din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2547 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal

OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal

  Publicat: 10 Nov 2017       65811 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (in viguare de la 1 ianuarie 2018)

Publicata in Monitorul Oficial nr. 885 din 10 Noiembrie 2017

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
(Fungibles) Se refera la activele cu caracteristici identice ce sunt interschimbabile, cum ar fi marfurile (soia, graul),
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Denumire data monedei unice europene.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
A fost promulgat la 11.09.1865
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice p�na la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dob�nditorul subsecvent

f) un fond de investitii alternative (FIA) administrat de un AFIA, astfel cum este definit la art. 3 pct. 2022 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile ulterioare;
g) un organism de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 , cu modificarile ulterioare;
h) o contraparte centrala, astfel cum este definita la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului;
i) un depozitar central de titluri de valoare, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului;
6. stat membru are intelesul dat la art. 24 alin. (5) lit. a);
7. stat tert are intelesul dat la art. 24 alin. (5) lit. c);
8. transferul de active operatiunea prin care Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate, in timp ce activele raman in proprietatea legala sau economica a aceluiasi contribuabil;
9. transferul rezidentei fiscale operatiunea prin care contribuabilul nu mai are rezidenta fiscala in Romania si dobandeste rezidenta fiscala in alt stat membru sau intr-un stat tert;
10. transferul unei activitati economice desfasurate printr-un sediu permanent operatiunea prin care contribuabilul nu mai are prezenta fiscala in Romania si dobandeste o astfel de prezenta in alt stat membru sau intr-un stat tert, fara sa dobandeasca rezidenta fiscala in acel stat membru sau stat tert .
- Reguli privind limitarea deductibilitatii dobanzii si a altor costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic
Art. 40 2 . (1) In sensul prezentului articol, costurile excedentare ale indatorarii, astfel cum sunt definite potrivit art. 40 1 pct. 2, care depasesc plafonul deductibil prevazut la alin. (4), sunt deduse limitat in perioada fiscala in care sunt suportate, pana la nivelul a 10% din baza de calcul stabilita conform algoritmului prevazut la alin. (2).
(2) Baza de calcul utilizata pentru stabilirea costurilor excedentare ale indatorarii, deductibile la calculul rezultatului fiscal, o reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile, in perioada fiscala de referinta, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale indatorarii, precum si sumele deductibile reprezentand amortizarea fiscala, determinate potrivit art. 28.
(3) In conditiile in care baza de calcul are o valoare negativa sau egala cu zero, costurile excedentare ale indatorarii sunt nedeductibile in perioada fiscala de referinta si se reporteaza potrivit alin. (7).
(4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, intr-o perioada fiscala, costurile excedentare ale indatorarii pana la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal, dupa caz.
(5) Prin exceptie de la alin. (1) si (4), in cazul in care contribuabilul este o entitate independenta, in sensul ca nu face parte dintr-un grup consolidat in scopuri de contabilitate financiara, si nu are nicio intreprindere asociata si niciun sediu permanent, acesta deduce integral costurile excedentare ale indatorarii, in perioada fiscala in care acestea sunt suportate.
(6) Se exclud din domeniul de aplicare al alin. (1) si (4) costurile excedentare ale indatorarii rezultate din imprumuturi utilizate pentru finantarea unui proiect de infrastructura publica pe termen lung care are scopul de a furniza, de a imbunatati, de a opera si/sau de a mentine un activ de mari dimensiuni, considerat a fi de interes public general, daca operatorii de proiect sunt inregistrati in Uniunea Europeana, iar costurile indatorarii, activele utilizate in scopul proiectului si veniturile inregistrate de operatorii de proiect provin din/sunt in Uniunea Europeana. Excluderea ia in considerare atat veniturile din dobanzi si alte venituri echivalente din punct de vedere economic dobanzilor, cat si cheltuielile reprezentand dobanzi si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, aferente unor proiecte de infrastructura publica pe termen lung.
(7) Costurile excedentare ale indatorarii care nu pot fi deduse in perioada fiscala de calcul in conformitate cu alin. (1) se reporteaza, fara limita de timp, in anii fiscali urmatori in aceleasi conditii de deducere, conform prezentului articol .
(8) Pentru contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor alin. (1) si (4), prin exceptie de la art. 7 pct. 44 si 45, valoarea fiscala a activelor nu include costuri de dobanda si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic.
(9) Regulile prevazute de prezentul articol sunt aplicabile si dobanzilor si pierderilor nete din diferente de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27, prevederi in vigoare pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv. In cazul entitatilor independente prevazute la alin. (5), dobanzile si pierderile nete din diferente de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27 in vigoare pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, sunt integral deductibile.
- Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidenta fiscala si/sau de activitate economica desfasurata printr-un sediu permanent pentru care Romania pierde dreptul de impozitare
Art. 40 3 . (1) Pentru transferurile de active, de rezidenta fiscala si/sau de activitate economica > desfasurata printr-un sediu permanent, asa cum sunt definite la pct. 8, 9 si 10 ale art. 40 1 , contribuabilul este supus impozitului pe profit, in conformitate cu urmatoarele reguli:
a) se determina diferenta intre valoarea de piata a activelor, potrivit alin. (10), transferate intr-o perioada impozabila si valoarea lor fiscala, potrivit art. 7 pct. 44 si 45;
b) In cazul in care diferenta calculata potrivit lit. a) reprezinta un castig, asupra acestuia se aplica cota prevazuta la art. 17;
c) In cazul in care diferenta calculata potrivit lit. a) reprezinta o pierdere, aceasta se recupereaza din castigurile rezultate din operatiuni de aceeasi natura, potrivit modalitatii de recuperare prevazute de art. 31.
(2) Impozitul calculat potrivit alin. (1) se declara si se plateste, pentru perioada fiscala de referinta, potrivit prevederilor art. 41 si 42.
(3) Prezentul articol se aplica in urmatoarele situatii:
a) contribuabilul transfera active de la sediul central din Romania la sediul sau permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert, in masura in care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;
b) contribuabilul transfera active de la sediul permanent din Romania la sediul central sau la un alt sediu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert, in masura in care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;
c) contribuabilul isi transfera rezidenta fiscala din Romania intr-un alt stat membru sau intr-un stat tert, cu exceptia acelor active care raman legate efectiv de un sediu permanent in Romania;
d) contribuabilul transfera activitatea economica desfasurata in Romania printr-un sediu permanent catre un alt stat membru sau catre un stat tert, in masura in care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate.
(4) Contribuabilul care aplica regulile de la alin. (1)(3) beneficiaza de dreptul de esalonare la plata pentru acest impozit, prin achitarea in transe pe parcursul a cinci ani, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala si daca se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) transfera active de la sediul central din Romania la sediul sau permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert care este parte la Acordul privind Spatiul Economic European, denumit in continuare Acordul privind SEE, iar, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;
b) transfera active de la sediul permanent din Romania la sediul central sau la un alt sediu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert care este parte la Acordul privind SEE, iar, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;
c) transfera rezidenta fiscala din Romania intr-un alt stat membru sau intr-un stat tert care este parte la Acordul privind SEE, cu exceptia acelor active care raman legate efectiv de un sediu permanent in Romania;
d) transfera activitatea economica desfasurata in Romania printr-un sediu permanent catre un alt stat membru sau catre un stat tert care este parte la Acordul privind SEE, in masura in care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate.
(5) Prevederile alin. (4) se aplica in ceea ce priveste statele terte care sunt parte la Acordul privind SEE daca acestea au incheiat un acord cu Romania sau cu Uniunea Europeana referitor la asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor fiscale, echivalenta cu asistenta reciproca prevazuta in Directiva 2010/24/UE a Consiliului, ale carei prevederi sunt transpuse in cadrul capitolului II AA�Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuriAA� al titlului X AA�Aspecte internationaleAA� din Codul de procedura fiscala.
(6) Esalonarea la plata acordata potrivit alin. (4) Isi pierde valabilitatea, pe langa cazurile prevazute in Codul de procedura fiscala, si in urmatoarele cazuri:
a) activele transferate sau activitatea economica desfasurata printr-un sediu permanent sunt vandute sau sunt cedate in oricare alt mod;
b) activele transferate sunt ulterior retransferate intr-un stat tert;
c) rezidenta fiscala a contribuabilului sau activitatea economica transferata initial din Romania la un sediu permanent dintr-un alt stat membru este ulterior retransferata intr-un stat tert .
(7) Prevederile de la lit. b) si c) ale alin. (6) nu se aplica in ceea ce priveste statele terte care sunt parti la Acordul privind SEE daca acestea au incheiat un acord cu Romania sau cu Uniunea Europeana referitor la asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor fiscale, echivalenta cu asistenta reciproca prevazuta in Directiva 2010/24/UE a Consiliului, ale carei prevederi au fost transpuse in cadrul capitolului II AA�Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuriAA� al titlului X AA�Aspecte internationaleAA� din Codul de procedura fiscala.
(8) Dispozitiile alin. (4)(6) se completeaza cu prevederile capitolului IV AA�inlesniri la plataAA� din cadrul titlului VII AA�Colectarea creantelor fiscaleAA� din Codul de procedura fiscala.
(9) In cazul transferului activelor, al rezidentei fiscale sau al activitatii economice desfasurate printr-un sediu permanent, din alt stat membru in Romania, prin exceptie de la art. 7 pct. 44 si 45, valoarea fiscala a acestor active, utilizata la determinarea rezultatului fiscal, este valoarea stabilita de catre statul membru al contribuabilului sau al sediului permanent care a efectuat transferul in Romania, intrebuintata pentru calculul impozitului pe profit la momentul pierderii dreptului de impozitare de catre celalalt stat membru, in afara de cazul in care aceasta valoare nu reflecta valoarea de piata .
(10) In sensul alin. (1) si (9), prin valoare de piata se intelege suma in schimbul careia un activ poate fi transferat sau obligatiile reciproce pot fi stinse intre cumparatori si vanzatori independenti interesati, intr-o tranzactie directa. Valoarea de piata se stabileste potrivit prevederilor art. 11.
(11) Sub conditia stabilirii faptului ca activele transferate revin in termen de maximum 12 luni in Romania, prezentul articol nu se aplica transferurilor de active legate de: finantarea prin instrumente financiare sau constituite ca garantie, indeplinirea anumitor cerinte prudentiale de capital sau de gestionare a lichiditatilor.
- Regula generala antiabuz
Art. 40 4 . (1) In scopul calcularii obligatiilor fiscale, nu se ia in considerare un demers sau o serie de demersuri care, avand in vedere toate faptele si circumstantele relevante, nu sunt oneste, fiind intreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obtine un avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului urmarit prin prevederile fiscale aplicabile. Un demers poate cuprinde mai multe etape sau parti.
(2) In sensul alin. (1), un demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind oneste in masura in care nu sunt intreprinse din motive comerciale valabile care reflecta realitatea economica, astfel cum prevede art. 11.
(3) In cazul in care un demers sau o serie de demersuri nu este/sunt luat/luate in considerare in conformitate cu alin. (1), obligatia fiscala se calculeaza in conformitate cu prezentul titlu .
- Reguli privind societatile straine controlate
Afişează OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 79/2017    Codul fiscal actualizat cu OUG 79/2017    Codul fiscal 2018    Salarizare 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.