din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2116 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal

OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal

  Publicat: 10 Nov 2017       65800 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (in viguare de la 1 ianuarie 2018)

Publicata in Monitorul Oficial nr. 885 din 10 Noiembrie 2017

Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Denumire data monedei unice europene.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.

Art. 40 5 . (1)0 entitate este considerata societate straina controlata si i se aplica prevederile prezentului articol, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) contribuabilul, singur sau impreuna cu intreprinderile sale asociate, detine o participatie directa sau indirecta de mai mult de 50% din drepturile de vot sau detine direct sau indirect mai mult de 50% din capitalul entitatii sau are dreptul sa primeasca mai mult de 50% din profiturile entitatii respective;
b) impozitul pe profit platit efectiv pentru profiturile sale de catre entitatea sau sediul permanent este mai mic decat diferenta dintre impozitul pe profit care ar fi fost perceput de la entitate sau sediul permanent, calculat in conformitate cu prevederile prezentului titlu sj impozitul pe profit platit efectiv pentru profiturile sale de catre entitate sau de catre sediul permanent. In sensul prezentei litere, nu este luat in considerare sediul permanent al unei entitati tratate ca societate straina controlata, in masura in care sediul nu este supus impozitarii sau este scutit de impozit in jurisdictia societatii straine controlate respective.
(2) Prevederile prezentului articol se aplica si sediilor permanente din state membre/state terte ale unui contribuabil platitor de impozit pe profit ale caror profituri nu sunt supuse impozitarii sau sunt scutite de impozit in Romania.
(3) In cazul in care o entitate sau un sediu permanent este considerata/considerat societate straina controlata, potrivit prevederilor alin. (1), contribuabilul platitor de impozit pe profit care o controleaza include in baza impozabila veniturile nedistribuite ale entitatii care au provenit din urmatoarele:
a) dobanzi sau orice alte venituri generate de active financiare;
b) redevente sau orice alte venituri generate de drepturi de proprietate intelectuala;
c) dividende si venituri din transferul titlurilor de participare;
d) venituri din leasing financiar;
e) venituri din activitati de asigurare, activitati bancare sau alte activitati financiare;
f) venituri de la societati care le obtin din bunuri si servicii cumparate de la intreprinderi asociate si sunt vandute acestora fara nicio valoare economica adaugata sau cu o valoare adaugata mica.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul in care societatea straina controlata desfasoara o activitate economica semnificativa, sustinuta de personal, echipamente, active si spatii, astfel cum o demonstreaza faptele si circumstantele relevante, precum si in cazul in care societatea straina controlata isi are rezidenta fiscala sau este situata intr-un stat tert care este parte la Acordul privind SEE.
(5) Nu sunt considerate societati straine controlate in conformitate cu prevederile alin. (1) si (2) urmatoarele:
a) entitatea sau sediul permanent, daca aceasta/acesta inregistreaza intr-o perioada fiscala venituri din categoriile prevazute de alin. (3), reprezentand o treime sau mai putin de o treime din totalul veniturilor inregistrate in perioada fiscala de calcul;
b) Intreprinderea financiara care inregistreaza intr-o perioada fiscala venituri de natura celor prevazute la alin. (3) care provin din operatiuni desfasurate cu contribuabilul roman sau cu intreprinderile asociate ale acestuia, reprezentand o treime sau mai putin de o treime din totalul veniturilor inregistrate de intreprinderea financiara.
(6) Veniturile prevazute la alin. (3) se includ in baza impozabila a contribuabilului platitor de impozit pe profit, potrivit dispozitiilor prezentului titlu, proportional cu participatia contribuabilului in entitate, astfel cum este definita la alin. (1) lit. a).
(7) Veniturile prevazute de alin. (3) se includ in baza impozabila a contribuabilului, aferenta perioadei sale fiscale in cursul careia se incheie perioada fiscala a entitatii controlate/sediului permanent.
(8) Pierderile fiscale inregistrate de un sediu permanent calificat, potrivit alin. (1) si (2), ca entitate straina controlata, urmeaza regimul instituit la art. 40.
(9) Pentru evitarea dublei impuneri, in situatia in care entitatea distribuie profit contribuabilului, iar acest profit distribuit este deja inclus in veniturile impozabile ale contribuabilului in temeiul prezentului articol, cuantumul veniturilor incluse anterior in baza impozabila a contribuabilului se deduce in perioada fiscala in care se calculeaza cuantumul impozitului datorat pentru profitul distribuit.
(10) Pentru evitarea dublei impuneri, in cazul in care contribuabilul cedeaza participatia sa intr-o entitate controlata sau activitatea economica desfasurata printr-un sediu permanent, iar o parte a incasarilor din cedare a fost inclusa anterior in baza impozabila a contribuabilului, in temeiul prezentului articol, cuantumul respectiv se deduce in perioada fiscala in care se calculeaza cuantumul impozitului datorat pentru incasarile respective.
(11) Contribuabilul scade din impozitul pe profit datorat, potrivit prevederilor art. 39, impozitul platit unui stat strain de catre entitatea controlata/sediul sau permanent.
- Compatibilitatea cu legislatia europeana
Art 406. Dispozitiile prezentului capitol transpun prevederile Directivei 2016/1.164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 193 din 19 iulie 2016, cu exceptia prevederilor referitoare la tratamentul neuniform al elementelor hibride, pentru care termenul de transpunere a fost amanat, potrivit art. 1 pct. 7 din Directiva 2017/952/UE, pana la 31 decembrie 2019, din necesitatea continuarii lucrarilor.``
- Titlul III Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
6. - La articolul 47 alineatul (1), literele a) si b) se abroga.
7. - La articolul 47 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;``.
8. - La articolul 47, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
``(3) Nu intra sub incidenta prezentului titlu urmatoarele persoane juridice romane:
a) Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, infiintat potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asiguratilor, constituit potrivit legii;
e) entitatea transparenta fiscal cu personalitate juridica.``
9. - La articolul 48, alineatele (4), (5), (51), (52) si (6) se abroga.
10. - La articolul 51, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(5) In cazul in care, in cursul anului fiscal, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare prevazute la alin. (1) se aplica in mod corespunzator, incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microintreprinderile care au un salariat si care aplica cota de impozitare prevazuta la alin. (1) lit. a), al caror raport de munca inceteaza, conditia referitoare la numarul de salariati se considera indeplinita daca in cursul aceluiasi trimestru este angajat un nou salariat cu respectarea conditiei prevazute la alin. (6).
(6) Pentru microintreprinderile care nu au niciun salariat, in situatia in care angajeaza un salariat, in scopul modificarii cotelor de impozitare prevazute la alin. (1), noul salariat trebuie angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata pe o perioada de cel putin 12 luni."
11. - Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Reguli de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderii in cursul anului
Art. 52. (1) Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datoreaza impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depasit aceasta limita.
(2) Limita fiscala prevazuta la alin. (1) se verifica pe baza veniturilor inregistrate cumulat de la inceputul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar precedent.
(3) Calculul si plata impozitului pe profit de catre microintreprinderile care se incadreaza in prevederile alin. (1) se efectueaza luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate incepand cu trimestrul respectiv.``
- 12. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Reguli de determinare a conditiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii
Art. 54. Pentru incadrarea in conditiile privind nivelul veniturilor prevazute la art. 47 alin. (1) lit. c) si art. 52 se vor lua in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la art. 53."
13. - Dupa articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 54 1 , cu urmatorul cuprins:
- ``Reguli tranzitorii
Art 54 1 . Intra sub incidenta art. 47 si microintreprinderile care au optat sa aplice prevederile art. 48 alin. (5) si (5 2 ) pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, precum si persoanele juridice romane care desfasoara activitatile care nu au intrat sub incidenta prevederilor prezentului titlu aplicabil pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.``
- Titlul IV Impozitul pe venit
Afişează OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 79/2017    Codul fiscal actualizat cu OUG 79/2017    Codul fiscal 2018    Salarizare 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.