juridice infiintate potrivit legislatiei europene, in cazul in care prin fuziunea se constituie asemenea persoane juridice;
b) in cazul dizolvarii urmate de lichidarea contribuabilului, la data incheierii operatiunilor de lichidare, dar nu mai tarziu de date depunerii situatiilor financiare ale organului fiscal competent;
c) in cazul incetarii existentei unui sediu permanent, potrivit art. 8, la data radierii inregistrarii fiscale.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) , contribuabili care au optat, in conformitate cu legislatia contabila in vigoare, pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal financiar sa corespunda exercitiului Primului an fiscal modificat include si perioada anterioara din anul calendaristic cuprinsa. intre 1 ianuarie si ziua anterioara primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentand un singur an fiscal. Contribuabilii comunicarii organelor fiscale competente optiunea pentru anul fiscal modificat, in termen de 15 zile de la data inceperii anului fiscal modificat sau de la data inregistrarii acestora, dupa caz.
(51) Contribuabilii prevazuti la alin. (5) care isi modificarea exercitiului financiar, potrivit aferentelor contabile, pot opta ca anul fiscal modificat sa corespunda cu exercitiul financiar modificat, Pentru stabilitatea anului fiscal modificat se aplica urmatoarele reguli: a
) daca anul fiscal modificat redevine anul fiscal calendaristic, ultimul an fiscal modificat. include si perioada cuprinsa intre ziua ulterioara ultimei zile a anului fiscal modificat si 31 decembrie a anului respectiv; declaratia anuala de impozit pe profit aferenta ultimului an fiscal modificat se depune pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator;
b) daca se modifica perioada anului fiscal modificat, primul an nou fiscal modificat include si perioada cuprinsa intre ziua ulterioara ultimei zile a anului fiscal modificat si ziua anterioara primei zile a noului an fiscal modificat.
Contribuabilii comunicarii organelor fiscale competente modificarea perioadei anului fiscal astfel:
a) contribuabilii care modifica anul fiscal potrivit lit. a) , pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi inchis anul fiscal modificat;
b) contribuabilii care modifica anul fiscal potrivit lit. b) , in termen de 15 zile de la data inceperii noului an fiscal modificat.
(52) Contribuabilii prevazuti la alin. (5) care indeplinesc conditiile prevazute la art. 47 depun declaratia privind impozitul pe profit aferenta anului aplicarii anterioare sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pentru perioada cuprinsa intre date inceperii anului modificat si 31 decembrie, pana la data de 25 martie a anului fiscal urmator.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (5) , in cazul contribuabililor care se dizolva cu lichidare, perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare se considera un singur an fiscal.
(7) In cazul contribuabililor prevazuti la alin. (5) , dreptul organului fiscal de a stabili impozitul pe profit se prescrie in termen de 5 ani incepand cu date de intai a lunii urmatoare celei in care se implinesc 6 luni de la incheierea anului fiscal pentru care se datoreaza obligatia fiscala.

Articolul 17: Cota de impozitare
Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%.

Articolul 18: Regimul special pentru contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor
. unui contract de asociere, si in cazul carora impozitului pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective, sunt obligati la plata impozitului in cota de 5% aplicate acestor venituri inregistrate.
CAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscal

Articolul 19: Reguli generale
(1) Rezultatul fiscal se calculeaza ca diferite veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile si deducerile fiscale si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau in calcul si elemente similare veniturilor si cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum si pierderile fiscale care se recupereaza in conformitate cu prevederile art. 31. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscala.
(2) Rezultatul fiscal se calculeaza trimestrial/anual, cumulat de la inceputul anului fiscal.

(3) Pentru a determina rezultatul fiscal, erorile inregistrate in contabilitate se corecteaza astfel: Codul de procedura fiscala;
b) erorile care se corecteaza potrivit reglementarilor contabile pe seama contului de profit si pierdere sunt luate in calcul pentru determinarea rezultatului fiscal in anul in care se efectueaza corectarea acestora.
(4) Metodele contabile, stabilitate prin reglementari legale in vigoare, privind isirea gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul rezultatului fiscal.
(5) In cazul contribuabililor care desfasoara activitati de servicii internationale, in baza conventiilor la care Romania este parte, veniturile si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora sunt luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit unor norme speciale de stabilitate in conformitate cu reglementarile din aceste. conventii.
(6) Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului valorii de piata. La stabilirea rezultatului fiscal al persoanelor afiliate se au in vedere reglementarile privind preturile de transfer, prevazute de Codul de procedura fiscala.
(7) In scopul determinarii rezultatului fiscal, contribuabilii sunt obligati sa evidentieze in registrul de evidenta fiscala veniturile impozabile inregistrate intr-un an fiscal, potrivit alin. (1) , precum si cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, in acelasi an fiscal, inclusiv cele reglementate prin act normativ in vigoare, potrivit art. 25.

Articolul 20: Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare
(1) La calculul rezultatului fiscal, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, definite potrivit legii, se acorda urmatoarele stimulente fiscale:
a) deducerea suplimentara a calculului rezultatului fiscal, in proportie de 50. %, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati; deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial/anual; in cazul in care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza potrivit dispozitiilor art. 31;
b) aplicarea metodei de amortizare accelerata si in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.
(2) Stimulentele fiscale se acorda, cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare desfasurate in obtinerea de rezultate ale cercetarii, valorificabile de catre contribuabil, activitati efectuate atat pe teritoriul national, cat si in state membre ale. Uniunea Europeana sau in state care apartin Spatiului Economic European.
(3) Activitatile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea rezultatului fiscal trebuie sa fie din categoriile activitatilor de cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, relevante pentru activitatea desfasurata de catre contribuabil.
(4) Stimulentele fiscale se acorda separat pentru activitatile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfasurat.
(5) In aplicarea prevede articolul se elaboreaza norme privind deducerile pentru prezentarile cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.
(6) Deducerile prevazute de acest articol nu se recalculeaza in cazul nerealizarii obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare.

Articolul 21: Reguli fiscale pentru contribuabili care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara
Contribuabili care aplica reglementarile contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara pentru determinarea rezultatului fiscal vor avea in vedere si urmatoarele reguli:
a) pentru sumele inregistrate in rezultatul raportat. provenit din actualizarea cu rata inflatiei, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza aitatii contabile, se aplica urmatorul tratament fiscal:
1.sumele brute inregistrate in creditul contului rezultatul raportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor. fixe amortizabile si a terenurilor, sunt tratate ca rezerve si impozitate potrivit art. 26 alin. (5) , cu conditia evidentierii in soldul creditor al acestuia, analitic distinct;
2.in situatia in care sumele brute inregistrate in creditul contului rezultatul raportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu sunt mentinute in soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impoziteaza astfel: (i
) sumele care au fost anterior deduse se impoziteaza momentul utilizarii potrivit art. 26 alin. (5) ; diminuarea soldului creditor al contului rezultatul raportat, analitic distinct, in care sunt inregistrate sumele din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe, se considera utilizarea a rezervei;
(ii) sumele sunt deduse ulterior prin care amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a mijloacelor fixe si terenurilor, dupa caz;
3.sumele inregistrate in creditul contului rezultatul raportat din actualizarea cu rata inflatiei a activelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a mijloacelor fixe si a terenurilor, nu reprezinta elemente similare veniturilor;
4.sumele inregistrate in debitul contului rezultatul raportat din actualizarea cu rata inflatiei a pasivelor, cu exceptia actualarii cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe, nu reprezinta elemente similare cheltuielilor;
b) pentru sumele inregistrate in rezultatul raportat provenit din alte ajustari, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, cu exceptia sumelor care provin din actualizarea cu rata inflatiei, se aplica urmatorul tratament fiscal: 1
. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care sa acordat deducere reprezinta elemente similare veniturilor;
2.sumele care reprezinta elemente de natura veniturilor inregistrate potrivit reglementarilor contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara reprezinta elemente similare veniturilor, cu exceptia celor prevazute la art. 23 si 24;
3.sumele care reprezinta elemente de natura cheltuielilor inregistrate potrivit reglementarilor contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai daca acestea sunt deductibile in conformitate cu prevederile art. 25;
4.sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu sa acordat deducere nu reprezinta elemente similare veniturilor;
5.sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezinta elemente similare cheltuielilor;
c) in cazul in care in rezultatul raportat provenit din alte ajustari, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se inregistreaza sume care provin din retratarea unor provizioane, sumele care provin din anularea provizioanelor care au. reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezinta elemente similare veniturilor, iar sumele rezultate din constituirea provizioanelor conform reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara nu reprezinta elemente similare cheltuielilor.

Articolul 22: Scutirea de impozit a profitului reinvestit
(1) Profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, in programe informatice, precum si pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse si/sau achizitionate, inclusiv in baza. contractelor de leasing financiar, si puse in functiune, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplica scutirea de impozit sunt cele prevazute in subgrupa 2.1, respectiv in clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobate prin hotare a Guvernului.
(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, obtinut pana in trimestrul sau in anul punerii in functiune a activelor prevazute la alin. (1) . Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.
(3) Pentru contribuabili care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, in situatia in care se efectueaza investitii in trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care sa se aplice facilitatea. In cazul in care in trimestrul in care se pun in functiune activele prevazute la alin. (1) se inregistreaza pierdere contabila, iar in trimestrul urmator sau la sfarsitul anului se inregistreaza profit contabil, impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculeaza.
(4) In cazul contribuabililor prevazuti la art. 47 care devin platitori de impozit pe profit in conformitate cu prevederile art. 52, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut cumulat de la inceputul trimestrului respectiv investit in activele prevazute la alin. (1) , puse in functiune incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit.
(5) Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz. Suma profitului pentru care sa beneficieze de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu se repartizeaza la rezerve suma profitului investit.
(6) Pentru activele prevazute la alin. (1) care se realizeaza pe mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru investitii puse in functiune partiala in anul respectiv, in baza unor situatii partiale de lucrari.
(7) Prevederile alin. (1) se aplica pentru activele considerate noi, potrivit normelor metodologice.
(8) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) au obligatia de a pastra in patrimoniu activ respectiv cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilitate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. In cazul nerespectarii acestor conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se percepe creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. In acest caz, contribuabilul are obligatii depunerii declaratiei fiscale rectificative. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele mentionate la alin. (1) care se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) sunt transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
b) sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
c) sunt distruse, pierdute, furate sau defecte si inlocuite, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de contribuabil. In cazul activelor furate, contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.
(9) Prin exceptie de la prevederile art. 28 alin. (5) lit. b) , contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerata pentru activele respective.
(10) Contribuabilii care intra sub incidente prevederilor art. 16 alin. (5) aplica prevederile prezentului articol in mod corespunzator pentru anul fiscal modificat.

Articolul 23: Venituri neimpozabile
La calculul rezultatului fiscal, urmatoarele venituri sunt neimpozabile:
a) dividendele primite ale persoanei juridice romane;
b) dividende primite de la o persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situata intr-un stat tert, astfel cum acesta este definit la art. 24 alin. (5) lit. c) , cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca persoana juridica romana care primeste dividendele detine la persoana juridica straina din statul tert, la data inregistrarii acestora potrivit reglementarilor contabile aplicabile, pe o perioada neintrerupta de o perioada minima. 10% din capitalul social al persoanelor juridice care distribuie dividende;
c) valorile titlurilor de participare noi sau sumele reprezentand majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiarilor sau primelor emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionarii, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichidarii persoane juridice la care se detin titlurile de participare, cu exceptia celor aferente titlurilor de participare pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la lit. i) si j) ;
d) venituri din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu sa acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu sa acordat deducere, veniturile din restituirea ori anularea unor dobanzi si/sau penalitati pentru care nu sa acordat deducere, precum si veniturile reprezentand anularea rezervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul altor persoane juridice sau ca urmare a majorarii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;
e) veniturile din impozitul pe profit amanat determinat si inregistrat de catre contribuabili care aplica reglementarile contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara;
f) veniturile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare/activelor biologice, ca urmare a evaluarii ulterioare utilizeaza modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare/active biologice, dupa caz;
g) veniturile reprezentand cresteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe, terenurilor, imobilizarilor necorporale, dupa caz, care compenseaza cheltuielile cu descresterile anterioare aferente aceleiasi imobilizari;
h) veniturile prevazute expres in acorduri si memorandumuri ca fiind neimpozabile aprobate prin acte normative;
i) veniturile din evaluarea/reevaluarea/vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau la o persoana juridica straina situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data evaluarii/reevaluarii. /vanzarii/cesionarii inclusiv contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de un minimum 10% din capitalul social al persoanelor juridice la care are titlurile de participare. Nu intra sub incidenta acestor prevederi venituri din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana de o persoana juridica rezidenta intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri;
j) veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice romane sau unei persoane juridice straine situate intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data inceperii operatiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul detine pe perioada neintrerupta. de un minimum 10% din capitalul social al persoanelor juridice supuse operatiunilor de lichidare;
k) sumele colectate, potrivit legii, pentru indeplinirea responsabilitatilor de finantare a gestionarii deseurilor;
l) venituri aferente titlurilor de plata obtinute de persoane indreptatite, potrivit legii, titulari initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii legali ai acestora;
m) despagubirile primite in baza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului;
n) veniturile inregistrate printr-un sediu permanent dintr-un stat strain, in conditiile in care se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain respectiv, iar conventia respectiva prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda scutirii;
o) sumele primite ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturile actionarilor/asociatilor, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii.

Articolul 24: Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
(1) La calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile si:
a) dividendele distribuite unei persoane juridice romane, societate-mama, de o filiala a sa situata intr-un stat membru, inclusiv cele distribuite sediului sau permanent situat intr-un alt stat membru decat cel al filialei, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
1.are una dintre urmatoarele forme de organizare: societate in nume colectiv, societate in comanda simpla, societate pe actiuni. , societate in comanda pe actiuni, societate cu raspundere limitata;
2.plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;
3.detine minimum 10% din capitalul social al filialei situate intr-un alt stat membru, care distribuie dividendele;
4.la data inregistrarii venitului din dividende detine participarea minima prevazuta la pct. 3, pe o perioada neintrerupta de cel putin un an;
b) dividendele distribuite unor persoane juridice straine din state membre, societati-mama, de filialele acestora situate in alte state membre, prin intermediul sediilor permanente din Romania, daca persoana juridica straina intruneste, cumulativ, urmatoarele conditii: 1.are una
dintre formele de organizare prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu;
2.in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru este considerat a fi rezident al statului membru respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca are sediul fiscal in afara Uniunii Europene;
3.plateste in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul titlu sau un impozit similar impozitului pe profit reglementat de prezentul titlu;
4.detine minimum 10% din capitalul social al filialei situate intr-un alt stat membru, care distribuie dividendele;
5.la data inregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din Romania, persoana juridica straina detine participarea minima prevazuta la pct. 4, pe o perioada neintrerupta de cel putin un an.
(2) In situatia in care, la data inregistrarii venitului din dividende, conditia legata de perioada minima de detinere a unui nu este indeplinita, venitul este supus impunerii. Ulterior, in anul fiscal in care conditia este indeplinita, venitul respectiv este considerat neimpozabil, cu recalcularea impozitului din anul fiscal in care acesta a fost impus. In acest sens, contribuabilul trebuie sa depuna sau declaratie rectificativa privind impozitul pe profit, in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica profiturilor repartizate persoane juridice romane, respectiv sediilor permanente din Romania ale unor persoane juridice straine dintr-un stat membru, in legatura cu lichidarea unei filiale dintr-un stat membru.
(4) In situatia in care dividendele distribuite persoanelor juridice romane, respectiv sediilor permanente din Romania ale unor persoane juridice straine dintr-un stat membru sunt deductibile la nivelul filialei din statul membru, prevederile alin. (1) nu se aplica.
(5) In aplicarea prevederilor prezentului articol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) stat membru - stat al Uniunii Europene;
b) filiala dintr-un stat membru - persoana juridica straina al carei capital social include si participarea minima prevazuta la alin. (1) lit. a) pct. 3 si lit. b) pct. 4, detinuta de persoana juridica romana, respectiv de un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine dintr-un stat membru si care intruneste, cumulativ, urmatoarele conditii:
1.are una dintre formele de organizare prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu;
2.in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru este considerat a fi rezident al statului membru respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca are sediul fiscal in afara Uniunii Europene;
3.plateste in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul titlu sau un impozit similar impozitului pe profit reglementat de prezentul titlu;
c) stat tert - oricare alt stat care nu este membru al Uniunii Europene.
(6) Prevederile prezentului articol nu se aplica unui demers sau unor serii de demersuri care, fiind intreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obtine un avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului prezentului articol, nu sunt oneste, avand in vedere. toate faptele si circumstantele relevante. Un demers poate cuprinde mai multe etape sau parti. In intelesul prezentului alineat, un demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind oneste in masura in care nu sunt intreprinse din motive comerciale valabile care reflecta realitatea economica. Dispozitiile prezentului alineat se completeaza cu prevederile existente in legislatia interna sau in acorduri, referitoare la prevenirea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale sau a abuzurilor.
(7) Dispozitiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state membre, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 345 din 29 decembrie 2011, cu amendamentele ulterioare.

Articolul 25: Cheltuieli
(1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, precum si taxele de inscriere, cotiza si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile. patronale si organizatiile sindicale.
(2) Cheltuielile cu salariile si cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite drept titlului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu exceptia celor reglementate la alin. (3) si (4) .
(3) Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:
a) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol. In cadrul cheltuielilor de protocol se includ si cheltuielile inregistrate cu taxa pe valoare adaugata colectata potrivit prevederilor titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei;
b) cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 5%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personale, potrivit Codului muncii. Intra sub incidenta acestei limite urmatoarele:
1.ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii, ajutorarea copiilor din scoli si centru de plasament;
2.cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor unitati aflate in administrarea contribuabililor, precum: crese, gradinite, scoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti si altele asemenea;
3.cheltuielile reprezentand: cadouri in bani sau in natura, inclusiv tichete cadou oferite salariatilor si copiilor minori ai acestora, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariati proprii si membrii lor de familie, precum si contributia la fondurile de interventie ale asociatilor profesionale ale minerilor;
4.alte cheltuieli cu caracter social efectuate in baza contractului colectiv de munca sau a unui regulament intern;
c) cheltuielile reprezentand tichetele de masa si vouchere de vacanta acordata de angajatori, potrivit legii;
d) scazamintele, perisabilitatile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legii;
e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;
f) cheltuielile reprezentand cantitatile de energie electrica consumate la nivelul normelor proprii de consum tehnologic sau, in lipsa aceasta, la nivelul normelor aprobate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care include si consumul propriu comercial, pentru contribuabilii din domeniul distributiei energiei electrice. ;
g) cheltuielile cu provizioane/ajustari pentru depreciere si rezerve, in limita prevazuta la art. 26;
h) cheltuielile cu dobanda si diferentele de curs valutar, in limita prevazuta la art. 27;
i) amortizarea, in limita prevazuta la art. 28;
j) cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10%;
k) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop;
l) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt folosite exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, inclusiv si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
1.vehiculele folosesc exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
2.vehiculele folosite de agentii de vanzare si de achizitii;
3.vehiculele folosite pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru servicii de taximetrie;
4.vehiculele folosite pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruirea catre scoli de soferi;
5.vehiculele folosite ca marfuri in scop comercial.
Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.
In cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate reprezentand diferit de curs valutar inregistrate ca urmare a derularii unui contract de leasing, limita de 50% se aplica asupra diferitelor nefavorabile dintre veniturile din diferite de curs valutar/veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valori, rezultate din evaluarea sau decontarea acestor cheltuieli din diferite de curs valutar/cheltuielile financiare aferente;
m) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de persoane cu functii de conducere si de administrare ale persoanelor juridice, deductibile limitate potrivit lit. l) la un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii.
(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferite din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in persoanele fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit amanat inregistrat in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile, datorate catre autoritatile romane/straine, potrivit prevederilor legale, cu exceptia celor aferente contractelor incheiate cu aceste autoritati;
c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VII. Aceste cheltuieli sunt deductibile pentru cazul in care stocurile/mijloacele fixe amortizabile se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii/conditii;
1.au fost distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, in conditiile stabilitate prin norme;
2.au fost incheiate contract de asigurare;
3.au fost degradate calitativ si se face dovada distrugerii;
4.au termen de valabilitate/expirare depasit, potrivit legii;
d) cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau servicii prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii;
e) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. In situatia in care evidenta contabila nu asigura informatia necesara identificarii acestor cheltuieli, la determinarea rezultatului fiscal se iau in calculul cheltuielilor de conducere si administrare, precum si alte cheltuieli comune ale contribuabilului, prin utilizarea unei metode rationale de alocare a acestora sau proportional cu ponderea veniturilor. neimpozabile respective in totalul veniturilor inregistrate de contribuabil. In sensul prezentei litere, functiile de conducere si administrare sunt cele definite prin lege sau prin reglementari interne ale angajatorului; pentru veniturile prevazute la art. 23 lit. d) , e) , f) , g) , l) , m) si o) nu se aloca cheltuieli de conducere si administrare/cheltuieli comune aferente.
f) cheltuielile cu servicii de management, consultanta, asistenta sau alte servicii, prestate de o persoana situata intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii. Aceste prevederi se aplica numai in situatia in care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzactii calificate ca fiind artificiale conform art. 11 alin. (3) ;
g) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele si riscurile asociate activitatii contribuabilului, cu exceptia celor care privesc bunurile reprezentand garantie bancara pentru creditele folosite in desfasurarea activitatilor pentru care este autorizat contribuabilul sau in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing, potrivit. clauzelor contractuale;
h) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 26, precum si cele inregistrate in alte cazuri decat urmatoarele:
1.punerea in aplicare a unui plan de reorganizare confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014;
2.procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;
3.debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;
4.debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesori
5.debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul;
6.au fost incheiate contract de asigurare;
i) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:
1.valoarea calculata prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita se determina potrivit normelor;
2.valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.
Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se raporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.
j) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la baza unui document emis de un contribuabil declarat inactiv conform prevederilor Codului de procedura fiscala, cu exceptia celor reprezentati si achizitii de bunuri efectuate in cadrul procedurilor de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri/servicii. de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014;
k) cheltuielile cu taxele, contributiile si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabil si care depasesc echivalentul in lei a 4.000 euro anual, altele decat cele prevazute de lege si la alin. (1) ;
l) cheltuielile din reevaluarea imobilizarilor necorporale/mijloacelor fixe, in cazul in care, ca urmare a efectuarii unei reevaluari efectuate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se inregistreaza sau descrestere a valorii acestora;
m) cheltuielile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare, in cazul in care, ca urmare a evaluarii ulterioare utilizeaza modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara, se inregistreaza o descrestere a valorilor acestora;
n) cheltuielile reprezentand deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, inregistrate de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, momentul transferului din categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie;
o) cheltuielile din evaluarea activelor biologice in cazul in care, ca urmare a efectuarii unei evaluari utilizeaza modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara, se inregistreaza sau descrestere a valorilor acestora;
p) cheltuielile cu dobanzile, stabilitate in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, in cazul in care mijloacele fixe/imobilizarile necorporale/stocurile sunt achizitionate in baza unor contracte cu plata amanata;
q) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni. Acestea reprezinta elemente similare cheltuielilor la momentul acordarii efective a beneficiarilor, daca acestea sunt impozitate conform titlului IV;
r) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in numerar la momentul acordarii efective a beneficiarilor, daca acestea nu sunt impozitate conform titlului IV;
s) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legat de fapte de coruptie, potrivit legii;
s) cheltuielile din evaluarea/reevaluarea titlurilor de participare, daca datele evaluarii/reevaluarii sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 23 lit. i).
(5) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" deduce la calculul rezultatului fiscal cheltuielile curente si de capital pentru conservarea, protectia, intretinerea, repararea, functionarea, instruirea personalului special, consolidarea, precum si alte cheltuieli aferente bazei materiale de reprezentare si protocol. pe care o are in administrare.
(6) Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - SA deduce la calculul rezultatului fiscal:
a) cheltuielile aferente producerii si emiterii permiselor de sedere temporara/permanenta pentru cetatenii straini, in conditiile reglementarilor legale;
b) cheltuielile aferente producerii si eliberarii cartii electronice de identitate, a cartii de identitate, a cartii de alegator aferente si a cartii de identitate provizorii, in conditiile prevazute la art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind unele masuri pentru operationalizarea sistemului informatic de emitere si punere in circulatie a documentelor electronice de identitate si rezidenta, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) cheltuielile aferente producerii si eliberarii cartii electronice de rezidenta si a cartii de rezidenta in conditiile prevazute la art. 10 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 69/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate de operatorii economici cu evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale care apartin domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, primite in administrare/concesiune, dupa caz, cheltuielile efectuate la solicitarea conducatorului institutiei. titulare a dreptului de proprietate.
(8) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate de operatorii economici cu inscrierea in cartile functionare sau cartile de publicitate imobiliara, dupa caz, a dreptului de proprietate a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor publice primite in administrare/concesiune, dupa caz, cheltuielile efectuate la solicitarea conducatorului institutiei titulare a dreptului de proprietate.
(9) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale.

Articolul 26: Provizioane/ajustari pentru depreciere si rezerve
(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor/ajustarilor pentru depreciere, numai in conformitate cu prezentul articol, astfel:
a) rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, pana aceasta va atinge o parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz;
b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor. Provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor se deduc trimestrial/anual numai pentru bunurile livrate, lucrarile executate si servicii prestate in cursul trimestrului/anului respectiv care se acorda garantie pentru perioadele, la nivelul cotelor prevazute in conventiile incheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevazut in tariful lucrarilor executate ori servicii prestate;
c) ajustarile pentru deprecierea creantelor, inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, in limita unui procent de 30% din valoarea acestora, altele decat cele prevazute la lit. d) , e) , f) , h) si i) , daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
1.sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;
2.nu sunt garantate de alta persoana;
3.sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
d) provizioanele specifice, constituite de institutii financiare nebancare inscrise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Romaniei, de institutiile de plata persoanelor juridice romane care acorda credite legate de servicii de plata, de institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, care acorda. credite legat de servicii de plata, precum si provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare si functionare;
e) ajustarile pentru depreciere aferente activelor pentru care, potrivit reglementarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Romaniei, se determina ajustari prudentiale de valoare sau, dupa caz, valorile pierderilor asteptate, inregistrate de catre institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor. de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European, potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, si filtrele prudentiale potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei. Sumele reprezentand reducerea sau anularea filtrelor prudentiale sunt elemente similare veniturilor;
f) ajustarile pentru depreciere inregistrate de catre sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state membre ale Uniunii Europene si state apartinand Spatiului Economic European, potrivit reglementarilor contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara, aferente creditelor si plasamentelor care intra in sfera de aplicare a reglementarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Romaniei referitoare la ajustarile prudentiale de valoare aplicabile institutiilor de credit persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European;
g) rezervele tehnice constituite de societate de asigurare si reasigurare, potrivit prevederilor legale de organizare si functionare, cu exceptia rezervei de egalizare. Pentru contractele de asigurare cedate in reasigurare, rezervele se diminueaza astfel incat nivelul acestora sa acopere partea de risc care ramane in sarcina asiguratorului, dupa deducerea reasigurarii;
h) provizioanele tehnice constituite de persoane juridice, administratori de fonduri de pensii facultative, respectiv administratori de fonduri de pensii administrate private, potrivit prevederilor legale;
i) provizioanele de risc pentru operatiuni pe pietele financiare, constituite potrivit reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara;
j) ajustarile pentru deprecierea creantelor inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, in limita unui procent de 100% din valoarea creantelor, altele decat cele prevazute la lit. d) , e) , f) , h) si i) , daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
1.sunt detinut la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a alimentelor, pe baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie. , sau la o persoana fizica asupra careia este deschisa procedura de insolventa pe baza de:
- plan de rambursare a datoriilor;
- lichidare de active;
- procedura simplificata;
2.nu sunt garantate de alta persoana;
3.sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
k) provizioanele pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor de deseuri, constituite de contribuabili care desfasoara activitati de depozitare a deseurilor, potrivit legii, in limita sumei stabilitate prin proiectul pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, corespunzatoare cotei-parti din tarifele de depozitare percepute. ;
l) provizioanele constituite de companii aeriene din Romania pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparare a parcului de aeronave si a componentelor aferente, potrivit programelor de intretinere a aeronavelor, aprobate corespunzator de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana;
m) rezervele reprezentand cota de cheltuieli necesare dezvoltarii si modernizarii productiei de titei si gaze naturale, rafinarii, transportului si distributiei petroliere, precum si cele aferente programului geologic sau alte domenii de activitate, prevazute prin acte normative, constituite potrivit legii. Acestea se includ in veniturile impozabile pe masura amortizarii acestor active sau a scaderii lor din evidenta, respectiv pe masura efectuarii cheltuielilor finantate din aceasta sursa;
n) ajustarile pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile constituite pentru situatiile in care:
1.sunt distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, in conditiile stabilitate prin norme;
2.au fost incheiate contract de asigurare.
(2) Contribuabilii autorizati sa desfasoare activitate in domeniul exploatarii zacamintelor naturale sunt obligati sa inregistreze in evidenta contabila si sa deduca provizioane pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalatiilor, a dependentintelor si anexelor, precum si pentru reabilitarea mediului, inclusiv refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora. in circuitul economic, silvic sau agricol, in limita unei cote de 1% aplicate asupra rezultatului contabil din exploatarea aferente segmentului de exploatare si productie de resurse naturale, cu exceptia rezultatelor din exploatarea corespunzator perimetrelor marine ce includ zona de adancime cu apa mai mare de 100. m si fara a include rezultatul altor segmente de activitate ale contribuabilului, pe toata durata de functionare a exploatarii zacamintelor naturale.
(3) Pentru titularii de acorduri petroliere, care desfasoara operatiuni petroliere in perimetre marine ce include zone cu adancime de apa mai mare de 100 m, cota provizionului constituit pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalatiilor, a dependentilor si anexelor, precum si pentru reabilitarea mediului este. de 10%, aplicata asupra partii din rezultatul contabil din exploatarea aferente segmentului de explorare si productie de resurse naturale ce corespund acestor perimetre marine si fara a include rezultatul altor segmente de activitate ale contribuabilului, pe toata perioada exploatarii petroliere.
(4) Regia Autonoma Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA constituie trimestrial un provizion, potrivit prevederilor legale, pentru diferite venituri din exploatare a realiza efectiv din activitatea de ruta aeriana si costurile efective ale activitatii de ruta aeriana, care este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare care depasesc tarifele stabilitate anual de EUROCONTROL.
(5) Reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa, inclusiv rezerva legala, se include in rezultatul fiscal, ca venituri impozabile sau elemente similare veniturilor, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei provizionului sau a rezervei, distribuirii. provizionului sau rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii sub orice forma, fuziunii contribuabilului sau oricarui altui motiv. Prevederile prezentului alineat nu se aplica daca un alt contribuabil preia un provizion sau o rezerva in legatura cu o divizare sau fuziune, sub orice forma, reglementarile acestui articol aplicandu-se in continuare acelui provizion sau rezervare.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5) , rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuate dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii. fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (5) , rezervele din reevaluarea imobilizarilor necorporale, efectuate de catre contribuabilii care reglementarile contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizarilor necorporale, se impoziteaza concomitent cu deducerea. amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor imobilizari necorporale, dupa caz.
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (5) , in cazul in care nivelul capitalului social subscris si varsat sau al patrimoniului a fost diminuat, partea din rezerva legala corespunzatoare diminuarii, care a fost anterior dedusa, reprezinta elemente similare veniturilor. Prevederile prezentului alineat nu se aplica in situatia in care, ca urmare a efectuarii unor operatiuni de reorganizare, prevazute de lege, rezerva legala a persoanelor juridice beneficiare depaseste a cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul social, dupa caz, sau in situatia in care. rezerva constituita de persoane juridice care furnizeaza utilitati societatii care se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza este folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut in urma procedurii de conversie a creantelor.
(9) Rezervele reprezentand facilitati fiscale nu pot fi folosite pentru majorarea capitalului social, pentru distribuirea sau pentru acoperirea pierderilor. In cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, aceste sume se impoziteaza ca elemente similare veniturilor in perioada fiscala in care sunt folosite. In situatia in care sunt mentinute pana la lichidare, acestea nu sunt luate in calculul rezultatului fiscal al lichidarii. Nu se supun impozitarii rezervele de influenta de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta, constituite potrivit legii, inregistrate de institutii de credit - persoane juridice romane si sucursalele bancilor straine, care isi desfasoara activitatea in Romania.
(10) In intelesul prezentului articol, prin constituirea unui provizion sau a unei rezerve se intelege si majorarea unui provizion sau a unei rezerve.
(11) Prevederile alin. (1) lit. c) si j) se aplica pentru creantele, altele decat cele asupra clientilor reprezentand sumele datorate de clienti interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri vandute, lucrari executate si servicii prestate, inregistrate incepand cu date de 1 ianuarie 2016.

Articolul 27 : Cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar
(1) Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3. Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.
(2) In intelesul alin. (1) , prin credit/imprumut se intelege orice conventie incheiata intre parti care genereaza in sarcina uneia dintre parti obligatia de a plati dobanzi si de a restitui capitalul imprumutat. Pentru determinarea gradului de indatorare, in capitalul imprumutat se includ si creditele/imprumuturile cu termen de rambursare peste un an pentru care, in conventiile incheiate, nu sa stabilit obligatia de a plati dobanzi.
(3) In intelesul alin. (1) , in capitalul imprumutat se include si creditele/imprumuturile care au un termen de rambursare mai mic de un an, in situatia in care exista prelungiri ale acestui termen, iar perioada de rambursare curenta, insumata cu perioadele de rambursare anterioare ale creditelor/ imprumuturilor pe care le prelungesc, depaseste un an. In acest caz, impozitul pe profit se recalculeaza si pentru perioada de rambursare anterioara prelungirii.
(4) In cazul in care cheltuielile din diferitele de curs valutar superioare veniturilor din diferitele de curs valutar, pierderea neta va fi tratata ca o cheltuiala cu dobanzile, deductibila potrivit alin. (1) . Cheltuielile/veniturile din diferitele de curs valutar, care intra sub incidenta prezentului alineat, sunt cele aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a capitalului.
(5) In conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste 3 sau capitalul propriu are o valoare negativa, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferitele cursuri valutare sunt nedeductibile. Acestea se raporteaza in perioada urmatoare, in conditiile alin. (1) , pana la deductibilitatea integrala a acestora. Dreptul de raportare a cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferitele de curs valutar al contribuabililor care isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare totala se transfera contribuabililor nou-infiintati, respectiv celor care care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate, dupa. caz, proportional cu activele transferate persoane juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Dreptul de raportare a cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferitele de curs valutar al contribuabililor care nu isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca intreg, se imparte intre aceste contribuabili si cei care preiau. partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele transferate persoane juridice beneficiare, potrivit proiectului de impartire, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica precedenta.
(6) Dobanzile si pierderile nete din diferite de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute directe sau indirecte de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate in norme, si cele care sunt garantate de stat, cele aferente imprumuturi obtinute de la institutiile. de credit romane sau straine, institutiile financiare nebancare, precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol.
(7) In cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la alin. (6) , dobanzile deductibile sunt limitate la:
a) nivelul ratei dobanzii de politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei; si
b) nivelul ratei dobanzii anuale de 4%, pentru imprumuturile in valuta. Nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta se actualizeaza prin hotare a Guvernului.
(8) Limita prevazuta la alin. (7) se aplica separat pentru fiecare imprumut, inainte de aplicarea prevederilor alin. (1) si (5) .
(9) Prevederile alin. (1) -(5) nu se aplica institutiilor de credit - persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit - persoane juridice straine, institutiilor financiare nebancare, precum si societatilor de leasing operational.
(10) In cazul unei persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea printr-un sediu permanent in Romania, prevederile prezentului articol se aplica prin luarea in considerare a capitalului propriu.
(11) Cheltuielile cu dobanzile care sunt incluse in costul de achizitie sau in costul de productie al unui activ cu ciclu lung de fabricatie, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol.

Articolul 28: Amortizarea fiscala
(1) Cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirea mijloacelor fixe amortizabile, precum si investitiile efectuate la acestea se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii potrivit prevederilor prezentului articol.
(2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;
b) are o valoare fiscala egala sau mai mare decat limita stabilitatii prin hotarare a Guvernului, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului;
c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
(3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:
a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune, locatie de gestiune, asociere in participatie si altele;
b) mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala; acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra, la rezultatul prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizare lor;
c) investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante minerale utile, precum si pentru lucrari de deschidere si pregatire a extractiei in subteran si la suprafata;
d) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare se realizeaza in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;
e) investitiile efectuate din surse proprii, concretizate in bunuri noi, de natura celor apartinand domeniului public, precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate in proprietate publica;
f) amenajarile de terenuri;
g) activele biologice, inregistrate de catre contribuabili potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
h) mijloacele fixe detinute profesionale pentru organizarea si desfasurarea invatamantului si tehnic, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale;
i) investitiile efectuate pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale.
(4) Nu reprezinta active amortizabile:
a) terenurile, inclusiv cele impadurite;
b) tablourile si operele de arta;
c) fondul comercial;
d) lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;
e) bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare;
f) orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii, potrivit normelor;
g) casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decat cele folosite pentru desfasurarea activitatii economice;
h) imobilizarile necorporale cu durata de viata utila nedeterminata, incadrate astfel potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
(5) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli:
a) in cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara;
b) in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor de lucru, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;
c) in cazul oricarui altui mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva.
(6) In cazul metodelor de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea fiscala a datelor intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix amortizabil.
(7) In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:
a) 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;
b) 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 6 si 10 ani;
c) 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.
(8) In cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea fiscala a datelor intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix;
b) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.
(9) Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica, drepturi de explorare a resurselor naturale si alte mobilizari necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu exceptia cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobilizarilor. necorporale cu durata de viata utila nedeterminata, incadrate astfel potrivit reglementarilor aplicabile, precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabila reprezentata imobilizarii ne se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare dupa perioada contractului sau durata de utilizare, caz. Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara sau degresiva pe perioada de 3 ani. Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau accelerata. Cheltuielile aferente achizitionarii contractelor de clienti, recunoscute ca imobilizari necorporale potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se amortizeaza pe durata acestor contracte.
(10) Cheltuielile ulterioare recunoscute in valoare contabila a unei imobilizari necorporale, reglementarilor contabile aplicabile, se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada din contract/durata de utilizare. In cazul in care cheltuielile ulterioare sunt recunoscute in valoare contabila a unei imobilizari necorporale dupa expirarea duratei de utilizare, amortizarea fiscala se determina pe baza duratei normale de utilizare stabilitate de catre o comisie tehnica interna sau un expert tehnic independent.
(11) In cazul in care cheltuielile de constituire sunt inregistrate ca imobilizari necorporale, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, acestea se recupereaza prin cheltuielile cu amortizarea pe perioada de maximum 5 ani.
(12) Amortizarea fiscala se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) incepand cu luna urmatoare celei in care mijlocul fix amortizabil se pune in functiune, prin aplicarea regimului de amortizare prevazut la alin. (5) ;
b) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normala de utilizare, pe durata normala de utilizare ramasa sau pe perioada contractului de concesionare sau inchiriere, dupa caz;
c) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune, de cel care a efectuat investitia, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz; in cazul investitiilor efectuate la mijloace fixe utilizate in asocieri fara personalitate juridica de cel care se efectueaza a investitiei, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz, urmand sa se aplice prevederile art. 34;
d) pentru investitii efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare se realizeaza in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiale si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, amortizarea fiscala se calculeaza pe baza ramurilor majorate cu investitiile efectuate, a metodelor de amortizare utilizate pentru valori. mijlocul fix imbunatatit, pe durata normala de utilizare ramasa. In cazul in care investitiile se efectueaza la mijloace fixe amortizabile pentru care durata normala de utilizare este expirata, amortizarea fiscala se determina pe baza metodei de amortizare corespunzatoare mijlocului fix imbunatatit, pe durata normala de utilizare stabilita de catre o comisie tehnica interna sau un expert tehnic. independent;
e) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe perioada de 10 ani;
f) amortizarea cladirilor si a constructiilor minelor, salinelor cu extractie in solutie prin sonde, carierelor, exploatarilor la zi, pentru substante minerale solide si cele din industria extractiva de petrol, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor si care nu pot primi. alte utilizi dupa epuizarea rezervelor, se calculeaza pe unitate de produs, in functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila. Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeaza la un interval maxim de:
1.5 ani la mine, cariere, extractii petroliere, precum si la cheltuielile de investitii pentru descoperta;
2,10 ani la saline;
g) in cazul contribuabililor care aplica reglementarile contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara si care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe specifice activitatii de explorare si productie a resurselor de petrol si gaze si alte substante minerale politice contabile specifice domeniului de activitate, in concordanta cu cele mai multe. mai recente norme ale altor organisme de normalizare care utilizeaza un cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente contabile si practice acceptate ale domeniului de activitate, masura fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe casate se deduce prin utilizarea de amortizare fiscala utilizata. inainte de casarea acestora, pe perioada ramasa. Acestea prevederi se aplica si pentru valoarea fiscala ramasa neamortizata la momentul retratarii mijloacelor fixe specifice activitatii de explorare si productie a resurselor de petrol si gaze si alte substante minerale;
h) mijloacele de transport pot fi amortizate si in functie de numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut in cartile tehnice;
i) pentru locuintele de serviciu, amortizarea este deductibila fiscal pana la nivelul corespunzator suprafetei construite prevazute de Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) numai pentru autoturismele folosite in conditiile prevazute la art. 25 alin. (3) lit. m) ;
k) in cazul in care mijloacele fixe amortizabile sunt trecute in regim de conservare, in functie de politica contabila adoptata, valoarea fiscala ramasa neamortizata la momentul trecerii in conservare se recupereaza pe durata normala de utilizare ramasa, incepand cu luna urmatoare iesirii din conservarea acestora. , prin recalcularea cotei de amortizare fiscala;
l) prin exceptie de la prevederile lit. a) , mijloacele fixe amortizabile transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, prevazute la art. 32 si 33, se amortizeaza prin continuarea regimului de amortizare aplicat anterior momentului transferului, incepand cu luna efectuarii transferului, respectiv prin continuarea regimului de conservare potrivit lit. k) , dupa caz;
m) pentru imobilizarile corporale care sunt folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, lot sau set, la determinarea amortizarii se are in vedere intregului corp, lot sau set;
n) pentru componentele care intra in structura unui activ corporal, a caror durata normala de utilizare diferita de cea a activului rezultat, amortizarea se poate determina pentru fiecare componenta in parte.
(13) Prin exceptie de la prevederile art. 7 pct. 44 si 45, in situatia in care, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, contribuabilul deduce subventia guvernamentala la calculul valorii contabile a mijloacelor fixe, valoarea rezultata este si valoare fiscala.
(14) Prin exceptie de la prevederile art. 7 pct. 44 si 45, pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite in Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea. de tip a produselor folosite la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, in limita a 1.500 lei/luna. Pentru aceste mijloace de transport nu se aplica prevederile alin. (12) lit. h) . Sunt exceptate situatiile in care mijloacele de transport respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
a) vehiculele folosesc exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
b) testul vehiculelor folosite de agentii de vanzari si de achizitii, precum si pentru drive si pentru demonstratii;
c) vehiculele folosite pentru transportul cu plata, inclusiv pentru servicii de taximetrie;
d) vehiculele folosite pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchire catre alte persoane, transmiterea dreptului de folosinta, in cadrul contractelor de leasing operational sau pentru instruirea catre scoile de soferi.
(15) Cheltuielile aferente localizarii, explorarii, dezvoltarii sau oricarei activitati pregatitoare pentru exploatarea resurselor naturale, inclusiv cele reprezentand investitiile prevazute la alin. (3) lit. c) care, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se inregistreaza direct in contul de profit si pierdere, se recupereaza in rate egale pe perioada de 5 ani, incepand cu luna in care sunt efectuate cheltuielile. In cazul in care aceste cheltuieli se capitalizeaza potrivit reglementarilor contabile aplicabile, recuperarea se efectueaza astfel:
a) pe masura ce resursele naturale sunt exploatate, proportional cu valoarea recuperata raportata la valoarea totala estimata a resurselor, in cazul in care resursele naturale sunt exploatate;
b) in rate egale pe o perioada de 5 ani, in cazul in care nu se gasc resurse naturale.
Intra sub incidenta acestor prevederi si sondele de explorare abandonate, potrivit regulilor din domeniul petrolier.
(16) Cheltuielile aferente achizitionarii oricarui drept de exploatare a resurselor naturale se recupereaza pe masura ce resursele naturale sunt exploatate, proportional cu valoare recuperata raportata la valoarea totala estimata a resurselor.
(17) Pentru mijloace fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila. Castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala, cu exceptia celor prevazute la alin. (14) .
(18) In cazul in care, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale cu valoare fiscala ramasa neamortizata, cheltuielile reprezentand valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite reprezinta cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. Valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale se recalculeaza in mod corespunzator, prin diminuarea cu valoare fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite si majorarea cu valoare fiscala aferenta partilor noi inlocuite, si se amortizeaza pe durata normala de utilizare ramasa.
(19) In cazul in care, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale, dupa expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea amortizarii fiscale se va stabili sau noua durata normala de utilizare a catre comisie tehnica. interna sau un expert tehnic independent.
(20) Contribuabilii care investesc in mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale, precum si infiintarii si functionarii cabinetelor medicale pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii in functiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit. prevederilor prezentului articol.
(21) In cazul unei imobilizari corporale care la data intrarii in patrimoniu are o valoare fiscala mai mica decat limita stabilitate prin hotarare a Guvernului, contribuabilul poate recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.
(22) Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii de containere sau ambalaje, care circula intre contribuabil si clienti, se recupereaza prin deduceri de amortizare, prin metoda liniara, pe durata normala de utilizare stabilita de contribuabilul care isi mentine dreptul de proprietate asupra containerelor sau a ambalajelor. .
(23) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.
(24) Pentru titularii de acorduri petroliere si subcontractantii acestora, care desfasoara operatiuni petroliere in perimetre marine ce includ zone cu adancime de apa de peste 100 m, se calculeaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente operatiunilor petroliere, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor, pe unitatea de produs, cu un grad de utilizare de 100%, in functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila, pe durata acordului petrolier. Cheltuielile aferente investitiilor in curs, imobilizarile corporale si necorporale efectuate pentru operatiuni petroliere vor fi reflectate in contabilitate atat in lei, cat si in euro; aceste cheltuieli, inregistrate in contabilitate in lei, vor fi reevaluate la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar pe baza valorilor inregistrate in contabilitate in euro, la cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a fiecarui exercitiu financiar.
(25) Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicate, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica la calculul rezultatului fiscal, cu exceptia prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) si ale art. 8 din aceeasi lege.
(26) In cazul contribuabililor care reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, pentru activele imobilizate detinute pentru activitatea proprie, transferate in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii si reclasificate in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie, valoare fiscala ramasa neamortizata. este valoarea fiscala dinaintea reclasificarii ca active imobilizate detinute in vederea vanzarii. Durata de amortizare este durata normala de utilizare ramasa, determinata in baza duratei normale de utilizare initiale, din care se scade durata in care a fost clasificat in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii. Amortizarea fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care a fost reclasificat in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie, prin recalcularea cotei de amortizare fiscala.

Articolul 29: Contracte de leasing
(1) In cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, in timp ce, in cazul leasingului operational, locatorul are aceasta calitate.
(2) Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de catre utilizator, in cazul leasingului financiar, si de catre locator, in cazul leasingului operational, cheltuielile fiind deductibile, potrivit art. 28.
(3) In cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobanda, iar in cazul leasingului operational locatarul deduce chiria (rata de leasing) , potrivit prevederilor prezentului titlu.

Articolul 30: Contracte de fiducie
(1) In cazul contractelor de fiducie, incheiate conform dispozitiilor Codului civil, in care constituitorul are si calitatea de beneficiar, se aplica urmatoarele reguli:
a) transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor catre fiduciar nu este transfer impozabil. in intelesul prezentului titlu;
b) fiduciarul va conduce o evidenta contabila separata pentru masa patrimoniala fiduciara si va transmite trimestrial catre constituitor, pe baza de decont, veniturile si cheltuielile rezultate din administrarea patrimoniului conform contractului;
c) valoarea fiscala a activelor cuprinse in masa patrimoniala fiduciara, preluarea de fiduciar, este egala cu valoarea fiscala pe care acestea au avut-o la constituitor;
d) amortizarea fiscala pentru orice activ amortizabil prevazut in masa patrimoniala fiduciara se determina in continuare in conformitate cu regulile prevazute la art. 28, care s-ar fi aplicat la persoana care a transferat activul, daca transferul nu ar fi avut loc.
(2) In cazul contractelor de fiducie, incheiate conform dispozitiilor Codului civil, in care calitatea de beneficiar sau are fiduciarul sau terta persoana, cheltuielile inregistrate din transferul masei patrimoniale fiduciare ale constituitorului catre fiduciar sunt considerate cheltuieli nedeductibile.

Articolul 31: Pierderi fiscale
(1) Pierderea anuala, stabilitatea prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.
(2) Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare totala se recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati ori de catre cei care care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate, dupa caz, proportional cu activele transferate persoane. juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care nu isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca intreg, se recupereaza de acesti contribuabili si de cei care care preiau partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele transferate. persoane juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica precedenta.
(3) In persoanele juridice straine, prevederile alin. (1) se aplica luandu-se in considerare numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent, respectiv veniturile si cheltuielile atribuibile fiecarui sediu permanent cumulate la nivelul sediului permanent desemnat in Romania.
(4) Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor si care anterior au realizat pierdere fiscale intra sub incidenta prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa intre anul inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 7 ani.
(5) In cazul contribuabililor care se dizolva cu lichidare, perioada cuprinsa intre prima zi a anului urmator celui in care a inceput operatiunea de lichidare si data inchiderii procedurilor de lichidare se considera un an in ceea ce priveste recuperarea pierderii fiscale, potrivit alin. (1) .

Articolul 32: Regimul fiscal care se aplica fuziunilor, divizarilor totale, divizarilor partiale, transferurilor de active si achizitiilor de titluri de participare intre persoane juridice romane.
(1) Prevederile prezentului articol se aplica urmatoarelor operatiuni de fuziune, divizare totala, impartire partiala, transferurilor de active si operatiuni de achizitie de titluri de participare, efectuate intre persoane juridice romane potrivit legii, si anume: a)
fuziune - operatiunea prin care:
1.una sau mai multe societati, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre o alta societate existenta, in schimbul emiterii catre participantii lor a titlurilor de participare reprezentand capitalul celeilalte societati si, daca este cazul, al platii in numerar maximum 10% din valoarea nominala ori, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respectiv;
2.doua sau mai multe societati, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor unei alte societati care se infiinteaza, in schimbul emiterii catre participantii lor a unor titluri de participare reprezentand capitalul noii societati si, daca este. cazul, a platii in numerar a maximum 10% din valoarea nominala ori, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respectiv;
3.o societate, in momentul dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre societate care detine toate titlurile de participare ce reprezinta capitalul sau;
b) divizare totala - operatiunea prin care o societate, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre doua sau mai multe societati existente ori nou-infiintate, in schimbul emiterii catre participantii sai de titluri de participare reprezentand. capitalul societatilor beneficiare si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din titlul nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente arilor;
c) divizare partiala - operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, una sau mai multe ramuri de activitate, catre una sau mai multe societati existente ori nou-infiintate, lasand cel putin sau ramura de activitate in societatea precedenta, in schimbul. emiterii catre participantii sai de titluri de participare reprezentand capitalul societatii beneficiare si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;
d) transfer de active - operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activitatilor sale catre alta societate, in schimbul transferarii titlurilor de participare reprezentand capitalul societatii beneficiare;
e) achizitie de titluri de participare - operatiunea prin care o societate dobandeste o participatie in capitalul altei societati in asa fel incat dobandeste majoritatea dreptului de vot sau a majoritatii titlurilor de participare in societatea respectiva sau, de a achizitioneaza inca o participare, in schimbul. emiterii catre participantii au din urma, in schimbul titlurilor lor, a titlurilor reprezentand capitalul societatii initiale si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor emise. ca valoare de schimb.
(2) In sensul prezentului articol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) societate precedenta - persoana juridica ce transfera activele si pasivele ori care transfera totalitatea sau una/mai multe ramuri de activitate;
b) societate beneficiara - persoana juridica ce primeste active si pasive sau totalitatea ori una/mai multe ramuri de activitate ale societatii cedente;
c) societate achizitionata - persoana juridica in care alta juridica dobandeste o participare, potrivit alin. (1) lit. e) ;
d) societate achizitoare - persoana juridica ce dobandeste o participatie in capitalul unei alte persoane juridice, potrivit alin. (1) lit. e) ;
e) active si pasive transferate - activele si pasivele societati cedente care, in urma fuziunii, divizarii totale sau divizarii partiale, sunt transferate societatii beneficiare si care contribuie la generarea profiturilor sau pierderilor luate in calcul la stabilitatea bazei de impozitare a societatii beneficiare;
f) valoare fiscala a unui activ/pasiv/titlu de participare - valoare prevazuta la art. 7 pct. 44 si 45, dupa caz;
g) ramura de activitate - totalitatea activelor si pasivelor unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere organizatoric, constituie o activitate independenta, adica o entitate capabila sa functioneze prin propriile mijloace.
(3) Transferul activelor si pasivelor, efectuate in cadrul operatiunilor de reorganizare prevazute la alin. (1) , este tratat, in intelesul prezentului titlu, ca transfer neimpozabil, pentru diferenta dintre pretul de piata al activelor/pasivelor transferate si valoarea lor fiscala.
(4) Emiterea de catre societatea beneficiara/achizitoare de titluri de participare in legatura cu fuziunea, divizarea totala, divizarea partiala sau achizitia de titluri de participare, prevazute la alin. (1) , unui participant al societatii cedente/achizitionate, in schimbul unor titluri detinute la o societate precedenta/achizitionata, nu reprezinta transfer impozabil in intelesul prezentului titlu, respectiv titlului IV, dupa caz.
(5) In situatia in care o societate beneficiara detine o participatie la capitalul societatii cedente, veniturile impozitului, provenite din anularea participatiei sale, nu seeaza daca participarea societatii beneficiare la capitalul societatii cedente este mai mare de 10%.
(6) In cazul operatiunilor de reorganizare prevazute la alin. (1) se aplica urmatoarele reguli:
a) valoare fiscala a unui activ sau pasiv, transferate societatii beneficiare, este egala cu valoare fiscala pe care activul/pasivul a avut-o la societatea precedenta;
b) in cazul divizarii totale si divizarii partiale, valoarea fiscala a titlurilor de participare detinute de un participant al societatii cedente inainte de divizare se aloca titlurilor de participare emise de societate beneficiara, proportional cu raportul dintre valoarea de inregistrare sau pretul de piata a titlurilor de participare emise de societate beneficiara si valoarea de inregistrare sau pretul de piata a titlurilor de participare detinute la societatea precedenta inainte de divizare;
c) in cazul fuziunii si achizitiei de titluri de participare, valoare fiscala a titlurilor de participare primite de un participant al unei societati cedente/achizitionate, de la o societate beneficiara/achizitoare, trebuie sa fie egala cu valoarea fiscala a titlurilor de participare detinute de catre aceasta persoana, inainte de efectuarea operatiunii;
d) in cazul transferului de active, valoare fiscala a titlurilor de participare primite de societatea precedenta este egala cu valoarea fiscala pe care activeaza si pasivele transferate au avut-o la aceasta societate inainte de efectuarea operatiunii;
e) societatea beneficiara calculeaza amortizarea fiscala, in conformitate cu regulile prevazute la art. 28, precum si orice castig sau pierdere, aferente activelor si pasivelor transferate, in concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate societatii cedente daca fuziunea, divizarea totala, divizarea partiala sau transferul de active nu ar fi avut loc;
f) transferul unui provizion sau al unei rezerve, anterior deduse din baza impozabila a societatii cedente, care nu provin de la sediile permanente din strainatate ale lui, daca sunt preluate, in aceleasi conditii de deducere, de catre societatea beneficiara, nu se considera redusa. sau anulare a provizionului sau rezervei, potrivit art. 26 alin. (5) , la momentul transferului;
g) in situatia in care societatea precedenta inregistreaza pierdere fiscala, in anul curent sau din anii precedenti, nerecuperata pana la data la care operatiunile respective produc efecte, aceasta se recupereaza potrivit prevederilor art. 31.
(7) Prevederile prezentului articol nu se aplica atunci cand cand fuziunea, divizarea sub orice forma, transferul de active sau achizitia de titluri de participare are drept consecinta frauda si evaziunea fiscala constatata in conditiile legii.

Articolul 33: Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor totale, divizarilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatea din Romania si societatea din alte state membre ale Uniunii Europene (1) Prevederile prezentului articol
se aplica:
a) operatiuni de fuziune, divizare totala, divizare partiala, transferurilor de active si schimburilor de actiuni in care sunt implicate societati din doua sau mai multe state membre, din care una este din Romania;
b) transferului sediului social al unei societati europene din Romania in alt stat membru, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene (SE) , publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 294 din 10 noiembrie 2001, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene (SCE) , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 207 din 18 august 2003.
(2) In sensul prezentului articol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1.fuziune - operatiunea prin care:
a) una sau mai multe societati, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare. , isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre o alta societate existenta, in schimbul emiterii catre participantii lor a titlurilor de participare reprezentand capitalul celeilalte societati si, daca este cazul, al platii in numerar a maximum 10% din valoarea nominala ori, in absenta valorii nominale. , a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respective;
b) doua sau mai multe societati, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor unei alte societati care se infiinteaza, in schimbul emiterii catre participantii lor a unor titluri de participare reprezentand capitalul noii societati si, daca este. cazul, a platii in numerar a maximum 10% din valoarea nominala ori, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respectiv;
c) o societate, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre societate care detine toate titlurile de participare ce reprezinta capitalul sau;
2.divizare totala - operatiunea prin care o societate, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre doua sau mai multe societati existente ori nou-infiintate, in schimbul emiterii catre participantii sai, pe baza de proportionalitate. , de titluri de participare reprezentand capitalul societatilor beneficiare si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;
3.divizare partiala - operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, una sau mai multe ramuri de activitate, catre una sau mai multe societati existente ori nou-infiintate, lasand cel putin sau ramura de activitate in societatea precedenta, in schimbul. emiterii catre participantii sai, pe baza de proportionalitate, de titluri de participare reprezentand capitalul societatii beneficiare si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;
4.active si pasive transferate - activele si pasivele societatii cedente care, in urma fuziunii, divizarii totale sau divizarii partiale, sunt integrate unui sediu permanent al societatii beneficiare, situat in statul membru al societatii cedente, si care contribuie la generarea profiturilor sau pierderilor luate. in calcul la stabilitatea bazei de impozitare;
5.transfer de active - operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activitatii sale catre alta societate, in schimbul transferarii titlurilor de participare reprezentand capitalul societatii beneficiare;
6.schimb de actiuni - operatiunea prin care o societate dobandeste o participatie in capitalul altei societati in asa fel incat dobandeste majoritatea dreptului de vot sau a tuturor titlurilor de participare in societatea respectiva sau, detinand aceasta majoritate, achizitioneaza inca o participare, in schimbul emiterii catre participantii din urma, in schimbul titlurilor lor, a titlurilor reprezentand capitalul societatii initiale si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor emise ca valoare. de schimb;
7.societate precedenta - societate care isi transfera activele si pasivele ori care transfera totalitatea sau una ori mai multe dintre ramurile activitatii sale;
8.societate beneficiara - societatea care primeste active si pasive sau totalitatea ori una sau mai multe dintre ramurile de activitate ale societatii cedente;
9.societate achizitionata - societatea in care alta societate detine o participatie, in urma unui schimb de titluri de participare;
10.societate achizitoare - societatea care achizitioneaza o participatie, din actiunile unei societati, in urma unui schimb de titluri de participare;
11.ramura de activitate - totalitatea activului si pasivului unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere organizatoric, constituie o activitate independenta, adica o entitate capabila sa functioneze prin propriile mijloace;
12.societate dintr-un stat membru - orice societate care care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are una dintre formele de organizare prezentate in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul titlu;
b) in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru, este considerata ca avandu-si sediul fiscal in statul membru si, in temeiul conventiei incheiate cu un stat tert privind evitarea dublei impuneri, nu se considera ca are sedii fiscale in afara Uniunii Europene;
c) plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul titlu, sau un impozit similar impozitului pe profit reglementat de prezentul titlu;
13.transferul sediului social - operatiunea prin care o societate europeana sau o societate cooperativa europeana, fara sa se lichideze ori fara sa creeze o societate noua, isi transfera sediul social din Romania intr-un alt stat membru.
(3) Operatiunile de fuziune, divizare sub orice forma nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala.
(4) Dispozitiile alin. (3) se aplica numai daca societatea beneficiara calculeaza amortizarea si orice castig sau pierdere, aferente activelor si pasivelor transferate, in concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate societatii cedente daca fuziunea, divizarea sub orice forma nu ar fi avut loc.
(5) In cazul in care provizioanele sau rezervele constituite au fost anterior deduse la calculul rezultatului fiscal al catre societatea precedenta si nu provin de la sediile din strainatate, aceste provizioane permanente sau rezerve pot fi preluate, in aceleasi conditii de deducere, de catre sediul. permanent al societatii beneficiare situat in Romania, societatea beneficiara asumandu-si astfel de drepturi si obligatii societatii cedente.
(6) Referitor la operatiuni mentionate la alin. (1) lit. a) , in situatia in care societatea precedenta inregistreaza pierdere fiscala, determinata potrivit prezentului titlu, aceasta se recupereaza de catre sediul permanent al societatii beneficiare situate in Romania.
(7) Atunci cand o societate beneficiara detine o participa la capitalul societatii cedente, veniturile societatii beneficiare provenite din anularea participatiei sale nu se impoziteaza in cazul in care participarea societatii beneficiare la capitalul societatii cedente este mai mare de 10%.
(8) In cazul schimbului de actiuni se aplica urmatoarele:
a) atribuirea, in cazul fuziunii, divizarii totale sau al unui schimb de actiuni, a titlurilor de participare reprezentand capitalul societatii beneficiare ori achizitoare unui participant al societatii cedente sau achizitionate, in schimbul unora. titluri reprezentand capitalul acestei societati, nu reprezinta transferuri impozabile potrivit prezentului titlu si titlului IV, dupa caz;
b) atribuirea, in cazul divizarii partiale, a titlurilor de participare ale societatii cedente, reprezentand capitalul societatii beneficiare, nu reprezinta transferuri impozabile potrivit prezentului titlu si titlului IV, dupa caz;
c) dispozitiile lit. a) se aplica numai daca actionarul nu atribuie titlurilor de participare primite o valoare fiscala mai mare decat valoarea pe care acestea o aveau inainte de fuziune, divizare totala sau schimb de actiuni;
d) dispozitiile lit. b) se aplica numai daca actionarul nu atribuie titlurilor de participare primite si celor detinute in compania precedenta o valoare fiscala mai mare decat titlurile detinute la societatea precedenta inainte de divizarea partiala;
e) profitul sau venitul provenit din cesionarea ulterioara a titlurilor de participare se impoziteaza potrivit prevederilor prezentului titlu sau ale titlului IV, dupa caz;
f) expresia valoare fiscala reprezinta valoarea ce este utilizata pentru calcularea veniturilor sau pierderilor, in scopul determinarii venitului impozabil ori aportului de capital al unui participant al societatii.
(9) Dispozitiile alin. (3) -(8) se aplica si transferului de active.
(10) In cazul in care activele si pasivele societatii cedente din Romania transferate intr-o operatiune de fuziune, divizare totala, divizare partiala sau transfer de active includ si activele si pasivele unui sediu permanent situat intr-un alt stat membru, inclusiv in statul. membru in care este rezidenta societatea beneficiara, dreptul de impozitare a sediului permanent respectiv revine statului membru in care este situata societatea beneficiara.
(11) Reguli aplicabile in cazul transferului sediului social al unei societati europene sau al unei societati cooperative europene:
a) atunci cand cand o societate europeana sau o societate cooperativa europeana transfera sediul social din Romania intr-un alt stat membru, transfer al sediului social nu reprezinta acest transfer impozabil pentru plusvaloarea calculata ca diferenta intre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala, pentru acele active si pasive ale societatii europene ori societatii cooperative europene, care raman efectiv integrate unui sediu permanent al societatii europene sau al societatii cooperative europene in Romania si care contribuie la generarea profitului ori pierderii luate in calcul din punct de vedere fiscal ;
b) transferul este neimpozabil numai daca societatile europene sau societatile cooperative europene calculeaza amortizarea si orice castiguri sau pierderi aferente activelor si pasivelor care raman efectiv integrate unui sediu permanent ca si cum transferul sediului social nu ar fi avut loc;
c) provizioanele sau rezervele care anterior transferului sediului social au fost deduse la calculul rezultatului fiscal de catre societatea europeana ori societatea cooperativa europeana si care nu provin de la sediile permanente din strainatate pot fi preluate, in aceleasi conditii de deducere, de catre sediul permanent din Romania al societatii europene sau al societatii cooperative europene;
d) referitor la operatiuni mentionate la alin. (1) lit. b) , in situatia in care o societate europeana sau o societate cooperativa europeana inregistreaza pierdere fiscala, determinata potrivit prezentului titlu, aceasta se recupereaza de catre sediul permanent al societatii europene ori al societatii cooperative europene situate in Romania;
e) transferul sediului social al societatilor europene sau al societatilor cooperative europene nu trebuie sa determine impozitarea venitului, profitului sau plusvalorii actionarilor.
(12) Prevederile prezentului articol nu se aplica atunci cand fuziunea, divizarea sub orice forma, transferul de active sau schimbul de actiuni:
a) are drept consecinta frauda si evaziunea fiscala constatata in conditiile legii;
b) are drept efect ca o societate, implicata sau nu in operatiune, nu mai indeplineste conditiile necesare reprezentarii angajatilor in organele de conducere ale societatii, in conformitate cu acordurile in vigoare inainte de operatiunea respectiva. Aceasta prevede se aplica in masura in care in societatea la care face referire la prezentul articol nu se aplica dispozitiile comunitare care contin norme echivalente privind reprezentarea angajatilor in organele de conducere ale societatii.
(13) Dispozitiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, cesionarii de active si schimburile de actiuni intre societatea din state membre diferite si transferul sediului. social al unei SE sau SCE intre state membre, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 310 din 25 noiembrie 2009, cu amendamentele ulterioare.

Articolul 34: Asocieri cu sau fara personalitate juridica
(1) Intr-o asociere fara personalitate juridica intre doua sau mai multe persoane juridice romane, venituri si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, conform prevederilor contractului de asociere.
(2) Veniturile si cheltuielile determinate de operatiuni asocierii, transmise pe baza de decont fiecarui asociat, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se iau in calcul pentru determinarea profitului impozabil al fiecarui asociat. Documentele justificative aferente operatiunilor asocierii sunt cele care au stat la baza inregistrarii in evidenta contabila a catre persoana desemnata de asociati, conform prevederilor contractului de asociere.
(3) Persoana juridica romana, partenera intr-o asociere cu personalitate juridica, inregistrata intr-un stat strain, la stabilitatea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor prezentului titlu, va lua in calcul si venituri/cheltuielile atribuite, respectiv repartizarile de profit primite, dupa. caz, conform prevederilor contractuale.

Articolul 35: Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, si persoane juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania
Prevederile referitoare la persoana juridica romana cuprinse in art. 24, art. 27 alin. (9) , art. 32, 34, 38, precum si art. 39 se aplica in aceleasi conditii si situatii persoane juridice cu sediul in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, si persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania.
CAPITOLUL III: Aspecte fiscale internationale

Articolul 36: Rezultatul fiscal al unui sediu permanent
(1) Persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania au obligatia de a plati impozitul pe profit pentru profitul impozabil care este atribuibil sediului permanent.
(2) Rezultatul fiscal se determina in conformitate cu regulile stabilite in cap. II al prezentului titlu, in urmatoarele conditii:
a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se iau in calcul pentru determinarea rezultatului fiscal;
b) numai cheltuielile efectuate in scopul obtinerii acestor venituri se iau in calcul pentru determinarea rezultatului fiscal.
(3) Rezultatul fiscal al sediului permanent se determina prin tratarea acestuia ca persoana separata si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilitatea valorii de piata a unui transfer facut intre persoana juridica straina si sediul sau permanent. Pentru cheltuielile alocate sediului permanent de catre sediul sau principal, documentele justificative trebuie sa includa dovezi privind suportarea efectiva a costurilor si alocarea rezonabila a acestor costuri catre sediul permanent utilizeaza regulile preturilor de transfer.
(4) In situatia in care, inainte de sfarsitul unui an fiscal, nu se determina daca activitatea unui nerezident in Romania vor fi pe o durata suficienta pentru a deveni un sediu permanent, veniturile si cheltuielile acelui an fiscal vor fi luate in considerare in urmatorul. an fiscal, in situatia in care durata legala de 6 luni sau termenul prevazut in conventia de evitare a dublei impuneri, dupa caz, sunt depasite. Din impozitul pe profit datorat de sediul permanent, de la inceputul activitatii, se scad, daca au fost platite in perioada anterioara inregistrarii sediului permanent, potrivit titlului VI, sumele reprezentand impozite cu retinere la sursa.
(5) In situatia in care persoana juridica straina isi desfasoara activitatea in Romania printr-un singur sediu permanent, acesta este si sediul permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor care revin potrivit prezentului titlu.

Articolul 37: Rezultatul fiscal al persoanelor juridice straine care isi desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente in Romania
(1) Persoana juridica straina care desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente in Romania are obligatia sa stabileasca unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat. pentru indeplinirea obligatiilor care ii revin potrivit prezentului titlu. La nivelul sediului permanent desemnat se cumuleaza veniturile, respectiv cheltuielile sediilor permanente apartinand aceleiasi persoane juridice straine.
(2) Rezultatul fiscal al persoanelor juridice straine care isi desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sediului permanent se determina nivelul sediului permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile care ii revin potrivit prezentului titlu, in conformitate cu regulile stabilitate in cap. II, in urmatoarele conditii:
a) numai veniturile ce sunt atribuibile fiecarui sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a indeplini obligatiile fiscale;
b) numai cheltuielile efectuate in scopul obtinerii veniturilor fiecarui sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a indeplini obligatiile fiscale.
(3) Rezultatul fiscal la nivelul sediului permanent desemnat se determina pe baza veniturilor si cheltuielilor inregistrate de fiecare sediu permanent apartinand aceleiasi persoane juridice straine, cu respectarea prevederilor alin. (2) , si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilitatea valorii de piata a unui transfer facut intre persoana juridica straina si sediul sau permanent. Pentru cheltuielile alocate de catre sediul sau principal, celelalte documente justificative trebuie sa includa dovezi privind suportarea efectiva a costurilor si alocarea rezonabila a acestor costuri catre sediul permanent utilizeaza regulile preturilor de transfer.
(4) Sediul permanent desemnat in Romania calculeaza, declara si plateste obligatiile ce revin potrivit titlului II, pe baza veniturilor si cheltuielilor inregistrate de toate sediile permanente care apartin aceleiasi persoane juridice straine.
(5) In situatia in care sediul fix care indeplineste obligatiile fiscale potrivit titlului VII constituie si sediu permanent in sensul art. 8, sediul fix este si sediul permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor care revin potrivit prezentului titlu.

Articolul 38: Veniturile unei persoane juridice straine obtinute din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania sau al oricaror drepturi legate de aceste proprietati, venituri din exploatarea resurselor naturale situate in Romania si venituri din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare la o persoana juridica romana (1)
. ) Persoanele juridice straine au obligatia de a plati impozit pe profit pentru rezultatul fiscal aferent urmatoarelor activitati/operatiuni:
a) transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, inclusiv din inchirierea sau cedarea folosintei proprietatii sau a oricaror drepturi legate de aceasta proprietate imobiliara;
b) vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 23 lit. i) , in urmatoarele cazuri:
1.nu se face dovada rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri;
2.intre Romania si statul de rezidenta al persoanei juridice straine care instraineaza titlurile de participare nu este incheiata conventie de evitare a dublei impuneri;
3.dreptul de impozitare revine Romaniei, in conditiile aplicarii prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri;
c) exploatarea resurselor naturale situate in Romania, inclusiv vanzarea-cesionarea oricarui drept aferent acestor resurse naturale.
(2) Persoana juridica straina care obtine venituri mentionate la alin. (1) are obligatia de a declara si plati impozit pe profit, potrivit art. 41 si 42.

Articolul 39: Evitarea dublei impuneri
(1) Impozitul platit unui stat strain se scade din impozitul pe profit, daca se aplica conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain.
(2) Daca o persoana juridica romana obtine venituri dintr-un stat strain prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse unui impozit cu retinere la sursa care, potrivit prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un alt stat, pot fi impuse. in celalalt stat, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda creditului, impozitul platit catre statul strain, fie direct, fie indirect, prin retinerea si virarea de o alta persoana, se scade din impozitul pe profit determinat potrivit prevederilor prezentului titlu. .
(3) Daca o persoana juridica straina rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din Spatiul Economic European isi desfasoara activitatea in Romania printr-un sediu permanent si acel sediu permanent obtine venituri dintr-un alt stat membru al Uniunii. European sau dintr-un alt stat din Spatiul Economic European, iar acele venituri sunt impozitate atat in Romania, cat si in statul unde au fost obtinute venituri, atunci impozitul platit in statul de unde au fost obtinute venituri, fie direct, fie indirect, prin retinerea si virarea de o alta persoana, se deduce din impozitul pe profit ce se determina potrivit prevederilor prezentului titlu.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , impozitul platit de un sediu permanent din Romania pentru venituri obtinute dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat din Spatiul Economic European este dedus in Romania, daca: a
) venitul a fost obtinut de sediul permanent din Romania. al unei persoane juridice straine rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din Spatiul Economic European;
b) venitul a fost obtinut dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat din Spatiul Economic European; si
c) se prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte ca impozitul a fost platit in acel stat membru al Uniunii Europene sau in acel stat din Spatiul Economic European.
(5) Prevederile alin. (3) si (4) nu se aplica sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice straine rezidente intr-un stat din Spatiul Economic European, altul decat un stat membru al Uniunii Europene, cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa. se realizeze schimbul de informatii.
(6) Creditul acordat pentru impozitele platite unui stat strain intr-un an fiscal nu poate depasi impozitul pe profit, calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevazute la art. 17 la profitul impozabil obtinut in statul strain, determinat in conformitate cu regulile prevazute in prezentul titlu, sau la venitul obtinut din statul strain. Creditul se acorda din impozitul pe profit calculat pentru anul in care impozitul a fost platit statului strain, daca se prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, care atesta plata impozitului in strainatate.
(7) Cand o persoana juridica romana realizeaza profituri dintr-un stat strain prin intermediul unui sediu permanent care, potrivit prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un alt stat, pot fi impuse in celalalt stat, iar conventia respectiva prevede ca. metoda de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, profiturile vor fi scutite de impozit pe profit in Romania.

Articolul 40: Pierderi fiscale externe
Orice pierdere realizata printr-un sediu permanent situat intr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau situat intr-un stat cu care Romania nu are incheiata sau conventie de evitare. a dublei impuneri este deductibila doar din veniturile obtinute de sediul permanent respectiv. In acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se deduce numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursa de venit. Pierderile neacoperite se raporteaza si se recupereaza in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.
CAPITOLUL IV: Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale

Articolul 41: Declararea si plata impozitului pe profit
(1) Calculul, declararea si plata impozitului pe profit, cu exceptiile prevazute de prezentul articol, se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primului luni. urmatoare incheierii trimestrelor I-III. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 42. Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabili care se dizolva cu lichidare, pentru perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare.
(2) Contribuabilii, altii decat cei prevazuti la alin. (4) si (5) , pot opta pentru calcul, declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art. 42.
(3) Optiunea pentru sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea prevederilor alin. (2) . Optiunea este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. Iesirea din sistemul anual de declarare si plata a impozitului se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea prevederilor alin. (1) . Contribuabilii comunicarii organelor fiscale competente modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv. Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, in termenul de 30 de zile de la inceputul anului fiscal modificat.
(4) Institutiile de credit - persoane juridice romane si sucursale din Romania ale institutiilor de credit - persoane juridice straine - au obligatia de a declara si plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art. 42.
(5) Urmatorii contribuabili au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit, astfel:
a) persoane juridice romane prevazute la art. 15 au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit, anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul, cu exceptia celor care care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) , care au obligatia sa depuna declaratia si sa plateasca impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv pana la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv a inchiderii anului fiscal modificat;
b) contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator cel pentru care se calculeaza. impozitul, cu exceptia celor care care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) , care au obligatia sa depuna declaratia si sa plateasca impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv pana la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv a inchiderii anului fiscal modificat;
c) contribuabilii prevazuti la art. 13 alin. (1) lit. d) au obligatia de a declara si plati impozit pe profit trimestrial, conform alin. (1) .
(6) Contribuabilii, altii decat cei prevazuti la alin. (4) si (5) , aplica sistemul de declarare si plata prevazut la alin. (1) in anul pentru care se datoreaza impozit pe profit, daca in anul precedent se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:
a) au fost nou-infiintati, cu exceptia contribuabililor nou-infiintati ca efect al unor operatiuni de reorganizare efectuate potrivit legii;
b) au inregistrat pierdere fiscala sau nu au datorat impozit pe profit anual, cu exceptia prevazuta la alin. (11) ;
c) s-au aflat in inactivitate temporara sau au declarat pe propria raspundere ca nu desfasoara activitati la sediul social/sediile secundare, situatii inscrise, potrivit prevederilor legale, in registrul comertului sau in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, dupa caz;
d) au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (8) , contribuabilii prevazuti la alin. (4) nou-infiintati, infiintati in cursul anului precedent sau care la sfarsitul anului fiscal precedent inregistreaza pierdere fiscala, respectiv nu au datorat impozit pe profit anual, efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata anticipata, pentru trimestrul I-III. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 42. Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabili care se dizolva cu lichidare, pentru perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare.
(8) Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, determina platile anticipate trimestriale in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata, cu exceptia platii anticipate aferente trimestrului IV care se declara si se plateste pana la data de 25 decembrie, respectiv. pana la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat. Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) actualizeaza platile anticipate trimestriale cu ultimul indice al preturilor de consum comunicat pentru anul in care incepe anul fiscal modificat. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit anual, conform declaratiei privind impozitul pe profit. Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabili care se dizolva cu lichidare, pentru perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare.
(9) In cazul contribuabililor care aplica reglementarile contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara, platile anticipate trimestriale se efectueaza in suma de o patrime din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat alin. (8) , fara a lua in calcul influenta ce provine din aplicarea prevederilor art. 21.
(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (8) , contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut la alin. (2) si care, in primul an al perioadei obligatorii prevazute la alin. (3) , inregistreaza pierdere fiscala, respectiv nu au datorat impozit pe profit anual, pentru cel de-al doilea an al perioadei obligatorii efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata anticipata, pentru trimestrul I-III. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 42.
(11) In cazul contribuabililor care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut la alin. (2) si care, in anul precedent, au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar in anul pentru care se calculeaza si se efectueaza platile anticipate nu mai beneficiaza de facilitatile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent. , pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luandu-se in calcul si impozitul pe profit scutit.
(12) In cazul urmatoarelor operatiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, contribuabililor care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, stabilesc impozitul pe profit pentru anul precedent, ca baza de determinare a platilor anticipate, potrivit. urmatoarelor reguli:
a) contribuabili care absorb prin fuziunea sau mai multe persoane juridice romane, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, insumeaza impozitul pe profit datorat de acestia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelasi an de. celelalte societati cedente;
b) contribuabilii infiintati prin fuziunea a doua sau mai multe persoane juridice romane insumeaza impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societate cedente. In situatia in care toate societatile cedente inregistreaza pierde fiscala in anul precedent, contribuabili nou-infiintati determina platile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) si (10) ;
c) contribuabilii infiintati prin divizarea sub orice forma a unei persoane juridice romane impart impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea precedenta proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate, conform proiectului intocmit potrivit legii. In situatia in care societatea precedenta inregistreaza pierde fiscala in anul precedent, contribuabili nou-infiintati determina platile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) si (10) ;
d) contribuabilii care primesc active si pasive prin operatiuni de divizare sub orice forma a unei persoane juridice romane, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, insumeaza impozitul pe profit datorat de aceasta pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societate precedenta, recalculat proportional cu valoare activelor si pasivelor transferate, conform proiectului intocmit potrivit legii;
e) contribuabilii care transfera, potrivit legii, o parte din patrimoniul uneia sau mai multor societati beneficiare, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, recalculeaza impozitul pe profit datorat pentru anul precedent proportional cu valoare activelor si pasivelor mentinute de catre catre. persoana juridica care transfera activa.
(13) In cazul contribuabililor care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, si care, in cursul anului, devin sedii permanente ale persoanelor juridice straine ca urmare a operatiunilor prevazute la art. 33, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, aplica urmatoarele reguli pentru determinarea platilor anticipate datorate: a
) in cazul fuziunii prin absorbtie, sediul permanent determina platile anticipate in baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de catre societatea precedenta. ;
b) in cazul divizarii totale, divizarii partiale si transferului de active, sediile permanente determinate platile anticipate in baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de societate precedenta, recalculat pentru fiecare sediu permanent, proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate, potrivit legii. Societatile cedente care nu inceteaza sa existe in urma efectuarii unei astfel de operatiuni, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, ajusteaza platile anticipate datorate regulilor prevazute la alin. (12) lit. e) .
(14) Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, implicati in operatiuni transfrontaliere, altele decat cele prevazute la alin. (13), aplica urmatoarele reguli in vederea determinarii impozitului pe profit pentru anul precedent, in baza caruia se determina platile anticipate:
a) in cazul contribuabililor care absorb una sau mai multe persoane juridice straine, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, impozitul pe profit pentru anul precedent, in baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat de societate absorbanta in anul fiscal precedent celui in care se realizeaza operatiunea;
b) contribuabili care absorb cel putin o persoana juridica romana si cel putin o persoana juridica straina, incepand cu trimestrul in care operatiunea respectiva produce efecte, potrivit legii, insumeaza impozitul pe profit datorat de aceasta pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelasi an. de celelalte societati romane cedente;
c) contribuabilii infiintati prin fuziunea uneia sau mai multor persoane juridice romane cu una sau mai multe persoane juridice straine insumeaza impozitul pe profit datorat societatii romane cedente. In situatia in care toate societatile cedente romane inregistreaza pierdere fiscala in anul precedent, contribuabilul nou-infiintat determina platile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) si (10) .
(15) Contribuabilii care intra sub incidente prevederilor art. 16 alin. (5) , pentru primul an fiscal modificat, aplica si urmatoarele reguli de declarare si plata a impozitului pe profit:
a) contribuabili care declara si platesc impozitul pe profit trimestrial si pentru care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna. a trimestrului calendaristic, prima luna, respectivele primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv, vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul sunt obligate declararii si platii impozitului pe profit, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplica si in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic;
b) contribuabili care declara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, pentru anul fiscal modificat continua efectuarea platilor anticipate la nivelul celor stabilitate inainte de modificare; in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv, vor constitui un trimestru pentru care contribuabilul sunt obligate declararii si efectuarii platilor anticipate, in suma. de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare luna a trimestrului, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplica si in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic.
Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabili care se dizolva cu lichidare, pentru perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare.
(16) Persoanele juridice care se dizolva cu lichidare, potrivit legii, au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit pentru perioada prevazuta la art. 16 alin. (6) si sa plateasca impozitul pe profit aferent pana la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent.
(17) Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile.
(18) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezinta venit al bugetului de stat.
(19) Prin exceptie de la prevederile alin. (18) , impozitul pe profit, dobanzile/majorarile de intarziere si amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si cele datorate de societate in care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari, care realizeaza proiecte cu asistenta financiara din partea Uniunii Europene sau a altor organisme internationale, in baza unor acorduri/contracte de imprumut ratificate, respectiv aprobate prin acte normative, sunt venituri ale bugetelor locale respective pana la sfarsitul anului fiscal in care se incheie proiectul care face obiectul acordului/contractului. de imprumut.
(20) Pentru aplicarea sistemului de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, indicele preturilor de consum necesare pentru actualizarea platilor anticipate se comunica, prin ordin al ministrului financiar public, pana la data de 15 aprilie a anului fiscal. pentru care se efectueaza platile anticipate.

Articolul 42: Depunerea declaratiei de impozit pe profit
(1) Contribuabilii au obligatia sa depuna sau declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 25 de martie inclusiv a anului urmator, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 41 alin. (5) lit. a) si b) , alin. (16) si (17) , care depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la termenele prevazute in cadrul acestor alineate.
(2) Contribuabilii care intra sub incidente prevederilor art. 16 alin. (5) au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la inchiderea anului fiscal modificat, cu exceptia contribuabililor prevazuti. la art. 41 alin. (5) lit. a) si b) , alin. (16) si (17) , care depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la termenele prevazute in cadrul acestor alineate.
CAPITOLUL V: Impozitul pe dividende

Articolul 43: Declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende
(1) O persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende retinut bugetul de stat. , astfel cum se prevede in prezentul articol.
(2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut platit unei persoane juridice romane. Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) , in cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste, dupa caz, pana la data de 25 ianuarie a anului. urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, urmator anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale. Acestea prevederi nu se aplica pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, daca in ultima zi a anului calendaristic sau in ultima zi a anului fiscal modificat, dupa caz, persoana juridica romana care primeste dividendele indeplineste. conditiile prevazute la alin. (4) .
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca persoana juridica romana care primeste dividendele detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de un an implicit pana la data platii acestora inclusiv.
(5) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana:
a) fondurilor de pensii administrate private, fondurilor de pensii facultative;
b) organelor administratiei publice care exercita, prin lege, drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionare al statului/unitatii administrativ-teritoriale la acea persoana juridica romana.
CAPITOLUL VI: Dispozitii tranzitorii

Articolul 44: Pierderi fiscale din perioadele de scutire
Orice pierdere fiscala neta care apare in perioada in care contribuabilul a fost scutit de impozitul pe profit poate fi recuperata din profiturile impozabile viitoare, potrivit art. 31. Pierderea fiscala neta este diferenta dintre pierderile fiscale totale pe perioada de scutire si profitul impozabil total in aceeasi perioada.

Articolul 45: Reguli specifice
(1) Contribuabilii care au optat pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vanzare cu plata in rate, pe masura ce ratele devin scadente, beneficiaza in continuarea acestei facilitati. pe durata derularii contractelor respective; cheltuielile corespunzatoare sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a contractului.
(2) Contribuabilii care au investit in mijloace fixe amortizabile sau in brevete de inventie amortizabile si care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentand 20% din valoarea de intrare a acestora conform prevederilor legale, la data punerii in functiune a mijlocului fix sau a brevetului de inventie. , pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligatia sa pastreze in patrimoniul acestor mijloace fixe amortizabile cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare. In cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculeaza si se stabileste dobanzi si penalitati de intarziere de date aplicarii facilitatii respective, potrivit legii.
(3) Pierderea fiscala inregistrata in anii anteriori anului 2013, de sediile permanente care apartin aceleiasi persoane juridice straine, care au aplicat prevederile art. 37, ramasa nerecuperata la data de 30 iunie 2013, se recupereaza pe perioada ramasa din perioada initiala de 7 ani, in ordinea inregistrarii acestora.
(4) In aplicarea prevederilor art. 22, pentru activele care se realizeaza pe mai multor ani consecutivi si care sunt puse in functiune in anul 2016, se ia in considerare valoarea acestora inregistrata incepand cu 1 iulie 2014. Scutirea de impozit a profitului reinvestit se aplica in cazul activelor produse/ achizitionate in perioada 1 iulie 2014 - 31 decembrie 2015 inclusiv si puse in functiune in anul 2016.

Articolul 46: Reguli pentru contribuabilii-institutii de credit care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara
Sumele inregistrate in rezultatul raportat din provizioane specifice, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, in soldul creditor al contului. 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, si ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 26 alin. (5) , iar sumele inregistrate in soldul debitor al contului Rezultatul raportat din provizioane specifice, reprezentand diferentele valorii provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, reprezinta elemente similare cheltuielilor, in mod esalonat, in transe egale, pe o perioada de 3 ani.
TITLUL III: Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

47: Definitia microintreprinderii
In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent
: din desfasurarea activitatilor, prevazute la art. 48 alin. (6) ;
b) a realizat venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
c) a realiza venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;
d) capitalul social al este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
e) nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Articolul 48: Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii
(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.
(2) Persoanele juridice romane aplicate impozitul reglementat de prezentare titlu incepand cu anul fiscal urmator celui in care indeplinesc conditiile de microintreprindere prevazute la art. 47.
(3) O persoana juridica romana care este nou-infiintata este obligata sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca conditia prevazuta la art. 47 lit. d) este indeplinita la data inregistrarii in registrul comertului.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) , persoana juridica romana nou-infiintata care, incepand cu date inregistrarii in registrul comertului, intentioneaza sa desfasoare activitatile prevazute la alin. (6) , nu intra sub incidenta prezentului titlu.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) , persoana juridica romana nou-infiintata care, la data inregistrarii in registrul comertului, are subscris un capital social de cel putin 45.000 lei poate opta sa aplice prevederile titlului II. Optiunea este definitiva, cu conditia mentinerii valorii capitalului social al datelor inregistrarii, pentru intreaga perioada de existenta a persoanelor juridice respective. In cazul in care aceasta conditie nu este respectata, persoana juridica aplica prevederile prezentului titlu, incepand cu anul fiscal urmator celui in care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 47.
(51) Pentru persoane juridice romane care au aplicat prevederile alin. (5) , in forma in vigoare pana la data de 31 decembrie 2016, conditia referitoare la mentinerea unui capital social de cel putin echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro se considera indeplinita si in situatia in care capitalul social scade pana la nivelul sumei de 45.000 lei.
(52) Prin exceptie de la prevederile art. 47, microintreprinderile existente care au subscris un capital social de cel putin 45.000 lei pot opta sa aplice prevederile titlului II incepand cu 1 ianuarie 2017 sau cu trimestrul in care aceasta conditie este indeplinita. Optiunea este definitiva, cu conditia mentinerii valorii capitalului social pentru intreaga perioada de existenta a persoanelor juridice respective. In cazul in care aceasta conditie nu este respectata, persoana juridica aplica prevederile prezentului titlu incepand cu anul fiscal urmator celui in care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 47. Iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor ca urmare a optiunii se comunica organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala. Calculul si plata impozitului pe profit de catre microintreprindere care opteaza sa aplice prevederile titlului II se efectueaza luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate incepand cu trimestrul respectiv.
(6) Nu intra sub incidenta prevederilor prezentului titlurilor juridice romane care:
a) desfasoara activitati in domeniul bancar;
b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
c) desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc;
d) desfasoara activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale.

Articolul 49: Aria de cuprindere a impozitului
Impozitul stabil prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microintreprinderilor, se aplica asupra bazei impozabile determinate potrivit art. 53.

Articolul 50: Anul fiscal
(1) Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.
(2) In cazul unei microintreprinderi care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat.

Articolul 51: Cotele de impozitare
(1) Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:
aaa) 1% pentru microintreprinderile care au peste 2 salariati, inclusiv;
b) 2% pentru microintreprinderile care au un salariat;
c) 3%, pentru microintreprinderile care nu au salariati.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , pentru persoane juridice romane nou-infiintate, care au cel putin un salariat si sunt constituite pe o durata mai mare de 48 de luni, iar actionarii/asociatii lor nu au detinuti titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare. este 1% pentru primele 24 de luni de la data inregistrarii persoane juridice romane, potrivit legii. Cota de impozitare se aplica pana la sfarsitul trimestrului in care se incheie perioada de 24 de luni. Prevederile prezentului alineat se aplica daca, in cadrul unei perioade de 48 de luni de la data inregistrarii, microintreprinderea nu se afla in urmatoarele situatii:
- lichidarea voluntara prin hotararea adunarii generale, potrivit legii;
- dizolvarea fara lichidare, potrivit legii;
- inactivitate temporara, potrivit legii;
- declararea pe propria raspundere a nedesfasurarii de activitati la sediul social/sediile secundare, potrivit legii;
- majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi actionari/asociati;
- actionarii/asociatii sai vand/cesioneaza/schimba titlurile de participare detinute.
Conditia privitoare la salariat se considera indeplinita daca angajarea se efectueaza in termen de 60 de zile inclusiv de date inregistrarii persoane juridice respective.
(3) In cazul in care persoana juridica romana nou-infiintata nu mai are niciun salariat in primele 24 de luni, aceasta aplica prevederile alin. (1) incepand cu trimestrul in care sa efectuat modificarea. Pentru persoana juridica cu un singur salariat, al carui raport de munca inceteaza, conditia prevazuta la alin. (2) se considera indeplinita daca in cursul trimestrului respectiv este angajat un nou salariat.
(4) In sensul prezentului articol, prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conditia se considera indeplinita si in cazul microintreprinderilor care:
a) au persoane angajate cu contract individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi;
b) au incheiate contract de administrare sau mandat, potrivit legii, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
(5) In cazul in care, in cursul anului fiscal, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare prevazute la alin. (1) se aplica in mod corespunzator, incepand cu trimestrul in care sa efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microintreprinderile care au un salariat, respectiv 2 salariati si care se aplica cotele de impozitare prevazute la alin. (1) lit. a) si b) , al caror raport de munca inceteaza, conditia referitoare la numarul de salariati se considera indeplinita daca in cursul aceluiasi trimestru sunt angajati noi salariati.
(6) Pentru microintreprinderile care nu au niciun salariat sau au unul sau 2 salariati, in situatia in care numarul acestora se modifica, in scopul mentinerii/modificarii cotelor de impozitare prevazute la alin. (1) , noii salariati trebuie angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata pe o perioada de cel putin 12 luni.

Articolul 52: Reguli de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderii in cursul anului
(1) Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in venituri totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care sa depasit oricare dintre aceste limite.
(2) Limitele fiscale prevazute la alin. (1) se verifica pe baza veniturilor inregistrate cumulat de la inceputul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar precedent.
(3) Microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep sa desfasoare activitati de natura celor prevazute la art. 48 alin. (6) datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul respectiv.
(4) Calculul si plata impozitului pe profit de catre microintreprinderile care se incadreaza in prevederile alin. (1) si (3) se efectueaza luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate incepand cu trimestrul respectiv.

Articolul 53: Baza impozabila
(1) Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau constituie venituri din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
d) veniturile din subventii;
e) venituri din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatea de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
h) venituri din diferite de curs valutar;
i) venituri financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valori, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
j) valorile reduse comerciale acordate ulterior facturarii, inregistrate in contul "709", potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
k) venituri aferente titlurilor de plata obtinute de persoane indreptatite, potrivit legii, titulari initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii legali ai acestora;
l) despagubirile primite in baza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului;
m) veniturile obtinute dintr-un stat strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, daca acestea au fost impozitate in statul strain.
(2) Pentru determinarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, la baza impozabila determinata potrivit alin. (1) se adauga urmatoarele:
a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii, inregistrate in contul "609", potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
b) in trimestrul IV sau in ultimul trimestru al perioadei impozabile, in cazul contribuabililor care isi inceteaza existenta, diferenta favorabila dintre veniturile din diferite de curs valutar/veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valori, rezultate din evaluarea sau. decontarea acestora, si cheltuielile din diferite de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului;
c) rezervele, cu exceptia celor reprezentanti ai facilitatilor fiscale, reduse sau anulate, reprezentand rezerva legala, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in perioada in care microintreprinderile au fost si. platitoare de impozit pe profit, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei rezervei, distribuirii catre participanti sub orice forma, lichidari, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui altui motiv;
d) rezervele reprezentand facilitati fiscale, constituite in period in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit, care sunt folosite pentru majorarea capitalului social, pentru a distribui catre participanti sub orice forma, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. In situatia in care rezervele fiscale sunt mentinute pana la lichidare, acestea nu sunt luate in calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidarii.
(3) In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.

Articolul 54: Reguli de determinare a conditiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii
Pentru incadrarea in conditiile privind nivelul veniturilor prevazute la art. 47 lit. b) si c) si art. 52, se vor lua in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la art. 53.

Articolul 55: Termenele de declarare a mentiunilor
(1) Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal, precum si microintreprinderile care intra sub incidenta prevederilor art. 52 comunica organelor fiscale competente aplicarea/iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
(2) Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunicate organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pana la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor.
(3) In cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse la art. 47 lit. d) si e) nu mai este indeplinita, microintreprinderea comunica organelor fiscale competente iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pana la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal urmator.

Articolul 56: Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale
(1) Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.
(2) Microintreprinderile au obligatia de a depune, pana la termenul de plata a impozitului, declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor.
(3) Persoanele juridice care se dizolva cu lichidare, potrivit legii, in cursul aceluiasi an in care a inceput lichidarea au obligatia sa depuna declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor si sa plateasca impozitul aferent pana la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent.
(4) Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile.
(5) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezinta venit al bugetului de stat.

Articolul 57: Prevederi fiscale referitoare la amortizare si impozitul pe dividende
(1) Microintreprinderile sunt obligate sa tina evidenta amortizarii fiscale, potrivit art. 28 al titlului II.
(2) Pentru declararea, retinerea si plata impozitului pe dividendele platite catre o persoana juridica romana, microintreprinderile sunt obligate sa aplice prevederile art. 43 al titlului II.
TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 58: Contribuabili
Urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului conform prezentului titlu si sunt numite in continuare contribuabil:
a) persoane fizice rezidente;
b) persoanele fizice nerezidente care desfasara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania;
c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania;
d) persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevazute la art. 129.

Articolul 59: Sfera de cuprindere a impozitului
(1) Impozitul prevazut in prezentul titlu, denumit in continuare impozit pe venit, se aplica urmatoarelor venituri:
a) in cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, veniturilor obtinute din orice sursa. , atat din Romania, cat si din afara Romaniei;
b) in persoanele fizice rezidente, altele decat cele prevazute la lit. a) , veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu date de la care acestea devin rezidenti in Romania;
c) in persoanele fizice nerezidente, care desfasoara activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania, venitului net atribuibil sediului permanent;
d) in persoanele fizice nerezidente, care desfasoara activitate dependenta in Romania, venitului salarial net din aceasta activitate dependenta;
e) in persoanele fizice nerezidente, care obtin veniturile prevazute la art. 58 lit. d) , venitului determinat conform regulilor prevazute in prezentarea titlului, ce corespund categoriilor respective de venit.
(2) Persoanele fizice nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu date de la care acestea devin rezidente in Romania.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) persoane fizice care dovedesc ca sunt rezidenti ai unor state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, carora le sunt aplicabile prevederile conventiilor.
(4) Persoana fizica nerezidenta care a indeplinit pe perioada sederii in Romania conditiile de rezidenta potrivit art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) va fi considerata rezidenta in Romania pana la data la care persoana fizica paraseste Romania. Aceasta persoana are obligatia completarii si depunerii la autoritatea competenta din Romania a formularului prevazut la art. 230 alin. (7) , cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe o perioada oricarui interval de 12 luni consecutive, si nu va mai face dovada schimbarii rezidentei fiscale intr. -un alt stat.
(5) Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, care dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania. , cat si din afara Romaniei, pana la data schimbarii rezidentei. Aceasta persoana are obligatia completarii si depunerii la autoritatea competenta din Romania a formularului prevazut la art. 230 alin. (7) , cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe oricarui interval de 12 luni consecutive, si va face dovada schimbarii rezidentei fiscale intr-un alt stat.
(6) Rezidentii statelor cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri trebuie sa isi dovedeasca rezidenta fiscala printr-un certificat de rezidenta emis de catre autoritatea fiscala competenta din statul strain sau printr-un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat. cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat. Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis.
(7) Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, care dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania. , cat si din afara Romaniei, pentru anul calendaristic in care are loc schimbarea rezidentei, precum si in urmatorii 3 ani calendaristici. Aceasta persoana are obligatia completarii si depunerii la autoritatea competenta din Romania a formularului prevazut la art. 230 alin. (7) , cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe oricarui interval de 12 luni consecutive.

Articolul 60: Scutiri
Sunt scutiti de la plata impozitului pe venit urmatorii contribuabili:
1.persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
a) activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere;
b) salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1) -(3);
c) pensii;
d) activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realiza in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica;
2.persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) -(3) , ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator. Incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoane varstnice, al ministrului pentru societatea informationala, al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice si al ministrului finantelor publice.
3.persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) -(3) , ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, in conditiile de stabilitate prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, al ministrului economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri. , al ministrului financiar, al ministrului muncii, familiilor, protectiei sociale si persoanelor publice varstnice si ai ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
*) Prevederile punctului 3 se aplica incepand cu veniturile aferente lunii august 2016.

Articolul 61: Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele:
a) venituri din activitati independente, definite conform arta. 67;
b) venituri din salarii si asimilate salariilor, definite conform art. 76;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83;
d) venituri din investitii, definite conform art. 91;
e) venituri din pensii, definite conform art. 99;
f) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103;
g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 108;
h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art. 111;
i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 117.

Articolul 62: Venituri neimpozabile
In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:
a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatia speciala, primita de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor. speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum si cele de aceeasi natura primita de la organizatii neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane;
b) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca acordate, potrivit legii, persoanelor fizice, altele decat cele care care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor;
c) indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav, potrivit legii;
d) recompense acordate conform legii din fonduri publice;
e) veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deseurilor care fac obiectul programelor nationale financiare din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
f) veniturile de orice fel, in bani sau in natura, primite la predarea deseurilor din patrimoniul personal;
g) sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia castigurilor primite de la societatea de asigurare ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare;
h) despagubirile in bani sau in natura primite de catre o persoana fizica ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despagubirile reprezentand daunele morale;
i) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauza de utilitate publica, conform legii;
j) sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;
k) pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, pensiile acordate in cazurile de invaliditate sau de deces pentru personalul participant, potrivit legii, la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, pensiile acordate in cazurile de invaliditate sau de deces, survenite in timpul sau din cauza serviciului, personalului incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, sumele fixe pentru ingrijirea pensionarilor care au fost incadrati in gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decat pensiile platite din fonduri constituite. prin contributii obligatorii la un sistem de asigurare sociala, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate ale bugetului de stat;
l) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat, conform legii;
m) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare si/sau aurului financiar prevazute la cap. V - Venituri din investitii, precum si altele decat cele definite la cap. IX - Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
n) drepturile in bani si in natura primite de:
- militarii in termen, soldatii si gradatii profesionisti care urmeaza modulul instruirii individuale, elevii, studentii si cursantii institutiilor de invatamant din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala;
- personalul militar, militarii in termen, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, rezervistii, pe timpul concentrarii sau mobilizarii;
o) bursele primite de persoane care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat;
o1) bursele, premiile si alteri sub forma de cazare, masa, transport, echipamente de lucru/protectie si altele asemenea primite de elevi pe cele in vatamantul profesional si drept tehnic, potrivit reglementarilor din domeniul educatiei nationale;
p) sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare si aur financiar, primite cu titlu de mostenire ori donatie. Pentru proprietatile imobiliare, in cazul mostenirilor si donatiilor se aplica reglementarile prevazute la art. 111 alin. (2) si (3) ;
q) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte;
r) veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate, precum si venituri in valutare de personal incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, trimise in misiune permanenta in strainatate. , in conformitate cu legislatia in vigoare;
s) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora de oficial sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;
s) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale;
t) veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate in Romania, in calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;
t) sumele reprezentand diferite de dobanda subventionata pentru creditele primite in conformitate cu legislatia in vigoare;
u) subventiile primite pentru achizitia de bunuri, daca subventiile sunt acordate in conformitate cu legislatia in vigoare;
v) veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura, stabilitate potrivit legii, primite de persoane cu handicap, veteranii de razboi, invalizii, orfanii si vaduvele de razboi, accidentati de razboi in afara serviciului ordonat, persoane persecutate din motive politice de dictatura. instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, persoane care au efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 si sotiile celor decedati, urmasii eroilor-martiri, ranitii si luptatorii pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987, precum si persoane persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice;
w) premiile obtinute de sportivi medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice/paralimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti in legislatia in materie, in vederea realizarii obiectivelor de inalta performanta: clasarea pe locurile 1-6 la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice/ paralimpice, precum si calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor si europene, prima grupa valorica, precum si la jocurile olimpice/paralimpice, in cazul jocurilor sportive. De asemenea, nu sunt venituri impozabile primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti de legislatia in materie, in vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Romaniei. Au acelasi regim fiscal primele acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti in legislatia in materie, din sumele incasate de cluburi ca urmare a calificarii si participaii la competitii intercluburi oficiale europene sau mondiale;
x) premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in Romania;
y) prima de stat acordata pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
z) alte venituri care nu sunt impozabile, astfel cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.

Articolul 63: Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operatiunea de fiducie
(1) Transferul de la constituitor la fiduciar al masei patrimoniale fiduciare nu genereaza venituri impozabile, in intelesul prezentului titlu, momentul transferului, pentru partile implicate, respectiv constituitor si fiduciar, in cazul in care partile respectiv sunt contribuabili potrivit prezentului titlu.
(2) Remuneratia fiduciarului contribuabil potrivit prezentului titlu, notar public sau avocat, primita pentru administrarea masei patrimoniale, constituie, in intelesul prezentului titlu, venit in activitatea adiacenta si se supune impunerii cumulate cu veniturile din activitatea desfasurata de notar sau avocat, potrivit prevederilor cap. . II - Venituri din activitati independente.
(3) Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar, altele decat remuneratia fiduciarului, se stabileste in functie de natura venitului respectiv si se supune impunerii potrivit regulilor proprii fiecarei categorii de venituri. La determinarea venitului impozabil nu se deduce pierderile fiscale ale constituitorului, acestea reprezentand pierderi definitive. In cazul in care constituitorul este contribuabil potrivit prezentului titlu, obligatiile fiscale ale acestuia in legatura cu masa patrimoniala administrata vor fi indeplinite de fiduciar.
(4) Venitul realizat in bani si in natura de beneficiar persoana fizica la transferul masei patrimoniale de la fiduciar se supune impunerii potrivit prevederilor cap. X - Venituri din alte surse. Fac exceptie veniturile realizate de beneficiar din transferul masei patrimoniale, in situatia in care acesta este constituitorul, caz in care veniturile respective sunt neimpozabile. Obligatia evaluarii veniturilor realizate, pretul stabilit prin expertiza tehnica, locul si data primirii acestora, revine fiduciarului. Pierderile fiscale inregistrate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar reprezinta pierderi definitive si nu se deduce la determinarea venitului impozabil pentru beneficiarul ulterior transferului masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul persoanei fizice.

Articolul 64: Cotele de impozitare
(1) Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
a) activitati independente;
b) salarii si asimilate salariilor;
c) cedarea folosintei bunurilor;
d) investitii;
e) pensii;
f) activitati agricole, silvicultura si piscicultura;
g) premii;
h) alte surse.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevazute expres pentru categoriile de venituri cuprinse in titlul IV.

Articolul 65: Perioada impozabila
(1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului.

Articolul 66: Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe
(1) Deducerea personala, precum si celelalte sume fixe, exprimate in lei, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
(2) Sumele sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, in sensul ca fractiunile sub 10 lei se majoreaza la 10 lei.
CAPITOLUL II: Venituri din activitati independente

Articolul 67: Definirea veniturilor din activitati independente
(1) Venituri din activitati independente cuprind venituri din activitati de produs, comert, prestari de servicii, venituri din profesii liberale si venituri din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obtinute din prestarea serviciilor cu caracter profesional, potrivit actilor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective.
(3) Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, brevete de inventie, desene si modele, marci si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea.

Articolul 68: Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate
(1) Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferita intre venitul. brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri, cu exceptia situatiilor in care sunt aplicabile prevederile art. 69 si 70.
(2) Venitul brut cuprinde:
a) sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii;
b) veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante folosite in legatura cu o activitate independenta;
c) castigurile din transferul activ din patrimoniul afacerii, folosind intr-o activitate independenta exclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii;
d) veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;
e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta;
f) veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehicule de transport persoane sau bunuri in regim de taxi.
(3) Nu sunt considerate venituri brute:
a) aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii;
b) sumele primite sub forma de credit bancare sau de imprumuturi ale persoanelor fizice sau juridice;
c) sumele primite ca despagubiri;
d) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare si mecenat, conform legii, sau donatii.
(4) Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile sa efectuate in scopul desfasurarii activitatii independente, pentru a putea fi deduse, in functie de natura acestora, sunt: aaa
) sa fie efectuate in cadrul activitatilor independente, justificate prin documente;
b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;
c) sa reprezinte cheltuieli cu salariile si cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit cap. III - Venituri din salarii si asimilate salariilor, cu exceptii prevazute de prezentul capitol;
d) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute in titlul II, dupa caz;
e) sa respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentand investitii in mijloace fixe pentru cabinetele medicale, in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (20) ;
f) sa reprezinte cheltuieli cu primele de asigurare efectuate pentru:
1.active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
2. activele ce servesc bancara pentru creditele garantie ca desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul;
3.bunurile folosite in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;
4.asigurarea de risc profesional;
g) sa fie efectuate pentru salariati pe perioada delegarii/detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, reprezentand indemnizatiile platite acestora, precum si cheltuielile de transport si cazare;
h) sa fie efectuate pe perioada deplasarii contribuabilului care isi desfasoara activitatea individual si/sau intr-o forma de asociere, in tara si in strainatate, in scopul desfasurarii activitatii, reprezentand cheltuieli de cazare si transport, altele decat cele prevazute la alin. (7) lit. k) ;
i) sa reprezinte contributii profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionali din care fac parte contribuabili;
j) sa fie efectuate in scopul desfasurarii activitatii si reglementate prin acte normative in vigoare;
k) in cazul activelor neamortizabile prevazute la art. 28 alin. (4) , cheltuielile sunt deductibile la momentul instrainarii si reprezinta pretul de cumparare sau valoarea stabilita prin expertiza tehnica la data dobandirii, dupa.
(41) Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic, in conformitate cu reglementarile legale din domeniul educatiei nationale, cu exceptia cheltuielilor cu amortizarea care sunt deductibile potrivit prevederilor alin. (4) lit. d) .
(5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitate:
a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6) ;
b) cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6) ;
c) cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personale, pentru destinatii prevazute la art. 25 alin. (3) lit. b) din titlul II, dupa caz;
d) scazamintele, perisabilitatile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislatiei in materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu depasit de valabilitate potrivit legii;
e) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordata de angajatori, potrivit legii;
f) cheltuielile reprezentand voucherele de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii;
g) contributiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand contributii la schemele de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilitate in state membre ale Uniunii. European sau apartinand Spatiului Economic European, platite in scopul personal al contribuabilului, indiferent daca activitatea se desfasoara individual sau intr-o forma de asociere, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana;
h) primele de asigurare voluntara de sanatate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, platite in scopul personal al contribuabilului, indiferent daca activitatea se desfasoara individual sau intr-o forma de asociere, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana;
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente;
j) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitate potrivit alin. (7) lit. k) la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane;
k) cheltuielile reprezentand contributii obligatorii datorate pentru salariati, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;
l) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de catre contribuabil in titlul de stabilitate limitata potrivit prevederilor lui V - Contributii sociale obligatorii, indiferent daca activitatea se desfasoara individual si/sau intr-o forma de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectueaza de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75;
m) cheltuieli pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca, potrivit legii;
n) dobanzi aferente imprumuturilor de persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, folosite in desfasurarea activitatilor, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, pentru imprumutabilitati. in lei, in vigoare la data restituirii imprumutului si, respectiv, nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta, prevazuta la art. 27 alin. (7) lit. b) ;
o) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria - rata de leasing - in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractul de leasing financiar, stabilitate in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
p) cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 4.000 euro anual;
q) cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabili, in limita a 5% din venitul brut realizat.
(6) Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol.
(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:)
sumele sau bunurile folosite de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
b) cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate;
d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele prevazute la alin. (4) lit. f) , alin. (5) lit. h) si cele efectuate pentru persoane care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III - Venitul din salarii si asimilate salariilor;
e) donatii de orice fel;
f) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, sumele sau valorile bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare si penalitatile, datorate autoritatilor romane/straine, potrivit prevederilor legale, cu exceptia celor platite, conform clauzelor din contractul comercial incheiat cu aceste autoritati. ;
g) ratele aferente creditelor angajate;
h) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
i) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de polita de asigurare;
j) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;
k) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt folosite exclusiv in scopul desfasurarii activitatii si a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietate sau. in folosinta. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
1.vehiculele folosesc exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
2.vehiculele folosite de agentii de vanzare si de achizitii;
3.vehiculele folosite pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru servicii de taximetrie;
4.vehiculele folosite pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruirea catre scoli de soferi;
5.vehiculele folosite ca marfuri in scop comercial.
Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.
In cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate in proprietate sau in folosinta, care nu fac obiectul limitarii deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de deducere.
Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileste prin normele metodologice date in aplicarea art. 68;
l) alte sume prevazute prin legislatia in vigoare.
(8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectueaza in sistem real au obligatia sa completeze Registrul de evidenta fiscala, in vederea stabilirii venitului net anual.
(9) Modelul si continutul Registrului de evidenta fiscala se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

Articolul 69: Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
(1) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente, altele decat venituri din profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, definite la art. 67, venitul net anual se determina pe baza normelor de venit de la locul desfasurarii activitatii.
(2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in conformitate cu activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin hotare a Guvernului. Directiile generale regionale ale finantelor publice, respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele obligatii:
a) stabilitatea nivelului normelor de venit;
b) publicarea acestora, anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.
(3) Norma de venit pentru fiecare activitate desfasurata de contribuabil nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii, inmultit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplica si in cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, norma de venit fiind stabila pentru fiecare membru asociat.
(4) La stabilitatea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin inmultirea cu 12 a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prezinta venitul net anual inainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilitatea normelor de venit de catre directiile generale regionale ale finantelor publice sunt cele prevazute in normele metodologice.
(5) In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta, care genereaza venituri din activitati independente, altele decat venituri din profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, definite la art. 67, pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.
(6) Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri din activitati independente, altele decat venituri din profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, definite la art. 67, venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.
(7) In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate inclusa in nomenclatorul prevazut la alin. (2) si o alta activitate independenta, venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivitrilor art. 68.
(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea referitoare la veniturile din Registrul de evidenta fiscala si nu au obligatii privind evidenta contabila.
(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator au obligatia determinarii venitului net. anual in sistem real. Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la sfarsitul anului fiscal.

Articolul 70: Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala
(1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, se stabileste prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului. brut.
(2) In cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, precum si in cazul remuneratiei reprezentantului dreptului de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva sau. altor platitori de asemenea venituri, potrivit legii, fara aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevazute la alin. (1) .
(3) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, contribuabilii pot completa numai partea referitoare la veniturile din Registrul de evidenta fiscala sau isi indeplinesc obligatiile declarative directe pe baza documentelor emise de platitorul de venit. Contribuabilii care isi indeplinesc obligatiile declarative directe pe baza documentelor emise de platitorul de venit au obligatia sa arhiveze si sa pastreze documentele justificative cel putin in limita termenului prevazut de lege si nu au obligatii privind conducerea evidentei contabile.

Articolul 71: Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu-se datele din contabilitate
(1) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa. opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, potrivit art. 68.
(2) Optiunea de a determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatoriu pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea sistemului anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si depunerea formularului la organul fiscal competent. pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urmator expirari perioadei de 2 ani.
(3) Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit cu informatii privind determinarea venitului net anual in sistem real si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitatea in anul precedent, respectiv in termenul de 30 de zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.

Articolul 72: Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala
(1) Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care care au obligatia de a conduce evidenta contabila au si obligatiile de a calcula, de a retine si de a plati impozitul corespunzator sumelor platite prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite.
(2) Impozitul care trebuie retinut se stabileste prin aplicarea cotei de impunere de 10% la venitul brut.
(3) Impozitul care trebuie retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.
(4) Platitorii de venituri prevazuti la alin. (1) nu au obligatia calcularii, retinerii la sursa si platii impozitului reprezentand plata anticipata din veniturile platite daca efectueaza plati catre asocierile fara personalitate juridica, precum si catre entitati cu personalitate juridica, care organizeaza si conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata. impozitului pe venit se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriul.

Articolul 73: Optiunea pentru stabilitatea impozitului final pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuala
(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala in conditiile mentionate la art. 72 pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia.
(2) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut din care se deduce cota forfetara. de cheltuieli, dupa caz, si contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit prevederilor titlului V - Contributii sociale obligatorii.
(3) Impozitul calculat si retinut impozitul final.
(4) Impozitul astfel retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.
(5) Contribuabilii nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

Articolul 74: Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente
. 121, cu exceptii veniturilor prevazute la art. 72, pentru care plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 73.

Articolul 75: Recalcularea si impozitarea venitului net din activitati independente
(1) Organul fiscal competent are obligatia recalcularii venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinata in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilita potrivita Declaratiei privind venitul. realizat, prin deducerea din venitul net anual a contributiilor sociale obligatorii datorate, potrivit prevederilor titlului V - Contributii sociale obligatorii.
(2) Venitul net anual/Venitul net anual recalculat din activitati independente se impoziteaza potrivit prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil.
CAPITOLUL III: Venituri din salarii si asimilate salariilor

Articolul 76: Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor
(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica rezidenta ori nerezidenta ce desfasoara o activitate in baza. unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea de venituri ori de forma sub care se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. munca acordate persoanelor care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor.
(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:
a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilitate potrivit legii;
b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;
c) solda lunara acordata potrivit legii;
d) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
e) sume reprezentand participarea salariatilor la profit, potrivit legii;
f) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membri directoratului de la societatea administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, in baza contractului de management prevazut de lege;
g) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor constituite prin subscriptie publica;
i) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea;
j) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
k) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotare a Guvernului pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
(ii) strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna prin hotare a Guvernului pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
l) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati care au stabilitate raporturi de munca cu angajatorii nerezidenti, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in Romania, in interesul. serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilitatea nivelului legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a angajatorului nerezident de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania. daca s-ar deplasa in tara respectiva;
m) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatea administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotare a Guvernului pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna prin hotare a Guvernului pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
n) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice de stabilitate cu entitati nerezidente, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilitatea nivelului legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii nerezidente de care ar. beneficiul personal din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva;
o) remuneratia administratorilor societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;
p) sume reprezentand salarii/solde, diferite de salarii/solde, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilitate in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii;
q) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilitate conform contractului individual de munca;
r) remuneratia bruta primita pentru activitatea prestata de zilieri, potrivit legii;
s) orice alte sume sau avantaje in bani ori in natura.
(3) Avantajele, in bani sau in natura, cu exceptia celor prevazute la alin. (4) , primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) si (2) includ, insa nu sunt limitate la:
a) folosi oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii sau inchiriat de la o terta persoana, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus. -intors de la domiciliu sau resedinta la locul de munca/locul desfasurarii activitatii;
b) cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un pret mai mic decat pretul pietei;
c) imprumuturi nerambursabile;
d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;
e) abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop personal;
f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;
g) primele de asigurare platite de catre suportator pentru angajatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii si asimilate salariilor, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii si cele care se incadreaza in conditiile prevazute la alin. (4) lit. t) ;
h) tichete cadou acordate potrivit legii, cu exceptia destinatiilor si limitelor prevazute la alin. (4) lit. a) , tichete de masa, vouchere de vacanta si tichete de cresa, acordate potrivit legii.
(4) Urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit:
a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodarii proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, cat si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariati proprii si membrii de familie ai acestora, acordat de angajator pentru salariati proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca.
Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariatilor, cat si cele oferite in beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite. salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care au nevoie pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.
Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget;
b) drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;
c) hrana acordata de angajatori angajatilor, in cazul in care potrivit legislatiei in materie este interzisa introducerea alimentelor in incinta unitatii;
d) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii ori caminului militar de garnizoana si de unitate, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensatia lunara pentru chirie pentru personalul din sectorul de activitate. aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si compensarea diferita de chirie, suportata de persoana fizica, conform legilor speciale;
e) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia persoanelor cu rol de reprezentare a intereselor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
f) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi privind sanatatea si securitatea in munca, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;
g) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au resedinta si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii;
h) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita plafonului neimpozabil stabil la alin. (2) lit. k) , precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;
i) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati care au stabilitate raporturi de munca cu angajatori nerezidenti, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in Romania, in interesul serviciului, in limita plafonului neimpozabil stabil la alin. (2) lit. l) , precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;
j) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare. /mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societate administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, in limita plafonului neimpozabil stabil la alin. (2) lit. m) , precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare. Plafonul zilnic neimpozabil se acorda numai daca durata deplasarii este mai mare de 12 ore, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de deplasare in interesul desfasurarii activitatii;
k) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilitate cu entitati nerezidente, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, in limita plafonului. neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. n) , precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.
Plafonul zilnic neimpozabil se acorda numai daca durata deplasarii este mai mare de 12 ore, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de deplasare in interesul desfasurarii activitatii;
l) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura primita de persoane fizice care desfasoara o activitate in baza unui statut special prevazut de lege pe perioada deplasarii, respectiv delegarii sau detasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in limitele prevazute de actiuni. normative speciale aplicabile acestora, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;
m) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;
n) indemnizatiile de instalare ce se acorda sau singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile. de instalare si mutare acordate personalului din institutiile publice, potrivit legii;
o) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente de desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratament fiscal din statul respectiv, inclusiv din activitati dependente de desfasurate la bordul navelor in apele internationale. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile in Romania numai in situatia in care Romania are drept de impunere;
p) cheltuielile efectuate de angajatori/platitori pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatilor, administratorilor stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat si directorilor care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pregatire. legata de activitate desfasurata de persoane respective pentru angajator/platitor;
q) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonici, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
r) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordarii si la momentul exercitarii acestora;
s) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite;
s) contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate catre entitatile autorizate de stabilitate in state ale Uniunii Europene sau membre apartinand. Spatiului Economic European, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana;
t) primele de asigurare voluntara de sanatate conform Legii nr. 95/2006, republicata, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana;
t) avantajele sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 50% conform prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l) si art. 68 alin. (7) lit. k) .
(5) Avantajele primite in bani si in natura si imputate salariatului in cauza nu se impoziteaza.
(6) Indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, impozabile, primite pe perioada delegarii in alta localitate, in Romania si in strainatate, se considera venituri aferente luni in care se aproba decontul. Impozitul se calculeaza si se retine prin cumularea cu veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente lunii respectiv, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectueaza lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor art. 80 si 82, dupa caz.
(7) Pentru indemnizatii si orice alte sume de aceeasi natura, impozabile, primite pe perioada detasarii/deplasarii, potrivit prevederilor alin. (2) lit. k) -n) , impozitul se calculeaza si se retine la fiecare plata, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectueaza lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor art. 80 si 82, dupa caz.

Articolul 77: Deducere personala
(1) Persoanele fizice prevazute la art. 59 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.
(2) Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.500 lei inclusiv, astfel:
(i) pentru contribuabili care nu au persoane in intretinere - 300 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 400 lei;
(iii) pentru contribuabili care au doua persoane in intretinere - 500 lei:
(iv) pentru contribuabili care au trei persoane in intretinere - 600 lei;
(v) pentru contribuabili care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 800 lei.
Pentru contribuabili care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordinea ministrului finantelor publice.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.
(3) Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 300 lei lunar, cu exceptia. veniturilor prevazute la art. 62 lit. o) , w) si x) si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republica, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentand deducerea personala se atribuie fiecarui contribuabil in intretinerea caruia/carora se afla aceasta.
(5) Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului, sunt considerati intretinuti.
(6) Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.
(7) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere persoane fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 m2 in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane.
(8) Deducerea personala determinata potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.

Articolul 78: Determinarea impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor
(1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.
(2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel:
a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii, si urmatoarele:
(i) deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
(ii) cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
(iii) contributiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale schemei de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate de stabilitate in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic. European, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro;
(iv) primele de asigurare voluntara de sanatate conform Legii nr. 95/2006, republicata, suportate de angajati, astfel incat nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro;
b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte. , precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.
(3) In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferitelor venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitului se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii, si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit.
(4) In cazul veniturilor reprezentand salarii/solde, diferite de salarii/solde, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite.
(5) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.

Articolul 79: Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinatiei unei sume din impozit
(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la art. 78 alin. (5) , pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii. Persoanele fizice care obtine venituri asimilate salariilor beneficiaza de aceleasi prevederi.
(2) Obligatia calcularii, retinerii si platii sumei prevazute la alin. (1) revine organului fiscal competent.
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) si (2) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

Articolul 80: Termenul de plata a impozitului
(1) Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de al plati la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, calculat si retinut la data efectuarii platii acestor venituri, se plateste, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, de catre urmatorii platitori de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor. :
a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice;
b) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
c) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii liberale si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, persoane fizice care detin capacitatea de a incheia contract individuale de munca in calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.
(3) Numarul mediu de salariati si venituri totale se stabilesc potrivit prevederilor art. 147 alin. (6) si (7) .
(4) In cazul institutiilor publice, platitori de salarii si de venituri asimilate, sunt aplicabile prevederile alin. (1) .

Articolul 81: Obligatii declarative ale platitorilor de venituri din salarii
(1) Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia sa completeze si sa depuna Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar. de venit, pana la termenul de plata a impozitului, inclusiv.
(2) Platitorul de venituri este obligat sa elibereze contribuabilului, la cererea privind acestia, un document care sa cuprinda cel putin informatii: date de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezinta un formular tipizat.

Articolul 82: Plata impozitului pentru anumite venituri salariale si asimilate salariilor
(1) Contribuabililor care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate, precum si persoanele fizice romane care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, le sunt aplicabile prevederile prezentului articol.
(2) Orice contribuabil prevazut la alin. (1) are obligatia de a declara si de a plati impozit lunar la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care sa realizat venitul. Impozitul aferent unei luni se stabileste potrivit art. 78.
(3) Orice contribuabil prevazut la alin. (1) care isi prelungeste perioada de sedere in Romania, peste perioada mentionata in conventia de evitare a dublei impuneri, este obligat sa declare si sa plateasca impozit pentru intreaga perioada de desfasurare a activitatii in Romania, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare. implinirii termenului prevazut de respectiva conventie.
(4) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor si ale organizatiilor economice straine, autorizate potrivit legii sa isi desfasoare activitatea in Romania, pot opta ca, pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile. in Romania, sa indeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si plata impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplica contribuabililor, in cazul in care optiunea de mai sus este formulata si comunicata organului fiscal competent.
(5) Persoana fizica, juridica sau orice alta entitate la care contribuabilul isi desfasoara activitatea, potrivit alin. (1) , este obligat sa ofere informatii organului fiscal competent privind la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si, respectiv, a incetarii acestea, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, cu exceptia situatiei in care indeplineste obligatia privind calculul. , retinerea si plata impozitului pe veniturile din salarii, potrivit alin. (4) .
(6) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
CAPITOLUL IV: Venituri din cedarea folosintei bunurilor

Articolul 83: Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor
(1) Venituri din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar. , uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat venituri din activitati independente.
(2) Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contract de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator, califica aceste venituri in categoria veniturilor din activitati independente si le supun regulilor de stabilitate. venitului net pentru aceasta categorie. In aplicarea acestei reglementari se emite ordin al presedintelui ANAF
. .
(4) In categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor se cuprind si cele realizate de contribuabilii prevazuti la alin. (3) care, in cursul anului fiscal, obtin venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar mai mare de 5 camere de inchiriat, situate in locuinte proprietate personala. De la data producerii evenimentului, respectiv de la data depasirii numarului de 5 camere de inchiriat, si pana la sfarsitul anului fiscal, determinarea venitului net se realizeaza in sistem real, potrivit regulilor de stabilire a prevazute in categoria veniturilor din activitati independente.
(5) Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de inchiriat, sunt calificate ca venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se determina pe baza de norma de venit sau in sistem real si se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activitati independente.

Articolul 84: Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor
(1) Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat venituri din arendarea bunurilor agricole, reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilitate potrivit contractului. incheiat intre parti, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii acestora. Venitul brut se majoreaza cu cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de ceaalalta parte contractanta.
(2) In cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei.
(3) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
(4) In cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti si reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primita.
(5) In cazul in care arenda se exprima in natura, evaluarea in lei se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilitate prin hotarari ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. Aceste hotarari se transmit, in cadrul aceluiasi termen, directii generale regionale ale finantelor publice, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine.
(6) In cazul in care preturile medii ale produselor agricole, stabilitate potrivit prevederilor alin. (5) , au fost modificat in cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurilor de la alin. (5) noile preturi pentru evaluarea in lei a veniturilor din arenda exprimate in natura, pentru determinarea bazei impozabile, se aplica incepand cu date de 1 a lunii urmatoare comunicarii acestora catre directiile generale regionale ale finantelor publice.
(7) Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
(8) Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final.
(9) Impozitul astfel calculat si retinut pentru veniturile din arenda se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.
(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) , contribuabili pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68. Contribuabili care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor si nu determina venitul net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.
(11) Dispozitiile privind optiunea prevazuta la art. 71 alin. (2) si (3) se aplica si in cazul determinarii venitului net potrivit prevederilor alin. (3) .

Articolul 85: Reguli privind stabilitatea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit
(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, datoreaza. un impozit pe venitul stabil ca norma anuala de venit.
(2) Norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat se determina de directiile generale regionale ale finantelor publice, pe baza criteriilor de stabilitate prin ordin comun al ministrului economiei, comertului si turismului si al ministrului finantelor publice si a propunerilor Ministerului Economiei, Comertului si Turismului. privind nivelul normelor anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de catre Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, ANAF, in cursul trimestrului IV, dar nu mai tarziu de date de 30 noiembrie a anului anterior celui in care urmeaza a se aplica normele anuale de venit.
(3) Directiile generale regionale ale finantelor publice au obligatia publicarii anuale a normelor anuale de venit, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.
(4) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 31 ianuarie inclusiv, declaratia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul in curs. In cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului, dupa data de 31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 83 alin. (3) , in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului acestia au obligatia completarii si depunerii declaratiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul fiscal in curs.
(5) Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si emite decizia de impunere la termenul si potrivit procedurilor de stabilitate prin ordin al presedintelui ANAF
(6) Impozitul anual datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.
(7) Impozitul anual datorat se plateste integral la bugetul de stat.
(8) Plata impozitului se efectueaza in cursul anului catre bugetul de stat, in contul impozitului anual datorat, in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie. inclusiv. Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie, impozitul anual datorat se stabileste prin decizie de impunere anuala, pe baza declaratiei privind venitul estimat/norma de venit, si se plateste in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.
(9) Contribuabilii care obtine venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

Articolul 86: Reguli privind stabilitatea impozitului in cazul optiunii pentru determinarea venitului net in sistem real
(1) Contribuabilii care realizeaza venituri definite la art. 83 alin. (3) au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, iar in cazul in care isi exprima aceasta optiune, au obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala.
(2) Optiunea se exercita pentru fiecare an fiscal, prin completarea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul in curs si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. In cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului, dupa data de 31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 83 alin. (3) optiunea se exercita pentru anul fiscal in curs, in termenul de 30 de zile de la data producerii evenimentului, prin completarea si depunerea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit.
(3) In cursul anului fiscal contribuabili sunt obligati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit catre bugetul de stat, in contul impozitului anual datorat, in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie inclusiv. In cazul in care decizia de impunere pentru anul fiscal in curs nu a fost emisa pana la data de 1 noiembrie, precum si in cazul contribuabililor care realizeaza venituri definite la art. 83 alin. (3) dupa data de 1 noiembrie a anului fiscal in curs, nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net anual urmand sa fie supus impunerii deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat
(4) Organul fiscal competent stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimat/norma de venit si emite decizia de impunere, care se comunica contribuabililor, potrivit procedurilor de stabilitate prin ordin al presedintelui ANAF Pentru declaratia privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.
(5) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) au obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
(6) Impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, impozitul fiind final.
(7) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite decizia de impunere, la termenul si in forma stabilitate prin ordin al presedintelui ANAF
(8) Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de cel mult 60 de zile. de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza obligatii fiscale accesorii conform Codului de procedura fiscala.
(9) Impozitul anual datorat se plateste integral la bugetul de stat.

Articolul 87: Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din inchirierea in scop in cazul depasirii numarului de 5 camere in cursul anului fiscal (
1) In cazul in care, in cursul anului fiscal, contribuabili prevazuti la art. 83 alin. (4) realizeaza venituri din inchirierea unui numar mai mare de 5 camere, acestia sunt obligati sa notifice evenimentul, respectiv depasirea numarului de 5 camere de inchiriat, organului fiscal competent, in termenul de 30 de zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din anul fiscal in care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, conform prevederilor art. 85, organul fiscal va recalcula norma de venit si platile stabilitate in contul impozitului anual datorat.
(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui ANAF
(3) Pentru perioada ramasa din anul fiscal, venitul net se stabileste in sistem real, potrivit prevederilor art. 68, contribuabilii avand obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala. Contribuabilii respectivi sunt obligati sa completeze si sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent, in vederea stabilirii platilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei ramase pana la sfarsitul anului fiscal. . Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat in perioada ramasa sunt cele prevazute la art. 86 alin. (3) -(9) .

Articolul 88: Plati anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor
(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe cel unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, potrivit prevederilor. arta. 121.
(2) Pentru contribuabili care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabila in lei si nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, iar la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor. in categoria veniturilor din activitati independente, platile anticipate cu titlul de impozit efectuate in cursul anului sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , pentru contribuabili care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprins intre o si 5 camere inclusiv, stabilitate pe baza de norma anuala de venit sau care opteaza pentru determinarea venitului in sistem real, precum si pentru cei care se inchiriaza in scop turistic, in cursul anului, un numar mai mare de 5 camere de inchiriat in locuinte proprietate personala sunt aplicabile prevederile art. 85 alin. (8) , art. 86 alin. (3) si (4) si art. 87 alin. (3) .

Articolul 89: Impozitarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor
(1) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil.
(2) Pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 83 alin. (3) si (4) nu sunt aplicabile reglementarile cap. XI - Venitul net anual impozabil.

Articolul 90: Reguli aplicabile contributiilor sociale aferente veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor
(1) Pentru veniturile realizate in anul 2016, organul fiscal competent are obligatii determinarii, pe categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor, a venitului anual realizat, suma de venituri nete anuale, in vederea aplicarii prevederilor referitoare la verificarea incadrarii in plafonul corespunzator anului fiscal respectiv pentru contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la titlul V - "Contributii sociale obligatorii".
(2) Pentru veniturile realizate incepand cu anul 2017, organul fiscal competent are obligatia recalcularii venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinata in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilitate/stabilita potrivita Declaratiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contributiilor sociale obligatorii datorate, potrivit prevederilor titlului V.
(3) Venitul net anual/Venitul net anual recalculat potrivit alin. (2) din cedarea folosintei bunurilor se impoziteaza potrivit prevederilor art. 86 si cap. XI din prezentul titlu, dupa caz.
CAPITOLUL V: Venituri din investitii

Articolul 91: Definirea veniturilor din investitii
Veniturile din investitii cuprind:
a) venituri din dividende;
b) venituri din dobanzi;
c) castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;
d) castiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

Articolul 92: Definirea veniturilor din Romania din transferul titlurilor de valoare
In cazul titlurilor de valoare, veniturile din transferul titlurilor de valoare, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 41, emise de rezidenti romani, sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite in Romania sau in strainatate.

Articolul 93: Venituri neimpozabile
(1) Nu sunt venituri impozabile urmatoarele:
a) veniturile realizate din detinerea si transferul instrumentelor financiare care atesta datoria publica a statului, precum si a unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv din operatiunile de tip repo si reverse/repo cu aceste instrumente, indiferent de piata/locul de tranzactionare unde are loc operatiunea;
b) veniturile repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc in functie de fondul social detinut;
c) veniturile realizeze la prima tranzaction a actiunilor emise de Fondul Proprietatea de catre persoane fizice carora le-au fost emise aceste actiuni, in conditiile titlurilor I si VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.
Acelasi regim fiscal se aplica si veniturilor realiza la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea, de catre mostenitorii titlurilor de conversie sau actiuni dobandite inainte de prima tranzactionare;
d) veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoane indreptatite potrivit legii, titularii initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii acestora.
(2) Nu genereaza venituri impozabile urmatoarele:
a) transferul de titluri de valoare si/sau aur financiar la momentul dobandirii acestora cu titlul de mostenire ori donatie;
b) transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare/partilor sociale, in urmatoarele situatii:
(i) iesirea din indiviziune, momentul transferului respectiv, inclusiv in cazul celor operate catre depozitarul central, potrivit legislatiei pietei de capital;
(ii) transferurile intre soti;
c) acordarea si valorificarea prin orice modalitate a punctelor primite drept masuri compensatorii, de catre titularii drepturilor de proprietate, fosti proprietari sau mostenitorii acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) conversia certificatelor de depozit in actiuni suport/drepturi de alocare suport si a actiunilor/drepturilor de alocare in certificate de depozit in conformitate cu prevederile legislatiei in materie privind actiunile suport pentru certificatele de depozit;
e) acordarea valorilor mobiliare sub forma drepturilor de preferinta in conformitate cu prevederile legislatiei in materie, inclusiv subscrierea;
f) distribuirea de titluri de participare noi, definite la art. 7, sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiarilor sau primelor emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de valoare, efectuata de persoana juridica a unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii. unor titluri de participare la acea persoana juridica;
g) rea in bani sau in natura, distribuita ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;
h) distribuirea de prima emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant la persoana juridica;
i) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative, a actiunilor dintr-o categorie in cealalta, a unei categorii de obligatii in alta categorie sau in actiuni, in conformitate cu prevederile legislatiei in materie;
j) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul transferului ca efect al imprumutului de valori mobiliare conform legislatiei aplicabile, de la cel care le da cu imprumut, denumit creditor, respectiv la cel care are obligatii sa le returneze, denumit debitor, precum si la momentul restituirii valorilor mobiliare imprumutate;
k) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul constituirii de garantii in legatura cu imprumutul de valori mobiliare, conform legislatiei aplicabile;
l) operatiunile efectuate in conditiile prevazute la art. 32 si 33;
m) aportul in natura reprezentand actiuni emise de societati/parti sociale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 94: Determinarea castigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decat instrumentele financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar
(1) Castigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decat instrumentele financiare derivate si cele reglementate la alin. (2) -(6) , reprezenta diferenta pozitiva/negativa realizare intre valoarea de instrainare si valoarea lor fiscala, dupa caz, pe tipuri de titluri de valori, care include costurile aferente tranzactiei si costuri legate de transferul de proprietate aferente. imprumutului de valori mobiliare, dovedite cu documente justificative.
(2) In cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoane fizice cu titlu gratuit, in cadrul Programului de privatizare in masa, castigul/pierderea se determina ca diferenta pozitiva/negativa realiza intre pretul de vanzare si valoare fiscala, reprezentata de valoare nominala a acestora.
(3) In cazul tranzactiilor cu actiuni dobandite la pret preferential sau gratuit, in cadrul sistemului stock options plan, castigul se determina ca diferenta intre pretul de vanzare si valoarea fiscala a acestora reprezentata de pretul de achizitie preferential care include costurile aferente tranzactiei. Pentru cele dobandite cu titlu gratuit valoare fiscala este considerata egala cu zero.
(4) In cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, castigul/pierderea se determina ca diferenta pozitiva/negativa intre pretul de vanzare si valoare fiscala, reprezentata de pretul de cumparare, definit in norme aprobate prin instructiuni comune emise de presedintele Autoritatii de Supraveghere. Financiara si ministrul finantelor.
Pentru vanzarea in lipsa a valorilor mobiliare, castigul/pierderea obtinut/obtinuta de catre contribuabilul care efectueaza tranzactia de vanzare in lipsa se determina ca diferenta pozitiva/negativa intre pretul de vanzare in lipsa a valorilor mobiliare imprumutate si valoarea fiscala a valorilor mobiliare cu care se inchide tranzactia de vanzare in lipsa, din care sunt scazute costurile aferente operatiunii de imprumut al valorilor mobiliare si cele aferente tranzactiilor.
In cazul executarii garantiilor aferente valorilor mobiliare imprumutate si nerestituite la scadenta castigul/pierderea obtinut/obtinuta de catre contribuabilul creditor se determina ca diferenta pozitiva/negativa intre valori garantii si valoare fiscala a valorilor mobiliare care trebuiau restituite.
In cazul imprumutului de valori mobiliare, castigul obtinut de persoana fizica in calitate de creditor este reprezentat de comisionul aferent imprumutului, asa cum este prevazut in contractul de imprumut, se considera castig obtinut din transferul titlurilor de valoare si se impoziteaza in conformitate cu prevederile prezentului cod. , in acest sens.
(5) In cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv castigul/pierderea se determina ca diferenta pozitiva/negativa intre pretul de vanzare/rascumparare si valoare fiscala, reprezentata de pretul de cumparare/subscriere/emisiune care include si cheltuielile de tranzactionare/subscriere, definite in norme aprobate prin instructiuni comune emise de presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara si ministrul finantelor publice.
(6) Castigul/pierderea din operatiuni cu aur financiar, definit potrivit legii, reprezinta diferita pozitiva/negativa dintre pretul de vanzare si valoare fiscala, care include si costurile aferente tranzactiei.
(7) Castigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare dobandite prin schimb, inclusiv cu ocazia reorganizarilor, se determina la instrainarea ulterioara a acestora, ca diferenta pozitiva/negativa dintre pretul de vanzare si valoarea fiscala definita/stabilita potrivit prevederilor art. 32 si 33, dupa caz.
(8) In cazul operatiunilor reglementate potrivit legii pentru excluderea/retragerea persoanelor fizice asociate/actionari, castigul/pierderea se determina ca diferenta intre valori reprezentand drepturile cuvenite asociatului/actionarului cu luarea in calcul a datoriilor societatii si valoare fiscala a titlurilor de valoare transferate.
(9) Pentru titlurile de valoare dobandite in urma unei succesiuni, pretul de cumparare/valoarea fiscala la momentul transferului ulterior o reprezinta pretul de achizitie platit de detinatorul defunct dovedit cu documente justificative, al carui mostenitor aceasta persoana care care dobandeste titlurile de valoare in cauza, la care se adauga cheltuielile aferente intocmirii actelor de succesiune. In cazul in care nu documente pentru justificarea pretului de cumparare/valoarea fiscala de catre detinatorul defunct, valoarea fiscala este considerata zero.
Pentru titlurile de valoare dobandite in urma unei donatii, la momentul instrainarii acestora, valoarea fiscala luata in calcul pentru determinarea castigului este zero.
(10) Determinarea castigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decat instrumentele financiare derivate, se efectueaza, dupa caz, la data:
a) incheierii tranzactiei, pe baza documentelor justificative, de catre intermediarul definit potrivit legislatiei in materie, rezident fiscal roman. , daca operatiunea se efectueaza prin intermediar;
b) efectuarii platilor pretului tranzactiei, pe baza documentelor justificative, de catre beneficiarul de venit daca operatiunea nu se efectueaza printr-un intermediar sau intermediar nu este rezident fiscal roman;
c) incheierii tranzactiei de vanzare in lipsa, indiferent de modalitatea prin care se realizeaza decontarea, de catre intermediar definit potrivit legislatiei in materie, rezident fiscal roman, pe baza documentului justificativ, in cazul tranzactiilor de vanzare in lipsa.
Daca intermediarul nu este rezident fiscal roman, determinarea castigului se efectueaza de catre beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative primite ale intermediarului rezident strain;
d) la data platii comisionului aferent operatiunii de imprumut de valori mobiliare prevazuta in contractul de imprumut, in cazul operatiunii de imprumut de valori mobiliare.
Determinarea castigului se face de catre intermediar, definit potrivit legislatiei in materie, pe baza documentelor justificative. Daca operatiunea nu se efectueaza printr-un intermediar sau intermediarul nu este rezident fiscal roman, determinarea castigului se efectueaza de catre beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative;
e) la data stabilirii valorii de rascumparat a titlurilor de participare, in cazul rascumpararii titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv, de catre societatea de administrare a investitiilor, daca acestea sunt rezidenti fiscali romani.
In cazul in care societatea de administrare a investitiilor este nerezidenta, obligatia determinarii castigului/pierderii revine beneficiarului de venit;
f) la momentul incheierii tranzactiei, pe baza documentelor justificative, in cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv ca urmare a tranzactionarii acestora pe piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare, de catre intermediari, daca acestia sunt rezidenti fiscali. romani.
In cazul in care intermediarul este nerezident, obligatia determinarii castigului/pierderii revine beneficiarului de venit.
(11) Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezinta excedentul distribuitorilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanelor fizice beneficiare. Se considera venituri din lichidarea unei persoane juridice, din punct de vedere fiscal, si venituri obtinute in cazul reducerii capitalului social, potrivit legii, altele decat cele primite ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi. Venitul impozabil prezinta diferite intre distributiile in bani sau in natura efectueaza peste valoarea fiscala a titlurilor de valoare.

Articolul 95: Stabilirea venitului din operatiuni cu instrumente financiare derivate
(1) Castigul/pierderea din operatiuni cu instrumente financiare derivate reprezinta diferita pozitiva/negativa dintre veniturile realizate din pozitiile inchise incepand din prima zi de tranzactionare a anului fiscal si pana in ultima zi de tranzactionare. a acesta (inclusiv) si cheltuielile aferente acestor pozitii, evidentiate in cont, pentru fiecare tip de contract si scadenta, indiferent daca acesta a ajuns sau nu la scadenta. In cazul instrumentelor financiare derivate ce prevad decontari periodice intre parti, fara inchiderea pozitiei, in cadrul unui an fiscal, castigul/pierderea din operatiuni cu astfel de instrumente financiare reprezinta diferente pozitive/negative dintre veniturile realizate cu ocazia decontarilor periodice si cheltuielile aferente, evidentiate in cont.
(2) Determinarea castigului/pierderii din operatiuni cu instrumentele financiare derivate se face de catre intermediar, asa cum este definita de legislatie in materie, rezident fiscal roman, la sfarsitul anului fiscal, cumulat, pentru toate instrumentele financiare derivate, pe baza de documente justificative. , daca operatiunile se efectueaza prin intermediar. Daca operatiunea nu se efectueaza printr-un intermediar, determinarea castigului se efectueaza anual cumulat, la sfarsitul anului fiscal, de catre beneficiarul de venit, pe baza de documente justificative.
(3) Veniturile realizate din operatiuni cu pozitii inchise cu instrumente financiare derivate reprezinta incasarile efective din toate aceste operatiuni, cu pozitii inchise, realizate in cursul unui an fiscal si evidentiate in contul beneficiarului de venit, mai putin incasarile de principal.
(4) Cheltuielile aferente operatiunilor cu pozitii inchise cu instrumente financiare derivate reprezinta platile aferente acestor pozitii inchise efectuate in cursul unui an fiscal si evidentiate in contul beneficiarului de venit, inclusiv costurile aferente tranzactiilor, mai putin platile de principal.
(5) Determinarea castigului/pierderii se efectueaza la sfarsitul anului fiscal, cumulat, pentru instrumente financiare derivate, in cazul pozitiilor inchise in anul respectiv, de catre intermediar definit potrivit legislatiei in materie, rezident fiscal roman daca operatiunea se efectueaza prin intermediar.
Daca operatiunea nu se efectueaza printr-un intermediar sau intermediar nu este rezident fiscal roman, determinarea castigului se efectueaza anual cumulat la sfarsitul anului fiscal, in cazul pozitiilor inchise in anul respectiv de catre beneficiarul de venit.

Articolul 96: Determinarea castigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, precum si din transferul aurului financiar (1
) Castigul net anual/pierderii nete anuale se determina ca diferite intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la inceputul anului din transferul titlurilor de valoare, si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.
La determinarea castigului net anual/pierderii nete anuale sunt luate in calcul si costurile aferente tranzactiilor care nu pot fi alocate direct fiecarei tranzactii.
(2) Castigul net anual/pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusa prevederilor art. 122.
(3) Pentru tranzactiile efectuate de fiecare intermediar, societate de administrare a investitiilor sau societate de investitii autoadministrate sunt urmatoarele obligatii:
a) calcularea castigului/pierderii pentru fiecare tranzactie efectuata pentru contribuabil sau anual, dupa caz;
b) transmiterea catre fiecare contribuabil a informatiilor totale castigurilor/pierderilor, in forma scrisa, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului fiscal, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior;
c) sa depuna anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent sau declaratie informativa privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil.
(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3) se stabileste prin ordin al presedintelui ANAF

Articolul 97: Retinerea impozitului din veniturile din investitii
(1) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum si cele ale depozitelor clientilor, constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea. in sistem colectiv pentru domeniul locativ, se impune cu o cota de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului. Plata impozitului se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii in cont. Impozitul datorat se plateste integral la bugetul de stat.
(2) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate se impun cu o cota de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire. In situatia sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat catre platitorii de venit se efectueaza la momentul platii dobanzii. Plata impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul platii dobanzii, pentru veniturile acestei naturi, pe baza contractelor civile. Impozitul datorat se plateste integral la bugetul de stat.
(3) Veniturile sub forma dobanzilor platite de societate emitenta a valorilor mobiliare imprumutate, pe perioadei de imprumut inaintea restituirii acestora, se impune cu o cota de 16% din suma acestora, impozitul fiind final. Calculul si retinerea impozitului se efectueaza de platitorul de venit la data la care acestea sunt platite. Termenul de plata al impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite contribuabilului indreptatit.
(4) In situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din dobanzi si/sau a bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice, pentru care platitorul de venit a efectuat calculul impozitului pe venit, stabilitatea diferita a impozitului se efectueaza la data constatarii. elementelor care genereaza modificarea. Regularizarea diferitor de impozit se efectueaza de catre platitorul de venit incepand cu luna constatarii.
(5) Venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezinta distributii in bani sau in natura ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi se impun cu o cota. de 16%, impozitul fiind final. Obligatia calculii, retinerii si platii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursa in cazul lichidarii persoane juridice se plateste pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidatori, respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost distribuitul reprezentand reducerea capitalului social.
(6) In aplicarea prevederilor prezentului capitol se utilizeaza si norme aprobate prin instructiuni comune emise de presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara si ministrul finantelor publice.
(7) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatie in materie la organisme de plasament colectiv se impune cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligatia calculilor si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoane juridice, odata cu plata dividendelor/sumelor reprezentand castigiul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare de catre actionari/asociati/investitori. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. In cazul dividendelor/castigurilor obtinute ca urmare a detinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor/asociatilor/investitorilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende/castig se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator. Impozitul datorat se vireaza integral la bugetul de stat.
(8) In cazul dividendelor si/sau dobanzilor platite de societate emitenta a valorilor mobiliare imprumutate, pe calea inainte de calcul, restituirii lor si retinerea impozitului se efectueaza de platitorul de venit la data la care acestea sunt platite. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite contribuabilului indreptatit.

Articolul 98: Impozitarea castigului net anual impozabil
Castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar se impoziteaza potrivit prevederilor cap. XI din prezentul titlu.
CAPITOLUL VI: Venituri din pensii

Articolul 99: Definirea veniturilor din pensii
Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele financiare ale bugetului. de stat, diferite de venituri din pensii, precum si sume reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie.

Articolul 100: Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
(1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie, in ordine, a urmatoarelor:
a) contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata potrivit legii;
b) suma neimpozabila lunara de 1.050 lei.
(2) Suma neimpozabila lunara de 1.050 lei se majoreaza cu 50 lei in fiecare an fiscal, incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie, pana ce plafonul de venit neimpozabil ajunge la valoarea de 1.200 lei/lunar.

Articolul 101: Retinerea impozitului din venitul din pensii
(1) Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de al retinei si de al plati la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol.
(2) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii.
(3) Impozitul calculat se retine la data efectuarii platii pensiei si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiei.
(4) Impozitul retinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.
(5) In cazul unei pensii care nu este platita lunar, impozitul ce trebuie retinut se stabileste prin impartirea pensiei platite la fiecare din lunile carora le este aferenta pensie.
(6) Drepturile de pensie restante se defalca pe lunile la care se refera, in vederea calculului impozitului datorat, retinerii si platii acestuia.
(7) Veniturile din pensiile de urmas vor fi individualizate in functie de numarul acestora, iar impozitarea se va face in raport cu drepturile cuvenite fiecarui urmas.
(8) In cazul veniturilor din pensii si/sau al diferitelor venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza asupra venitului impozabil lunar si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii. , si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit.
(9) In cazul veniturilor din pensii si/sau al diferitelor venituri din pensii, sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza separat fata de impozitul. aferent drepturile lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul retinut impozitul final. Venitul impozabil din pensii se stabileste prin deducerea din suma totala a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, datorata potrivit legii, si a sumei neimpozabile lunare, stabilitatea potrivita legislatiei in vigoare la data platii. Impozitul se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii veniturilor respective. Impozitul astfel retinut se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile.
(10) Impozitul pe veniturile din pensii se retine si se plateste la bugetul de stat.
(11) Platitorul de venituri din pensii este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din pensii, pentru fiecare contribuabil.

Articolul 102: Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinatiei unei sume din impozit
(1) Contribuabili pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabil la art. 101 alin. (11) , pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
(2) Obligatia calcularii, retinerii si platii sumei prevazute la alin. (1) revine organului fiscal competent.
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) si (2) se stabileste prin ordin al presedintelui ANAF
CAPITOLUL VII: Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

Articolul 103: Definirea veniturilor
(1) Veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute individual sau intr-o forma de asociere, fara personalitate juridica, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;
c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.
(2) Veniturile din silvicultura si piscicultura specifice reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole.

Articolul 104: Determinarea venitului net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate
(1) Veniturile din silvicultura si piscicultura se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activitati independente -, venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, contribuabilii avand obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru venituri din silvicultura calificate drept venituri din alte surse se aplica cap. X.
(2) Veniturile obtinute din valorificarea produselor prevazute la art. 103 alin. (1) in alta modalitate decat in stare naturala prezenta venituri din activitati independente si se supun regulilor de impunere proprii categorii respective.
(3) Veniturile definite la art. 103 alin. (1) pentru care nu exista obligatii stabile normelor de venit sunt venituri impozabile si se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activitati independente -, venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, contribuabilii avand obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Articolul 105: Venituri neimpozabile
(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoane fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica din valorificarea in stare naturala a urmatoarelor:
a) produse culese din flora salbatica, exclusiv masa lemnoasa. In cazul masei lemn sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea si valorificarea celor in volum de maximum 20 mc/an din padurile pe care contribuabilii le au in proprietate;
b) produse capturate din fauna salbatica, cu exceptia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activitati independente.
(2) Veniturile definite la art. 103 alin. (1) sunt venituri neimpozabile in limitele stabilitate potrivit tabelului urmator:
Nr. crt.
Produse vegetale
Suprafata
1.
Cereale
pana la 2 ha
2.
Plante oleaginoase
pana la 2 ha
3.
Cartof
pana la 2 ha
4.
Sfecla de zahar
pana la 2 ha
5.
Tutun
pana la 1 ha
6.
Hamei pe rod
pana la 2 ha
7.
Legume in camp
pana la 0,5 ha
8.
Legume in spatii protejate
pana la 0,2 ha
9.
Leguminoase pentru boabe
pana la 1,5 ha
10.
Pomi pe rod
pana la 1,5 ha
11.
Vie pe rod
pana la 1 ha
12.
Arbusti fructiferi
pana la 1 ha
13.
Flori si plante ornamentale
pana la 0,3 ha


Animale
Nr. capete/Nr. de familii de albine
1.
Vaci
pana la 2
2.
Bivolite
pana la 2
3.
Oi
pana la 50
4.
Capre
pana la 25
5.
Porci pentru ingrasat
pana la 6
6.
Albine
pana la 75 de familii
7.
Pasari de curte
pana la 6 la 100
(3) Nu sunt venituri impozabile venituri obtinute din exploatarea pasunilor si fanetele naturale.
(4) In persoanele fizice/membrilor asocierilor fara personalitate juridica, cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde destinate furajarii animalelor detinute de contribuabili respective pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a celor prevazute la alin. . (2) nu genereaza venit impozabil.

Articolul 106: Stabilirea venitului anual din activitatile agricole pe baza de norma de venit
(1) Venitul dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norma de venit.
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha) /cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale si animalele prevazute la art. 105 alin. (2) .
(3) Normele de venit se propun de catre entitatile publice mandatate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe baza metodologiei de stabilitate prin hotare a Guvernului, se aproba si se publica de catre directiile generale regionale ale finantelor publice, pana cel tarziu la data de 15. februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.
(4) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din desfasurarea a doua sau mai multe activitati agricole pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, organul fiscal competent stabileste venitul anual prin insumarea veniturilor corespunzatoare fiecarei activitati.
(5) In anul fiscal curent, pentru a pierde veniturile realizate de persoane fizice individuale sau intr-o forma de asociere, in cazul in care s-au inregistrat ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca inghet, grindina, polei, ploaie abundenta, seceta si inundatii, precum si a epizootiilor ce afecteaza peste 30% din suprafetele destinate productiei agricole vegetale/animalele detinute, norma de venit se reduce proportional cu pierderea respectiva.
(6) Constatarea pagubelor prevazute la alin. (5) si evaluarea pierderilor se fac la cererea persoanelor fizice/asocierilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati agricole pentru care venitul anual se stabileste pe baza de norme de venit, de o comisie numita prin ordin al prefectului judetului/municipiului Bucuresti, la propunerea. directorului executiv al directiei agricole judetene/municipiului Bucuresti, comisie formata pe plan local dintr-un reprezentant al primariei, un specialist al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, un delegat din partea Administratiei Nationale de Meteorologie, un specialist al Inspectoratului General pentru Situatii. de Urgenta si un reprezentant al directiei generale regionale a finantelor publice teritoriale din cadrul ANAF
(7) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (5) si (6) se stabileste prin ordin al presedintelui ANAF, cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(8) Contribuabilii care obtin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

Articolul 107: Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole
(1) Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activitati agricole stabilitate pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.
(2) Contribuabilul care desfasoara o activitate agricola prevazuta la art. 103 alin. (1) pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit are obligatia de a depune anual o declaratie a organului fiscal competent, pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs. In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatia depunerii declaratiei la organul fiscal competent revine asociatului care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritati publice in cadrul aceluiasi termen. Anexa declaratiei depusa de asociatul desemnat va cuprinde si cota de distribuire ce revine fiecarui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.
(3) Contribuabilii/Asocierile fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit si detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in localitati/judete diferite vor opta pentru stabilitatea localitatii/judetului sau localitatilor/judetelor unde vor beneficia de incadrarea in venituri limitate lor neimpozabile prevazute pentru fiecare grupa de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2) . Optiunea se exercita prin completarea corespunzatoare a Declaratiei privind veniturile din activitati agricole impuse pe norma de venit.
(4) Declaratia prevazuta la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevazute la art. 105.
(5) Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat si emite decizia de impunere, la termenul si in forma stabilitate prin ordin al presedintelui ANAF
(6) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuala se efectueaza catre bugetul de stat in doua rate. egale, astfel:
a) 50% din impozit pana la data de 25 octombrie inclusiv;
b) 50% din impozit pana la data de 15 decembrie inclusiv.
(7) Impozitul se plateste la bugetul de stat.
CAPITOLUL VIII: Venituri din premii si din jocuri de noroc

Articolul 108: Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc
(1) Venituri din premii cuprind venituri din concursuri, altele decat cele prevazute la art. 62, sumele primite ca urmare a participarii la Loteria bonurilor fiscale, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2015, precum si din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.
(2) Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor.
(3) Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele incasate, bunurile si servicii primite, ca urmare a participarii la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma in care se acorda, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor. metodologice.

Articolul 109: Stabilirea venitului net din premii
Venitul net este diferita dintre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil.

Articolul 110: Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc
(1) Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun prin retinere la sursa. Impozitul se determina la fiecare plata, prin aplicarea urmatorului barem de impunere asupra fiecarui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau platitor de venituri din jocuri de noroc:
Transe de venit brut
- lei -
Impozit
- lei -
pana la 66.750 , inclusiv
1%
peste 66.750 - 445.000, inclusiv
667,5 + 16% pentru ceea ce depaseste suma de 66.750
peste 445.000
61.187,5 + 25% pentru ceea ce depaseste suma de 445.000
(3) Obligatia calculelor si platilor organizatoriilor /platitorilor de venituri.
(4) Nu sunt impozabile urmatoarele venituri obtinute in bani si/sau in natura:
a) premii sub valoare sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;
b) veniturile obtinute ca urmare a participarii la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine si lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizarea de contribuabil pentru fiecare venit brut primit.
Verificarea incadrarii in plafonul neimpozabil se efectueaza fiecare plata, indiferent de tipul de joc din care a fost obtinut venitul respectiv.
In cazul in care venitul brut primit la fiecare plata depaseste plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectueaza distinct fata de venituri obtinute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.
(5) Impozitul calcul si retinut in momentul platii este impozit final.
(6) Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) , pentru veniturile realizate de catre persoane fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker, impozitul anual datorat se determina catre organul fiscal competent.
(8) Contribuabilii care obtin venituri din jocurile de noroc prevazute la alin. (7) au obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat, potrivit prevederilor art. 122 alin. (3) .
(9) Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat pentru veniturile din jocurile de noroc prevazute la alin. (7) , pe baza declaratiei privind venitul realizat, si emite decizia de impunere, la termenul si in forma stabilitate prin ordin al presedintelui ANAF
(10) Impozitul anual datorat pentru veniturile din jocuri de noroc prevazute la alin. (7) se determina prin aplicarea urmatorului barem de impunere asupra fiecarui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau platitor de venituri din jocuri de noroc:
Transe de venit brut
- lei -
Impozit
- lei -
pana la 66.750, inclusiv
1 %
peste 66.750 - 445.000, inclusiv
667,5 + 16% pentru ceea ce depaseste suma de 66.750
peste 445.000
61.187,5 + 25% pentru ceea ce depaseste suma de 445.000
(11) Impozitul de achitare a noilor venituri prealabile . (7) , conform deciziei de impunere anuale, se plateste in termenul de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare.
(12) Pentru venituri din jocuri de noroc prevazute la alin. (7) , fiecare organizator/platitor de venituri are urmatoarele obligatii:
a) transmiterea fiecarei contribuabil a informatiilor catre fiecare venit brut, primit in cursul anului fiscal, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul precedent, in forma. scrisa;
b) sa depuna anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent sau declaratie informativa referitoare la fiecare venit brut, pentru fiecare contribuabil.
(13) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (12) se stabileste prin ordin al presedintelui ANAF
CAPITOLUL IX: Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Articolul 111: Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
(1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin act juridic intre ele. vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabili datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:
a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel. fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:
(i) 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
(ii) peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoare ce depaseste 200.000 lei inclusiv;
b) pentru imobilele descrise la lit. a) , dobandite la o data mai mare de 3 ani:
(i) 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
(ii) peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1 % calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.
(2) Impozitul prevazut la alin. (1) nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:
a) la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;
b) la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul la III-lea inclusiv, precum si intre soti;
c) in cazul actelor de desfiintare cu efect retroactiv pentru actul de transfer al dreptului de proprietate asupra proprietatilor imobiliare;
d) constatarea in conditiile art. 13 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
e) in cazul transferului dreptului de proprietate imobiliara din patrimoniul personal, in conditiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, pentru o singura operatiune de dare in plata.
(21) Dispozitiile alin. (2) lit. e) se aplica atat debitorului, cat si codebitorilor, coplatitorilor, garantilor personali sau ipotecari ai debitorului, in cazul in care prin operatiunea de dare in plata se transfera dreptul de proprietate imobiliara din patrimoniul personal al acestora.
(22) Persoanele fizice prevazute la alin. (21) beneficiaza de prevederile alin. (2) lit. e) o singura data, pentru prima operatiune de dare in plata, astfel cum rezulta din registrul prevazut la alin. (23) , indiferent de calitatea pe care acestea o au intr-o alta operatiune de dare in plata efectuata in conditiile prevederilor Legii nr. 77/2016.
(23) Pentru identificarea primei operatiuni de dare in plata, in vederea aplicarii prevederilor alin. (2) lit. e) , se infiinteaza la nivelul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania Registrul national notarial de evidenta a actelor de dare in plata prevazute de Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, denumit in continuare RNNEADP, in care se inscrie actele autentificate de notarul public si hotararile judecatoresti de dare in plata emise in conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016. RNNEADP este administrat de Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale (CNARNN - Infonot) .
(24) In cazul in care darea in plata pentru care se solicita aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) se face prin notarul public, persoanele fizice prevazute la alin. (21) solicita acestuia un certificat eliberat de CRNANN care sa ateste faptul ca nu sa mai inregistrat niciun alt act de dare in plata potrivit Legii nr. 77/2016, pana la data autentificarii actului de dare in plata de catre acesta.
(25) Aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) de catre notarul public se efectueaza in baza certificatului eliberat potrivit alin. (24) .
(26) Notarii publici care autentifica acte de dare in plata potrivit Legii nr. 77/2016 au obligatia sa le transmita la RNNEADP in aceeasi zi, in vederea inregistrarii lor, cu evidentierea distincta a persoanelor fizice care au calitatea de parte in actul de dare in plata.
(27) In cazul in care darea in plata pentru care persoanele fizice, prevazute la alin. (21) , solicita aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) se face pe cale judecatoreasca, acestea au obligatia transmiterii unui exemplar al hotararii judecatoresti definitive la CNARNN, aain termenul de 30 de zile de la data comunicarii hotararii, in vederea inregistrarii lor in RNNEADP.
(28) In situatia prevazuta la alin. (27) , pentru a beneficia de prevederile alin. (2) lit. e) , fizice prevazute la alin. (21) au obligatia depunerii unei cereri la organul fiscal competent, in termen de 90 de zile de la data comunicarii hotararii judecatoresti, sub sanctiunea decaderii, la care sa anexeze certificatul eliberat de CNARNN, aadin care sa rezulte fapta ca hotararea judecatoreasca definitiva sa inregistrat. in RNNEADP si nu sa mai inregistrat niciun alt act de dare in plata potrivit Legii nr. 77/2016, pana la data inregistrarii hotararii judecatoresti. Certificatul se obtine de la CNARNN - Infonot de persoana fizica, direct sau prin intermediul unui notar public.
(29) Cererea prevazuta la alin. (28) va cuprinde cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, calitatea de parte in cadrul unei hotarari judecatoresti obtinute in conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016, numarul si data hotararii judecatoresti definitive, adresa la care este situat bunul imobil instrainat care face obiectul transferului dreptului de proprietate ca urmare a actului de dare in plata.
(3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitului prevazut la alin. (1) , daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. In cazul nefinalizarii procedurilor succesorale in termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.
(4) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele sale. In cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii minime stabilitate prin studiul de piata realizat de catre camerele notarilor publici, notarul public notificare organelor fiscale respective tranzactie.
(5) Camerele notarilor publici actualizeaza cel putin o data pe an studiile de piata care trebuie sa contina informatii privind valorile minime consemnate pe piata imobiliara specifica in anul precedent si le comunica directiilor generale regionale ale finantelor publice din cadrul ANAF (6
) Impozitul prevazut la nivelul ANAF. alin. (1) si (3) se calculeaza si se incaseaza de notarul public inainte de autentificarea actului sau, dupa caz, intocmirea incheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat si incasat se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost incasat. In cazul in care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (3) , se realizeaza prin hotarare judecatoreasca ori prin alta procedura, impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza si se incaseaza de catre organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei. Instantele judecatoresti care pronunta hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii comunica organului fiscal competent hotararea si documentatia aferenta in termen de 30 de zile de la data hotararii judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararii judecatoresti definitive si executorii.
Pentru alte proceduri decat cea notariala sau judecatoreasca contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut in maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, in vederea calculului impozitului.
In cazul transferului prin executare silita impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul caruia a fost transferata proprietatea imobiliara se calculeaza si se incaseaza de catre organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei.
(7) Impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) se distribuie astfel:
a) o cota de 50% se face venit la bugetul de stat;
b) o cota de 50% se face a venit la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii.
(8) Procedura de calcul, incasare si plata a impozitului perceput in conditiile alin. (1) si (3) , precum si obligatiile declarative se stabilesc prin norme metodologice emise prin ordinele comune al ministrului finantelor publice si al ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.

Articolul 112: Rectificarea impozitului
In cazul in care, dupa autentificarea actului sau intocmirea incheierii de finalizare in procedura succesorala de catre notarul public, se constata erori ori omisiuni in calcularea si incasarea impozitului prevazut la art. 111 alin. (1) si (3) , notarul public va comunica organului fiscal competent aceasta situatie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabili desemnati la art. 111 alin. (1) si (3) , in vederea incasarii impozitului.
Raspunderea notarului public pentru neincasarea sau calcularea eronata a impozitului prevazut la art. 111 alin. (1) si (3) este angajata numai in cazul in care se dovedeste ca neincasarea integrala sau partiala este imputabila notarului public care, cu intentie, nu si-a indeplinit aceasta obligatie.

Articolul 113: Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietatilor imobiliare
Notarii publici au obligatia sa depuna semestrial la organul fiscal teritorial o declaratie informativa privind transferurile de proprietati imobiliare, cuprinzand urmatoarele elemente pentru fiecare tranzactie:
a) partial contractant;
b) valoarea inscrisa in documentul de transfer;
c) impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
d) taxele notariale aferente transferului.
CAPITOLUL X: Venituri din alte surse

Articolul 114: Definirea veniturilor din alte surse
(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se incadreaza in categoriile prevazute la art. 61 lit. a) -h) , altele decat veniturile neimpozabile in conformitate cu prezentul titlu.
(2) In aceasta categorie se includ, insa nu sunt limitate, urmatoarele venituri:
a) prime de asigurare suportate de persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii si asimilate salariilor, potrivit cap. III - Venituri din salarii si asimilate salariilor;
a1) veniturile, cu exceptia celor obtinute ca urmare a unor contract incheiate in baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza raporturilor de serviciu incheiate in baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, obtinute de operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor catre populatie si ale persoanelor juridice cuprinse in cercetarile statistice efectuate in vederea producerii de statistici oficiale;
b) castiguri primite de la societatea de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare;
c) venituri, sub forma diferitelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoane fizice pensionari, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale;
d) venituri primite de persoane fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial;
e) venituri obtinute de persoana fizica in baza contractului de administrare incheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata. Fac exceptie veniturile realizate din exploatarea si valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislatiei in materie, din padurile pe care contribuabili le au in proprietate, in volum de maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile;
f) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - persoane juridice, prevazute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor prevazute forestiere, solicitate potrivite Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat venituri neimpozabile realizate din:
1.exploatarea si valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislatiei in materie, din padurile pe care le ingrijesc in proprietate, in volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;
2.exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislatiei in materie, din padurile pe care le are in proprietate, in volum de maximum 20 mc/an, acordata fiecarui membru asociat;
g) veniturile din activitati, altele decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, precum si activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II - Venituri din activitati independente si cap. VII - Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;
h) bunurile si/sau serviciile primite de un participant la persoana juridica, acordate/furnizate de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia;
i) suma platita unui participant la o persoana juridica, in folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achizitionate de la acesta, peste pretul pietei pentru astfel de bunuri ori servicii;
j) distribuirea de titluri de participare, definite la art. 7, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, altele decat cele prevazute la art. 93 alin. (2) lit. f) ;
k) dobanda penalizatoare platita in conditiile nerespectarii termenului de plata a dividendelor distribuite participantilor, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) veniturile obtinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanta, respectiv de cesionare din realizarea venitului din creatia respectiva, inclusiv in cazul drepturilor de creanta salariale obtinute in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotar judecatoresti definitive si executorii, din patrimoniul personal. , altele decat cele care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 61 lit. a) -h) si art. 62.
(3) Contribuabilii care obtin venituri din alte surse nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

Articolul 115: Calculul impozitului si termenul de plata
(1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut pentru veniturile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. a) -k) , precum si in normele metodologice elaborate in aplicarea art. 114.
(2) Impozitul calculat si retinut impozitul final.
(3) Impozitul astfel retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Articolul 116: Declararea, stabilitatea si plata impozitului pentru unele venituri din alte surse
(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din alte surse, altele decat cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. a) -k) , precum si in normele metodologice elaborate in aplicarea art. 114, au obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
(2) Impozitul pe venit datorat se calculeaza de catre organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra
: realizat, altele decat cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l) ;
b) venitului impozabil determinat ca diferite intre veniturile si cheltuielile aferente tuturor operatiunilor efectuate in cursul anului fiscal, in cazul veniturilor din alte surse prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l) .
(3) In cazul veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l) , veniturile reprezinta sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura, iar cheltuielile prezinta toate platile efectuate, in cursul unui an fiscal, din operatiunile respective, evidentiate in baza documentelor justificative.
La stabilirea veniturilor realizate/cheltuielilor efectuate ca urmare a cesiunii de creanta aferente unui imprumut sau in cazul realizarii venitului din creatia respectiva, incasarile si platile de principal efectuate in cursul anului fiscal nu vor fi luate in calcul.
(4) Impozitul reprezinta impozitul final. Contribuabilii nu au obligatia sa efectueze plati anticipate in cursul anului fiscal in contul impozitului anual datorat.
(5) Organul fiscal competent emite decizia de impunere, la termenul si in forma stabilitate prin ordin al presedintelui ANAF
(6) Impozitul de achitat conform deciziei de impunere anuala se plateste in termenul de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. , perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza stabilitate potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare.
(7) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

Articolul 117: Definirea si impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost identificata
Orice venituri constatate de organele fiscale, in conditiile Codului de procedura fiscala, a caror sursa nu a fost identificata cu o cota de 16% aplicata asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului si al accesoriilor.
CAPITOLUL XI: Venitul net anual impozabil

Articolul 118: Stabilirea venitului net anual impozabil
(1) Venitul net anual impozabil se stabileste de organul fiscal competent pe fiecare sursa din categoriile de venituri mentionate la art. 61 lit. a) , c) si f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale raportate.
(2) Veniturile din categoriile prevazute la art. 61 lit. a) , c) si f) , ce se realizeaza intr-o fractiune de an sau in perioade diferite ce prezinta fractiuni anuale ale aceluiasi an, se considera.
(3) Pierderea fiscala anuala inregistrata pe fiecare sursa din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si din activitati agricole, silvicultura si piscicultura se raporteaza si se compenseaza cu venituri obtinute din aceeasi sursa de venit din urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.
(4) Pierderile din categoriile de venituri mentionate la art. 61 lit. a) , c) si f) provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si sursa, realiza in strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.
(5) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:
a) reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 7 ani consecutivi;
b) dreptul la raport este personal si netransmisibil;
c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a) , pierdere definitiva a contribuabilului.
(6) Prevederile alin. (1) -(5) nu se aplica in cazul veniturilor din activitati agricole definite la art. 103 alin. (1) , pentru care sunt stabilitate norma de venit.

Articolul 119: Stabilirea castigului net anual impozabil
(1) Castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar se determina de organul fiscal competent ca diferenta intre castigul. net anual si pierderile reportate din anii fiscale anteriori rezultate din aceste operatii.
(2) Pierderea neta anuala din operatiuni definite la art. 91 lit. c) si d) stabilitatea prin declaratia privind venitul realizat se recupereaza din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.
(3) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:
a) reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 7 ani consecutivi;
b) dreptul la raport este personal si netransmisibil;
c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a) , pierdere definitiva a contribuabilului.
(4) Pierderile nete anuale provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si sursa, realizate in strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in urmatorii 7 ani fiscali.

Articolul 120: Declaratii privind venitul estimat/norma de venit
(1) Contribuabilii, si asociatiile fara personalitate juridica, care incep o activitate in cursul anului fiscal, sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se. realizarea pentru anul fiscal, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Fac exceptie contribuabili care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa.
(2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare pentru care se impune aceasta finala, au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat/norma de venit, in termenul de 30 de zile de la incheierea contractului. intre parti. Declaratia privind venitul estimat/norma de venit se depune odata cu inregistrarea organului fiscal a contractului incheiat intre parti. Contribuabilii care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligatia inregistrarii contractului incheiat intre parti, precum si a modificatorilor survenite ulterior, in termenul de 30 de zile de la incheierea/producerea modificarii acestuia, la organul fiscal competent.
(3) Contribuabilii care in anul anterior au realizati si cei care care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal. anterior depun, odata cu declaratia privind venitul realizat, si declaratia privind venitul estimat/norma de venit.
(4) Contribuabilii care in anul curent, pana la depunerea declaratiei privind venitul realizat, au optat pentru stabilizarea impozitului final potrivit prevederilor art. 73 pot depune, odata cu declaratia privind venitul realizat in anul anterior, si declaratia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, in vederea recalcularii platilor anticipate.
(5) Contribuabilii care determina venitul net pe baza de norme de venit, precum si cei pentru care cheltuielile se determina in sistem forfetar si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun declaratia privind venitul estimat/norma de venit completata corespunzator.

Articolul 121: Stabilirea platilor anticipate de impozit
(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole impuse in sistem real, prevazute la art. 104 alin. (3) , precum si din silvicultura si piscicultura, cu exceptia veniturilor din arendare, sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptand-se veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.
(2) Nu se datoreaza plati anticipate in cazul contribuabililor, persoane fizice cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, prevazute la cap. II - Venituri din activitati independente si cap. VII - Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, scutite de impozit pe venit.
(3) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (4) , contribuabili au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de piata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Platile anticipate pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:
a) pe baza declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si a contractului incheiat intre parti; sau
b) pe baza veniturilor determinate in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, in conformitate cu prevederile art. 68, potrivit optiunii. In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei. in care se efectueaza impunerea.
(4) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, iar plata impozitului anual se efectueaza potrivit deciziei de impunere.
(5) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate se stabilesc prin ordin al presedintelui ANAF
(6) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie. privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit prevazuta la art. 64.
(7) Platile anticipate stabilite pe baza contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, potrivit prevederilor art. 88 alin. (2) , precum si pentru venituri din activitati independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezinta impozitul final.
(8) In situatia rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, platile anticipate stabilitate potrivit prevederilor art. 88 alin. (2) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative.
(9) In situatia rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti, pentru care determinarea venitului brut se efectueaza potrivit prevederilor art. 84 alin. (2) si in care chiria prezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, platile anticipate stabilite potrivit prevederilor alin. (1) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative. Determinarea venitului anual se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final.
(10) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole impuse in sistem real, silvicultura si piscicultura si care in cursul anului fiscal isi inceteaza activitatea, precum si cei care intra in suspendare temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie, au obligatia de a depune la organul fiscal competent o declaratie, insotita de documente justificative, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, in vederea recalcularii platilor anticipate.
(11) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (10) se stabileste prin ordin al presedintelui ANAF

Articolul 122: Declaratia privind venitul realizat
(1) Contribuabili care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, silvicultura. si piscicultura, determinate in sistem real, au obligatia de a depune sau declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.
(2) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si pentru contribuabilii prevazuti la art. 88 alin. (2) , caz in care platile anticipate de impozit vor fi luate in calcul la stabilitatea impozitului anual datorat, pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia art. 121 alin. (8) .
(3) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si pentru contribuabilii prevazuti la art. 70, art. 84 alin. (3) , art. 110 alin. (8) si art. 116.
(4) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a castigului net anual/pierderii nete anuale potrivit prevederilor cap. V - Venituri din investitii.
(5) Nu se depun declaratii venitul realizat pentru urmatoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s. -au stabilitate plati anticipate, conform legii;
b) venituri din activitati independente, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 73;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 84 alin. (8) ;
d) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 88 alin. (2) si la art. 121 alin. (9) , a caror impunere este finala, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
e) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaratii lunare, depuse de contribuabili prevazuti la art. 82;
f) venituri din investitii, a caror impunere este finala;
g) venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;
h) venituri din pensii;
i) venituri din activitati agricole, a caror impunere este finala, potrivit prevederilor art. 107 alin. (1) ;
j) venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
k) venituri din alte surse, cu exceptia celor prevazute la art. 116.

Articolul 123: Stabilirea si plata impozitului anual datorat
(1) Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra fiecaruia dintre urmatoarele:
a) venitul net anual impozabil;
b) castigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119.
(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, suma reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, castigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119.
(3) Contribuabili care au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impusi pe baza de norma de venit, si/sau din cedarea folosintei bunurilor, care nu au obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat, pot dispune asupra destinatiei unei sume pentru sustinerea entitatilor. nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea bursei private, conform legii, suma reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul anual.
(4) Organul fiscal competent are obligatii de calcul, retinerii si platii sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pentru:
a) venitul net anual impozabil;
b) castigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119;
c) veniturile mentionate la alin. (3) .
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) -(4) se stabileste prin ordin al presedintelui ANAF
(6) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul realizat si emite decizia de impunere la termenul si in forma stabilitate prin ordin al presedintelui ANAF Plata impozitului anual stabilit conform decizie de impunere anuala se efectueaza catre bugetul de stat.
(7) Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza stabilitate potrivit reglementarilor in materie privind colectarea. creantelor bugetare.
(8) Pentru anul fiscal 2016, organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, avand in vedere prevederile art. 90 alin. (1) , si emite decizia de impunere la termenul si in forma stabilitate prin ordin al presedintelui ANAF
CAPITOLUL XII: Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica

Articolul 124: Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinute in comun
Venitul net obtinut din exploatarea bunurilor si drepturile de orice fel, detinute in comun, este considerat ca fiind obtinut de proprietari, uzufructuari sau de alti detinatori legali, inscrisi intr-un document oficial, si se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in aceeasi proprietate sau in mod. egal, in situatia in care acestea nu se cunosc.

Articolul 125: Reguli privind asocierile fara personalitate juridica
(1) Prevederile prezentului articol nu se aplica:
a) fondurilor de pensii administrate private si fondurilor de pensii facultative constituite conform prevederilor legislatiei specifice in materie;
b) fondurilor de investitii constituite ca asociatii fara personalitate juridica;
c) asocierilor fara personalitate juridica, in cazul in care membrii asociati realizeaza venituri stabilite potrivit art. 69.
In cazul asocierilor cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II sau III, sunt aplicabile prevederile alin. (7) -(9) .
(2) In cadrul fiecarei asocieri fara personalitate juridica, constituita potrivit legii, asociatii au obligatia sa incheie contract de asociere in forma scrisa, la inceperea activitatii, care sa cuprinda inclusiv date referitoare la: a)
partile contractante;
b) obiectul de activitate si sediul asociatiei;
c) contributia asociatilor in bunuri si drepturi;
d) cota procentuala de participare a fiecarui asociat la venituri sau pierderile din cadrul asocierii corespunzatoare contributiei fiecaruia;
e) desemnarea asociatului care sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritati publice;
f) conditiile de incetare a asocierii. Contributiile asociatilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociere. Contractul de asociere se inregistreaza la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data incheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sa refuze inregistrarea contractelor, in cazul in care acestea nu cuprind date solicitate conform prezentului alineat.
(3) In cazul in care intre membrii asociati exista legaturi de rudenie pana la gradul al patrulea inclusiv, partile sunt obligate sa faca dovada ca participa la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra carora au drept de proprietate. Pot fi membri asociati si persoane fizice care au dobandit capacitatea de exercitiu restransa.
(4) Asocierile, cu exceptia celor care realizeaza venituri din activitati agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pana la data de 15 martie a anului urmator, declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit de ANAF. , care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati.
(5) Venitul/Pierderea anual/anuala realizat(a) in cadrul asocierii se distribuie asociatilor proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere.
(6) Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere, in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (8) -(10) , va fi stabilit in aceeasi maniera ca si pentru categoria de venituri in care este incadrat.
(7) Obligatia inregistrarii veniturilor si cheltuielilor aferente activitatilor desfasurate in cadrul asocierilor cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II sau III, revine persoane juridice.
(8) In cazul asocierilor dintre o persoana juridica contribuabil potrivit titlului II - Impozitul pe profit - si o persoana fizica sau orice alta entitate - asociere fara personalitate juridica (indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net pentru activitatea desfasurata de persoana fizica) se distribuie. un/o venit net/pierdere neta asociatului persoana fizica proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere stabilit pe baza regulilor prevazute la titlul II. Impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se plateste de catre persoana juridica potrivit regulilor prevazute la titlul II si reprezinta impozitul final. Pierderile nu se compenseaza si nu se raporteaza potrivit prevederilor titlului IV. Contribuabilul persoanei fizice nu are obligatii fiscale potrivit titlului IV.
(9) In cazul asocierilor dintre o persoana juridica contribuabil potrivit titlului III - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor - si o persoana fizica sau o entitate - asociere fara personalitate juridica (indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net pentru activitatea desfasurata de persoana fizica) , pentru impunerea veniturilor distribuite asociatului persoanei fizice proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere, se aplica regulile prevazute la titlul III. Impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se plateste de catre persoana juridica potrivit regulilor prevazute la titlul III si reprezinta impozit final. Pierderile nu se compenseaza si nu se raporteaza potrivit prevederilor titlului IV. Contribuabilul persoanei fizice nu are obligatii fiscale potrivit titlului IV.
(10) In cazul asocierilor fara personalitate juridica constituite intre contribuabili care desfasoara activitate individual sau contribuabili care desfasoara activitate individual si o asociere fara personalitate juridica si pentru care se asigura stabilitatea venitului anual pentru activitatea desfasurata se efectueaza pe baza normelor de venit sau prin folosirea cotelor forfetare de cheltuieli, veniturile realizate in cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, in vederea impunerii, contribuabililor care datoreaza impozitul potrivit prezentului titlu, fiind aplicabile numai regulile stabilitate pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilitate pe baza cotelor forfetare.
CAPITOLUL XIII: Aspecte fiscale internationale

Articolul 126: Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati independente
(1) Persoanele fizice nerezidente, care desfasoara o activitate independenta, prin intermediul unui sediu permanent in Romania, sunt impozitate, potrivit prezentului titlu, la venitul net anual impozabil. din activitatea independenta, ce este atribuibil sediului permanent.
(2) Venitul net dintr-o activitate independenta care este atribuibil unui sediu permanent se determina conform art. 68, in urmatoarele conditii:
a) in veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent;
b) in cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realizarii acestor venituri.

Articolul 127: Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati dependente
Persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania sunt impozitate potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu.

Articolul 128: Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European (
1) Persoana fizica rezidenta intr-unul din membre ale Uniunii Europene sau intr-unul din state Spatiul Economic European beneficiaza de aceleasi deduceri ca si persoane fizice rezidente, la stabilitatea bazei de calcul pentru veniturile impozabile obtinute din Romania. Baza de calcul se determina dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia, potrivit titlului IV.
(2) Deducerile prevazute la alin. (1) se acorda in limita stabilitate prin legislatia romana in vigoare pentru persoana fizica rezidenta, daca persoana fizica rezidenta intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau intr-unul dintre state Spatiului Economic European prezinta documente justificative si daca acestea nu sunt deduse in statul de rezidenta al persoanei fizice.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica persoane fizice rezidente intr-unul dintre state membre ale Spatiului Economic European cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.

Articolul 129: Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
(1) Persoanele fizice nerezidente, care obtine alte venituri decat cele prevazute la art. 126, 127 si la titlul VI, datoreaza impozitul potrivit reglementarilor prezentului titlu.
(2) Veniturile supuse impunerii, din categoriile prevazute la alin. (1) , se determina pe fiecare sursa, potrivit regulilor specifice fiecarei categorii de venit, impozitul fiind final.
(3) Cu exceptia platii impozitului pe venit prin retinere la sursa, contribuabili persoane fizice nerezidente, care realizeaza venituri din Romania, potrivit prezentului titlu, au obligatia sa declare si sa plateasca impozitul corespunzator fiecarei surse de venit.

Articolul 130: Venituri obtinute din strainatate
(1) Persoanele fizice prevazute la art. 59 alin. (1) lit. a) si cele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 59 alin. (2) datoreaza impozit pentru veniturile obtinute din strainatate.
(2) Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecare categorii de venit, in functie de natura acestuia.
(3) Pentru veniturile obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania si neimpozabile in conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania.
(4) Contribuabilii care obtine venituri din strainatate conform alin. (1) au obligatia sa le declare, potrivit declaratiei specifice, pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului.
(5) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere, in intervalul si in forma stabilitate prin ordin al presedintelui ANAF
(6) Diferente de impozit ramase de achitat, conform deciziei de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult. 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilitate potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare.

Articolul 131: Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii
(1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelasi venit si pentru aceeasi perioada impozabila, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in statul strain cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda creditului, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat in Romania a impozitului platit in strainatate, in limitele prevazute in prezentul articol.
(2) Contribuabili persoane fizice rezidente care realizeaza un venit si care, potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un alt stat, pot fi impuse in celalalt stat, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit in Romania. Acest venit se declara in Romania, dar este scutit de impozit daca se anexeaza documentul justificativ eliberat de autoritatea competenta a statului strain, care atesta impozitul platit in strainatate.
(3) Creditul fiscal/Scutirea se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain in care sa platit impozitul;
b) impozitul platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate, a fost efectiv platit de persoana fizica. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritate competenta a statului strain respectiv;
c) venitul pentru care se acorda credit fiscal/scutire face parte din una dintre categoriile de venituri prevazute la art. 61.
(4) Creditul fiscal se acorda la nivelul impozitului platit in strainatate, aferent venitului din sursa din strainatate, dar nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania, aferenta venitului impozabil din strainatate. In situatia in care contribuabilul in cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fiscal admis a fi dedus din impozitul datorat in Romania se va calcula, potrivit procedurilor de mai sus, pentru fiecare tara si pe fiecare natura de venit.
(5) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru venituri din economii, definite la art. 242, obtinute de persoane fizice rezidente din acele state membre care au perioada de tranzitie specificata la art. 246, se aplica metoda de eliminare a dublei impuneri, prevazuta la art. 251 alin. (2) .
(6) In vederea calculului creditului fiscal, sumele in valuta se transforma cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului. Venituri din strainatate realizate de persoane fizice rezidente, precum si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma astfel:
a) din moneda statului de sursa intr-o valuta de circulatie internationala, cum ar fi dolari SUA sau euro folosesc, se cursul de schimb din tara de sursa;
b) din valuta de circulatie internationala in lei, folosit-se cursul de mediu anual al acesteia, comunicatul Bancii Nationale a Romaniei, din anul de realizare a venitului respectiv.
CAPITOLUL XIV: Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

Articolul 132: Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa
(1) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, sunt obligati sa calculeze, sa retina, sa plateasca si sa declare impozitul retinut la sursa, pana la termenul de plata a acestuia inclusiv.
(2) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna sau declaratie privind calculul si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate salariilor, din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, din pensii, din arendare, precum si a persoanelor juridice care au obligatii de calcul, retinerii si platii impozitului datorat de persoana fizica potrivit art. 125 alin. (8) si (9) , care au obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.
CAPITOLUL XV: Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 133: Dispozitii tranzitorii
(1) Pentru veniturile realizate in anul fiscal 2015, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii venitului.
(3) Prevederile prezentului titlu se vor aplica pentru veniturile realizate si cheltuielile efectuate de persoane fizice incepand cu date de 1 ianuarie 2016.
(4) Prevederile art. 68 alin. (4) lit. k) se aplica pentru activele neamortizabile achizitionate incepand cu date de 1 ianuarie 2016.
(5) Prevederile art. 68 alin. (4) lit. e) se aplica numai pentru mijloacele fixe achizitionate incepand cu 1 ianuarie 2012.
(6) Prevederile art. 118 alin. (3) -(5) se aplica pentru pierderile inregistrate incepand cu date de 1 ianuarie 2016.
(7) Deducerea speciala pentru creditele restructurate, reglementata potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2014, se acorda contribuabililor care obtin venituri din salarii la functia de baza sau venituri din pensii aferente lunilor cuprinse in perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2017, in conditiile de stabilitate potrivit actului normativ mentionat.
(8) Cota de impozit de 5% se aplica asupra veniturilor din dividende distribuite incepand cu date de 1 ianuarie 2016.

Articolul 134: Definitivarea impunerii pe anul fiscal
Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat intr-un fiscal se va elabora formularistica necesara, ce va fi aprobat prin ordine al presedintelui ANAF, in termen de 90 de zile de data intrarii in vigoare a prezentei legi.
TITLUL V: Contributii sociale obligatorii
CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 135: Sfera contributiilor sociale
In sensul prezentului titlu, contributiile sociale definite la art. 2 alin. (2) sunt contributii sociale obligatorii.
CAPITOLUL II: Contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat
SECTIUNEA 1: Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii

Articolul 136: Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii
Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabil/platitori de venit la sistemul public de pensii, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, dupa caz:
a) cetatenii romani, cetatenii altor state sau apatrizii, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul ori resedinta in Romania;
b) cetatenii romani, cetatenii altor state si apatrizii care nu au domiciliul sau resedinta in Romania, in conditiile prevazute de legislatie europeana aplicabila in domeniul securitatii sociale, precum si de acordurile privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
c) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, atat pe perioada in care persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii ori asimilate salariilor desfasoara activitate, cat si pe perioada in care acestea beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatatea;
d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte drepturi de protectie sociala ori de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. care se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, si pentru care dispozitiile legale prevad plata de contributii de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat din bugetul asigurarilor pentru somaj;
e) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele de asigurari de sanatate subordonate, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) , art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) unitatile trimitatoare, pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate, inclusiv pentru categoriile de personal trimise in misiune temporara sau permanenta in strainatate prevazute prin hotare a Guvernului, pentru sotul/sotia care insoteste personalul trimis in misiune permanenta in strainatate si caruia/ careia i se suspenda raporturile de munca sau raporturile de serviciu si pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, carora li se suspenda raporturile de munca, ca urmare a participarii la cursuri ori alte forme de pregatire in strainatate, pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice.
SECTIUNEA 2: Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cotele de contributii

Articolul 137: Categorii de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale
(1) Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii, prevazuti la art. 136, datoreaza, dupa caz, contributii de asigurari sociale pentru urmatoarele categorii de venituri:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;
b) venituri din activitati independente, definite conform art. 67;
c) indemnizatii de somaj;
d) indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.
(2) Pentru veniturile prevazute la alin. (1) se datoreaza contributii de asigurari sociale si in cazul in care acestea sunt realizate de persoane fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60.

Articolul 138: Cotele de contributii de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat
Cotele de contributii de asigurari sociale sunt urmatoarele:
a) 26,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 15, 8% pentru contributia datorata de angajator;
b) 31,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;
c) 36,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator.
SECTIUNEA 3: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului social de stat in cazul persoanelor asigurate care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in persoanele pentru care plata unor prestatii sociale se achita de institutii publice

Articolul 139: Baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale in persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor
(1) Baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezinta castigul brut. realizat din salarii si venituri asimilate salariilor, in tara si in alte state, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, care include:
a) venituri din salarii, in bani si/sau in natura, obtinute in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege. In situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, venituri asupra carora se datoreaza contributia sunt cele prevazute la art. 145 alin. (1) lit. A) ;
b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilitate potrivit legii;
c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;
d) remuneratia administratorilor societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;
e) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membri directoratului de la societate administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, in baza contractului de management prevazut de lege;
f) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele;
g) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
h) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, potrivit legii;
i) sume reprezentand salarii/diferente de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii;
j) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotare a Guvernului pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna prin hotare a Guvernului pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
k) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati care au stabilitate raporturi de munca cu angajatorii din strainatate, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in Romania, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilitatea nivelului legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a angajatorului, de care ar beneficia de personalul din institutiile publice. Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
l) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatea administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotare a Guvernului pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna prin hotare a Guvernului pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
m) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice de stabilitate cu entitati din strainatate. , astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilitatea nivelului legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii, de care. ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva;
n) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
o) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator sau din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, primite pe perioada in care persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale. de sanatate, pentru care baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la alin. (3) , corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical;
p) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
q) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de munca.
(2) In situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, contributia individuala de asigurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.
(3) Castigul salarial mediu brut prevazut la alin. (2) este cel utilizat la fundamentala bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(4) Sumele prevazute la alin. (1) lit. d) si f) intra in baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale, indiferent daca persoanele respective sunt din cadrul aceleiasi societati ori din afara ei, indiferent daca sunt pensionari sau angajati cu contract individual de munca.

Articolul 140: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevazute la art. 136 lit. c)
Pentru persoane prevazute la art. 136 lit. c) , baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale o reprezinta suma castigurilor brute prevazute la art. 139, realizarea de persoane fizice care obtine venituri din salarii sau asimilate salariilor. Baza de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor pentru care angajatorul datoreaza contributia diferentiata in functie de conditiile de munca, din luna pentru care se calculeaza aceasta contributie datorata bugetului asigurarilor sociale de stat, si valoarea corespunzatoare a 5 ori castigul salarial. mediu brut. In situatia depasirii acestui plafon, in cazul angajatorilor care datoreaza contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat, diferentiata in functie de conditiile de munca, baza de calcul la care se datoreaza aceasta contributie, corespunzatoare fiecarei conditii de munca, se stabileste proportional cu ponderea, in total baza de calcul, a castigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de munca.

Articolul 141: Exceptii specifice contributiilor de asigurari sociale
Se excepteaza de la plata contributiilor de asigurari sociale urmatoarele venituri:
a) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, potrivit legii;
b) venituri din salarii si asimilate salariilor realizate de persoane fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, precum si de catre persoane care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii.
c) veniturile acordate, potrivit legii, personalului militar in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special care isi desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare, ordinea publica si securitate nationala, pentru care se datoreaza contributiei individuale la bugetul statului potrivit legii nr. . 223/2015 privind pensiile militare de stat.
d) ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, in cazul decesului personalului din cadrul institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, decedat ca urmare a participarii la actiuni militare, si indemnizatiile lunare de invaliditate acordate personalului ca urmare a participarii la actiuni militare.

Articolul 142: Venituri din salarii si venituri asimilate salariilor care nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale
Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale urmatoarele:
a) sumele primite de membrii fondatori ai societatii comerciale constituite. prin subscriptie publica;
b) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura oferite salariatorilor, cele oferite. pentru copiii minori ai acestora, inclusiv tichetele cadou, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, acordate de angajator pentru salariati proprii sau alte persoane, precum si contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, acordate de angajator pentru salariati proprii si membrii de familie ai acestora, astfel cum este prevazut in contractul de munca.
Cadourile in bani si in natura oferite de angajatori angajatilor, cele oferite in beneficiul copiilor minori ai acestora, inclusiv tichetele cadou, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile in bani si in natura oferita angajatilor cu ocazia zilei de 8 martie nu sunt cuprinse in baza lunara de calcul, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.
Nu sunt incluse in baza lunara de calcul al contributiilor veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget;
c) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau activitatilor specifice prin cadrul normativitatii specifice domeniului de activitate, precum si compensarea diferitelor de chirie, suportata de persoana fizica, conform legilor speciale;
d) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia persoanelor cu rol de reprezentare a interesului public, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi privind sanatatea si securitatea in munca, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;
f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au resedinta si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii;
g) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita plafonului neimpozabil stabil la art. 76 alin. (2) lit. k) , precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;
h) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati care au stabilitate raporturi de munca cu angajatori din strainatate, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in Romania, in interesul serviciului, in limita plafonului neimpozabil stabilitatea la art. 76 alin. (2) lit. l) , precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;
i) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare. /mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societate administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, in limita plafonului neimpozabil stabil la art. 76 alin. (2) lit. m) , precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare. Plafonul zilnic neimpozabil se acorda numai daca durata deplasarii este mai mare de 12 ore, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de deplasare in interesul desfasurarii activitatii;
j) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilitate cu entitati din strainatate, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, in limita. plafonului neimpozabil stabilitatea la art. 76 alin. (2) lit. n) , precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.
Plafonul zilnic neimpozabil se acorda numai daca durata deplasarii este mai mare de 12 ore, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de deplasare in interesul desfasurarii activitatii;
k) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura primita de persoane fizice care desfasoara o activitate in baza unui statut special prevazut de lege pe perioada deplasarii, respectiv delegarii si detasarii, in alta localitate, in tara si in alte state, in limitele prevazute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;
l) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;
m) indemnizatiile de instalare ce se acorda sau singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile. de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice, potrivit legii;
n) cheltuielile efectuate de angajatori/platitori pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatilor, administratorilor stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat si directorilor care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pregatire. legata de activitate desfasurata de persoane respective pentru angajator/platitor;
o) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonici, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordarii si la momentul exercitarii acestuia;
q) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite;
r) tichetele de masa, voucherele de vacanta, tichetele cadou si tichetele de cresa, acordate potrivit legii;
s) urmatoarele avantaje primite in legatura cu o activitate dependenta:
1.utilizarea in scop personal a vehiculelor pentru ingrijirea cheltuielilor sunt deductibile in cota de 50%, prevazute la art. 76 alin. (4) lit. t) ;
2.cazarea in unitati proprii;
3.hrana si drepturile de hrana acordate potrivit legii;
4.hrana acordata de angajatori angajatilor, in cazul in care potrivit legislatiei in materie este interzisa introducerea alimentelor in incinta unitatii;
5.permisele de calatorie pe orice mijloc de transport, acordate in interes de serviciu;
6.contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate catre entitatile autorizate de stabilitate in state ale Uniunii Europene sau membre apartinand. Spatiului Economic European, precum si primele de asigurare voluntara de sanatate conform Legii nr. 95/2006, republicata, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca limitele prevazute la art. 76 alin. (4) lit. s) si t) pentru veniturile neimpozabile, precum si primele aferente asigurarilor de risc profesional;
s) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii.
t) remuneratia bruta primita pentru activitatea prestata de zilieri, potrivit legii.

Articolul 143: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii (1)
Pentru persoane fizice care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor. pentru somaj prevazute la art. 136 lit. d) , baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat o reprezinta cuantumul drepturilor banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, respectiv indemnizatia de somaj, cu exceptia situatiilor in care potrivit dispozitiilor legale se prevede altfel.
(2) art. 139 alin. (2) si (3) , respectiv cele ale art. 140 referitor la plafonarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale se aplica si in persoanele prevazute la alin. (1) .
(3) Contributia de asigurari sociale pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj la nivelul cotei stabilitate pentru conditii normale de munca.
(4) Pe perioada in care somerii beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand. 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 139 alin. (3) , corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, iar contributia de asigurari sociale se suporta la nivelul cotei stabilitate pentru conditii normale de munca.
(5) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii acordate potrivit legii din bugetul asigurarilor pentru somaj se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, la nivelul cotei contributiei individuale de asigurari sociale, cu exceptia cazurilor in care, potrivit prevederilor. legale, se dispune altfel.

Articolul 144: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
Pe perioada in care fizice prevazute la art. 136 lit. e) beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 139 alin. (3) , corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical.

Articolul 145: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice prevazute la art. 136 lit. f)
(1) Pentru persoane fizice prevazute la art. 136 lit. f) , baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale de stat o asigurare:
a) castigul salarial brut lunar in lei, corespunzator functiei in care personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate, de catre persoane juridice din Romania. , este incadrat in tara;
b) ultimul salariu avut inaintea plecarii, care nu poate depasi plafonul de 3 salarii de baza minime brute pe tara, in cazul sotului/sotiei care insoteste personalul trimis in misiune permanenta in strainatate si caruia/careia i se suspenda raporturile de munca sau raporturile de munca. serviciu;
c) totalitatea drepturilor salariale corespunzatoare functiei de incadrare in cazul membrilor corpului diplomatic si consular al Romaniei, carora li se suspenda raporturile de munca ca urmare a participarii la cursuri ori alte forme de pregatire in strainatate, pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice, precum si in cazul categoriilor de personal trimise in misiune temporara sau permanenta in strainatate, prevazute prin hotarare a Guvernului.
(2) art. 139 alin. (2) si (3) , respectiv cele ale art. 140 privind plafonarea bazei de calcul al contributiei de asigurare sociala se aplica in cazul persoanelor prevazute la art. 136 lit. f) , exceptie fiind in cazul sotului/sotiei care insoteste personalul trimis in misiune permanenta in strainatate, pentru care plafonarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale se face la 3 salarii de baza minim pe tara.
(3) Salariul de baza minim brut pe tara, prevazut la alin. (1) si (2) , este salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotare a Guvernului.
SECTIUNEA 4: Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari sociale in persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiilor prevazute la art. 136 lit. d) -f) , precum si in persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state

Articolul 146: Stabilirea si plata contributiilor de asigurari sociale.
(1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum si institutiile prevazute la art. 136 lit. d) -f) au obligatia de a calcula si de a retine la sursa contributiile individuale de asigurari sociale, precum si obligatia de a calcula contributiile de asigurari sociale datorate de acestia, dupa caz.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania. este parte.
(3) Contributiile de asigurari sociale individuale calculate si retinute potrivit alin. (1) se platesc la bugetul asigurarilor sociale de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz, impreuna cu contributia angajatorului ori. a persoane asimilate angajatorului datorata potrivit legii.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale. , precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, au obligatia de a calcula contributiile individuale si pe cele ale angajatorului, precum si de a le plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, numai daca exista un incheiat in acest sens cu angajatorul.
(5) Calculul contributiilor de asigurari sociale individuale se realizeaza prin aplicarea cotei corespunzatoare prevazute la art. 138 asupra bazelor lunare de calcul prevazute la art. 139, art. 143-145, dupa caz, in care nu se includ veniturile prevazute la art. 141 si 142.
(6) In cazul in care din calcul rezulta o baza mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 139 alin. (3) , cota contributiei individuale de asigurari sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori castigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.
(7) Calculul contributiilor de asigurari sociale datorate de persoane fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum si institutiile prevazute la art. 136 lit. d) -f) se realizeaza prin aplicarea cotelor corespunzatoare prevazute la art. 138 asupra bazelor de calcul prevazute la art. 140, art. 143-145, dupa caz, in care nu se includ veniturile prevazute la art. 141 si 142.
(8) Calculul contributiilor de asigurari sociale datorate de persoane prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre acestea prin aplicarea cotei corespunzatoare contributiei integrale, rezultata din insumarea cotelor de contributie individuala cu cea datorata de angajator, in functie de conditiile de munca, prevazuta la art. 138, asupra bazei lunare de calcul prevazute la art. 139, iar in cazul in care din calcul rezulta o baza mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 139 alin. (3) , cota integrala de contributie se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori castigul salarial mediu brut. Contributia se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.
(9) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferite de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari sa dispus reincadrarea in munca. a unor persoane, in vederea stabilirii prestatiilor acordate de sistemul public de pensii, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale care erau in vigoare in aceeasi perioada. Contributiile de asigurari sociale datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.
(91) Prevederile alin. (9) se aplica si in cazul sumelor reprezentand salarii sau diferite de salarii stabilitate prin lege, acordate pentru perioade anterioare.
(10) In cazul in care au fost acordate cumulat sume reprezentand indemnizatii de somaj, in vederea stabilirii prestatiilor acordate de sistemul de asigurari sociale, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale care erau in vigoare in acea perioada. Contributiile de asigurari sociale datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.
(11) Prevederile alin. (10) se aplica si in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate daca aceste sume sunt acordate in termenul prevazut la art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 147: Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
(1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile prevazute la art. 136 lit. d) -f) , precum si persoane fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania. este parte sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
(2) In situatia persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru care platitorul de venit are obligatii retinerii la sursa a contributiilor sociale, declararea contributiilor individuale de asigurari sociale se face de catre platitorul de venit, care in acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea declaratiei prevazute la alin. (1) , pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile.
(3) In cazul in care au fost acordate sume de natura celor prevazute la art. 146 alin. (10) si (11) , sume reprezentand salarii sau diferite de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari sa dispus reincadrarea in munca a unora. persoane, in vederea stabilirii sociale prestatiilor acordate de sistemul public de pensii, contributiile de asigurare datorate potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele. respectiv.
(31) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul sumelor reprezentand salarii sau diferite de salarii stabilitate prin lege, acordate pentru perioade anterioare.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 80 alin. (2) , in calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, depun trimestrial Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferente fiecarei luni a trimestrului, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. .
(5) Depunerea trimestriala a declaratiei prevazute la alin. (1) consta in completarea si depunerea a cate unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru.
(6) Numarul mediu de salariati se calculeaza ca medie aritmetica a numarului de salariati din declaratii prevazute la alin. (1) depuse pentru fiecare luna din anul anterior.
(7) Pentru persoane si entitatile prevazute la alin. (4) , venitul total se stabileste pe baza informatiilor din situatiile financiare ale anului anterior.
(8) Persoanele si entitatile prevazute la alin. (4) pot opta pentru depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate in conditiile alin. (1) , daca depun declaratia privind optiunea pana la data de 31 ianuarie inclusiv.
(9) Persoanele si entitatile prevazute la alin. (4) care au optat pentru depunerea declaratiei in conditiile alin. (1) pot trece la regimul de declarare prevazut la alin. (4) incepand cu luna ianuarie a anului pentru care sa depus optiunea.
(10) Persoanele si entitatile prevazute la alin. (4) , cu exceptia persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si persoane fizice care exercita profesii libere, precum si a asocierilor fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice care, potrivit legii, folosesc personal angajat si care se infiinteaza in cursul anului, aplica regimul trimestrial. de declarare incepand cu anul infiintarii daca, odata cu declaratia de inregistrare fiscala, declara ca in cursul anului estimeaza un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv si, dupa caz, urmeaza sa realizeze un venit total de pana la 100.000 euro.
(11) Ori de cate ori in cursul trimestrului persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sau le inceteaza calitatea de asigurat, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 80 alin. (2) , in calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depune declaratia prevazuta la alin. (1) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit concediul medical sau incetarea calitatii de asigurat. In acest caz, declaratia/declaratiile aferente/aferente perioadei ramase din trimestru se depune/se depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului in cazul in care incetarea calitatii de asigurare are loc in luna a doua a trimestrului, se vor depune atat. declaratia pentru prima luna a trimestrului, cat si cea pentru luna a doua, urmand ca dupa incheierea trimestrului sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia.
(12) Persoanele fizice care isi desfasoara activitatea si obtine venituri sub forma de salarii ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine depun declaratia prevazuta la alin. (1) si achita contributiile sociale ale angajatorului si cele individuale in cazul in care misiunile si posturile, precum si reprezentantele respective nu opteaza pentru indeplinirea obligatiilor declarative si de plata a contributiilor sociale.
(13) Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, care isi desfasoara activitatea in Romania si obtine venituri sub forma de salarii ale angajatorilor care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii. lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, au obligatia sa depuna declaratia prevazuta la alin. (1) numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.
(14) Angajatorii prevazuti la alin. (13) au obligatia sa transmita organului fiscal competent informatii despre privire la acordul incheiat cu angajatii.
(15) Daca intre angajatorii prevazuti la alin. (13) si persoane fizice care au venituri reale din salarii sau asimilate salariilor nu au fost incheiate acorduri, obligatia privind achitarea contributiilor sociale datorate de angajatori, retinerea si plata contributiilor sociale individuale, precum si depunerea declaratiei prevazute la alin. (1) revine angajatorilor.
(16) Declaratia prevazuta la alin. (1) se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania, iar declaratia privind optiunea prevazuta la alin. (8) se depune pe suport hartie, la sediul organului fiscal competent.
(17) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de a gestiona o declaratie prevazute la alin. (1) sunt reglementate prin ordin comun al ministrului financiar, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoane varstnice si al ministrului sanatatii.
(18) Evidenta obligatiilor de plata a contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori si asimilatii acestora se tine pe baza codului de identificare fiscala, iar cea ce priveste contributiile de asigurari sociale individuale, pe baza codului numeric personal sau pe baza numarului de identificare fiscala, dupa caz.
(19) Declaratia prevazuta la alin. (1) va cuprinde cel putin:
a) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune declaratia;
b) codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal, dupa caz;
c) numele, prenumele si datele privind calitatea de asigurat;
d) date referitoare la raporturile de munca si activitatea desfasurata;
e) date privind conditiile de munca;
f) data veniturilor/indemnizatii/prestatii.
(20) Datele cu caracter personal cuprinse in declaratia prevazuta la alin. (1) sunt prelucrate in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(21) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurale competente, furnizeaza gratuit date cu caracter personal necesar punerii in aplicare a prezentului titlu, actualizate, pentru cetatenii romani, cetatenii Uniunii Europene si ai statelor membre ale Spatiului Economic European, Confederatiei Elvetiene si pentru strainii care au. inregistrata rezidenta/sederea in Romania.
(22) Continutul, modalitatile si termenele de transmitere a informatiilor prevazute la alin. (20) se stabileste prin protocoale incheiate, in termen de 90 de zile ale datelor intrarii in vigoare a prezentei legi, intre beneficiarii acestora si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date sau Inspectoratul General pentru Imigrari, dupa caz.
SECTIUNEA 5: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente

Articolul 148: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual in sistem. real si/sau pe baza normelor anuale de venit
(1) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual in sistem real, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul platilor anticipeaza cu titlu de contributii. de asigurari sociale, o reprezinta echivalentul a 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentala bugetului asigurarilor sociale de stat, prevazut la art. 139 alin. (3) , in vigoare in anul pentru care se stabilesc platile anticipate.
(2) In persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, baza lunara de calcul al asigurarii sociale o reprezentare a contributiei anuale a normei de venit raportata la numarul de luni in care. se desfasoara activitatea si nu poate fi mai mica decat echivalentul reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentala bugetului asigurarilor sociale de stat, prevazut la art. 139 alin. (3) , in vigoare in anul pentru care se stabilesc platile anticipate, si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig.
(3) Pentru persoane fizice prevazute la alin. (1) , baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale se recalculeaza in anul urmator celui de realizare a venitului, in baza declaratiei privind venitul realizat, si se stabileste ca diferenta intre venitul brut realizat si cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii independente, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale, raportata la numarul de luni in care a fost desfasurata activitate. Baza lunara de calcul nu poate fi mai mica decat echivalentul reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentala bugetului asigurarilor sociale de stat, prevazut la art. 139 alin. (3) , in vigoare in anul pentru care se efectueaza definitivarea contributiei, si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig.
(4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) si (2) se incadreaza in categoria asiguratilor obligatorii in sistemul public de pensii daca indeplinesc urmatoarele conditii, dupa caz:
a) venitul realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate in scopul desfasurarii activitatii independente, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurare sociala, raportat numarul lunilor de activitate din cursul anului, depaseste 35% din castigul salarial mediu brut, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real;
b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) depaseste 35% din castigul salarial mediu brut, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real si isi incep activitatea in cursul anului fiscal sau in cazul celor care care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitare. in sistem real;
c) valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la numarul lunilor de activitate din cursul anului dupa aplicarea corectiilor prevazute la art. 69, depaseste 35% din castigul salarial mediu brut, in cazul contribuabililor care in anul fiscal in curs desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit.
(5) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) si (2) , obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale, declaratia privind indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (4) .
(6) In cazul contribuabililor prevazuti la alin. (1) si (2) care incep o activitate in cursul anului fiscal, declaratia prevazuta la alin. (5) se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
(7) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei prevazute la alin. (5) se aproba prin ordine al presedintelui ANAF, in termen de 90 de zile de data intrarii in vigoare a prezentului cod.
(8) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) care in anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevazut la alin. (3) nu au obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (5) si nu datoreaza plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale.
(9) Contributiile de asigurari sociale platite in anul fiscal in care persoanele prevazute la alin. (1) au realizat venituri determinate in sistem real sub nivelul plafonului minim prevazut la alin. (3) nu se restituie, acestea fiind luate in calcul la stabilitatea stagiului de cotizare si la stabilitatea punctajului pentru pensie.

Articolul 149: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa Pentru
persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine. la sursa, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale o reprezinta diferita dintre venitul brut si cheltuiala deductibila prevazuta la art. 70 si nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentala bugetului asigurarilor sociale de stat, prevazut la art. 139 alin. (3) , in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.

Articolul 150: Exceptii specifice privind veniturile din activitatile independente
. la art. 137 alin. (1) lit. b) .
SECTIUNEA 6: Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale pentru venituri din activitati independente

Articolul 151: Plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale
(1) Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, care determina venitul net anual in sistem real si /sau pe baza normelor anuale de venit, sunt obligate sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei prevazute la art. 148 alin. (5) .
(2) In decizia de impunere prevazuta la alin. (1) , baza de calcul al contributiei de asigurari sociale se evidentiaza lunar, iar plata acestei contributii se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimelor luni din fiecare trimestru.
(3) Obligatiile de plata a contributiei de asigurari sociale reprezentand plati anticipate, determinate prin decizia de impunere prevazuta la alin. (1) , se stabilesc prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 138 asupra bazelor de calcul prevazute la art. 148 alin. (1) si (2) , dupa caz.
(4) Cota de contributie de asigurari sociale pentru contribuabilii prevazuti la alin. (1) este cota pentru contributia individuala, prevazuta la art. 138.
(5) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) pot opta pentru cota integrala de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca, prevazuta la art. 138.
(6) Optiunea prevazute la alin. (5) se exercita prin completarea corespunzatoare a declaratiei prevazute la art. 148 alin. (5) , depusa la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreste utilizarea cotei integrale de contributie de asigurari sociale, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitatea in anul precedent, respectiv in termen de 30 de zile. de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.
(7) Optiunea prevazuta la alin. (5) este obligatoriu pentru contribuabil pentru intreg anul fiscal, inclusiv la regularizarea platilor anticipate, si se considera reinnoita pentru fiecare an fiscal daca contribuabilul nu solicita revenirea la cota individuala prin depunerea cererilor la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreste revenirea la cota individuala de contributie de asigurari sociale.
(8) Persoanele prevazute la alin. (1) care in cursul anului fiscal isi inceteaza activitatea, nu se mai incadreaza in categoria persoanelor care au obligatia platii contributiei, precum si cele care intra in suspendare temporara a activitatii potrivite legislatiei in materie au obligatia de a depune la organul fiscal cererea prevazuta la arta. 121 alin. (10) , in vederea recalcularii platilor anticipate.
(9) Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa datoreaza contributii de asigurari sociale individuale in cursul anului, sub forma platilor anticipate, platitorii de venituri avand obligatii de calcul, retinerii si platii sumelor respectivi potriviti. regulilor prevazute la art. 72.
(10) Pentru persoane prevazute la alin. (9) , obligatiile reprezentand contributia individuala de asigurari sociale se calculeaza prin aplicarea cotei individuale de contributie prevazute la art. 138 asupra veniturilor prevazute la art. 149, se retin si se platesc de catre platitorul de venit pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile, acestea fiind obligatii finale.
(11) In persoanele prevazute la alin. (10) , incadrarea in plafonul lunar reprezentand echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentala bugetului asigurarilor sociale de stat se efectueaza de catre platitorul de venituri.

Articolul 152: Declararea si definitivarea contributiei de asigurari sociale in cazul veniturilor din activitati independente
(1) Definitivarea contributiei de asigurari sociale in cazul veniturilor determinate in sistem real se efectueaza in baza declaratiei privind venitul realizat prevazute la art. 123.
(2) Obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale se determina de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuala, pe baza declaratiei mentionate la alin. (1) , prin aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale de contributie, conform optiunii exprimate, prevazute la art. 138, asupra bazei de calcul prevazute la art. 148 alin. (3) , cu incadrarea nu in plafonul minim si maxim.
(3) Diferentele de venit, precum si contributia de asigurari sociale aferenta, stabilitate in plus prin decizia de impunere prevazuta la alin. (2) , se repartizeaza pe lunile in care a fost desfasurata activitate.
(4) Prevederile alin. (2) se aplica si in cazul persoanelor prevazute la art. 148 alin. (8) , al caror venit realizat in anul fiscal pentru care se efectueaza definitivarea contributiei de asigurari sociale se incadreaza in plafonul minim prevazut la art. 148 alin. (3) .
(5) Pentru persoane prevazute la alin. (4) , sumele reprezentand baza de calcul si contributia de asigurari sociale aferenta, stabilitate prin decizia de impunere prevazuta la alin. (2) , se repartizeaza pe lunile in care a fost desfasurata activitate.
(6) Plata contributiei de asigurari sociale stabilitate prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile ale datei comunicarii deciziei.
(7) Repartizarea diferitelor contributii de asigurare sociala stabilitate potrivit alin. (3) , precum si a contributiei de asigurari sociale stabilitate potrivit alin. (5) Care se efectueaza in vederea calculului prestatiilor acordate de sistemul public de pensii, conduce la reintregirea bazei de calcul al contributiei de asigurare sociala si nu determina stabilitatea obligatiilor fiscale accesorii pentru platile anticipate.
CAPITOLUL III: Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
SECTIUNEA 1: Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate

153: Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate.
(1) Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabili/platitori de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, dupa caz:
a) cetatenii romani cu domiciliul in tara;
b) cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara ori a domiciliului in Romania;
c) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene care nu detin o asigurare incheiata pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul Romaniei, care au solicitat si au obtinut dreptul de a sta in Romania pentru o perioada de peste 3 luni;
d) persoane din state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana care indeplinesc conditiile de lucrator frontalier si desfasoara o activitate salariata sau independenta in Romania si care rezida in alt stat membru in care se intorc de regula zilnic ori cel putin o data pe saptamana;
e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul in Romania si care isi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul statului cu care Romania. aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, care nu detin o asigurare incheiata pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul Romaniei;
f) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
g) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte drepturi de protectie sociala care se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj. , potrivit legii, si pentru care dispozitiile legale prevad plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul asigurarilor pentru somaj;
h) Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, care administreaza si gestioneaza prestatiile sociale acordate de bugetul de stat, prin agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, pentru persoanele fizice care adopta copii si care beneficiaza de indemnizatie lunara pe perioada. concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificarea prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care ingrijesc beneficiaza de indemnizatie pentru copilul cu handicap potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republica, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, care administreaza si gestioneaza prestatiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agentiile judetene pentru prestatii sociale, pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii si casele sectoriale de pensii, pentru persoane care realizeaza venituri din pensii, precum si pentru persoane obtinute in plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei persoane. boli profesionale;
k) entitatile care platesc venituri din pensii, altele decat cele prevazute la lit. j) ;
l) Ministerul Justitiei, prin unitatile sistemului administratiei penitenciare, pentru persoanele care care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv in unitatile penitenciare, precum si pentru persoanele care se ingrijesc in executarea masurilor educative ori de siguranta privative de libertate, respectiv. oamenii care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri;
m) Ministerul Afacerilor Interne, pentru persoanele retinute, arestate sau detinute care se afla in centrele de retinere si arestare preventiva organizate in subordinea acestei institutii, care nu au venituri, pentru strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul lor procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centrele speciale amenajate potrivit legii;
n) Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse;
o) autoritatile administratiei publice locale, pentru persoanele, cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru perioada de cel mult 12 luni, daca nu au venituri.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) -e) , care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau in state cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei, si fac dovada valabilitatii asigurarii, in conformitate cu procedura stabilita prin ordin comun al presedintelui ANAF si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Articolul 154: Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate
(1) Urmatoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate:
a) copiii pana la varsta de 18 ani, tineri de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studentii, precum si persoane care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti. Daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru aceste venituri datoreaza contributie;
b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului. Daca realizeaza venituri din cele prevazute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste venituri datoreaza contributie;
c) sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
d) persoane ale caror drepturi sunt stabilitate prin Decret-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportati in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1989, cu modificarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi septembrie persoane persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoane care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru drepturile banesti acordate de aceste legi;
e) persoane cu handicap, pentru venituri obtinute in baza Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilitate de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributiei;
g) femeile insarcinate si lauzele, daca nu realizeaza veniturile asupra carora se datoreaza contributia sau daca nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de baza minim brut pe tara. In cazul in care venitul lunar realizat depaseste nivelul salariului de baza minim brut pe tara, baza lunara de calcul al contributiei sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depaseste acest nivel.
(2) In persoanele aflate in situatiile prevazute la alin. (1) , cu exceptia celor de la lit. c) si g) , care realizeaza venituri asupra carora datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, iar totalul lunar al acestora este sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara, contributia se datoreaza asupra venitului realizat.
(3) In vederea incadrarii in conditiile privind realizarea de venituri prevazute la alin. (1) , Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transmite ANAF lista persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate, potrivit prevederilor art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata. Structura informatiilor si periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordinele comun al presedintelui ANAF si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in termen de 90 de zile ale datelor intrarii in vigoare a prezentului cod.
SECTIUNEA 2: Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii

Articolul 155: Categorii de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale de sanatate
(1) Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153, datoreaza, dupa caz, contributii de asigurari sociale de sanatate pentru urmatoarele categorii de venituri:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;
b) venituri din pensii, definite conform art. 99;
c) venituri din activitati independente, definite conform art. 67;
d) venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) -(9);
e) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83;
f) venituri din investitii, definite conform art. 91;
g) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103;
h) venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 117;
i) indemnizatii de somaj;
j) indemnizatii pentru cresterea copilului;
k) ajutorul social acordat potrivit legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau unei boli profesionale.
(2) Pentru veniturile prevazute la alin. (1) se datoreaza contributii de asigurari sociale de sanatate si in cazul in care acestea sunt realizate de persoane fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60.

Articolul 156: Cotele de contributii de asigurari sociale de sanatate
Cotele de contributii de asigurari sociale de sanatate sunt urmatoarele:
a) 5,5% pentru contributia individuala;
b) 5,2% pentru contributia datorata de angajator.
SECTIUNEA 3: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate in persoanele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului.

Articolul 157: Baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate in persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor
(1) Baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, in persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii. salarii sau asimilate salariilor, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, o reprezinta castigul brut care include: a)
venituri din salarii, in bani si/sau in natura, obtinute in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege. In situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, venituri din salarii cuprind salariile de baza sau, dupa caz, soldele functiilor de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara, la care se adauga, dupa caz, sporurile si adaosurile care. se acorda potrivit legii;
b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilitate potrivit legii;
c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;
d) solda lunara acordata potrivit legii;
e) remuneratia administratorilor societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;
f) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membri directoratului de la societatea administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, in baza contractului de management prevazut de lege;
g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele;
h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
i) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
j) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, potrivit legii;
k) sume reprezentand salarii/solde, diferente de salarii/solde, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii;
l) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilitate conform contractului individual de munca;
m) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotare a Guvernului pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna prin hotare a Guvernului pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
n) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati care au stabilitate raporturi de munca cu angajatorii din strainatate, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in Romania, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilitatea nivelului legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a angajatorului, de care ar beneficia de personalul din institutiile publice. Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
o) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatea administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotare a Guvernului pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna prin hotare a Guvernului pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
p) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice de stabilitate cu entitati din strainatate. , astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilitatea nivelului legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii, de care. ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva;
q) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatilor de proprietari;
r) ajutoarele si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, care indeplinesc conditiile pentru pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale;
s) ajutoarele si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, care nu indeplinesc conditiile pentru pensie. , din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale;
s) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de munca.
(2) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate sumele prevazute la art. 76 alin. (4) lit. d) , art. 141 lit. d) si art. 142.
(3) Pentru veniturile realizate incepand cu date de 1 ianuarie 2017, in situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 139 alin. (3) , contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza in limita acestui plafon.

Articolul 158: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori sau de persoane asimilate acestora prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f)
(1) Pentru persoane prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f) , baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate o reprezinta suma castigurilor brute prevazute la art. 157 asupra carora se datoreaza contributia individuala.
(2) In baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate se includ si urmatoarele venituri:
a) indemnizatiile de incapacitate temporara de munca, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru zilele suportate de angajator;
b) indemnizatiile de incapacitate temporara de munca, acordate in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, numai pentru zilele suportate de angajator.

Articolul 159: Prevederi specifice privind contributia individuala de asigurare sociala de sanatate
(1) Se datoreaza contributia individuala de asigurare sociala de sanatate pentru indemnizatiile de incapacitate temporara de munca, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate persoane fizice care. realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza Legii nr. 346/2002, republicata.
(2) Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (1) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indemnizatiei incapacitate de munca si se suporta de catre angajatori pentru persoane asimilate acestora ori din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, constituite in conditiile legii, dupa caz.
(3) Angajatorii sau persoanele asimilate acestora vor retine din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sumele calculate potrivit alin. (2) .

Articolul 160: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane fizice cu venituri din pensii si de cele care primesc indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale (1) Pentru persoane
fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depaseste valoarea, intregita prin rotunjire in plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv.
(2) Pentru persoane fizice preluate in plata de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, si de catre casele sectoriale de pensii, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezentare cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.
(3) Pentru veniturile realizate incepand cu date de 1 ianuarie 2017, in situatia in care veniturile baza de calcul prevazute la alin. (1) si (2) depasesc valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 139 alin. (3) , contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza in limita acestui plafon.

Articolul 161: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii (1)
Pentru persoanele fizice care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazute la art. 153 alin. (1) lit. g) , baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezentare cuantumul drepturilor banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, respectiv indemnizatia de somaj, cu exceptia situatiilor in care potrivit dispozitiilor legale se prevede altfel. Contributia se suporta bugetului asigurarilor pentru somaj asigurari si reprezinta contributia individuala de sanatate sociala.
(2) Pentru veniturile realizate incepand cu date de 1 ianuarie 2017, in situatia in care venitul baza de calcul prevazut la alin. (1) depaseste valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 139 alin. (3) , contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza in limita acestui plafon.
Incorporati articolul Art. 162: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, precum si pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru copilul cu handicap.
(1) Pentru persoane fizice care beneficiaza de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare potrivit Legii nr. 273/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezentare indemnizatia lunara. Contributia se suporta bugetului de stat.
(2) Pentru persoane fizice care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care ingrijesc beneficiaza de indemnizatie pentru copilul cu handicap potrivit Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate sau reprezentata indemnizatia pentru cresterea copilului. Contributia se suporta bugetului de stat.
(3) Pentru veniturile realizate incepand cu date de 1 ianuarie 2017, in situatia in care veniturile baza de calcul prevazute la alin. (1) si (2) depasesc valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 139 alin. (3) , contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza in limita acestui plafon.

Articolul 163: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de ajutor
social Contributia se suporta bugetului de stat.

Articolul 164: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv, precum si pentru persoanele fizice care se afla in executarea masurilor educative ori de siguranta privative de libertate. , respectivele persoane care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri
Pentru persoane fizice care executa sau pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv, precum si pentru persoanele fizice care se afla in executarea unei masuri educative ori de securitate privative de libertate, respectivele persoane fizice care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de, daca nu au venituri, baza lunara de calcul al contributiei de asigurare a libertatei sociale de sanatate o asigurare de valoare. a doua salarii minime brute pe tara. Contributia se suporta bugetului de stat.

Articolul 165: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru strainii aflati in centrul de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt. cazati in centrele special amenajate potrivit legii
Pentru strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centrele speciale amenajate potrivit legii. , baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o valoare a doua salarii minime brute pe tara. Contributia se suporta bugetului de stat.

Articolul 166: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse.
Pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o valoare bruta a doua salarii minime pe tara. Contributia se suporta bugetului de stat.

Articolul 167: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele, cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane
Pentru persoane, cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale. de sanatate o valoare a doua salarii minime brute pe tara. Contributia se suporta bugetului de stat.
SECTIUNEA 4: Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari sociale de sanatate in cazurilor din salarii si asimilate salariilor, veniturilor din pensii, in veniturilor obtinute de persoane fizice aflate sub protectia sau in custodia statului, precum si in persoanele fizice care se realizeaza. in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state

Articolul 168: Stabilirea si plata contributiilor de asigurari sociale de sanatate
(1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum si institutiile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. g) -o) au obligatia de a calcula si de a retine la sursa contributiile individuale de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatia de a calcula contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate de acestia, dupa caz.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte. .
(3) Contributiile de asigurari sociale de sanatate individuale calculate si retinute potrivit alin. (1) se platesc, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz, impreuna cu contributia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorata. potrivit legii.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) , persoane fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obtine venituri sub forma de salarii ale angajatorilor care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, au obligatia de a calcula si de a retine contributiile individuale si pe cele ale angajatorului, precum si de a le plati lunar, pana la data de 25 inclusiv. a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.
(5) Calculul contributiilor de asigurari sociale de sanatate individuale se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 lit. a) asupra bazelor lunare de calcul mentionate la art. 157, art. 160-167, dupa caz.
(6) Calculul contributiilor de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 lit. b) asupra bazei lunare de calcul prevazute la art. 158, cu respectarea prevederilor specifice prevazute la art. 159.
(7) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii/solde sau diferite de salarii/solde si pensii sau diferite de pensii, cu exceptia sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilitate in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitiv si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari sa dispus reincadrarea in munca a unor persoane, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale de sanatate care erau. in vigoare intr-o perioada. Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii si se platesc pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.
(71) Prevederile alin. (7) se aplica si in cazul sumelor reprezentand salarii/solde sau diferite de salarii/solde si pensii sau diferite de pensii stabilitate prin lege, acordate pentru perioade anterioare.
(8) Calculul contributiilor de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor angajatorilor din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala. la care Romania este parte se realizeaza de catre acestea, prin aplicarea cotei integrale de contributie rezultate din insumarea cotei individuale cu cea datorata angajatorului prevazute la art. 156, asupra bazei lunare de calcul prevazute la art. 157. Contributia se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.
(9) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din pensii care depasesc, lunar, valoare intregita la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, provenite dintr-un alt stat, cu respectarea. prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, se realizeaza de catre organul fiscal competent in baza declaratiei specifice prevazute la art. 130 alin. (4) sau a declaratiei privind venitul estimat prevazute la art. 120, dupa caz.
(10) In cazul in care au fost acordate cumulat sume reprezentand ajutoare sociale, indemnizatii de somaj, venituri din pensii, indemnizatii pe perioada concediului de acomodare sau indemnizatii pentru cresterea copilului, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele. de contributii de asigurari sociale de sanatate care erau in vigoare in aceeasi perioada. Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii sumelor respective si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.

Articolul 169: Depunerea declaratiilor
(1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau persoane asimilate acestora, institutiile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. g) -o) , precum si persoane care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor angajatilor din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1) .
(2) In situatia persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din asocieri fara personalitate juridica sau din cedarea folosintei bunurilor, pentru care platitorul de venit are obligatii retinerii la sursa a contributiei de asigurare sociala de sanatate, declararea contributiei se face de catre platitorul. de venit prin depunerea declaratiei prevazute la art. 147 alin. (1) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile.
(3) In cazul in care au fost acordate sume de natura celor prevazute la art. 168 alin. (10) , sume reprezentand salarii/solde sau diferite de salarii/solde si pensii sau diferite de pensii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari sa dispus reincadrarea in munca a unor persoane, contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.
(31) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul sumelor reprezentand salarii/solde sau diferite de salarii/solde si pensii sau diferite de pensii stabilitate prin lege, acordate pentru perioade anterioare.
(32) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) , declaratiile rectificative nu se depun in cazul veniturilor/diferentelor de venituri din pensii.
(4) art. 147 alin. (4) -(22) sunt aplicabile in mod corespunzator.
(5) Persoanele fizice care realizeaza venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, au obligatia ca in termen de 30. de zile de la data incadrarii in aceasta categorie de persoane sa declare la organul fiscal competent venitul lunar din pensie, prin depunerea declaratiei privind venitul estimat prevazute la art. 120.
(6) Pentru incadrarea persoanelor fizice prevazute la alin. (5) in categoria persoanelor care realizeaza venituri din pensii care depasesc, lunar, valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, organul fiscal utilizeaza cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta depunerii declaratiei privind venitul estimat.
(7) Persoanele fizice prevazute la alin. (6) sunt obligate sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei de venit estimat sau a declaratiei privind venitul realizat, dupa caz, cu respectarea regulilor prevazute la art. 121. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar in decizia de impunere, iar plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(8) Obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane mentionate la alin. (6) se determina de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuala, pe baza declaratiei specifice prevazute la art. 130 alin. (4) . Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar in decizia de impunere.
(9) Sumele de plata stabilitate prin decizia de impunere anuala se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, iar cele achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
(10) Decizie de impunere, prevazute la alin. (7) si (8) , se emit la termenul si in forma stabilitate prin ordin al presedintelui ANAF
SECTIUNEA 5: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura. , piscicultura, din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor

Articolul 170: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual in sistem real si/sau. pe baza normelor anuale de venit
(1) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual in sistem real si/sau pe baza normelor anuale de venit, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate este diferita. pozitiva dintre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii independent, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate sau valoare anuala a normei de venit, dupa caz, raportata numarul de luni in care a fost desfasurata activitatea pe fiecare sursa de venit.
(2) Pentru veniturile realizate incepand cu date de 1 ianuarie 2017, baza lunara de calcul prevazuta la alin. (1) nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 139 alin. (3) , in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia.

Articolul 171: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa, precum si din asocierea cu persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II sau III. , pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) -(9)
(1) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, pentru care impozitul pe venit se retine la sursa, baza lunara de calcul al contributiei de asigurare sociala de sanatate o reprezinta diferita dintre venitul brut si cheltuiala deductibila prevazuta la art. 70.
(2) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II sau III, lunara de calcul al contributiei asigurarii sociale de sanatate o reprezinta venitul din asociere.
(3) Pentru veniturile realizate incepand cu date de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevazute la alin. (1) si (2) nu pot fi mai mari decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 139 alin. (3) , in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.
(4) In anul 2016, persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala nu datoreaza contributia de asigurare sociala de sanatate pentru aceste venituri, daca realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 alin. (1) lit. a) -d) , g) , i) -l) , cu exceptii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala.

Articolul 172: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura
(1) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati agricole prevazute la art. 103 alin. (1) , baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate valoare anuala a normei de venit, determinata potrivit prevederilor art. 106, raportata la numarul de luni in care sa desfasurat activitatea.
(2) Pentru persoane fizice care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 104, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate diferenta pozitiva dintre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii, cheltuielile exclusive reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate, raportata la numarul de luni in care sa desfasurat activitatea.
(3) Pentru veniturile realizate incepand cu date de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevazute la alin. (1) si (2) nu pot fi mai mari decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 139 alin. (3) , in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.

Articolul 173: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
(1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia celor care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere a sursei a impozitului, este diferita dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, diferenta pozitiva dintre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri. , exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurare sociala de sanatate, sau valoare anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la numarul de luni din anul fiscal prevazut in contractul incheiat intre parti, si nu poate fi mare decat valoarea a de 5 ori castigi. salarial mediu brut prevazut la art. 139 alin. (3) , in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia.
(2) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din arendarea bunurilor in regim de retinere la sursa a impozitului este diferita dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut. si nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 139 alin. (3) , in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia.
SECTIUNEA 6: Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru venituri din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor 174

: Plati anticipate cu titlu de contributie. asigurari sociale de sanatate
(1) Urmatoarele categorii de persoane au obligatia de a efectua plati anticipate cu titlu social de contributii de asigurari de sanatate:
a) persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente prevazute la art. 68 si 69;
b) persoanele fizice care realizeaza venituri din agricultura, silvicultura, piscicultura prevazute la art. 104;
c) persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda;
d) platitorii de venituri pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din asocierea cu o persoana juridica contribuabil potrivit titlului II sau III, precum si din arendarea bunurilor agricole, impozitate in regim de retinere la sursa.
(2) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) lit. a) -c) sunt obligate sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe fiecare sursa de venit, pe baza declaratiei de venit estimat/norma. de venit sau a declaratiei privind venitul realizat, dupa caz, cu respectarea regulilor prevazute la art. 121.
(3) Pentru persoane fizice prevazute la alin. (2) , cu exceptia celor care se realizeaza venituri din inchirierea camerelor, situate in locuinte proprietate personala, in scop turistic, mentionati la art. 88 alin. (3) , baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute in decizia de impunere se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimelor luni din fiecare trimestru.
(4) In decizia de impunere prevazuta la alin. (2) , baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprins intre una si 5 camere inclusiv, stabilitate pe baza de norma anuala de venit sau care opteaza pentru determinarea venitului in sistem real, precum si pentru cei care inchiriaza in scop turistic, in cursul anului, un numar mai mare de 5 camere de inchiriat in locuinte proprietate personala, mentionate la art. 88 alin. (3) , se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza in doua rate egale, pana la data de 25 iulie inclusiv si 25 noiembrie inclusiv.
(5) Platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit alin. (2) se determina prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de calcul prevazute la art. 170-173, dupa caz.
(6) In cazul in care, in cursul anului fiscal, persoanele prevazute la alin. (2) isi inceteaza activitatea, precum si cei care intra in suspendare temporara a activitatii potrivit legislatiei in materie, sunt aplicabile prevederile art. 121 alin. (10) referitoare la recalcularea platilor anticipate.
(7) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. d) au obligatia calcularii, retinerii si platii sumelor respective cu respectarea prevederilor art. 72, 73, art. 84 alin. (4) -(9) si art. 125 alin. (7) -(9) , dupa caz.
(8) Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata potrivit alin. (7) se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de calcul prevazute la art. 171 si art. 173 alin. (2) , dupa caz, se retine si se plateste de catre platitorul de venit pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite veniturile.
(9) In persoanele fizice care realizeaza venituri din agricultura prevazute la art. 103 alin. (1) , obligatiile de plata ale contributiei de asigurari sociale de sanatate se determina pe baza declaratiei prevazute la art. 107 alin. (2) , prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 lit. a) asupra bazei de calcul prevazute la art. 172 alin. (1) . Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar in decizia de impunere prevazuta la art. 107 alin. (5) , iar plata se efectueaza in doua rate egale, pana la data de 25 octombrie inclusiv si 15 decembrie inclusiv.

Articolul 175: Declararea si definitivarea contributiei de asigurari sociale de sanatate
(1) Veniturile care reprezinta baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate sunt cele din declaratia de venit estimat/norma de venit prevazuta la art. 120 sau din declaratia privind venitul realizat prevazuta la art. 122, dupa caz.
(2) Pentru anul fiscal 2016, obligatiile anuale de plata a contributiei sociale de sanatate se determina de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuala pe fiecare sursa de venit, pe baza declaratiilor mentionate la alin. (1) , prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de calcul prevazute la art. 170-173, dupa caz, la determinarea carora nu se iau in considerare pierderile fiscale anuale. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar in decizia de impunere. Baza lunara de calcul astfel evidentiata nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca venitul pentru care se calculeaza contributia este singurul realizat.
(3) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor in anul 2016, stabilitatea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, precum si incadrarea bazei lunare de calcul in plafoanele prevazute la alin. (2) si la art. 173 se realizeaza de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuala prevazuta la art. 123 alin. (8) .
(4) Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita potrivit alin. (2) si (3) se efectueaza in termenul de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
(5) Pentru veniturile realizate incepand cu date de 1 ianuarie 2017, obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se determina de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuala prevazuta la art. 179 alin. (2) , pe baza declarailor mentionate la alin. (1) , prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de calcul prevazute la art. 170-173, dupa caz, la determinarea carora nu se iau in considerare pierderile fiscale anuale. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar in decizia de impunere.
SECTIUNEA 7: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din investitii si din alte surse

Articolul 176: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din investitii
(1 ) Pentru persoane fizice care realizeaza venituri din investitii sub forma castigurilor din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta castigiul. net anual determinate potrivit prevederilor art. 96, raportat la cele 12 luni ale anului de realizare a veniturilor.
(2) Pentru persoanele fizice care se ingrijesc de venituri din dividende, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta total venituri din dividende, in bani sau natura, distribuie de persoane juridice, realizate in cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.
(3) Pentru persoane fizice care se ingrijesc de venituri din dobanzi, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta veniturile totale brute din dobanzi, realizate in cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.
(4) Pentru persoane fizice care asigura realizeaza venituri impozabile din zona unei persoane juridice, lichid inclusiv din reducerea capitalului, baza lunara de calcul al contributiei de asigurare sociala a asigurarii totale a veniturilor impozabile distribuite de persoane juridice.
(5) Pentru veniturile realizate incepand cu date de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevazute la alin. (1) -(4) nu pot fi mai mari decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 139 alin. (3) , in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia.
(6) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate venituri din investitii neimpozabile, prevazute la art. 93.
(7) In anul 2016, persoanele care realizeaza venituri din investitii nu datoreaza contributia de asigurare sociala de sanatate pentru aceste venituri, daca realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 alin. (1) lit. a) -d) , g) , i) -l) , cu exceptii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala.

Articolul 177: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din alte surse
(1) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din alte surse, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta veniturile totale. brute prevazute la art. 114, 116 si art. 117, realizat in cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.
(2) Pentru veniturile realizate incepand cu date de 1 ianuarie 2017, baza lunara de calcul prevazuta la alin. (1) nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 139 alin. (3) , in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia.
(3) In anul 2016, persoanele care realizeaza venituri din alte surse nu datoreaza contributia de asigurare sociala de sanatate pentru aceste venituri, daca realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 alin. (1) lit. a) -d) , g) , i) -l) , cu exceptii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala.
SECTIUNEA 8: Stabilirea si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din investitii si din alte surse

Articolul 178: Stabilirea contributiei
(1) Pentru anul 2016, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din investitii si/sau din alte surse, contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuala, pe baza informatiilor din declaratia privind venitul realizat sau din declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum si pe baza informatiilor din evidenta fiscala, dupa caz. (3) Contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (1) si (2) , dupa caz, se stabileste in anul urmator celui in care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contributie prevazute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de calcul mentionate la art. 176 si 177, dupa caz. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar in decizia de impunere.
(2) In persoanele fizice care realizeaza, incepand cu anul 2017, venituri din investitii si/sau din alte surse, contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuala prevazuta la art. 179 alin. (2) , pe baza informatiilor din declaratia privind venitul realizat sau din declaratii privind calculul si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum si pe baza informatiilor din evidenta fiscala, dupa caz.

(4) In cazul veniturilor prevazute la alin. (1) realizate in anul 2016, ale caror baze lunare de calcul se situeaza sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe tara, nu se datoreaza contributia de asigurare sociala de sanatate. Pentru veniturile ale caror bazele lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara, contributia datorata lunar se calculeaza asupra acestor baze de calcul.
(5) Sumele reprezentand obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilitate prin decizia de impunere anuala, potrivit alin. (1) , se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.
SECTIUNEA 9: Stabilirea contributiei anuale de asigurari sociale de sanatate

Articolul 179
(1) Organul fiscal competent are obligatii de stabilire a contributiei anuale de asigurari sociale de sanatate datorate persoanelor fizice care realizeaza, intr-un an fiscal, venituri din urmatoarele categorii:
a) venituri. din activitati independente;
b) venituri din activitati agricole, silvicultura, piscicultura;
c) venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) -(9);
d) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
e) venituri din investitii;
f) venituri din alte surse.
(2) Contributia anuala de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (1) se stabileste, de organul fiscal competent, in anul urmator celui de realizare a veniturilor, prin decizie de impunere anuala pentru stabilitatea contributiei de asigurare sociala de sanatate, termenul si in forma de stabilitate prin ordin al presedintelui ANAF, pe baza informatiilor din declaratiile fiscale privind veniturile realizate, precum si pe baza informatiilor din evidenta fiscala, dupa caz.
(3) Contributia anuala se calculeaza prin aplicarea cotei individuale asupra bazei anuale de calcul, determinata ca suma a bazelor lunare de calcul asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, aferente veniturilor prevazute la alin. (1) . Baza anuala de calcul nu poate fi mai mica decat valoarea a douasprezece salarii de baza minime brute pe tara si nici mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut inmultit cu 12 luni. In cazul persoanelor fizice care realizeaza atat venituri dintre cele prevazute la alin. (1) , cat si venituri din salarii sau asimilate salariilor, baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate utiliza la incadrarea in plafonul minim prevazut se determina ca suma a tuturor bazelor lunare de calcul asupra carora se datoreaza contributiei de asigurari sociale de sanatate. (5) In cazul in care baza anuala de calcul este sub nivelul plafonului minim prevazut la alin. (3) , organul fiscal stabileste, prin decizia de impunere anuala prevazuta la alin. (2) , contributia de asigurari sociale de sanatate datorata la nivelul contributiei anuale aferente plafonului anual minim. (6) In cazul in care baza anuala de calcul este mai mare decat plafonul maxim prevazut la alin. (3) , organul fiscal stabileste, prin decizia de impunere anuala prevazuta la alin. (2) , contributia de asigurari sociale de sanatate datorata la nivelul contributiei anuale aferente plafonului anual maxim. (61) Prin derogare de la prevederile alin. (3) , in persoanele fizice care realizeaza, in cursul anului fiscal, exclusiv venituri din investitii si/sau din alte surse, pentru care se afla sub nivelul valorii a douasprezece salarii de baza minime brute pe tara, pentru aceste conditii. venituri nu se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate. (7) Sumele de plata stabilitate prin decizia de impunere anuala prevazuta la alin. (2) se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, iar cele achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala. (8) Contributia anuala de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala prevazuta la alin. (2) se distribuie proportional cu ponderea fiecarei baze de calcul in baza anuala de calcul prevazuta la alin. (3) . (9) Contributia de asigurari sociale de sanatate aferenta fiecarei baze de calcul, distribuita potrivit alin. (8) , se deduce potrivit prevederilor titlului IV "Impozitul pe venit". (10) Prevederile prezentului articol se aplica pentru veniturile realizate incepand cu date de 1 ianuarie 2017.
(4) Pe perioada in care persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la alin. (1) se incadreaza in categoria persoanelor care au calitatea de pensionari sau in categoria celor prevazute la art. 154 alin. (1) lit. a) , b) , d) -g) , baza anuala de calcul nu se incadreaza in plafonul minim prevazut la alin. (3) .SECTIUNEA 10: Declararea, stabilitatea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 sau care realizeaza venituri lunare exclusiv din investitii si/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe tara si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 154 sau in categoriile de persoane prevazute la art. 153 alin. (1) lit. g) -o) , pentru care plata contributiei se suporta din alte surse (1) Persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 sau care realizeaza venituri lunare exclusiv din investitii si/sau din alte surse ale caror baze lunare de calcul se situeaza sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe tara si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei sau in categoriile de persoane. persoane pentru care plata contributiei se suporta din alte surse datoreaza contributia de asigurare sociala de sanatate astfel: a) lunar, prin aplicarea cotei individuale de contributie asupra bazei de calcul reprezentand valoarea salariului minim brut pe tara, si au obligatia sa plateasca contributia de asigurare sociala. de sanatate pe o perioada de cel putin 12 luni consecutive, incepand cu luna in care se depune declaratia prevazuta la art. 181; sau b) la data la care acceseaza serviciile oferite de sistemul public de asigurari sociale de sanatate potrivit legii, prin depunerea declaratiei prevazute la art. 181, aplicand cota individuala de contributie asupra bazei de calcul reprezentand valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe tara. (2) Salariul de baza minim brut pe tara, prevazut la alin. (1) , este salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobata prin hotare a Guvernului, la data depunerii declaratiei prevazute la art. 181. Articolul 181: Depunerea declaratiei (1) Persoanele fizice prevazute la art. 180 alin. (1) depun o declaratie la organul fiscal competent, in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale de sanatate. (2) Procedura de declarare si stabilire a contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al presedintelui ANAF Articolul 182: Plata contributiei (1) In cazul prevazut la art. 180 alin. (1) lit. a) , plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se efectueaza lunar pana la data de 25 inclusiv a fiecarei luni, incepand cu luna urmatoare depunerii declaratiei prevazute la art. 181, pe toata perioada declarata conform art. 181. (2) In cazul prevazut la art. 180 alin. (1) lit. b) , plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se efectueaza la data depunerii declaratiei prevazute la art. 180 alin. (1) lit. b) .

Articolul 180: Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoane fizice care nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 sau care realizeaza venituri lunare exclusiv din investitii si/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe tara si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 154 sau in categoriile de persoane prevazute la art. 153 alin. (1) lit. g) -o) , pentru care plata contributiei se suporta din alte surse

Articolul 183: Prevederi privind incetarea platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Persoanele prevazute la art. 180 alin. (1) , care incep sa realizeze venituri de natura celor mentionate la art. 155 sau se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei ori cu contributia plata suportata din alte surse, depun la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere in vederea stoparii obligatiilor de plata. reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate potrivit declaratiei prevazute la art. 181. Modelul cererii se aproba prin ordin al presedintelui ANAF
CAPITOLUL IV: Contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj.
SECTIUNEA 1: Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurare pentru somaj

Articolul 184: Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurare pentru somaj
Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabil/platitori de venit la sistemul de asigurare pentru somaj, cu respectarea legislatiei europene. aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, dupa caz:
a) cetatenii romani, cetatenii altor state sau apatrizii, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetatenii romani, cetatenii altor state sau apatrizii care nu au domiciliul sau resedinta in Romania in conditiile prevazute de legislatia europeana aplicabila in domeniul securitatii sociale, precum si in acordurile privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
b) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.
SECTIUNEA 2: Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul

Articolul 185: Categorii de venituri supuse contributiilor de asigurare pentru somaj (2) Pentru veniturile prevazute la alin. (1) se datoreaza contributii de asigurari pentru somaj si in cazul in care acestea sunt realizate de persoane fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60. Articolul 186: Cotele de contributii de asigurari pentru somaj Cotele de contributii de asigurari pentru somaj sunt urmatoarele: a) 0,5% pentru contributia individuala; b) 0,5% pentru contributia datorata de angajator. Articolul 187: Baza de calcul al contributiei individuale de asigurari pentru somaj in persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor ( 1) Baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari pentru somaj, in persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, reprezenta castigul brut realizat din salarii si venituri asimilate salariilor in tara si in alte state, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor sistemelor de securitate sociala la care Romania este parte, care include: a ) veniturile din salarii, in bani si/sau in natura, obtinute in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege; b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilitate potrivit legii; c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;
(1) Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurare pentru somaj, prevazuti la art. 184, datoreaza, dupa caz, contributii de asigurari pentru somaj pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76.
d) remuneratia obtinuta de directori cu contract de mandat si de membri directoratului de la societate administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, in baza contractului de management prevazut de lege;
e) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, potrivit legii;
f) sume reprezentand salarii, diferite de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii;
g) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
h) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati care au stabilitate raporturi de munca cu angajatorii din strainatate, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in Romania, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilitatea nivelului legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a angajatorului, de care ar beneficia de personalul din institutiile publice. Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
i) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic. , de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societate administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege. , pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
j) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre directorii care au raporturi juridice de stabilitate cu entitati din strainatate, astfel cum sunt. este prevazut in raporturile juridice respective, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilitatea nivelului legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii, de care ar beneficia personalul. din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva;
k) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator, potrivit legii;
l) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii.
(2) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari pentru somaj sumele prevazute la art. 76 alin. (4) lit. d) , art. 141 lit. d) si art. 142.

Articolul 188: Baza de calcul al contributiei de asigurari pentru somaj datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora
Pentru persoane prevazute la art. 184 lit. b) , baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari pentru somaj prevazuta de lege reprezinta suma castigurilor brute prevazute la art. 187, acordate persoane fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, asupra carora exista, potrivit legii, obligatia de plata a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Articolul 189: Exceptii specifice contributiilor de asigurari pentru somaj
Se excepteaza de la plata contributiilor de asigurari pentru somaj urmatoarele venituri:
1.prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat;
2.veniturile obtinute de pensionari; 4.compensatiile acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, persoanele carora le inceteaza raporturile de munca ori de serviciu sau care, potrivit legii, sunt trecute in rezerva ori in retragere; 5.veniturile aferente perioadei in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decat cele aferente perioadei de incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite ori de accidente in afara si perioadei de incapacitate. temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale, in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii; 6.drepturile de solda/salariu lunar acordat personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, potrivit legii. SECTIUNEA 3: Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari pentru somaj in persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum si in persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state Articolul 190: Stabilirea si plata contributiilor de asigurari pentru somaj (1) Persoanele prevazute la art. 184 lit. b) au obligatia de a calcula si de a retine la sursa contributiile individuale de asigurari pentru somaj, precum si obligatia de a calcula contributiile de asigurare pentru somaj datorate de acestia, dupa caz.
3.veniturile realizate de oameni care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora prevazute la art. 184 lit. b) , dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acorda, potrivit legii, ulterior sau la data incetarii raporturilor juridice; in aceasta categorie nu se includ sumele reprezentand salarii, diferite de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferite de venituri asimilate salariilor, asupra carora exista obligatii platii contributiei de asigurare pentru somaj, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii;(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania. este parte.
(3) Contributiile de asigurari pentru somaj individuale, calculate si retinute potrivit alin. (1) , se platesc pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz, impreuna cu contributia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorata. potrivit legii.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale. , precum si ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, au obligatia de a calcula si de a retine contributiile individuale si pe cele ale angajatorului, precum si de a le plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare. celei pentru care se platesc venituri, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.
(5) Calculul contribuiilor de asigurari pentru somaj individuale se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 186 lit. a) asupra bazei lunare de calcul prevazute la art. 187, cu respectarea prevederilor art. 189.
(6) Calculul contributiilor de asigurari pentru somaj datorate persoanelor prevazute la art. 184 lit. b) se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 186 lit. b) asupra bazei de calcul prevazute la art. 188, cu respectarea prevederilor art. 189.
(7) Calculul contributiilor de asigurari pentru somaj datorate de persoane prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre acestea prin aplicarea cotei integrale de contributie, rezultata din insumarea cotelor individuale cu cele datorate angajatorului prevazute la art. 186, asupra bazei lunare de calcul prevazute la art. 187, cu respectarea prevederilor art. 189. Contributia se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.
(8) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferite de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari sa dispus reincadrarea. in munca a unor persoane, in vederea stabilirii prestatiilor de somaj acordate de sistemul de asigurari pentru somaj, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari pentru somaj care erau in vigoare in acea perioada. Contributiile de asigurari pentru somaj datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.
(9) Prevederile alin. (8) se aplica si in cazul sumelor reprezentand salarii sau diferite de salarii stabilitate prin lege, acordate pentru perioade anterioare.

Articolul 191: Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate(2) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferite de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari sa dispus reincadrarea in munca. a unor persoane, in vederea stabilirii prestatiilor de somaj acordate de sistemul asigurarilor pentru somaj, contributiile de asigurari pentru somaj datorate potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile. carora le sunt aferente sumele respective.
(1) Persoanele prevazute la art. 184 lit. b) , precum si persoane fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor angajatorilor din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte sunt. obligat sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1) . (21) Prevederile alin. (2) se aplica si in cazul sumelor reprezentand salarii sau diferite de salarii stabilitate prin lege, acordate pentru perioade anterioare. (3) art. 147 alin. (4) -(22) sunt aplicabile in mod corespunzator. CAPITOLUL V: Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate SECTIUNEA 1: Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate, in cazul veniturilor supuse contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate Articolul 192: Contribuabilii/platitorii de sanatate venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate, obligati la plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, pentru cetatenii romani, cetateni ai altor state sau apatrizii, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte; b) persoanele fizice cetateni romani, cetatenii altor state sau apatrizii, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania, si care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor angajatorilor din state care nu intra sub incidenta legislatiei. europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte; c) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte drepturi de protectie sociala care se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj. , potrivit legii, si pentru care dispozitiile legale prevad plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate din bugetul asigurarilor pentru somaj. SECTIUNEA 2: Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul

Articolul 193: Categorii de venituri supuse contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
(1) Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 192, datoreaza, dupa caz, contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate pentru urmatoarele categorii de venituri:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;
b) indemnizatiile de somaj; Articolul 195: Baza de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
c) indemnizatiile de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau unei boli profesionale.
(2) Pentru veniturile prevazute la alin. (1) se datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate si in cazul in care acestea sunt realizate de persoane fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60.

Articolul 194: Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este de 0,85%. (1) Pentru persoane prevazute la art. 192 lit. a) baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o reprezinta suma castigurilor brute realizate din salarii si venituri asimilate salariilor, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, care include: a) venituri din salarii, in bani si/sau in natura, obtinute in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege; b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilitate potrivit legii; c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial; d) remuneratia administratorilor societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie; e) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membri directoratului de la societate administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, in baza contractului de management prevazut de lege; f) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, potrivit legii; g) sume reprezentand salarii, diferite de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii; h) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel: (i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
i) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati care au stabilitate raporturi de munca cu angajatorii din strainatate, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in Romania, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilitatea nivelului legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a angajatorului, de care ar beneficia de personalul din institutiile publice. Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
j) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic. , de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatea administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor. publice; k) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice de stabilitate cu entitati din strainatate. , astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilitatea nivelului legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii, de care. ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva. (2) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sumele prevazute la art. 76 alin. (4) lit. d) , art. 141 lit. d) si art. 142.
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;


(3) Baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata.
(4) Prevederile alin. (1) -(3) se aplica si in cazul persoanelor prevazute la art. 192 lit. b) .

Articolul 196: Prevederi specifice contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
(1) In baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 192 lit. a) se includ si urmatoarele venituri:
a) indemnizatiile de incapacitate temporara de munca, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru zilele suportate de angajator;
b) indemnizatiile de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, suportate de angajator sau din Fondul national de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(2) Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata pentru indemnizatiile prevazute la alin. (1) lit. b) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute la art. 194 asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca si se suporta catre persoane prevazute la art. 192 lit. a) ori din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, constituite in conditiile legii, dupa caz.
(3) Persoanele prevazute la art. 192 lit. a) vor retine din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sumele calculate potrivit alin. (2) .

Articolul 197: Exceptii specifice contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
sanatate. desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare, ordinea publica si securitate nationala.

Articolul 198: Baza de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj (
1) Pentru persoanele prevazute la art. 192 lit. c) , baza lunara de calcul pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurare sociala de sanatate o reprezentare totala a drepturilor reprezentate de indemnizatii de somaj.
(2) art. 195 alin. (3) referitor la plafonarea bazei de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate se aplica in mod corespunzator si in cazul persoanelor prevazute la alin. (1) .
(3) Pentru persoane prevazute la art. 192 lit. c) , contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. constituit in conditiile legii, dupa caz.
SECTIUNEA 3: Stabilirea, plata si declararea contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

Articolul 199: Stabilirea si plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
(1) Persoanele prevazute la art. 192 lit. a) si c) au obligatia de a calcula contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale si nici a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, prevazute la art. 192 lit. b) .
(3) Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate calculata potrivit alin. (1) se plateste pana la data 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) , persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale. , precum si ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, au obligatia de a calcula contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si de a plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc venituri, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.
(5) Calculul contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 194 asupra bazelor lunare de calcul prevazute la art. 195 si 198, dupa caz, cu respectarea prevederilor art. 196 si 197.
(6) Calculul contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorate persoanelor prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre acestea prin aplicarea cotei prevazute la art. 194 asupra bazei lunare de calcul prevazute la art. 195. Contributia se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.
(7) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferite de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari sa dispus reincadrarea in munca. a unor persoane, in vederea stabilirii prestatiilor acordate de sistemul de asigurari sociale de sanatate, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cota de contributie pentru a acorda si indemnizatii care era in vigoare in acea perioada. Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate potrivit legii se calculeaza si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.
(71) Prevederile alin. (7) se aplica si in cazul sumelor reprezentand salarii sau diferite de salarii stabilitate prin lege, acordate pentru perioade anterioare. (1) Persoanele prevazute la art. 192 sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1) .
(8) In cazul in care au fost acordate cumulat sume reprezentand indemnizatii de somaj, in vederea stabilitatii prestatiilor acordate de sistemul de asigurari sociale de sanatate, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cota de contributie pentru a acorda si indemnizatii. care era in vigoare in acea perioada. Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate potrivit legii se calculeaza si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.

Articolul 200: Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (2) In cazul in care au fost acordate sume de natura celor prevazute la art. 199 alin. (8) , precum si sume reprezentand salarii sau diferite de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari sa dispus reincadrarea in munca a unor persoane, in vederea stabilirii prestatiilor acordate de sistemul de asigurari sociale de sanatate, contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective. (21) Prevederile alin. (2) se aplica si in cazul sumelor reprezentand salarii sau diferite de salarii stabilitate prin lege, acordate pentru perioade anterioare. (3) art. 147 alin. (4) -(22) sunt aplicabile in mod corespunzator. CAPITOLUL VI: Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale SECTIUNEA 1: Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurare sociala de stat in veniturile supus contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale Articolul 201: Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de stat, obligati la plata contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. dupa caz: a) persoane fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, pentru cetatenii romanii, cetatenii altor state sau apatrizii, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte; b) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii. SECTIUNEA 2: Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul Articolul 202


(1) Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de stat, prevazuti la art. 201, datoreaza, dupa caz, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru urmatoarele categorii de venituri:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76; (1) Pentru persoanele prevazute la art. 201 lit. a) baza lunara de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale o reprezinta suma castigurilor brute realizate de angajatii acestora, in tara si in alte state, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, care include:
b) indemnizatia de somaj primite de someri pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii.
(2) Pentru veniturile prevazute la alin. (1) se datoreaza contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si in cazul in care acestea sunt realizate de persoane fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60.

Articolul 203: Cotele de contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
(1) Cota de contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este cuprinsa intre 0,15% si 0,85%, diferentiata in functie de clasa de risc, conform legii.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , cota de contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale in cazul unora pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii este de 1%.

Articolul 204: Baza de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionalee) sume reprezentand salarii, diferite de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii;

a) venituri din salarii, in bani si/sau in natura, obtinute in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege;
b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilitate potrivit legii;
c) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membri directoratului de la societatea administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, in baza contractului de management prevazut de lege;
d) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, potrivit legii; f) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel: (i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice; (ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; j) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de munca.
g) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic. , de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societate administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege. , pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
h) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator, potrivit legii;
i) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii; (2) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sumele prevazute la art. 76 alin. (4) lit. d) , art. 141 lit. d) si art. 142. Articolul 205: Exceptii specifice contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale Sunt exceptate de la plata contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale urmatoarele venituri: a) venituri realizate de personal Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului. Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si cel al Ministerului Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor; b) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat; c) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii. Articolul 206: Baza de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate pentru persoanele care ingrijesc beneficii de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii.


Baza lunara de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in cazul somerilor, care beneficiaza de indemnizatia de somaj pe durata efectuarii practicii in cadrul cursurilor organizate potrivit legii, o reprezinta indemnizatia profesionala de somaj acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj conform. prevederilor legale.
SECTIUNEA 3: Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Articolul 207: Stabilirea si plata contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
(1) Persoanele prevazute la art. 201 au obligatia de a calcula contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) , persoane care isi desfasoara activitatea in Romania si obtine venituri sub forma de salarii ale angajatorilor care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariati lor, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania. este parte, au obligatia de a calcula contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si de ao plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul. (4) Calculul contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se realizeaza prin aplicarea cotelor prevazute la art. 203 alin. (1) si (2) asupra bazelor lunare de calcul prevazute la art. 204 si 206, dupa caz, cu respectarea prevederilor art. 205. (5) Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in cazul somerilor, se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj, se datoreaza pe toata durata efectuarii practicilor profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii si se stabileste prin aplicarea cotei prevazute. la art. 203 alin. (2) asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectiva reprezentand indemnizatia de somaj. (6) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferite de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari sa dispus reincadrarea in munca. a unor persoane, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cota de contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale care era in vigoare in aceeasi perioada. Contributia datorata potrivit legii se calculeaza si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.
(2) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale calculate potrivit alin. (1) se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz.
(7) Prevederile alin. (6) se aplica si in cazul sumelor reprezentand salarii sau diferite de salarii stabilitate prin lege, acordate pentru perioade anterioare.

Articolul 208: Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
(1) Persoanele prevazute la art. 201 sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1) . Articolul 209: Contribuabilii/platitorii de venit garantare pentru plata creantelor salariale
(2) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferite de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari sa dispus reincadrarea in munca. a unor persoane, in vederea stabilirii prestatiilor acordate de sistemul de asigurari sociale, contributia pentru accidente de munca si boli profesionale datorate potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.
(21) Prevederile alin. (2) se aplica si in cazul sumelor reprezentand salarii sau diferite de salarii stabilitate prin lege, acordate pentru perioade anterioare.
(3) art. 147 sunt aplicabile in mod corespunzator.
CAPITOLUL VII: Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare
SECTIUNEA 1: Contribuabilii/platitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, obligati la plata contributiei Contribuabilii/platitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, obligati la plata contributiei sunt persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ce pot sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. SECTIUNEA 2: Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cota de contributie si baza de calcul Articolul 210: Categorii de venituri supuse contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale (1) Contribuabili/platitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, prevazuti la art. 209, datoreaza, dupa caz, contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale pentru veniturile din salarii, definite conform art. 76. (2) Pentru veniturile prevazute la alin. (1) se contribuie la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale si in cazul in care acestea sunt realizate de persoane fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60. Articolul 211: Cota de contributie la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale Cota de contributie la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator, este de 0,25%. Articolul 212: Baza de calcul al contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajatori sau persoane asimilate acestora.

(1) Pentru persoane fizice si juridice care au calitatea de angajator prevazute la art. 209, baza lunara de calcul al contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale o reprezinta suma castigurilor brute realizate de angajatii care au la baza un contract individual de munca, din salarii sau venituri asimilate salariilor, in tara si in alte state, cu respectarea. prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, care include: a
) venituri din salarii, in bani si/sau in natura, obtinute in baza unui contract individual de munca;
b) sume reprezentand salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii; (i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice; (ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; d) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator, potrivit legii; e) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii. (2) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale sumele prevazute la art. 76 alin. (4) lit. d) , art. 141 lit. d) si art. 142. Articolul 213: Exceptii specifice contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale nu se datoreaza pentru: a) veniturile care nu au la baza unui contract individual de munca; b) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat sau Fondul national unic pentru asigurari de sanatate, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale; c) compensatiile acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, persoane concediate pentru motive care nu tin de persoana lor. SECTIUNEA 3: Stabilirea, plata si declararea contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale Articolul 214: Stabilirea si plata contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator, prevazute la art. 209, au obligatia de a calcula contributia de asigurare a Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale.
c) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabil astfel:(2) Contributia calculata potrivit alin. (1) se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz. (4) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferite de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari sa dispus reincadrarea in munca. a unor persoane, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cota de contributie la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale care era in vigoare in acea perioada. Contributia datorata potrivit legii se calculeaza la data efectuarii platii si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume. (5) Prevederile alin. (4) se aplica si in cazul sumelor reprezentand salarii sau diferite de salarii stabilitate prin lege, acordate pentru perioade anterioare. Articolul 215: Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (1) Persoanele prevazute la art. 209 sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1) . (2) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferite de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari sa dispus reincadrarea in munca. a unor persoane, contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale datorate potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective. (21) Prevederile alin. (2) se aplica si in cazul sumelor reprezentand salarii sau diferite de salarii stabilitate prin lege, acordate pentru perioade anterioare. (3) art. 147 alin. (4) -(22) sunt aplicabile in mod corespunzator. CAPITOLUL VIII: Prevederi comune in persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei. Elvetiene pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale
(3) Calculul contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale datorate potrivit alin. (1) se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 211 asupra bazei de calcul prevazute la art. 212, cu respectarea prevederilor art. 213.

SECTIUNEA 1: Contributiile sociale obligatorii datorate persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene (1) Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene pentru care autoritatile competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autoritati stabilesc ca, pentru veniturile realizate in afara Romaniei, legislatia aplicabila in domeniul contributiilor sociale obligatorii este cea din Romania, au obligatia platii contributiilor obligatorii prevazute la art. 2 alin. (2) , dupa caz. (2) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor atat in Romania, cat si in alte state membre ale Uniunii Europene, intr-un stat membru al Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana datoreaza pentru veniturile din afara Romaniei contributiile sociale obligatorii prevazute la art. 2 alin. (2) . (3) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) care realizeaza venituri din desfasurarea unei activitati independente atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene datoreaza veniturilor din afara Romaniei contributii sociale obligatorii prevazute la art. . 2 alin. (2) lit. a) si b). (4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor in Romania si venituri din desfasurarea unei activitati independente pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene datoreaza pentru veniturile din afara Romaniei contributiile sociale obligatorii. prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si b). SECTIUNEA 2: Inregistrarea in evidenta fiscala, baza de calcul, declararea, stabilitatea si plata contributiilor sociale obligatorii Articolul 217: Inregistrarea in evidenta fiscala Persoanele prevazute la art. 216 alin. (3) si (4) au obligatia sa se inregistreze fiscal la organul fiscal competent potrivit Codului de procedura fiscala, ca platitor de contributii sociale obligatorii, in termen de 30 de zile de la data la care se incadreaza in aceasta categorie. Articolul 218: Baza de calcul

Articolul 216: Contributiile sociale obligatorii datorate in Romania


Pentru persoane prevazute la art. 216 baza lunara de calcul al contributiilor sociale obligatorii datorate pentru veniturile realizate in afara Romaniei este venitul realizat declarat, pe fiecare categorie de venit.

Articolul 219: Stabilirea si plata contribuiilor sociale obligatorii(2) Prin derogare de la alin. (1) , persoane fizice prevazute la art. 216 alin. (2) au obligatia de a declara contributiile sociale obligatorii individuale si pe cele ale angajatorului, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.
(1) Pentru persoanele fizice prevazute la art. 216 alin. (2) contributiile sociale obligatorii datorate pentru veniturile din afara Romaniei se calculeaza, se retin si se platesc de catre angajatorii acestora.
(2) Prin derogare de la alin. (1) , persoane fizice prevazute la art. 216 alin. (2) au obligatia de a calcula, de a retine si plati contributiile sociale obligatorii individuale si pe cele ale angajatorului, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.
(3) Pentru persoane prevazute la alin. (1) si (2) modul de stabilire si de plata a contributiilor sociale datorate este cel prevazut la cap. II-VII aplicabil angajatorilor, respectiv cel aplicabil persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, si au un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.
(4) Pentru persoane fizice prevazute la art. 216 alin. (3) si (4) , modul de stabilire si plata a contributiilor datorate pentru veniturile din afara Romaniei este cel prevazut la cap. II si III aplicabil in persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente in Romania.

Articolul 220: Depunerea declaratiilor
(1) Pentru persoanele fizice prevazute la art. 216 alin. (2) , contributiile sociale obligatorii datorate pentru veniturile din afara Romaniei se declara de catre angajatorii acestora. (3) Pentru persoane prevazute la alin. (1) si (2) , modul de declarare a contributiilor datorate este cel prevazut la cap. II-VII aplicabil angajatorilor, respectiv cel aplicabil persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, si au un acord incheiat in acest sens cu angajatorul. (4) Pentru persoane fizice prevazute la art. 216 alin. (3) si (4) , modul de declarare a contributiilor datorate pentru veniturile din afara Romaniei este cel prevazut la cap. II si III aplicabil in persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente in Romania. TITLUL VI: Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania CAPITOLUL I: Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti Articolul 221: Contribuabili Nerezidentii care obtin venituri impozabile din Romania au obligatia de a plati impozit conform prezentului capitol si sunt denumiti in continuare contribuabili. Articolul 222: Sfera de cuprindere a impozitului


Impozitul de stabilitate prin prezentul capitol, denumit in continuare impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, se aplica asupra veniturilor brute impozabile obtinute din Romania.

Articolul 223: Venituri impozabile obtinute din Romania
(1) Venituri impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt:
aaa) dividende de la un rezident;
b) dobanzi de la un rezident;
c) dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;
d) redevente de la un rezident;
e) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;
f) comisioane de la un rezident;
g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;
h) venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoane care care participa efectiv la asemenea activitati sau catre alte persoane;
i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania;
j) veniturile reprezentand remuneratii primite de persoane juridice straine care actioneaza in calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane;
k) venituri din servicii prestate in Romania, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;
l) venituri din profesii independente desfasurate in Romania - medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor si alte profesii similare - in cazul cand sunt obtinute in alte conditii decat prin intermediul unui sediu permanent sau intr-o perioada ori in mai multe perioade care nu depasesc in total 183 de zile pe oricarui interval de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic vizat;
m) venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania;
n) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate in Romania, pentru toate castigurile primite de un participant de la un organizator sau platitor de venituri din jocurile de noroc, exclusiv jocurile de noroc prevazute la art. 110 alin. (7) ;
o) venituri realizate de nerezidenti din lichidarea unei persoane juridice romane. Venitul brut realizat din lichidarea unei persoane juridice romane reprezinta suma excedentului distributiilor in bani sau in natura care depaseste aportul la capitalul social al persoanelor fizice/juridice beneficiare. Se considera venituri din lichidarea unei persoane juridice, din punct de vedere fiscal, si venituri obtinute in cazul reducerii capitalului social, potrivit legii, altele decat cele primite ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi. Venitul impozabil prezinta diferite dintre distributiile in bani sau in natura efectuarii peste valoarea fiscala a titlurilor de valoare;
p) venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident in cadrul operatiunii de fiducie.
(2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlului II sau IV, dupa caz:
a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent/sediu permanent desemnat in Romania;
b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania sau a oricaror drepturi legate de aceste proprietati, inclusiv inchirierea sau cedarea folosintei bunurilor proprietatii imobiliare situate in Romania, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate in Romania, precum si veniturile din vanzarea. -cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana;
c) venituri obtinute din Romania de persoana juridica rezidenta intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri din activitati desfasurate de artisti si sportivi;
d) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata in Romania;
e) venituri primite de persoane fizice nerezidente care actioneaza in calitatea lor de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane; g) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania, din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, din transferul titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana si din transferul. titlurilor de valoare emise de rezidenti romani;
f) veniturile din pensii definite la art. 99, in masura in care pensia lunara depaseste plafonul prevazut la art. 100; h) venituri obtinute din Romania de persoane fizice rezidente intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri in calitate de artisti sau sportivi. (3) Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar, altele decat remuneratia acestuia, aceasta stabilitate in functie de natura venitului respectiv si supus impunerii conform prezentului titlu, respectiv II si IV, dupa caz. Obligatiile fiscale ale constituitorului nerezident vor fi indeplinite de fiduciar. (4) Persoana fizica sau juridica care realizeaza venituri ca urmare a activitatii desfasurate in Romania in calitatea de artist de spectacol sau sportiv, din activitatile artistice si sportive, indiferent daca acestea sunt platite directe artistului sau sportivului ori unei terte parti care actioneaza in numele acelui. artist sau sportiv, are obligatia sa calculeze, sa declare si sa plateasca impozit conform regulilor stabilitate in titlul II sau IV, dupa caz, daca platitorul de venit se afla intr-un stat strain. Articolul 224: Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti (1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine, se declara si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri. Impozitul retinut se declara pana la termenul de plata a acestuia la bugetul de stat. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , impozitul datorat de nerezidenti, membri in asocierea/entitatea transparenta fiscal, care desfasoara activitate in Romania, pentru veniturile impozabile obtinute din Romania, se calculeaza, se retine, se plateste la bugetul de stat si se declara de catre persoana desemnata din cadrul asocierii/entitatii transparente fiscale, prevazuta la art. 233 si art. 234 alin. (1) . Retinerea la sursa nu se aplica in cazul contribuabililor nerezidenti a caror activitate in cadrul asocierii/entitatii transparente fiscale genereaza un sediu permanent in Romania. (3) Prin plata a unui venit se intelege indeplinirea obligatiilor de a pune fonduri la dispozitia creditorului in maniera stabila prin contract sau prin alte intelegeri convenite intre parti care conduc la stingerea obligatiilor contractuale. (4) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute: a) 1% pentru veniturile obtinute la jocurile de noroc practicate in Romania, primite de un participant de la un organizator sau platitor de venituri din jocuri de noroc, prevazute la art. . 223 alin. (1) lit. n) ; b) 5% pentru veniturile din dividende prevazute la art. 223 alin. (1) lit. A) ;
c) 50% pentru veniturile prevazute la art. 223 alin. (1) lit. b) -g) , i) , k) , l) si o) , daca veniturile sunt platite intr-un cont dintr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii. Acestea prevederi se aplica numai in situatia in care veniturile de natura celor prevazute la art. 223 alin. (1) lit. b) -g) , i) , k) , l) si o) sunt platite ca urmare a unor tranzactii calificate ca fiind artificiale conform art. 11 alin. (3) ;
d) 16% in cazul oricaror altor venituri impozabile obtinute din Romania, asa cum sunt enumerate la art. 223 alin. (1) .
(5) Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului, se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care sa platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine, se declara si se plateste, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei, pentru ziua in care se efectueaza plata venitului catre nerezidenti. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declara si se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data. de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, urmator anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, dupa caz. Impozitul nu se calculeaza, nu se retine si nu se plateste la bugetul de stat pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, daca in ultima zi a anului calendaristic sau in ultima zi a anului fiscal modificat. , dupa caz, persoana juridica straina beneficiara a dividendelor indeplineste conditiile prevazute la art. 229 alin. (1) lit. c) .
(6) Pentru venituri sub forma de dobanzi la depozitele la vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania, impozitul se calculeaza si se retine. de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul certificatelor de depozit si al instrumentelor de economisire. Plata si declararea impozitului pentru venituri din dobanzi se fac lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii.
(7) Reinnoirea depozitelor/instrumentelor de economisire va fi asimilata cu constituirea unui nou depozit/achizitionarea unui nou instrument de economisire.
(8) Impozitul asupra dobanzilor capitalizate se calculeaza de platitorul acestor venituri in momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv in momentul rascumpararii in cazul unor instrumente de economisire sau in momentul in care dobanda se transforma in imprumut ori in capital. , dupa caz.
(9) Pentru orice venit impozitul care trebuie retinut, in conformitate cu prezentul capitol, acest impozit final.

Articolul 225: Tratamentul fiscal al veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European
(1) Veniturile reprezentand dobanzi obtinute din Romania de o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii. European sau al Spatiului Economic European, stat cu care Romania are incheiata o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cu exceptia dobanzilor care intra sub incidenta prevederilor cap. V din prezentul titlu, se impune cu cota si in conditiile prevazute de conventie aplicabila, daca persoana juridica prezinta un certificat de rezidenta fiscala valabila.
(2) Persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care obtine venituri reprezentate si dobanzi in conditiile prevazute la alin. (1) , poate opta pentru regularizarea impozitului platit conform alin. (1) prin declararea si plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilitate in titlul II. Impozitul retinut la sursa potrivit alin. (1) constituie plata anticipata in contul impozitului pe profit si se scade din impozitul pe profit datorat.
(3) Constituie plata anticipata in contul impozitului pe profit si se scade din impozitul pe profit datorat si impozitul retinut la sursa conform prevederilor art. 224, in conditiile in care persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, stat cu care Romania are incheiata o conventie pentru evitarea dublei impuneri, prezinta certificatului de rezidenta fiscala ulterior realizarii venitului.
(4) Veniturile reprezentand dobanzi obtinute din Romania de o persoana juridica rezidenta intr-un stat al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri se impun conform prevederilor art. 224. Daca persoana juridica prevazuta in prezentul alineat este rezidenta a unui stat din Uniunea Europeana sau din Spatiul Economic European cu care este incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii, aceasta persoana poate opta pentru regularizarea impozitului platit conform prevederilor art. . 224 prin declararea si plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilitate in II. Impozitul retinut la sursa conform prevederilor art. 224 constituie plata anticipata in contul impozitului pe profit si se scade din impozitul pe profit datorat.

Articolul 226: Tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activitate independente impozabile in Romania obtinute de persoane fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European (
1) Veniturile din activitati independente care sunt obtinute din Romania de o persoana fizica rezidenta. intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri si care prezinta un certificat de rezidenta fiscala, se vor impune cu cota si/sau in conditiile prevazute de conventie aplicabila. .
(2) Persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, care obtine venituri din activitati independente in conditiile prevazute la alin. (1) , poate opta pentru regularizarea impozitului platit conform alin. (1) prin declararea si plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilitate in titlul IV. Impozitul retinut la sursa potrivit alin. (1) constituie plata anticipata in contul impozitului pe venit si se scade din impozitul pe venit datorat.
(3) Pentru a beneficia de prevederile aplicabile rezidentilor romani, constituie plata anticipata in contul impozitului pe venit si se scade din impozitul pe venit datorat si impozitul retinut la sursa conform prevederilor art. 224 in conditiile in care persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, stat cu care Romania are incheiata o conventie pentru evitarea dublei impuneri, prezinta certificatului de rezidenta fiscala ulterior realizarii venitului.
(4) Veniturile din activitati independente obtinute din Romania de o persoana fizica rezidenta intr-un stat al Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European, stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, se impune conform prevederilor art. 224. Daca persoana fizica prevazuta in prezentul alineat este rezidenta a unui stat al Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European cu care este incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii, aceasta persoana poate opta pentru regularizarea impozitului platit conform art. 224 prin declararea si plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilitate in l IV. Impozitul retinut la sursa potrivit art. 224 constituie plata anticipata in contul impozitului pe venit.

Articolul 227: Retinerea impozitului din veniturile obtinute din Romania de persoane rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri din activitati desfasurate de artisti si sportivi
Veniturile obtinute de artisti sau sportivi, persoane fizice sau juridice, rezidenti intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie pentru evitarea dublei impuneri, pentru activitatile desfasurate in aceasta calitate in Romania si in conditiile prevazute in conventie. se impune cu o cota de 16%, aplicata asupra veniturilor brute. Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului, se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care sa platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine, se declara si se plateste, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua in care se efectueaza plata venitului catre nerezidenti. Obligatia calcularii, retinerii, declararii si platii impozitului la bugetul de stat revine platitorului de venit.
(2) Persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri care obtine venituri din activitati desfasurate in Romania de artisti de spectacol sau sportivi poate opta pentru impozitarea regulata. platit conform alin. (1) prin declararea si plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilitate in titlul II. Impozitul retinut la sursa potrivit alin. (1) constituie plata anticipata in contul impozitului anual pe profit si se scade din impozitul pe profit datorat.
(3) Persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri care realizeaza venituri din Romania in calitate de artist de spectacol sau ca sportiv, din activitatile artistice si sportive, indiferent daca acestea sunt platite direct artistului sau sportivului ori unei terte parti care actioneaza in numele acelui artist sau sportiv poate opta pentru regularizarea impozitului platit conform alin. (1) prin declararea si plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilitate in titlul IV. Impozitul retinut la sursa potrivit alin. (1) constituie plata anticipata in contul impozitului anual pe venit si se scade din impozitul pe venit datorat.

Articolul 228: Venituri neimpozabile in Romania
Urmatoarele venituri nu sunt impozabile in Romania: (1) Sunt scutite de impozitul pe veniturile prezente obtinute din Romania de nerezidenti urmatoarele venituri:
a) veniturile obtinute de organismele nerezidente de plasament colectiv fara personalitate juridica sau de alte organisme asimilate acestora, recunoscute de autoritatea competenta de reglementare care autorizeaza activitatea pe acea piata, din transferul titlurilor de valoare, respectiv al titlurilor de participare, detinute direct sau indirect intr. -o persoana juridica romana;
b) veniturile obtinute de nerezidenti pe piete de capital straine din transferul titlurilor de participare, detinute la persoana juridica romana, precum si din transferul titlurilor de valoare, emise de rezidenti romani;
c) venitul obtinut de la un fiduciar rezident de catre un beneficiar nerezident atunci cand acesta este constituitor nerezident, din transferul masei patrimoniale fiduciare in cadrul operatiunii de fiducie.

Articolul 229: Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol a) dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei si in valuta, veniturile obtinute din tranzactii cu instrumente financiare derivate pentru realizarea operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale si veniturilor. obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat si a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale, in lei si in valuta, pe piata interna si/sau pe pietele financiare internationale, precum si dobanda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a Romaniei in scopul atingerii obiectivelor. de politica monetara si venituri obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a Romaniei; (i) este rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene si are una dintre formele de organizare prevazute in anexa nr. 1 la titlul II;


b) dobanda la instrumente/titluri de creanta emise de societati romane, constituite potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca instrumentele/titlurile de creatie sunt emise in baza unui prospect aprobat de autoritatea de reglementare competenta si dobanda este platita unei persoane care nu este o persoana afiliata a emitentului instrumentelor/titlurilor de creanta respective. ;
c) dividendele platite de o persoana juridica romana sau persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivita legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii. European, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, daca:
1.persoana juridica straina beneficiara a dividendelor indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: (ii) este considerata a fi rezidenta a statului membru al Uniunii Europene, in conformitate cu legislatia fiscala a statului. respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezidenta in scopul impunerii in afara Uniunii Europene; (iii) plateste in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 2 la titlul II sau un impozit similar impozitului pe profit reglementat la titlul II; (iv) detine minimum 10% din capitalul social al intreprinderii persoanei juridice romane pe o perioada neintrerupta de cel putin un an, care se incheie la data platii dividendului. 2.beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, iar persoana juridica straina pentru care sediul permanent isi desfasoara activitatea trebuie sa intruneasca cumulativ conditiile prevazute la pct. 1, subpct. (i) -(iv) si profiturile inregistrate de sediul permanent sa fie impozabile in statul membru in care acesta este stabilit, in baza unei conventii pentru evitarea dublei impuneri sau in baza legislatiei interne a acelui stat membru; 3.persoana juridica romana care plateste dividendul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: (i) este o societate infiintata in baza legii romane si are una dintre urmatoarele forme de organizare: societate pe actiuni, societate in comanda pe actiuni, societate cu raspundere limitata, societate in nume colectiv, societate in comanda simpla;(ii) plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari. Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivita legislatiei europene, care plateste dividendul, trebuie sa sa plateasca impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;
d) premiile unei persoane fizice nerezidente obtinute din Romania, ca urmare a participarii la festivalurile nationale si internationale artistice, culturale si sportive finantate din fonduri publice;
e) premiile acordate elevilor si studentilor nerezidenti la concursurile finantate din fonduri publice;
f) veniturile persoanelor juridice straine care desfasoara in Romania activitati de consultanta in cadrul unor acorduri de finantare gratuita, incheiate de Guvernul Romaniei/autoritati publice cu alte guverne/autoritati publice sau organizatii internationale guvernamentale ori neguvernamentale; i) veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente ca urmare a participarii in alt stat la un joc de noroc, ale carui fonduri de castiguri provin si din Romania.
g) veniturile din dobanzi si redevente, care intra sub incidenta cap. V din prezentul titlu;
h) dobanzile si/sau dividendele platite catre fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre state Spatiului Economic European, cu conditia existentei unui instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii; (2) Prevederile alin. (1) lit. c) nu se aplica unui demers sau unor serii de demersuri care, fiind intreprinse cu scopul principal sau unul dintre scopurile principale de a obtine un avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului prezentului articol, nu sunt oneste avand in vedere toate faptele si circumstantele relevante. . Un demers poate cuprinde mai multe etape sau parti. In intelesul prezentului alineat, un demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind oneste in masura in care nu sunt intreprinse din motive comerciale valabile care reflecta realitatea economica. Dispozitiile prezentului alineat se completeaza cu prevederile existente in legislatia interna sau in acorduri referitoare la prevenirea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale sau a abuzurilor. Articolul 230: Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene (1) In intelesul art. 224, daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cote de impozit prevazuta in conventia care se aplica asupra acelui venit. In situatia in care sunt cote diferite de impozitare in legislatia interna sau in conventiile de evitare a dublei impuneri, se aplica cotele de impozitare mai favorabile. Daca un contribuabil este rezident al unei tari din Uniunea Europeana, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de acel contribuabil din Romania este cota mai favorabila prevazuta in legislatia interna, legislatia Uniunii Europene sau in conventiile de evitare a dublei impuneri. Legislatia Uniunii Europene se aplica in relatia Romaniei cu state membre ale Uniunii Europene, respectiv cu state cu care Uniunea Europeana sunt incheiate acorduri de stabilire a unor masuri echivalente.

(2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul platii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta, precum si. , dupa caz, o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. Daca certificatul de rezidenta fiscala, respectiv declaratia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezinta in acest termen, se aplica prezentului titlu. In momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala si, dupa caz, a declaratiei prin care se indica calitatea de beneficiar se aplica prevederi conventiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislatiei Uniunii Europene si se face regularizarea impozitului in cadrul cadrului legal de prescriptie. In acest sens, certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa mentioneze ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, intr-un stat al Uniunii Europene sau intr-un stat. cu care Uniunea Europeana are incheiat un acord de stabilire a unor masuri echivalente pentru toata perioada in care s-au realizat venituri din Romania. Calitatea de beneficiar in scopul aplicarii legislatiei Uniunii Europene va fi dovedita prin certificatul de rezidenta fiscala si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a acestuia de indeplinire cumulativa a conditiilor referitoare la: perioada minima de detinere, conditia de participare minima in capitalul persoanelor juridice romane. , incadrarea in una dintre formele de organizare prevazute in titlul II sau in prezentul titlu, dupa caz, calitatea de contribuabil platitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile rezidentei.
(3) Persoanele fizice care sosesc in Romania si au o sedere in statul roman pe o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat au obligatia completarii. formularelor prevazute la alin. (7) , la termenele stabilitate prin norme. (5) Intermediarii, definiti potrivit legislatiei in materie, prin care persoanele fizice nerezidente obtine venituri din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenti romani au urmatoarele obligatii: a ) sa solicite organului fiscal din Romania codul de identificare fiscala pentru persoana nerezidenta care nu detine acest lucru. numerar;
(4) In cazul in care s-au facut retineri de impozit ce depasesc cotele din conventiile de evitare a dublei impuneri, respectiv din legislatia Uniunii Europene, suma impozitului retinut in plus se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.


b) sa pastreze originalul sau copia legalizata a certificatului de rezidenta fiscala sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat, insotit/insotita de traducere autorizata in limba. romana;
c) sa calculeze castigul/pierderea la fiecare tranzactie efectuata pentru contribuabilul persoanei fizice nerezidenta;
d) sa calculeze totalul castigurilor/pierderilor pentru tranzactiile efectuate in cursul anului pentru fiecare contribuabil persoana fizica nerezidenta;
e) sa transmita in forma scrisa catre fiecare contribuabil persoana fizica nerezidenta informatii privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat;
f) sa depuna la organul fiscal competent declaratia informativa privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.
Persoana fizica nerezidenta nu are obligatia de a declara castigurile/pierderile, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului, daca prin conventia de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statutul de rezidenta al persoanelor fizice nerezidente nu este mentionat dreptul de impunere pentru Romania si respectiva persoana. prezinta certificatul de rezidenta fiscala.
(6) Macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane rezidente in Romania, precum si termenul de depunere de catre nerezidenti a documentelor de rezidenta fiscala, emise de autoritate din statul de rezidenta al acestora, se stabileste prin norma.
(7) Machetele Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania si Chestionar pentru stabilitatea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania se stabilesc prin norma.

Articolul 231: Declaratii anuale privind retinerea la sursa
(1) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligatia sa depuna sau declaratia privind calculul si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar. de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Declaratia informativa se va depune de catre platitorii de venit la organul fiscal competent in format electronic.
(2) Platitorii de venituri sub forma dobanzilor au obligatia sa depuna sau declaratie informativa referitoare la platile de astfel de venituri facute catre persoane fizice rezidente in state ale Uniunii Europene. Declaratia se depune pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru informatii referitoare la platile de dobanzi facute in cursul anului precedent. Modelul si continutul declaratiei informative, precum si procedura de declarare a veniturilor din dobanzile realizate din Romania de catre persoane fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene se aproba prin ordin al presedintelui ANAF, potrivit Codului de procedura fiscala.

Articolul 232: Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezident
(1) Orice nerezident poate depune sau cerere la organul fiscal competent, prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului platit catre bugetul de stat.
(2) Organul fiscal competent are obligatia de a elibera certificatul de atestare a impozitului platit de nerezidenti.
(3) Forma cererii si a certificatului de atestare a impozitului platit de nerezident, precum si conditiile de depunere, respectiv de eliberare a se stabilesc prin norma.
CAPITOLUL II: Asocieri/Entitate care desfasoara activitate/obtine venituri in/din Romania

Articolul 233: Asociere/Entitate transparenta fiscal fara personalitate juridica, constituita conform legislatiei din Romania si care desfasoara activitate in Romania
(1) Asocierea/Entitatea transparenta fiscal fara personalitate juridica se poate constitui intre persoane nerezidente sau intre una sau mai multe persoane nerezidente si una sau mai multe persoane rezidente.
(2) Orice asociere/entitate transparenta fiscal fara personalitate juridica ce isi desfasoara activitatea in Romania trebuie sa desemneze unul dintre asociati/participanti, dupa caz, care sa indeplineasca obligatiile ce ii revin fiecarui asociat/participant potrivit prezentului titlu. Persoana desemnata este responsabila pentru:
a) inregistrarea fiecarui asociat/participant daca acesta nu detine un cod de identificare fiscala atribuita de organul fiscal din Romania;
b) conducerea evidentei contabile a asocierii/entitatii si pastrarea/arhivarea documentelor justificative aferente activitatii asocierii, in conditiile legii;
c) furnizarea de informatii in scris, pe baza de decont de asociere, catre fiecare asociat/participant, persoana juridica sau fizica, cu privire la partea din veniturile si/sau cheltuielile realizate/efectuate care ii sunt repartizate in baza contractului de asociere; decontul de asociere pe baza caruia se repartizeaza veniturile/cheltuielile reprezinta document justificativ la nivel de asociat/participant;
d) detinerea si prezentarea autoritatii competente din Romania a contractului de asociere care cuprinde date referitoare la partile contractante, obiectul de activitate al asocierii/entitatii, cota de participare in asociere/entitate a fiecarui asociat/participant, dovada inregistrarii la organul fiscal competent din Romania. a sediului permanent al asociatului/participantului nerezident si certificatul de rezidenta fiscala al fiecarui asociat/participant nerezident. Contractul de asociere se inregistreaza la organul fiscal competent in raza caruia este inregistrat asociatul desemnat pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale asocierii;
e) calculul, retinerea, plata la bugetul statului si declararea impozitului pentru veniturile cu regimul de retinere a sursei datorate de fiecare asociat/participant nerezident potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri, respectiv a prezentului cod, dupa caz;
f) indeplinirea obligatiilor privind depunerea declaratiei prevazute la art. 231 alin. (1) , pentru venituri cu regim de retinere la sursa.
(3) Impozitul retinut la sursa de persoana desemnata din cadrul asocierii/entitatii transparente fiscale fara personalitate juridica, prevazuta la alin. (1) este impozit final. Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului, se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care sa platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine, se declara si se plateste, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei, pentru ziua in care se efectueaza plata venitului catre nerezidenti.
(4) Asociatul/Participantul nerezident, persoana juridica sau fizica, ce desfasoara activitate in Romania prin intermediul unui sediu permanent/sediu permanent desemnat, respectiv obtine venituri pentru care Romania are drept de impunere, precum si asociatul/participantul persoana juridica sau fizica, rezident. in Romania are obligatia de a calcula, plati si declarati impozitul pe profit/venit pentru profitul impozabil/venitul net impozabil, potrivit titlului II sau IV, dupa caz, pe baza veniturilor si cheltuielilor determinate de operatiuni asocierii.

Articolul 234: Asociere/Entitate nerezidenta constituita conform legislatiei unui stat strain si care desfasoara activitate/obtine venituri in/din Romania (2) Pentru veniturile impozabile obtinute din Romania de asocierea/entitatea nerezidenta care nu este tratata ca rezidenta in scopuri fiscale in statul strain. in care este inregistrata, platitorul de venit din Romania calculeaza, retine, plateste la bugetul statului si declara impozitul pentru veniturile cu regimul de retinere a sursei datorate de fiecare asociat/participant nerezident potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri, respectiv prezentului cod, dupa caz. . (3) Asocierea/Entitatea nerezidenta tratata ca rezidenta in scopuri fiscale in statul strain in care este inregistrata, stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, nu este considerata asociere/entitate transparenta fara personalitate juridica din punct de vedere fiscal in Romania, fiind impusa pentru profitul impozabil/venitul brut, dupa caz, care ii revine aceste asocieri/entitati potrivite conventiei de evitare a dublei impuneri, respectiv titlului II. (4) Prevederile referitoare la persoana juridica straina care desfasoara activitatea prin intermediul unui sediu permanent in Romania se aplica si asocierii/entitatii nerezidente tratata ca rezidenta in scopuri fiscale in statul strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri daca asocierea/entitatea. desfasoara activitate in Romania printr-un sediu permanent.
1) Asocierea/Entitatea nerezidenta care nu este tratata ca rezidenta in scopuri fiscale in statul strain in care este inregistrata este considerata asociere /entitate transparenta fara personalitate juridica din punct de vedere fiscal in Romania. Acesteia ii sunt aplicabile prevederile art. 233, daca cel putin unul dintre asociati/participanti nerezidenti desfasoara activitate in Romania prin intermediul unui sediu permanent, respectiv obtine venituri pentru care Romania are drept de impunere.(5) Pentru a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu statul strain, asocierea/entitatea nerezidenta tratata ca rezidenta in scopuri fiscale in statul strain in care este inregistrata trebuie sa prezinte certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritate competenta a tulpina statului.
(6) Prevederile prezentului articol si ale art. 233 nu se aplica organismelor de plasament colectiv fara personalitate juridica sau altor organisme asimilate acestora, constituite potrivit legislatiei in materie si fondurilor de pensii, constituite potrivit legislatiei in materie.
CAPITOLUL III: Impozitul pe reprezentante

Articolul 235: Contribuabili
Orice persoana juridica straina, care are o reprezentanta autorizata sa functioneze in Romania, potrivit legii, are obligatia de a plati un impozit anual, conform prezentului capitol.

Articolul 236: Stabilirea impozitului
. in care se efectueaza plata impozitului catre bugetul de stat, respectiv pana la 25 iunie si 25 decembrie inclusiv a anului de impunere. (1) Orice persoana juridica straina are obligatia de a plati impozitul pe reprezentanta la bugetul de stat, in doua transe egale, pana la datele de 25 iunie si 25 decembrie inclusiv a anului de impunere.
(2) In cazul unei persoane juridice straine, care in cursul unui an fiscal infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in Romania, impozitul datorat pentru acest an se calculeaza proportional cu numarul de luni de existenta a reprezentantei in anul fiscal respectiv.

Articolul 237: Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale actioneaza. ca un agent platitor, in intelesul art. 240 alin. (1) ; sau

(2) Orice persoana juridica straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta are obligatia de a depune sau declaratie anuala la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere.
(3) Orice persoana juridica straina, care infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal, are obligatia de a depune sau declaratie fiscala la organul fiscal competent, in termenul de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata sau desfiintata.
(4) Reprezentantele sunt obligate sa conduca evidenta contabila prevazuta de legislatie in vigoare din Romania.
CAPITOLUL IV: Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri

Articolul 238: Definitia beneficiarului efectiv
(1) In sensul prezentului capitol, prin beneficiar efectiv se intelege orice persoana fizica ce primeste o plata de dobanda sau orice persoana fizica pentru care o plata de dobanda este garantata, cu exceptia cazului cand aceasta persoana dovedeste ca plata nu a fost primita sau garantata pentru beneficiul sau propriul, respectiv atunci cand: b) actioneaza. in numele unei persoane juridice, al unei entitati care este impozitata pe profit, conform regimului general pentru impozitarea profiturilor, al unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare, autorizat conform Directivei Consiliului nr. 85/611/CEE din 20 decembrie 1985 de coordonare a actelor cu puterea legii si a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) , sau in numele unei entitati la care se face referire la art. 240 alin. (2) , iar in acest din urma caz, dezvaluie numele si adresa acelei entitati operatorului economic care efectueaza plata dobanzii si operatorul transmite aceste informatii autoritatii competente a statului membru in care este stabilitate entitate; sau c) actioneaza in numele altei persoane fizice care este beneficiarul efectiv si dezvaluie agentului platitor identitatea acelui beneficiar efectiv, in conformitate cu art. 239 alin. (2) . (2) Atunci cand un agent platitor are informatii care arata ca persoana fizica ce primeste sau plata de dobanda sau pentru care o plata este garantata, poate sa nu fie beneficiarul efectiv, atunci cand nici nu prevederile alin. (1) lit. a) , nici cele ale alin. (1) lit. b) nu se aplica acelei persoane fizice, se vor lua masuri rezonabile pentru stabilirea identitatii beneficiarului efectiv, conform prevederilor art. 239 alin. (2) . Daca agentul platitor nu poate identifica beneficiarul efectiv, va considera persoana fizica in discutie drept beneficiar efectiv. Articolul 239: Identitatea si determinarea locului de rezidenta a beneficiarilor efectivi


(1) Romania adopta si asigura aplicarea pe teritoriul sau a procedurilor necesare, care sa permita agentului platitor sa identifice beneficiarii efectivi si locul lor de rezidenta, in scopul aplicarii prevederilor art. 244-248.
(2) Agentul platitor stabileste identitatea beneficiarului efectiv in functie de cerintele minime care sunt conforme cu relatii dintre agentul platitor si primitorul dobanzii, la data inceperii relatiei, astfel: b) in cazul relatiilor contractuale incheiate sau al tranzactiilor efectuate in absenta relatiilor contractuale, incepand cu data de 1 ianuarie 2004, agentul platitor stabileste identitatea beneficiarului efectiv, constand in nume, adresa si, daca exista, numarul fiscal de identificare, atribuit de catre statul membru de rezidenta pentru scopurile fiscale. Aceste detalii sunt stabilitate pe baza pasaportului sau a cardului de identitate oficial, prezentat de beneficiarul efectiv. Daca adresa nu apare nici in pasaport, nici in cardul de identitate oficiala, atunci se stabileste pe baza oricarui alt document doveditor de identitate prezentata de beneficiar efectiv. Daca numarul fiscal de identificare nu este mentionat in pasaport, in cardul de identitate oficiala sau in orice alt document doveditor de identitate, incluzand, posibil, certificatul de rezidenta fiscala eliberat pentru scopuri fiscale, prezentate de beneficiar efectiv, identitatea sa se va completa prin mentionarea. datei si a locului nasterii, stabilitate pe baza pasaportului sau a cardului de identitate oficial. (3) Agentul platitor stabileste rezidenta beneficiarului efectiv pe baza cerintelor minime care sunt conforme cu relatiile dintre agentul platitor si primitorul dobanzii la data inceperii relatiei. Sub rezerva prevederilor de mai jos, se considera ca rezidenta se afla in tara in care beneficiarul efectiv isi are adresa permanenta: a) in cazul relatiilor contractuale incheiate inainte de data de 1 ianuarie 2004, dar care continua si in prezent, agentul platitor stabileste rezidenta. beneficiarului efectiv pe baza informatiilor de care dispune, in special ca urmare a reglementarilor in vigoare in statul sau de stabilire si a prevederilor Directivei nr. 91/308/CEE;
a) pentru relatii contractuale incheiate inainte de data de 1 ianuarie 2004 si care continua in prezent, agentul platitor stabileste identitatea beneficiarului efectiv, respectiv numele si adresa sa, prin utilizarea informatiilor de care dispune, in special conform reglementarilor in vigoare din statul sau de stabilire si dispozitii Directivei 91/308/CEE din 10 iunie 1991 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor;b) in cazul relatiilor contractuale incheiate sau al tranzactiilor efectuate in absenta relatiilor contractuale, incepand cu data de 1 ianuarie 2004, agentul platitor stabileste rezidenta beneficiarului efectiv pe baza adresei mentionate in pasaport, in cardul de identitate oficiala sau, daca este necesar, pe baza oricarui alt document doveditor de identitate, prezentat de beneficiarul efectiv, si in concordanta cu urmatoarea procedura: pentru persoanele fizice care prezinta pasaportul sau cardul de identitate oficiala emisa de catre un stat membru si care declara ele insele ca sunt rezidente intr-o tara terta, rezidenta lor se stabileste prin intermediul unui certificat de rezidenta fiscala, emis de o autoritate competenta a tarii terte in care persoana fizica a declarat ca aceasta rezidenta. In lipsa prezentarii acestui certificat, se considera ca rezidenta este situata in statul membru care a emis pasaportul, cardul de identitate oficiala sau un alt document de identitate oficial.

Articolul 240: Definitia agentului platitor (2) Orice entitate stabilita intr-un stat membru catre care se plateste dobanda sau pentru care plata este garantata in beneficiul beneficiarului efectiv va fi, de asemenea, considera agent platitor, la momentul platii sau garantarii astfel de plati. Prezenta prevedere nu se aplica daca operatorul economic are motiv sa creat, pe baza dovezilor prezentate de aceea entitate, ca: a) este o persoana juridica, cu exceptia celor prevazute la alin. (5) ; sau b) profitul sau este impozitat prin aplicarea regimului general referitor la impozitarea profiturilor; sau c) este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare, autorizat conform Directivei nr. 85/611/CEE. Un operator economic care plateste dobanda sau garanteaza plata dobanzii pentru o astfel de entitate stabilita in alt stat membru si care este considerata agent platitor, in temeiul prezentului alineat, va comunica numele si adresa entitatii si suma totala a dobanzii platite sau garantate entitatii autoritatii competente a statului membru unde este stabilit, care va transmite mai departe aceste informatii autoritatii competente din statul membru unde este stabilita entitate. (3) Entitatea prevazuta la alin. (2) poate totusi sa aleaga sa fie tratata, in scopul aplicarii prezentului capitol, ca un organism de plasament colectiv in valori mobiliare, asa cum acesta este prevazut la alin. (2) lit. c) . Exercitarea acestei posibilitati face obiectul unui certificat emis de statutul membru in care entitate este stabilita, certificat care este prezentat operatorului economic de catre entitate. In ceea ce priveste aceasta optiune ce poate fi exercitata de entitate stabilitate pe teritoriul Romaniei se vor emite norme.
(1) In sensul prezentului capitol, prin agent platitor se intelege orice operator economic care plateste dobanda sau garanteaza plata dobanzii pentru beneficiul imediat al beneficiarului efectiv, indiferent daca operatorul este debitorul creantei care produce dobanda sau operatorul insarcinat de catre catre. debitor ori de catre beneficiarul efectiv cu plata dobanzii sau cu garantarea platii de dobanda.

(4) Atunci cand operatorul economic si entitate vizate la alin. (2) sunt stabilite in Romania, Romania ia masurile necesare pentru a asigura ca acea entitate indeplineste prevederile prezentului capitol atunci cand actioneaza ca agent platitor.
(5) Persoanele juridice exceptate de la prevederile alin. (2) lit. a) sunt:
aaa) in Finlanda: avoinyhtio (y) si kommandiittiyhtio (ky) /oppet bolag si kommanditbolag;
b) in Suedia: handelsbolag (HB) si kommanditbolag (KB) .

Articolul 241: Definitia autoritatii competente
In sensul prezentului capitol, prin autoritatea competenta se intelege:
a) pentru Romania - ANAF;
b) pentru tarile terte - autoritatea competenta definita pentru scopul conventiilor bilaterale sau multilaterale de evitare a dublei impuneri sau, in lipsa acestora, oricare alta autoritate competenta pentru emiterea certificatelor de rezidenta fiscala.

Articolul 242: Definitia platii dobanzilor- organisme de plasament colectiv stabilite in afara sferei teritoriale prevazute la art. 243;
(1) In sensul prezentului capitol, prin plata dobanzii se intelege:
a) dobanda platita sau inregistrata in cont, referitoare la creantele de orice natura, fie ca este garantata sau nu de o ipoteca ori de o clauza de participare la beneficiile debitorului, si, in special, veniturile din obligatiile guvernamentale si veniturile din obligatiile de stat. , inclusiv primele si premiile legate de astfel de titluri de valoare, obligatii sau titluri de creanta; penalitate pentru plata cu intarziere nu sunt considerate plati de dobanzi;
b) dobanzile capitalizate sau capitalizarea prin cesiunea, rambursarea sau rascumpararea creantelor prevazute la lit. A) ;
c) venitul provenit din platile dobanzilor fie direct, fie prin intermediul unei entitati prevazute la art. 240 alin. (2) , distribuit prin:
- organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, autorizate in conformitate cu Directiva nr. 85/611/CEE;
- entitati care beneficiaza de optiunea prevazuta la art. 240 alin. (3) ; - entitati care beneficiaza de optiunea prevazuta la art. 240 alin. (3) ;

d) venitul din cesiunea, rambursarea sau rascumpararea actiunilor ori unitatilor in urmatoarele organisme si entitati, daca aceste organisme si entitati investesc direct sau indirect, prin realizarea altor organisme de plasament colectiv sau prin entitati la care se face referire mai jos, mai mult. 25% din activele lor in creanta de natura celor prevazute la lit. a) , cu conditia ca acest venit sa corespunda castigurilor care, direct sau indirect, provin din platile dobanzilor care sunt definite la lit. a) si b). Entitatile la care se face referire sunt:
aa- organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, autorizate in conformitate cu Directiva nr. 85/611/CEE; - organisme de plasament colectiv stabilite in afara sferei teritoriale prevazute la art. 243. (2) In ceea ce priveste alin. (1) lit. c) si d) , atunci cand un agent platitor nu dispune de nicio informatie cu privire la proportia veniturilor care provin din plati de dobanzi, suma totala a venitului se considera plata de dobanda. (3) In ceea ce priveste alin. (1) lit. d) , atunci cand un agent platitor nu dispune de nicio informatie privind procentul activelor investite in creante, in actiuni sau in unitati, acest procent este considerat a fi superior celui de 25%. Atunci cand nu se poate determina suma venitului realizat de beneficiarul efectiv, venitul este considerat ca fiind rezultatul cesiunii, rambursarii sau rascumpararii actiunii ori unitatilor. (4) Atunci cand dobanda, asa cum este prevazuta la alin. (1) , este platita sau creditata intr-un cont detinut de o entitate prevazuta la art. 240 alin. (2) , aceasta entitate nefiind beneficiara optiunii prevazute la art. 240 alin. (3) , dobanda respectiva se considera ca plata de dobanda de catre aceasta entitate. (5) In ceea ce priveste alin. (1) lit. b) si d) , Romania cere agentilor platitori situati pe teritoriul ei sa anualizeze dobanda peste o anumita perioada de timp, care nu poate depasi un an, si sa trateze aceste dobanzi anualizate ca plati de dobanda, chiar daca nicio cesiune, rascumparare sau rambursare. nu intervine in decursul acestei perioade. (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c) si d) , din definitia platii dobanzii se exclude orice venit mentionat in prevederile legat de organisme sau entitati stabilitate pe teritoriul Romaniei, daca investitia acestor entitati in creantele prevazute la alin. (1) lit. a) nu depaseste 15% din activele lor. In acelasi fel, prin derogare de la alin. (4) , se exclude din definitia platii dobanzii prevazute la alin. (1) plata dobanzii sau creditarea intr-un cont al unei entitati prevazute la art. 240 alin. (2) , care nu beneficiaza de optiunea prevazuta la art. 240 alin. (3) si este stabilita pe teritoriul Romaniei, in cazul in care investitia acestei entitati in creantele prevazute la alin. (1) lit. a) nu depaseste 15% din activele sale.(7) Procentele prevazute la alin. (1) lit. d) si alin. (6) sunt determinate in functie de politica de investitii, asa cum este definita in regulile de finantare sau in documentele constitutive ale organismelor ori entitatilor, iar in lipsa acestora, in functie de componenta reala a activelor acestor organisme sau entitati.

Articolul 243: Sfera teritoriala
Prevederile acestui capitol se aplica dobanzilor platite de catre un agent platitor stabilit in teritoriul in care Tratatul privind functionarea Uniunii Europene se aplica potrivit art. 349 si art. 355.

Articolul 244: Informatiile comunicate de un agent platitor
(1) Atunci cand beneficiarul efectiv este rezident intr-un stat membru, altul decat Romania, unde este agentul platitor, informatiile minime pe care agentul platitor trebuie sa le comunice autorul competent din Romania sunt urmatoarele: b) numele si adresa agentului platitor; c) numarul de cont al beneficiarului efectiv sau, in lipsa acestuia, identificarea creantei generatoare de dobanda; d) informatii referitoare la plata dobanzii, in conformitate cu alin. (2) . (2) Continutul minim de informatii referitoare la plata dobanzii, pe care agentul platitor le comunica, se refera la urmatoarele categorii de dobanda: a) in cazul unei plati de dobanda, in intelesul art. 242 alin. (1) lit. a) - suma dobanzii platite sau creditate; b) in cazul unei plati de dobanda, in intelesul art. 242 alin. (1) lit. b) si d) - fie suma dobanzii sau a venitului prevazut la respectivul alineat, fie suma totala a venitului din cesiune, rascumparare sau rambursare; c) in cazul unei plati de dobanda, in intelesul art. 242 alin. (1) lit. c) - fie suma venitului prevazut la respectivul alineat, fie suma totala a distributiei; d) in cazul unei plati de dobanda, in intelesul art. 242 alin. (4) - suma dobanzii care revine fiecarui membru din entitate prevazuta la art. 240 alin. (2) , care indeplineste conditiile prevazute la art. 238 alin. (1) ; e) in cazul unei plati de dobanda, in intelesul art. 242 alin. (5) - suma dobanzii anualizate. (3) Informatiile care privesc platile de dobanzi raportate de catre agentul platitor sunt limitate la informatia referitoare la suma totala a dobanzii sau a venitului si la suma totala a veniturilor obtinute din cesiune, rascumparare sau rambursare. Articolul 245: Schimbul automat de informatii (1) Autoritatea competenta din Romania comunica autoritatii competente din statul membru de rezidenta al beneficiarului efectiv informatiile prevazute la art. 244. (2) Comunicarea de informatii are un caracter automat si are loc cel putin o data pe an, in decursul a 6 luni urmatoare sfarsitului anului fiscal, pentru toate platile de dobanda efectuate in cursul acestui an.
a) identitatea si rezidenta beneficiarului efectiv, stabilitate conform art. 239;


(3) Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu cele ale Codului de procedura fiscala.

Articolul 246: Perioada de tranzitie
(1) In cursul unei perioade de tranzitie, incepand cu data la care se face referire la alin. (2) si (3) , Austria va primi informatii din Romania. In cursul perioadei de tranzitie, scopul prezentului capitol este de a garanta un minimum de impozitare efective a veniturilor din economii sub forma platilor de dobanda efectuate in favoarea beneficiarilor efectivi persoane fizice rezidenti romani.
(2) Beneficiarii efective persoane fizice rezidenti romani vor avea in vedere perioada de tranzitie stabilita pentru Austria, perioada care se va termina la sfarsitul primului an fiscal incheiat care urmeaza dupa definitivarea ultimului dintre urmatoarele evenimente: a)
data de intrare in vigoare a acordului dintre Uniunea Europeana, dupa decizia in unanimitate a Consiliului, si Confederatia Elvetiana, Principatul Liechtenstein, Republica San Marino, Principatul Monaco si Principatul Andorra, care prevede informatii la cerere, asa cum este definit in Modelul Acordului OECD privind schimbul de informatii in materie fiscala. , publicat la data de 18 aprilie 2002, denumit in continuare Modelul Acordului OECD, in ceea ce priveste platile de dobanda, asa cum sunt definite in prezentul capitol, efectuate de agentii platitori stabiliti pe teritoriul acestor tari catre beneficiarii efectivi rezidenti pe teritoriul pentru care se aplica prezentul capitol, in plus fata de aplicarea simultana a acestor tari a unei retineri la sursa cu o cota definita pentru perioadele corespunzatoare prevazute la art. 247;
b) data la care Consiliul convine, in unanimitate, ca Statele Unite ale Americii sa schimbe informatii, la cerere, in conformitate cu Modelul Acordului OECD, in ceea ce priveste platile de dobanzi efectuate de agentii platitori stabiliti pe teritoriul lor catre beneficiarii efectivi rezidenti pe. teritoriul in care se aplica prevederile privind efectuarea schimbului automat de informatii privind veniturile din economii.
(3) La sfarsitul perioadei de tranzitie, beneficiarii efectivi persoane fizice rezidenti romani nu vor fi supusi impozitarii prin retinere asupra veniturilor din economii distribuite la sursa in Austria, intrucat acest stat va efectua schimbul automat de informatii privind veniturile din economii cu Romania.

Articolul 247: Retinerea la sursa
(1) In decursul perioadei de tranzitie prevazute la art. 246, beneficiarilor efectivi persoane fizice rezidenti romani li se va percepe sau retine la sursa de 35% in Austria.
(2) Retinerea la sursa asupra veniturilor din economii obtinute din Austria de catre beneficiari efectivi persoane fizice rezidenti romani se va face dupa cum urmeaza: be) in cazul exercitarii de catre Austria a optiunii prevazute la art. 242 alin. (5) - pe suma dobanzii anualizate.
a) in cazul unei plati de dobanda, in intelesul art. 242 alin. (1) lit. a) - la suma dobanzii platite sau creditate;
b) in cazul unei plati de dobanda, in intelesul art. 242 alin. (1) lit. b) sau d) - la suma dobanzii sau venitului prevazute/prevazut la aceste litere sau prin perceperea unui efect echivalent care sa fie suportat de primitor pe suma totala a venitului din cesiune, rascumparare si rambursare;
c) in cazul platii de dobanda, in intelesul art. 242 alin. (1) lit. c) - pe suma venitului prevazut la respectivul alineat;
d) in cazul platii de dobanda, in intelesul art. 242 alin. (4) - pe suma dobanzii care revine fiecarui membru al entitatii la care sa facut referire la art. 240 alin. (2) , care indeplineste conditiile art. 238 alin. (1) ; (3) In scopul aplicarii prevederilor alin. (2) lit. a) si b) , retinerea la sursa este perceputa la pro rata pentru perioada de detinere a creantei de catre beneficiarul efectiv. (4) Perceperea unei retineri la sursa de catre Austria nu impiedica Romania, ca stat de rezidenta fiscala al beneficiarului efectiv al veniturilor din economii sa impoziteze venitul, conform prevederilor prezentului Cod. Articolul 248: Distribuirea venitului (1) Romania va primi prin transfer 75% din venitul obtinut de Austria din retinerea la sursa efectuata de agentii platitori rezidenti ai acestor state asupra veniturilor din economii ale beneficiarilor efectivi persoane fizice rezidenti romani. (2) Romania primeste veniturile mentionate la alin. (1) prin transfer din Austria nu mai tarziu de 6 luni de la sfarsitul anului fiscal. Articolul 249: Exceptii de la sistemul de retinere la sursa (1) Beneficiarii efective persoane fizice rezidenti romani care obtin venituri din economii din Austria pot cere in acest stat ca retinerea la sursa sa nu fie aplicata atunci cand urmeaza in acest stat una dintre procedurile de mai jos: a) o procedura care permite beneficiarului efectiv rezident roman sa autorizeze in mod expres agentul platitor rezident in Austria sa comunice informatiile, in conformitate cu art. 244 si 245. Aceasta autorizatie acopera toate dobanzile platite de catre respectivul agent platitor catre beneficiarul efectiv persoana fizica rezident roman. In acest caz se aplica prevederile art. 245; b) o procedura care garanteaza ca retinerea la sursa nu este perceputa atunci cand beneficiarul efectiv rezident roman prezinta agentului sau platitor din Austria un certificat emis pe numele sau de autoritatile competente romane, in concordanta cu prevederile alin. (2) . (2) La cererea beneficiarului efectiv persoana fizica rezident roman, autoritatea fiscala competenta romana emite un certificat care indica: a) numele, adresa si numarul de identificare fiscala sau alt numere ori, in lipsa acestuia, data si locul nasterii beneficiarului efectiv; b) numele si adresa agentului platitor;c) numarul de cont al beneficiarului efectiv sau, in lipsa acestuia, identificarea garantiei.
(3) Acest certificat este valabil pentru o perioada care nu depaseste 3 ani. Certificatul este eliberat fiecarui beneficiar efectiv care il solicita, in termen de doua luni de la solicitare.

Articolul 250: Masuri luate de Romania pentru efectuarea schimbului de informatii cu state care au perioada de tranzitie la impozitarea
economiilor Finantelor Publice sau ANAF, dupa caz.

Articolul 251: Eliminarea dublei impuneri a) care contin clauzele de suma bruta sau de restituire anticipata; si
(1) Romania asigura pentru beneficiari efectivi persoane fizice rezidenti romani eliminarea oricarei duble impuneri care ar putea rezulta din perceperea retinerii la sursa in Austria.
(2) Romania restituie beneficiarului efectiv rezident in Romania impozitul retinut conform art. 247.

Articolul 252: Titluri de creante negociabile
(1) Pe perioade de tranzitie, prevazuta la art. 246, dar nu mai tarziu de date de 31 decembrie 2010, obligatii nationale si internationale si alte titluri de creante negociabile, a caror prima emisiune este anterioara datei de 1 martie 2001 sau pentru care prospectele emisiunii de origine au fost aprobate inainte de aceste date de autoritatile competente, in intelesul Directivei nr. 80/390/CEE privind cerintele de redactare, verificarea si distribuirea informatiilor necesare listarii ce trebuie publicate pentru admiterea valorilor mobiliare la cota oficiala a bursei, sau de catre autoritatile competente ale tarilor terte, nu sunt considerate creante, in intelesul art. 242 alin. (1) lit. a) , cu conditia ca niciun fel de emisiuni noi ale acestor titluri de creat negociabile sa nu fi fost realizate incepand cu date de 1 martie 2002. Totusi, daca perioada de tranzitie se prelungeste dupa data de 31 decembrie 2010, prevederile prezentului alineat continua sa se aplice doar in ceea ce priveste aceste titluri de creante negociabile: b) atunci cand agentul platitor, asa cum este definit la art. 240 alin. (1) si (2) , este stabilit in unul dintre state membre care se aplica retinerea la sursa si atunci cand agentul platitor plateste dobanda direct sau garanteaza dobanda pentru beneficiul imediat al beneficiarului efectiv rezident in Romania. Daca o noua emisiune pentru titlurile de creatie negociabile mentionate mai sus, emise de un guvern sau de o entitate asimilata, care actioneaza ca autoritate publica sau al carei rol este recunoscut de un tratat international, in intelesul art. 253, este realizata incepand cu date de 1 martie 2002, ansamblul acestor titluri emise, constand in emisiunea de origine si in oricare alta ulterioara, este considerat ca fiind o creanta, in intelesul art. 242 alin. (1) lit. A) . (2) Prevederile alin. (1) nu impiedica impozitarea veniturilor lor obtinute din titlurile de creatie negociabile la care se face referire la alin. (1) , conform prevederilor prezentului cod. Articolul 253: Anexa referitoare la lista entitatilor asimilate la care se face referire la art. 252 Pentru scopurile art. 252, urmatoarele entitati sunt considerate ca fiind entitati care actioneaza ca autoritate publica sau al caror rol este recunoscut de un tratat international: 1.entitati din Uniunea Europeana: Belgia - Vlaams Gewest (Regiunea Flamanda) ; - Regiunea wallonne (Regiunea Valona) ; - Regiunea bruxelloise/Brussels Gewest (Regiunea Bruxelles) ; - Communaute francaise (Comunitatea Franceza) ; - Vlaamse Gemeenschap (Comunitatea Flamanda) ;

- Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunitatea vorbitoare de limba germana) ;
Bulgaria
- municipalitati;
Spania
- Xunta de Galicia (Executiv Regional al Galiciei) ;
- Junta de Andalucia (Executivul Regional al Andaluziei) ;
- Junta de Extremadura (Executivul Regional Extremadura) ;
- Junta de Castilla - La Mancha (Executivul Regional Castilla - La Mancha) ;
- Junta de Castilla - Leon (Executiv Regional Castilla - Leon) ;
- Gobierno Foral de Navarra (Guvernul Regional al Navarrei) ;
- Govern de les Illes Balears (Guvernul Insulelor Baleare) ;
- Generalitat de Catalunya (Guvernul Autonom al Cataloniei) ;
- Generalitat de Valencia (Guvernul Autonom al Valenciei) ;
- Diputacion General de Aragon (Consiliul Regional al Aragonului) ;
- Gobierno de las Islas Canarias (Guvernul Insulelor Canare) ;
- Gobierno de Murcia (Guvernul Murciei) ;
- Gobierno de Madrid (Guvernul Madridului) ;
- Gobierno de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco/Euzkadi (Guvernul Comunitatii Autonome a Tarilor Bascilor) ; - Diputacion Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiliul Regional Vizcaya) ; - Diputacion Foral de Alava (Consiliul Regional Alava) ; - Ayuntamiento de Madrid (Consiliul Orasenesc al Madridului) ; - Ayuntamiento de Barcelona (Consiliul Orasenesc al Barcelonei) ; - Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiliul Insulei Gran Canaria) ; - Cabildo Insular de Tenerife (Consiliul Insulei Tenerife) ; - Instituto de Credito Oficial (Oficiul de creditare al Statului) ; - Instituto Catalan de Finanzas (Institutia Financiara Publica a Cataloniei) ; - Instituto Valenciano de Finanzas (Institutia Financiara Publica a Valenciei) ; Grecia - Organismos Tegepikoinonion Ellados (Organizatia Telecomunicatiilor din Grecia) ; - Organismos Siderodromon Ellados (Organizatia Nationala a Cailor Ferate) ; - Demosia Epikeirese Elektrismou (Compania Publica de Energie Electrica) ; Franta - La Caisse d`amortissement de la dette sociale (CADES) (Casa de Amortizare a Deficitului Public) ; - L`Agence francaise de developpement (AFD) (Agentia Franceza pentru Dezvoltare) ; - Reseau Ferre de France (RFF) (Reteaua Cailor Ferate Franceze) ; - Caisse Nationale des Autoroutes (CAN) (Casa Nationala a Autostrazilor) ; - Assistance publique Hopitaux de Paris (APHP) (Asistenta Publica a Spitalelor din Paris) ; - Charbonnages de France (CDF) (Consiliul Francez al Carbunelui) ; - Entreprise miniere et chimique (EMC) (Compania Miniera si Chimica) ; Italia - regiuni;
- Diputacion Foral de Guipuzcoa (Consiliul Regional Guipuzcoa) ;- provincii;
- municipalitati;
- Cassa Depositi e Prestiti (Casa de Depozite si Imprumuturi) ;
Letonia
- Pasvaldibas (autoritati locale) ;
Polonia
- gminy (comuna) ;
- powiaty (district);
- wojewodztwa (provincii) ;
- zwiazki gmin (asociatii de comune) ;
- powiatow (asociatii de districte) ;
- wojewodztw (asociatii de provincii) ;
- miasto stoleczne Warszawa (capitala Varsovia) ;
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentia pentru Restructurare si Modernizare a Agriculturii) ;
- Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agentia Proprietatilor Agricole) ;
Portugalia
- Regiao Autonoma da Madeira (Regiunea Autonoma a Madeirei) ;
- Regiao Autonoma dos Acores (Regiunea Autonoma a Azorelor) ;
- municipalitati;
Romania
- autoritatile administratiei publice locale;
Slovacia
- mesta a obce (municipalitati) ;
- Zeleznice Slovenskej Republiky (Compania Cailor Ferate Slovace) ;
- Statny fond cestneho hospodarstva (Fondul de Stat pentru Gestionarea Drumurilor) ;
- Slovenske elektrarne (Centralele electrice slovace) ;
- Vodohospodarska vystavba (Compania pentru utilizarea rationala a apelor) .
2.entitati internationale:
- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;
- Banca Europeana de Investitii;
- Banca Asiatica de Dezvoltare;
- Banca Africana de Dezvoltare;
- Banca Mondiala - Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare - Fondul Monetar International;
- Societatea Financiara Internationala;
- Banca InterAmericana de Dezvoltare;
- Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei;
- Euratom;
- Uniunea Europeana;
- Societatea Andina de Dezvoltare (CAF) ; - Comunitatea Economica a Carbunelui si Otelului; - Banca Nordica de Investitii; - Banca de Dezvoltare din Caraibe. Arta prevederila. 252 nu aduc atingere niciuna dintre obligatiile internationale pe care Romania si le-a asumat in relatiile cu entitatile internationale mentionate mai sus. 3.entitati din state terte: - acele entitati care indeplinesc urmatoarele criterii: a) entitate este considerata in mod cert ca fiind o entitate publica, conform criteriilor nationale; b) entitatea publica este un producator fara caracter comercial din afara Uniunii Europene, care administreaza si finanteaza un grup de activitati, furnizand in principal bunuri si servicii fara caracter comercial destinate beneficiului Uniunii Europene si care sunt efectiv controlate de guvernul central; c) entitatea publica realizeaza emisiuni/titluri de creanta de mari dimensiuni si cu regularitate; d) statul vizat poate sa garanteze ca o asemenea entitate publica nu va exercita sau rascumparare inainte de termen, in cazul clauzelor de reintregire a sumei brute. Articolul 254: Data aplicarii (1) Dispozitiile prezentului capitol transpun prevederile Directivei 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma platilor de dobanzi, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 26 iunie 2003. (2) Prevederile privind obligatiile agentului platitor stabilit in Romania, prevazute la art. 231 alin. (2) si in prezentul capitol, se aplica pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2016, respectiv pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2017 in relatia cu Austria. (3) Prevederile privind obligatiile autoritatii competente din Romania prevazute in prezentul capitol se aplica pana la 30 iunie 2016, respectiv pana la 30 iunie 2017 in relatia cu Austria.
- Eurofima;(4) Sub rezerva alin. (2) si alin. (3) , dispozitiile prezentului capitol care transpun prevederile Directivei 2003/48/CE se aplica in relatia cu statul membru pana la data de 31 decembrie 2015 inclusiv si in relatia cu Austria pana la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.
(5) Alineatele (2) -(4) transpun prevederile Directivei (UE) 2015/2060 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de abrogare a Directivei 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma platilor de dobanzi, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 301 din 18 noiembrie 2015.
CAPITOLUL V: Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate

Articolul 255: Sfera de aplicare si procedura (2) O plata facuta de o societate rezidenta in Romania sau de catre un sediu permanent situat in Romania trebuie sa fie considerata ca provenind. din Romania, denumita in continuare stat sursa. (3) Un sediu permanent este tratat ca platitor al dobanzilor sau redeventelor doar in masura in care acelea plati reprezinta cheltuieli fiscale deductibile pentru sediul permanent din Romania. (4) O societate a unui stat membru va fi tratata ca beneficiar efectiv al dobanzilor si redeventelor doar daca primeste acele plati pentru beneficiul sau propriul, si nu ca un intermediar pentru o alta persoana, cum ar fi un agent, un fiduciar sau semnatar autorizat. . (5) Un sediu permanent trebuie sa fie tratat ca beneficiar efectiv al dobanzilor sau redeventelor: a) daca creanta, dreptul sau utilizarea informatiei, in legatura cu care iau nastere platile de dobanzi sau redevente, este efectiv legata de acel sediu permanent; si b) daca platile de dobanzi sau redevente prezinta venituri cu privire la care acel sediu permanent este supus, in statul membru in care este situat, unuia dintre impozitele mentionate la art. 258 lit. a) pct. (iii) sau, in cazul Belgiei, impozitului nerezidentilor/belasting der niet-verblijfhouders ori, in cazul Spaniei, impozitului asupra venitului nerezidentilor sau unui impozit care este identic sau in mod substantial similar si care este aplicat dupa data de intrare in vigoare a prezentului capitol, suplimentar sau in locul acelor impozite existente. (6) Daca un sediu permanent al unei societati a unui stat membru este considerat ca platitor sau ca beneficiar efectiv al dobanzilor ori redeventelor, nicio alta parte a societatii nu va fi tratata ca platitor sau ca beneficiar efectiv al acelor dobanzi ori redevente, in sensul. prezentului articol. (7) Prezentul articol se aplica numai in cazul in care societatea care este platitor sau societatea al carei sediu permanent este considerat platitor al dobanzilor ori redeventelor este o societate asociata a societatii care este beneficiarul efectiv sau al carei sediu permanent este tratat ca beneficiarul efectiv al. acelor dobanzi ori al acelor redevente.
(1) Platile de dobanzi si redevente ce provin din Romania sunt exceptate de la orice impozite aplicate asupra acelor plati in Romania, fie prin. retinere la sursa, fie prin declarare, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor sa fie o societate din alt stat membru sau un sediu permanent, situat in alt stat membru, al unei societati dintr-un stat membru.
(8) Prevederile prezentului articol nu se aplica daca dobanzile sau redeventele sunt platite de catre ori catre un sediu permanent al unei societati dintr-un stat membru situat intr-un stat tert si activitate societatii este, in intregime sau partial, desfasurata prin acel sediu. permanent.
(9) Prevederile prezentului articol nu impiedica Romania sa ia in considerare, la determinarea impozitului pe profit, atunci cand se aplica legislatia sa fiscala, dobanzile sau redeventele primite de catre societatile rezidente, de sediile permanente ale societatilor rezidente in Romania sau de catre sediile permanente situate. In Romania.
(10) Prevederile prezentului capitol nu se aplica unei societati a altui stat membru sau sediu permanent al unei societati a altui stat membru, atunci cand conditiile de stabilitate la art. 258 lit. b) nu au fost mentinute pentru o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani.
(11) Indeplinirea cerintelor de stabilitate a prezentului articol si de art. 258 se dovedeste la data platii dobanzilor sau redeventelor printr-o atestare. Daca indeplinirea cerintelor stabilitate in prezentul articol nu a fost atestata la data platii, se va aplica retinerea impozitului la sursa.
(12) In sensul alin. (11) , atestarea care va fi prezentata in legatura cu fiecare contract de plata trebuie sa fie valabila pentru un an de la data emiterii acestei atestari si va contine urmatoarele informatii: b) indicarea calitatii de beneficiar efectiv al dobanzilor sau redeventelor catre societatea care. primeste astfel de plati, in conformitate cu prevederile alin. (4) , sau a existentei conditiilor prevazute la alin. (5) , cand un sediu permanent este beneficiarul platii; c) indeplinirea cerintelor, in conformitate cu prevederile art. 258 lit. a) pct. (iii) , in cazul societatii primitoare; d) detinerea participatiei minime, in conformitate cu prevederile art. 258 lit. b) ; e) perioada pentru care detinerea la care se face referire la lit. d) exista. Se poate solicita in plus justificarea legala pentru platile efectuate din cadrul contractului, de exemplu se poate solicita contractul de imprumut sau contractul de licenta. (13) Daca cerintele pentru acordarea scutirii inceteaza sa fie indeplinite, societatea primitoare sau sediul permanent informeaza imediat societatea platitoare sau sediul permanent platitor. (14) Daca societatea platitoare sau sediul permanent a retinut impozitul la sursa asupra venitului ce urma sa fie scutit de impozit, conform prezentului articol, aceasta poate face sau cerere pentru restituirea acestui impozit retinut la sursa. In acest sens va solicita informatia specifica la alin. (12) . Cererea pentru restituirea impozitului trebuie sa fie transmisa in cadrul termenului legal de prescriptie. (15) Impozitul retinut la sursa in plus va fi restituit intr-un interval de un an de la primirea cererii de restituire a impozitului si a informatiilor doveditoare pe care le poate solicita in mod rezonabil. Daca impozitul retinut la sursa nu a fost restituit in perioada mentionata, societatea primitoare sau sediul permanent este indreptatit, la expirarea anului in cauza, sa solicite dobanda asupra sumei reprezentand impozitul care trebuie restituit. Dobanda solicitata se va calcula corespunzator prevederilor Codului de procedura fiscala. Articolul 256: Definitia dobanzii
dovada rezidentei fiscale, in scopul impozitarii, pentru societatea care primeste dobanzi. sau redevente din Romania si, cand este necesar, dovada existentei unui sediu permanent atestat de autoritate fiscala a statului membru in care societatea care primeste dobanzi ori redevente aceasta rezidenta pentru scopuri fiscale sau in care este situat sediul permanent;


In sensul prezentului capitol, termenul dobanda inseamna venitul din creat de orice fel, insotit sau nu de garantii ipotecare ori de o clauza de participare la profiturile debitorului si, in special,