din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1789 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea 2/2017 privind modificarea Codului Fiscal si a Legii privind reforma in domeniul sanatatii

Legea 2/2017 privind modificarea Codului Fiscal si a Legii privind reforma in domeniul sanatatii

  Publicat: 13 Jan 2017       2304 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


A fost promulgat la 11.09.1865
Legea nr. 2/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2017

A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(Mainstream corporation tax (MCT)) Impozitul total platit de o companie, mai putin impozitul pe care aceasta l-a platit in avans (advance corporation tax).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act adoptat de organele de stat,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act adoptat de organele de stat,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act adoptat de organele de stat,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul I. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``Art. 100. -Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste


prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.``


2. La articolul 101, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``(9) in cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii, sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza separat fata de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul retinut fiind impozit final . Venitul impozabil din pensii se stabileste prin deducerea din suma totala a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, datorata, dupa caz, potrivit legii in vigoare in perioada careia ii sunt aferente si a sumei neimpozabile lunare, stabilita potrivit legislatiei in vigoare la data platii. Impozitul se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii veniturilor respective. Impozitul astfel retinut se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au piatit veniturile.``


3. La articolul 132, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``(2) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate salariilor, din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, din arendare, precum si a persoanelor juridice care au obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului datorat de persoana fizica potrivit art. 125 alin. (8) si (9), care au obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.``


4. La articolul 153 alineatul (1), litera e) se abroga.


5. La articolul 153, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``(2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a)-d), care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei, si fac dovada valabilitatii asigurarii, in conformitate cu procedura stabilita prin ordin comun al presedintelui A.N.A.F. si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate.``


6. La articolul 160, denumirea marginala si alineatul (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


``Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice cu venituri din pensii si de catre cele care primesc indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale


Articolul 160. - (1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta venitul lunar din pensii. Contributia se suporta de la bugetul de stat ."


7. La articolul 168, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``(9) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din pensii provenite dintr-un alt stat se realizeaza de catre organul fiscal competent in baza declaratiei specifice prevazute la art. 130 alin. (4) sau a declaratiei privind venitul estimat prevazute la art. 120, dupa caz, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte."


8. La articolul 168, dupa alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (91)-(93), cu urmatorul cuprins:


``(91) Informatiile privind cuantumul contributiei de asigurari sociale de sanatate calculate conform alin. (9) se comunica de catre A.N.A.F. Ministerului Sanatatii, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului data in temeiul art. 269 alin. (1) lit b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(92) Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii si casele sectoriale de pensii, precum si entitatile care platesc venituri din pensii, prevazute la art. 153 alin. (1) lit. k), calculeaza si comunica Ministerului Sanatatii, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului data in temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile privind cuantumul contributiei de asigurari sociale de sanatate aferente veniturilor din pensii pentru care contributia de asigurari sociale de sanatate se suporta de la bugetul de stat .


(93) in vederea inregistrarii in Registrul unic de evidenta al asiguratilor, A.N.A.F., Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii si casele sectoriale de pensii, si entitatile care platesc venituri din pensii, prevazute la art. 153 alin. (1) lit. k), transmit Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in format electronic, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului data in temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, listele persoanelor fizice care realizeaza venituri din pensii pentru care contributia de asigurari sociale de sanatate se suporta de la bugetul de stat ."


9. La articolul 169, alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


``Art. 169. - (1) Urmatoarele categorii de persoane sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii


urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1):


a) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora;


b) institutiile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. g)-i) si I)-o);


c) Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii si casele sectoriale de pensii, pentru persoanele preluate in plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale;


d) persoanele care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.


(...)


(6) Pentru transformarea in lei a sumelor obtinute in valuta, reprezentand venituri din pensii realizate de persoanele fizice prevazute la alin. (5), se utilizeaza cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta depunerii declaratiei privind venitul estimat.``


10. La articolul 169, alineatele (7)-(10) se abroga.


Articolul II. - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


1. La articolul 222 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``e) pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. e), calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza de la data la care contributia la fond nu se mai suporta potrivit art. 269 alin. (1) lit. b)."


2. La articolul 222, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``(4) Stabilirea obligatiilor la fond in cazul pensionarilor sistemului public de pensii care nu mai au domiciliul in Romania si care isi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat apartinand SEE sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate se stabileste prin ordin comun al presedintelui CNAS si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice.``


3. La articolul 224 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``g) persoanele fizice cu venituri lunare din pensii;``.


4. La articolul 266, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``(3) Pentru persoanele fizice cu venituri lunare din pensii, contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate se datoreaza si se calculeaza potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."


5. La articolul 268, alineatele (2)-(4) se abroga.


6. La articolul 269 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``b) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 224 alin. (2) lit. g), prin bugetul Ministerului Sanatatii, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.``


7. La articolul 277, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``(2) Casele de asigurari gestioneaza bugetul fondului aprobat, cu respectarea prevederilor prezentei legi, asigurand functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local, si pot derula si dezvolta si activitati pentru valorizarea fondurilor gestionate.``


Articolul III. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile prevazute in prezenta lege se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Afişează Legea 2/2017 privind modificarea Codului Fiscal si a Legii privind reforma in domeniul sanatatii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul Fiscal    Legea 2/2017    Legea 227/2015    Codul fiscal 2017    Codul fiscal actualizat 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim