din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2544 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal

OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal

  Publicat: 10 Nov 2017       65813 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (in viguare de la 1 ianuarie 2018)

Publicata in Monitorul Oficial nr. 885 din 10 Noiembrie 2017

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice p�na la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dob�nditorul subsecvent
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.

Art. 151. - (1) Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente potrivit prevederilor art. 148, care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale prevazute la art. 150, se stabileste de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei prevazute la art. 148 alin. (3). Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale se evidentiaza lunar, iar plata acesteia se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) Contributia de asigurari sociale stabilita prin decizia de impunere prevazuta la alin. (1) se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul prevazute la art. 148 alin. (1).
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) care in cursul anului fiscal se incadreaza in categoria persoanelor exceptate de la plata contributiei potrivit art. 150, cele care intra in suspendare temporara a activitatii potrivit legislatiei in materie, precum si cele care isi inceteaza activitatea depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declaratie in vederea stoparii obligatiilor de plata reprezentand contributia de asigurari sociale stabilite conform alin. (2). Modelul declaratiei se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.``
60. - Articolul 152 se abroga.
61. - Titlul capitolului III - al titlului V ``Contributii sociale obligatorii`` se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate``
62. - La articolul 153 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``a) cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in Romania;``.
63. - La articolul 153 alineatul (1), literele g)-o) se abroga.
64. - La articolul 154 alineatul (1), literele a), b), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``a) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti, precum si persoanele care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti. Daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara, pentru aceste venituri datoreaza contributie;
b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului. Daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara, pentru aceste venituri datoreaza contributie;
f) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni;
g) femeile insarcinate si lauzele;``.
65. - La articolul 154 alineatul (1), dupa litera g) se introduc noua noi litere, literele h)-p), cu urmatorul cuprins:
``h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii;
i) persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale, pentru indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
j) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte drepturi de protectie sociala care se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, pentru aceste drepturile banesti;
k) persoanele care se afla in concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in concediu pentru cresterea copilului potrivit prevederilor art. 2 si art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru drepturile banesti acordate de aceste legi;
l) persoanele fizice care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste drepturi banesti;
m) persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv in unitatile penitenciare, persoanele retinute, arestate sau detinute care se afla in centrele de retinere si arestare preventiva organizate in subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum si persoanele care se afla in executarea unei masuri educative ori de siguranta privative de libertate, respectiv persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate;
n) strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centrele special amenajate potrivit legii;
o) personalul monahal al culelor recunoscute, aflat in evidenta Secretariatului de Stat pentru Culte;
p) persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni.``
66. - La articolul 154, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Persoanele fizice aflate in situatiile prevazute la alin. (1) lit. c)-p) sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pe perioada si, dupa caz, pentru drepturile banesti primite, prevazute la alin. (1), daca nu realizeaza venituri din cele mentionate la art. 155 sau daca nivelul lunar cumulat al acestora este sub valoarea salariului de baza minim brut pe tara. In cazul realizarii de venituri din cele mentionate la art. 155 peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara, lunar, pentru acestea se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate potrivit prezentului titlu ."
67. - Titlul sectiunii a 2-a a capitolului III al titlului V ``Contributii sociale obligatorii`` se modifica si va avea urmatorul cuprins:
`` Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cota de contributie``
68. - Articolul 155 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Categorii de venituri supuse contributiei de asigurari sociale de sanatate
Art. 155. - (1) Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a)-d), datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, definite potrivit art. 76, realizate din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania.
(2) Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a)-d), care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor art. 154, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri din urmatoarele categorii:
a) venituri din activitati independente, definite conform art. 67 si 671;
b) venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83;
d) venituri din investitii, definite conform art. 91;
e) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103;
f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 116.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si in cazul in care veniturile sunt realizate de persoane fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60.``
69. - Articolul 156 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate
Art. 156. - Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate este de 10% si se datoreaza de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit prezentei legi.``
70. - La articolul 157, denumirea marginala si partea introductiva a alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
- ``Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor
Art. 157. - (1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, o reprezinta castigul brut care include:".
71. - Articolele 158-167 se abroga.
72. - Titlul sectiunii a 4-a a capitolului III - al titlului V ``Contributii sociale obligatorii`` se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor``
73. - La articolul 168, denumirea marginala si alineatele (1), (3), (4), (5) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
- ``Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate
Afişează OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 79/2017    Codul fiscal actualizat cu OUG 79/2017    Codul fiscal 2018    Salarizare 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.