din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1917 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal

OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal

  Publicat: 10 Nov 2017       65840 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (in viguare de la 1 ianuarie 2018)

Publicata in Monitorul Oficial nr. 885 din 10 Noiembrie 2017

Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
(Mainstream corporation tax (MCT)) Impozitul total platit de o companie, mai putin impozitul pe care aceasta l-a platit in avans (advance corporation tax).
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

- ``Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
Art. 100. - (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.
(2) La stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca plata unica potrivit Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare fond de pensii acorda un singur plafon de venit neimpozabil stabilit potrivit prevederilor alin. (1).``
31. - La articolul 101, alineatul (2) si prima teza a alineatului (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(2) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil lunar din pensii.
(9) In cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii, sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza separat fata de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil, impozitul retinut fiind impozit final .
32. - La articolul 107, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 107. - (1) Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final."
33. - La articolul 110, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 110. - (1) Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu.``
34. - La articolul 115, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 115. - (1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut pentru veniturile prevazute la art. 114, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. I).``
35. - La articolul 116, alineatul (1) si partea introductiva a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 116. - (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decat cele prevazute la art. 115 alin. (1), precum si cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. I) au obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
(2) Impozitul pe venit datorat se calculeaza de catre organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat prin aplicarea cotei de 10% asupra:``.
36. - La articolul 123, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 123. - (1) Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecaruia dintre urmatoarele:``.
37. - La articolul 130, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Pentru veniturile obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania si neimpozabile/scutite in conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania."
38. - La articolul 132, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate salariilor, care au obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.``
39. - La articolul 133, dupa alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alineatele (9)-(12), cu urmatorul cuprins:
``(9) Pentru veniturile realizate in anul fiscal 2017, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii venitului.
(10) Prevederile prezentului titlu se aplica pentru veniturile realizate si cheltuielile efectuate de persoanele fizice incepand cu data de 1 ianuarie 2018.
(11) In cazul veniturilor din dobanzi pentru depozitele la termen/la vedere/conturi curente constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate, anterior datei de 1 ianuarie 2018, cota de impozit de 10% se aplica incepand cu veniturile inregistrate in contul curent/de depozit/rascumparate/platite, incepand cu aceasta data .
(12) In cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, precum si in cazul veniturilor din pensii, prevederile prezentului titlu se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.``
- Titlul V - Contributii sociale obligatorii
40. - Dupa articolul 135 se introduce un nou articol, articolul 135 1 , cu urmatorul cuprins:
- ``Definitii
Art. 135 1 . - In intelesul prezentului titlu, prin salariu de baza minim brut pe tara se intelege salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului.``
41. - La articolul 137 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 137. - (1) Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii, prevazuti la art. 136, datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale pentru urmatoarele categorii de venituri realizate din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania:``.
42. - Articolul 138 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Cotele de contributii de asigurari sociale
Art. 138. - Cotele de contributii de asigurari sociale sunt urmatoarele:
a) 25% datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, potrivit prezentei legi;
b) 4% datorata in cazul conditiilor deosebite de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
c) 8% datorata in cazul conditiilor speciale de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora."
43. - La articolul 139, denumirea marginala, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
- ``Baza de calcul - al contributiei de - asigurari sociale in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor
Art. 139. - (1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezinta castigul brut realizat din salarii si venituri asimilate salariilor, in tara si in alte state, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, care include:
(4) Sumele prevazute la alin. (1) lit. d) si f) intra in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, indiferent daca persoanele respective sunt din cadrul aceleiasi entitati ori din afara ei, pensionari sau angajati cu contract individual de munca .``
44. - Articolul 140 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora
Art. 140. - Pentru persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale o reprezinta suma castigurilor brute prevazute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra carora se datoreaza contributia, pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite, speciale sau in alte conditii de munca ."
45. - La articolul 141, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de catre persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, din activitati pentru care exista obligatia asigurarii in aceste sisteme potrivit legii;".
46. - La articolul 142, litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``t) veniturile obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitati in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV sectiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice."
47. - La articolul 143, prima teza a alineatului (2) si alineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Afişează OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 79/2017    Codul fiscal actualizat cu OUG 79/2017    Codul fiscal 2018    Salarizare 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.