din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3465 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal

INTEGRAL: OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal


Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (in viguare de la 1 ianuarie 2018)

Publicata in Monitorul Oficial nr. 885 din 10 Noiembrie 2017


Promovarea acestui act normativ este determinata in principal de necesitatea:
implementarii masurilor din domeniul fiscal cuprinse in Programul de guvernare, aprobat prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 53/2017 pentru acordarea increderii Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 29 iunie 2017;
elaborarii Legii bugetului asigurarilor sociale de stat si a Legii bugetului de stat pentru anul 2018;
asigurarii predictibilitatii cadrului fiscal aplicabil pentru anul 2018 pentru mediul de afaceri;
introducerii unor masuri de consolidare a incasarilor din domeniul impozitului pe veniturile microintreprinderilor;
de a clarifica urgent situatiile in care organele fiscale pot refuza dreptul de deducere a TVA, pentru asigurarea aplicarii unui tratament unitar tuturor operatorilor economici;
prevenirii si combaterii riscurilor de evaziune fiscala cu produse alcoolice si tutun prelucrat;
Incurajarii contribuabililor sa isi declare in mod transparent obligatiile fiscale, prin asigurarea unor conditii echitabile si eficiente de concurenta pentru toti contribuabilii platitori de impozit pe profit, in scopul imbunatatirii conformarii;
transpunerii in legislatia nationala a prevederilor Directivei 2016/1164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne (ATAD), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 19 iulie 2016;
reformarii sistemelor sociale publice din Romania in vederea cresterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si de responsabilizare a angajatorilor in ceea ce priveste plata la timp a contributiilor sociale obligatorii datorate atat de catre acestia, cat si de catre angajati. In acest sens, se reduce numarul contributiilor sociale obligatorii, angajatorul urmand ca, in continuare, sa stabileasca, sa retina, sa declare si sa plateasca obligatiile datorate;
respectarii prevederilor Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prin actualizarea impozitului pentru vehiculele de transport de marfa cu masa autorizata egala sau mai mare de 12 tone, conform ratei de schimb a monedei euro (1 euro = 4,5878 lei), astfel cum a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie 2017(0331/04).
Tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinte negative, in sensul ca:
neintroducerea masurii de sanctionare constand in confiscarea mijloacelor de transport in care organele de control descopera produse alcoolice si din tutun prelucrat care nu poarta marcajele prevazute de lege va permite perpetuarea si chiar incurajarea faptelor de evaziune fiscala cu aceste produse;
neadaptarea cadrului fiscal la actualele tendinte de erodare a bazei impozabile aferente impozitului pe profit, prin neintroducerea de masuri pentru combaterea acestora, poate avea drept consecinta inregistrarea unei conformari necorespunzatoare;
nu ar putea fi promovate modificarile corelative ale legislatiei din domeniul muncii, sanatatii, de catre institutiile de specialitate, incepand cu aceeasi data, respectiv data de 1 ianuarie 2018,
In considerarea faptului ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata si vizeaza totodata interesul public,
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
- Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
- Art I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
- Titlul I Dispozitii generale
1. - La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Contributiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
a) contributiile de asigurari sociale, datorate bugetului asigurarilor sociale de stat;
b) contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
c) contributia asiguratorie pentru munca, datorata bugetului general consolidat.``
- Titlul II Impozitul pe profit
2. - La articolul 25 alineatul (3), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``h) cheltuielile cu dobanzile si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, potrivit art. 40 2 ;".
3. - La articolul 25 alineatul (4), litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``p) cheltuielile cu dobanzile, stabilite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, in cazul in care mijloacele fixe/imobilizarile necorporale/stocurile sunt achizitionate in baza unor contracte cu plata amanata, pentru contribuabilii care nu aplica prevederile art. 40 2
4. - Articolul 27 se abroga.
5. - Dupa capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III 1 Norme impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne, alcatuit din articolele 40 1 40 6 , cu urmatorul cuprins:
- Definitii specifice
``CAPITOLUL III 1
- Norme impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa - asupra functionarii pietei interne
Art. 40 1 . In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. costurile indatorarii cheltuiala reprezentand dobanda aferenta tuturor formelor de datorii, alte costuri echivalente din punct de vedere economic cu dobanzile, inclusiv alte cheltuieli suportate in legatura cu obtinerea de finantare potrivit reglementarilor legale in vigoare, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: plati in cadrul imprumuturilor cu participare la profit, dobanzi imputate la instrumente cum ar fi obligatiunile convertibile si obligatiunile cu cupon zero, sume in cadrul unor mecanisme de finantare alternative cum ar fi AA«finantele islamiceAA», costul de finantare al platilor de leasing financiar, dobanda capitalizata inclusa in valoarea contabila a unui activ aferent sau amortizarea dobanzii capitalizate, sume calculate pe baza unui randament al finantarii in temeiul normelor privind preturile de transfer acolo unde este cazul, dobanzi notionale in cadrul unor instrumente financiare derivate sau al unor acorduri de acoperire a riscului aferente imprumuturilor unei entitati, anumite castiguri si pierderi generate de diferentele de curs valutar la imprumuturi si instrumente legate de obtinerea de finantare, comisioane de garantare pentru mecanisme de finantare, comisioane de intermediere si costuri similare aferente imprumuturilor de fonduri;
2. costurile excedentare ale indatorarii suma cu care costurile indatorarii unui contribuabil depasesc veniturile din dobanzi si alte venituri echivalente din punct de vedere economic pe care le primeste contribuabilul;
3. perioada fiscala perioada impozabila stabilita potrivit prevederilor art. 16;
4. intreprindere asociata oricare dintre urmatoarele situatii:
a) o entitate in care contribuabilul detine direct sau indirect o participatie, si anume drepturi de vot sau detineri de capital in proportie de 25% sau mai mult, sau are dreptul sa primeasca 25% sau mai mult din profitul entitatii respective;
b) o persoana fizica sau o entitate care detine direct sau indirect o participatie, si anume drepturi de vot sau detineri de capital in proportie de 25% sau mai mult intr-un contribuabil, sau are dreptul sa primeasca 25% sau mai mult din profitul contribuabilului;
c) In cazul in care o persoana fizica sau o entitate detine direct sau indirect o participatie de 25% sau mai mult intr-un contribuabil si in una sau mai multe entitati, toate entitatile in cauza, inclusiv contribuabilul, sunt considerate intreprinderi asociate;
5. intreprindere financiara oricare dintre urmatoarele entitati:
a) o institutie de credit sau o intreprindere de investitii, potrivit art. 7 alin. (1 1 ) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 alin. (1) pct. 10 din`Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau un administrator de fonduri de investitii alternative, astfel cum este definit la art. 3 pct. 2 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare, sau o societate de administrare a unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare, astfel cum este definita la art. 4 alin. (1) si art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015, cu modificarile ulterioare;
b) o intreprindere de asigurare, definita ca fiind un asigurator potrivit art. 1 alin. (2) pct. 3 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile ulterioare;
c) o intreprindere de reasigurare, definita ca fiind un reasigurator potrivit art. 1 alin. (2) pct. 45 din Legea nr. 237/2015, cu modificarile ulterioare;
d) un administrator de pensii, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 8 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) institutii de pensii care gestioneaza sisteme de pensii considerate a fi sisteme de securitate sociala care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului si al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului, precum si orice entitate juridica instituita in scopul investirii in astfel de sisteme;
f) un fond de investitii alternative (FIA) administrat de un AFIA, astfel cum este definit la art. 3 pct. 2022 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile ulterioare;
g) un organism de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 , cu modificarile ulterioare;
h) o contraparte centrala, astfel cum este definita la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului;
i) un depozitar central de titluri de valoare, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului;
6. stat membru are intelesul dat la art. 24 alin. (5) lit. a);
7. stat tert are intelesul dat la art. 24 alin. (5) lit. c);
8. transferul de active operatiunea prin care Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate, in timp ce activele raman in proprietatea legala sau economica a aceluiasi contribuabil;
9. transferul rezidentei fiscale operatiunea prin care contribuabilul nu mai are rezidenta fiscala in Romania si dobandeste rezidenta fiscala in alt stat membru sau intr-un stat tert;
10. transferul unei activitati economice desfasurate printr-un sediu permanent operatiunea prin care contribuabilul nu mai are prezenta fiscala in Romania si dobandeste o astfel de prezenta in alt stat membru sau intr-un stat tert, fara sa dobandeasca rezidenta fiscala in acel stat membru sau stat tert.
- Reguli privind limitarea deductibilitatii dobanzii si a altor costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic
Art. 40 2 . (1) In sensul prezentului articol, costurile excedentare ale indatorarii, astfel cum sunt definite potrivit art. 40 1 pct. 2, care depasesc plafonul deductibil prevazut la alin. (4), sunt deduse limitat in perioada fiscala in care sunt suportate, pana la nivelul a 10% din baza de calcul stabilita conform algoritmului prevazut la alin. (2).
(2) Baza de calcul utilizata pentru stabilirea costurilor excedentare ale indatorarii, deductibile la calculul rezultatului fiscal, o reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile, in perioada fiscala de referinta, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale indatorarii, precum si sumele deductibile reprezentand amortizarea fiscala, determinate potrivit art. 28.
(3) In conditiile in care baza de calcul are o valoare negativa sau egala cu zero, costurile excedentare ale indatorarii sunt nedeductibile in perioada fiscala de referinta si se reporteaza potrivit alin. (7).
(4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, intr-o perioada fiscala, costurile excedentare ale indatorarii pana la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal, dupa caz.
(5) Prin exceptie de la alin. (1) si (4), in cazul in care contribuabilul este o entitate independenta, in sensul ca nu face parte dintr-un grup consolidat in scopuri de contabilitate financiara, si nu are nicio intreprindere asociata si niciun sediu permanent, acesta deduce integral costurile excedentare ale indatorarii, in perioada fiscala in care acestea sunt suportate.
(6) Se exclud din domeniul de aplicare al alin. (1) si (4) costurile excedentare ale indatorarii rezultate din imprumuturi utilizate pentru finantarea unui proiect de infrastructura publica pe termen lung care are scopul de a furniza, de a imbunatati, de a opera si/sau de a mentine un activ de mari dimensiuni, considerat a fi de interes public general, daca operatorii de proiect sunt inregistrati in Uniunea Europeana, iar costurile indatorarii, activele utilizate in scopul proiectului si veniturile inregistrate de operatorii de proiect provin din/sunt in Uniunea Europeana. Excluderea ia in considerare atat veniturile din dobanzi si alte venituri echivalente din punct de vedere economic dobanzilor, cat si cheltuielile reprezentand dobanzi si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, aferente unor proiecte de infrastructura publica pe termen lung.
(7) Costurile excedentare ale indatorarii care nu pot fi deduse in perioada fiscala de calcul in conformitate cu alin. (1) se reporteaza, fara limita de timp, in anii fiscali urmatori in aceleasi conditii de deducere, conform prezentului articol.
(8) Pentru contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor alin. (1) si (4), prin exceptie de la art. 7 pct. 44 si 45, valoarea fiscala a activelor nu include costuri de dobanda si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic.
(9) Regulile prevazute de prezentul articol sunt aplicabile si dobanzilor si pierderilor nete din diferente de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27, prevederi in vigoare pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv. In cazul entitatilor independente prevazute la alin. (5), dobanzile si pierderile nete din diferente de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27 in vigoare pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, sunt integral deductibile.
- Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidenta fiscala si/sau de activitate economica desfasurata printr-un sediu permanent pentru care Romania pierde dreptul de impozitare
Art. 40 3 . (1) Pentru transferurile de active, de rezidenta fiscala si/sau de activitate economica > desfasurata printr-un sediu permanent, asa cum sunt definite la pct. 8, 9 si 10 ale art. 40 1 , contribuabilul este supus impozitului pe profit, in conformitate cu urmatoarele reguli:
a) se determina diferenta intre valoarea de piata a activelor, potrivit alin. (10), transferate intr-o perioada impozabila si valoarea lor fiscala, potrivit art. 7 pct. 44 si 45;
b) In cazul in care diferenta calculata potrivit lit. a) reprezinta un castig, asupra acestuia se aplica cota prevazuta la art. 17;
c) In cazul in care diferenta calculata potrivit lit. a) reprezinta o pierdere, aceasta se recupereaza din castigurile rezultate din operatiuni de aceeasi natura, potrivit modalitatii de recuperare prevazute de art. 31.
(2) Impozitul calculat potrivit alin. (1) se declara si se plateste, pentru perioada fiscala de referinta, potrivit prevederilor art. 41 si 42.
(3) Prezentul articol se aplica in urmatoarele situatii:
a) contribuabilul transfera active de la sediul central din Romania la sediul sau permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert, in masura in care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;
b) contribuabilul transfera active de la sediul permanent din Romania la sediul central sau la un alt sediu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert, in masura in care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;
c) contribuabilul isi transfera rezidenta fiscala din Romania intr-un alt stat membru sau intr-un stat tert, cu exceptia acelor active care raman legate efectiv de un sediu permanent in Romania;
d) contribuabilul transfera activitatea economica desfasurata in Romania printr-un sediu permanent catre un alt stat membru sau catre un stat tert, in masura in care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate.
(4) Contribuabilul care aplica regulile de la alin. (1)(3) beneficiaza de dreptul de esalonare la plata pentru acest impozit, prin achitarea in transe pe parcursul a cinci ani, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala si daca se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) transfera active de la sediul central din Romania la sediul sau permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert care este parte la Acordul privind Spatiul Economic European, denumit in continuare Acordul privind SEE, iar, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;
b) transfera active de la sediul permanent din Romania la sediul central sau la un alt sediu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert care este parte la Acordul privind SEE, iar, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;
c) transfera rezidenta fiscala din Romania intr-un alt stat membru sau intr-un stat tert care este parte la Acordul privind SEE, cu exceptia acelor active care raman legate efectiv de un sediu permanent in Romania;
d) transfera activitatea economica desfasurata in Romania printr-un sediu permanent catre un alt stat membru sau catre un stat tert care este parte la Acordul privind SEE, in masura in care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate.
(5) Prevederile alin. (4) se aplica in ceea ce priveste statele terte care sunt parte la Acordul privind SEE daca acestea au incheiat un acord cu Romania sau cu Uniunea Europeana referitor la asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor fiscale, echivalenta cu asistenta reciproca prevazuta in Directiva 2010/24/UE a Consiliului, ale carei prevederi sunt transpuse in cadrul capitolului II AA«Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuriAA» al titlului X AA«Aspecte internationaleAA» din Codul de procedura fiscala.
(6) Esalonarea la plata acordata potrivit alin. (4) Isi pierde valabilitatea, pe langa cazurile prevazute in Codul de procedura fiscala, si in urmatoarele cazuri:
a) activele transferate sau activitatea economica desfasurata printr-un sediu permanent sunt vandute sau sunt cedate in oricare alt mod;
b) activele transferate sunt ulterior retransferate intr-un stat tert;
c) rezidenta fiscala a contribuabilului sau activitatea economica transferata initial din Romania la un sediu permanent dintr-un alt stat membru este ulterior retransferata intr-un stat tert.
(7) Prevederile de la lit. b) si c) ale alin. (6) nu se aplica in ceea ce priveste statele terte care sunt parti la Acordul privind SEE daca acestea au incheiat un acord cu Romania sau cu Uniunea Europeana referitor la asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor fiscale, echivalenta cu asistenta reciproca prevazuta in Directiva 2010/24/UE a Consiliului, ale carei prevederi au fost transpuse in cadrul capitolului II AA«Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuriAA» al titlului X AA«Aspecte internationaleAA» din Codul de procedura fiscala.
(8) Dispozitiile alin. (4)(6) se completeaza cu prevederile capitolului IV AA«inlesniri la plataAA» din cadrul titlului VII AA«Colectarea creantelor fiscaleAA» din Codul de procedura fiscala.
(9) In cazul transferului activelor, al rezidentei fiscale sau al activitatii economice desfasurate printr-un sediu permanent, din alt stat membru in Romania, prin exceptie de la art. 7 pct. 44 si 45, valoarea fiscala a acestor active, utilizata la determinarea rezultatului fiscal, este valoarea stabilita de catre statul membru al contribuabilului sau al sediului permanent care a efectuat transferul in Romania, intrebuintata pentru calculul impozitului pe profit la momentul pierderii dreptului de impozitare de catre celalalt stat membru, in afara de cazul in care aceasta valoare nu reflecta valoarea de piata.
(10) In sensul alin. (1) si (9), prin valoare de piata se intelege suma in schimbul careia un activ poate fi transferat sau obligatiile reciproce pot fi stinse intre cumparatori si vanzatori independenti interesati, intr-o tranzactie directa. Valoarea de piata se stabileste potrivit prevederilor art. 11.
(11) Sub conditia stabilirii faptului ca activele transferate revin in termen de maximum 12 luni in Romania, prezentul articol nu se aplica transferurilor de active legate de: finantarea prin instrumente financiare sau constituite ca garantie, indeplinirea anumitor cerinte prudentiale de capital sau de gestionare a lichiditatilor.
- Regula generala antiabuz
Art. 40 4 . (1) In scopul calcularii obligatiilor fiscale, nu se ia in considerare un demers sau o serie de demersuri care, avand in vedere toate faptele si circumstantele relevante, nu sunt oneste, fiind intreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obtine un avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului urmarit prin prevederile fiscale aplicabile. Un demers poate cuprinde mai multe etape sau parti.
(2) In sensul alin. (1), un demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind oneste in masura in care nu sunt intreprinse din motive comerciale valabile care reflecta realitatea economica, astfel cum prevede art. 11.
(3) In cazul in care un demers sau o serie de demersuri nu este/sunt luat/luate in considerare in conformitate cu alin. (1), obligatia fiscala se calculeaza in conformitate cu prezentul titlu.
- Reguli privind societatile straine controlate
Art. 40 5 . (1)0 entitate este considerata societate straina controlata si i se aplica prevederile prezentului articol, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) contribuabilul, singur sau impreuna cu intreprinderile sale asociate, detine o participatie directa sau indirecta de mai mult de 50% din drepturile de vot sau detine direct sau indirect mai mult de 50% din capitalul entitatii sau are dreptul sa primeasca mai mult de 50% din profiturile entitatii respective;
b) impozitul pe profit platit efectiv pentru profiturile sale de catre entitatea sau sediul permanent este mai mic decat diferenta dintre impozitul pe profit care ar fi fost perceput de la entitate sau sediul permanent, calculat in conformitate cu prevederile prezentului titlu sj impozitul pe profit platit efectiv pentru profiturile sale de catre entitate sau de catre sediul permanent. In sensul prezentei litere, nu este luat in considerare sediul permanent al unei entitati tratate ca societate straina controlata, in masura in care sediul nu este supus impozitarii sau este scutit de impozit in jurisdictia societatii straine controlate respective.
(2) Prevederile prezentului articol se aplica si sediilor permanente din state membre/state terte ale unui contribuabil platitor de impozit pe profit ale caror profituri nu sunt supuse impozitarii sau sunt scutite de impozit in Romania.
(3) In cazul in care o entitate sau un sediu permanent este considerata/considerat societate straina controlata, potrivit prevederilor alin. (1), contribuabilul platitor de impozit pe profit care o controleaza include in baza impozabila veniturile nedistribuite ale entitatii care au provenit din urmatoarele:
a) dobanzi sau orice alte venituri generate de active financiare;
b) redevente sau orice alte venituri generate de drepturi de proprietate intelectuala;
c) dividende si venituri din transferul titlurilor de participare;
d) venituri din leasing financiar;
e) venituri din activitati de asigurare, activitati bancare sau alte activitati financiare;
f) venituri de la societati care le obtin din bunuri si servicii cumparate de la intreprinderi asociate si sunt vandute acestora fara nicio valoare economica adaugata sau cu o valoare adaugata mica.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul in care societatea straina controlata desfasoara o activitate economica semnificativa, sustinuta de personal, echipamente, active si spatii, astfel cum o demonstreaza faptele si circumstantele relevante, precum si in cazul in care societatea straina controlata isi are rezidenta fiscala sau este situata intr-un stat tert care este parte la Acordul privind SEE.
(5) Nu sunt considerate societati straine controlate in conformitate cu prevederile alin. (1) si (2) urmatoarele:
a) entitatea sau sediul permanent, daca aceasta/acesta inregistreaza intr-o perioada fiscala venituri din categoriile prevazute de alin. (3), reprezentand o treime sau mai putin de o treime din totalul veniturilor inregistrate in perioada fiscala de calcul;
b) Intreprinderea financiara care inregistreaza intr-o perioada fiscala venituri de natura celor prevazute la alin. (3) care provin din operatiuni desfasurate cu contribuabilul roman sau cu intreprinderile asociate ale acestuia, reprezentand o treime sau mai putin de o treime din totalul veniturilor inregistrate de intreprinderea financiara.
(6) Veniturile prevazute la alin. (3) se includ in baza impozabila a contribuabilului platitor de impozit pe profit, potrivit dispozitiilor prezentului titlu, proportional cu participatia contribuabilului in entitate, astfel cum este definita la alin. (1) lit. a).
(7) Veniturile prevazute de alin. (3) se includ in baza impozabila a contribuabilului, aferenta perioadei sale fiscale in cursul careia se incheie perioada fiscala a entitatii controlate/sediului permanent.
(8) Pierderile fiscale inregistrate de un sediu permanent calificat, potrivit alin. (1) si (2), ca entitate straina controlata, urmeaza regimul instituit la art. 40.
(9) Pentru evitarea dublei impuneri, in situatia in care entitatea distribuie profit contribuabilului, iar acest profit distribuit este deja inclus in veniturile impozabile ale contribuabilului in temeiul prezentului articol, cuantumul veniturilor incluse anterior in baza impozabila a contribuabilului se deduce in perioada fiscala in care se calculeaza cuantumul impozitului datorat pentru profitul distribuit.
(10) Pentru evitarea dublei impuneri, in cazul in care contribuabilul cedeaza participatia sa intr-o entitate controlata sau activitatea economica desfasurata printr-un sediu permanent, iar o parte a incasarilor din cedare a fost inclusa anterior in baza impozabila a contribuabilului, in temeiul prezentului articol, cuantumul respectiv se deduce in perioada fiscala in care se calculeaza cuantumul impozitului datorat pentru incasarile respective.
(11) Contribuabilul scade din impozitul pe profit datorat, potrivit prevederilor art. 39, impozitul platit unui stat strain de catre entitatea controlata/sediul sau permanent.
- Compatibilitatea cu legislatia europeana
Art 406. Dispozitiile prezentului capitol transpun prevederile Directivei 2016/1.164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 193 din 19 iulie 2016, cu exceptia prevederilor referitoare la tratamentul neuniform al elementelor hibride, pentru care termenul de transpunere a fost amanat, potrivit art. 1 pct. 7 din Directiva 2017/952/UE, pana la 31 decembrie 2019, din necesitatea continuarii lucrarilor.``
- Titlul III Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
6. - La articolul 47 alineatul (1), literele a) si b) se abroga.
7. - La articolul 47 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;``.
8. - La articolul 47, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
``(3) Nu intra sub incidenta prezentului titlu urmatoarele persoane juridice romane:
a) Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, infiintat potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asiguratilor, constituit potrivit legii;
e) entitatea transparenta fiscal cu personalitate juridica.``
9. - La articolul 48, alineatele (4), (5), (51), (52) si (6) se abroga.
10. - La articolul 51, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(5) In cazul in care, in cursul anului fiscal, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare prevazute la alin. (1) se aplica in mod corespunzator, incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microintreprinderile care au un salariat si care aplica cota de impozitare prevazuta la alin. (1) lit. a), al caror raport de munca inceteaza, conditia referitoare la numarul de salariati se considera indeplinita daca in cursul aceluiasi trimestru este angajat un nou salariat cu respectarea conditiei prevazute la alin. (6).
(6) Pentru microintreprinderile care nu au niciun salariat, in situatia in care angajeaza un salariat, in scopul modificarii cotelor de impozitare prevazute la alin. (1), noul salariat trebuie angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata pe o perioada de cel putin 12 luni."
11. - Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Reguli de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderii in cursul anului
Art. 52. (1) Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datoreaza impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depasit aceasta limita.
(2) Limita fiscala prevazuta la alin. (1) se verifica pe baza veniturilor inregistrate cumulat de la inceputul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar precedent.
(3) Calculul si plata impozitului pe profit de catre microintreprinderile care se incadreaza in prevederile alin. (1) se efectueaza luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate incepand cu trimestrul respectiv.``
- 12. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Reguli de determinare a conditiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii
Art. 54. Pentru incadrarea in conditiile privind nivelul veniturilor prevazute la art. 47 alin. (1) lit. c) si art. 52 se vor lua in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la art. 53."
13. - Dupa articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 54 1 , cu urmatorul cuprins:
- ``Reguli tranzitorii
Art 54 1 . Intra sub incidenta art. 47 si microintreprinderile care au optat sa aplice prevederile art. 48 alin. (5) si (5 2 ) pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, precum si persoanele juridice romane care desfasoara activitatile care nu au intrat sub incidenta prevederilor prezentului titlu aplicabil pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.``
- Titlul IV Impozitul pe venit
14. - La articolul 60, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)(3), ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului educatiei nationale si al ministrului finantelor publice;``.
15. - La articolul 64, partea introductiva a alineatului (1) se modifica siva avea urmatorul cuprins:
- ``Cotele de impozitare
Art. 64. (1) Cota de impozit este de 10% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:``.
16. - La articolul 68 alineatul (4), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
j) sa reprezinte contributii de asigurari sociale platite la sistemele proprii de asigurari sociale si/sau contributii profesionale obligatorii platite, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;``.
17. - La articolul 68 alineatul (5), literele k) si I) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``k) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii datorate in calitate de angajatori, potrivit titlului V;
I) cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale datorata de contribuabil potrivit prevederilor titlului V Contributii sociale obligatorii, indiferent daca activitatea se desfasoara individual si/sau intr-o forma de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectueaza de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75;``.
18. - La articolul 72, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Impozitul care trebuie retinut se stabileste prin aplicarea cotei de impunere de 7% la venitul brut."
19. - La articolul 73, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.``
20. - La articolul 75, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 75. (1) Organul fiscal competent are obligatia recalcularii venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinata in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilita potrivit Declaratiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contributiei de asigurari sociale datorate de contribuabil potrivit prevederilor titlului V Contributii sociale obligatorii."
21. - La articolul 76 alineatul (2), litera r 1 ) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``r 1 ) veniturile obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitati in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV sectiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.``
22. - La articolul 77, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(2) Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.950 lei inclusiv, astfel:
(i) pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere 510 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere 670 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere 830 lei;
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere 990 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere 1.310 lei.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.951 lei si 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc potrivit urmatorului tabel:Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acorda deducerea personala.


(3) Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 510 lei lunar, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o), w) si x) si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.``
23. - La articolul 78 alineatul (2), partea introductiva a literei a) si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitui brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii, si urmatoarele:
b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datoratepotrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.``
24. - La articolul 84, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(8) Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind final.``
25. - La articolul 85, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
`` (6) Impozitul anual datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.``
26. - La articolul 86, alineatele (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(4) Organul fiscal competent stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimat/norma de venit si emite decizia de impunere, care se comunica contribuabililor, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F. Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.
(6) Impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, impozitul fiind final.``
27. - Articolul 90 se abroga.
28. - La articolul 97, primele teze ale alineatelor (1)-(3) si - (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(1) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum si cele la depozitele clientilor, constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.
(2) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.
(3) Veniturile sub forma dobanzilor platite de societatea emitenta a valorilor mobiliare imprumutate, pe parcursul perioadei de imprumut inaintea restituirii acestora, se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final.
(5) Venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezinta distributii in bani sau in natura ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi se impun cu o cota de 10%, impozitul fiind final.
29. - Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Definirea veniturilor din pensii
Art. 99. - (1) Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat, diferente de venituri din pensii, precum si sume reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie.
(2) Drepturile primite in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta venituri din pensii.``
30. - Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
Art. 100. - (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.
(2) La stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca plata unica potrivit Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare fond de pensii acorda un singur plafon de venit neimpozabil stabilit potrivit prevederilor alin. (1).``
31. - La articolul 101, alineatul (2) si prima teza a alineatului (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(2) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil lunar din pensii.
(9) In cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii, sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza separat fata de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil, impozitul retinut fiind impozit final.
32. - La articolul 107, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 107. - (1) Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final."
33. - La articolul 110, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 110. - (1) Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu.``
34. - La articolul 115, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 115. - (1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut pentru veniturile prevazute la art. 114, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. I).``
35. - La articolul 116, alineatul (1) si partea introductiva a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 116. - (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decat cele prevazute la art. 115 alin. (1), precum si cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. I) au obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
(2) Impozitul pe venit datorat se calculeaza de catre organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat prin aplicarea cotei de 10% asupra:``.
36. - La articolul 123, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 123. - (1) Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecaruia dintre urmatoarele:``.
37. - La articolul 130, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Pentru veniturile obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania si neimpozabile/scutite in conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania."
38. - La articolul 132, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate salariilor, care au obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.``
39. - La articolul 133, dupa alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alineatele (9)-(12), cu urmatorul cuprins:
``(9) Pentru veniturile realizate in anul fiscal 2017, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii venitului.
(10) Prevederile prezentului titlu se aplica pentru veniturile realizate si cheltuielile efectuate de persoanele fizice incepand cu data de 1 ianuarie 2018.
(11) In cazul veniturilor din dobanzi pentru depozitele la termen/la vedere/conturi curente constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate, anterior datei de 1 ianuarie 2018, cota de impozit de 10% se aplica incepand cu veniturile inregistrate in contul curent/de depozit/rascumparate/platite, incepand cu aceasta data.
(12) In cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, precum si in cazul veniturilor din pensii, prevederile prezentului titlu se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.``
- Titlul V - Contributii sociale obligatorii
40. - Dupa articolul 135 se introduce un nou articol, articolul 135 1 , cu urmatorul cuprins:
- ``Definitii
Art. 135 1 . - In intelesul prezentului titlu, prin salariu de baza minim brut pe tara se intelege salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului.``
41. - La articolul 137 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 137. - (1) Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii, prevazuti la art. 136, datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale pentru urmatoarele categorii de venituri realizate din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania:``.
42. - Articolul 138 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Cotele de contributii de asigurari sociale
Art. 138. - Cotele de contributii de asigurari sociale sunt urmatoarele:
a) 25% datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, potrivit prezentei legi;
b) 4% datorata in cazul conditiilor deosebite de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
c) 8% datorata in cazul conditiilor speciale de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora."
43. - La articolul 139, denumirea marginala, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
- ``Baza de calcul - al contributiei de - asigurari sociale in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor
Art. 139. - (1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezinta castigul brut realizat din salarii si venituri asimilate salariilor, in tara si in alte state, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, care include:
(4) Sumele prevazute la alin. (1) lit. d) si f) intra in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, indiferent daca persoanele respective sunt din cadrul aceleiasi entitati ori din afara ei, pensionari sau angajati cu contract individual de munca.``
44. - Articolul 140 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora
Art. 140. - Pentru persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale o reprezinta suma castigurilor brute prevazute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra carora se datoreaza contributia, pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite, speciale sau in alte conditii de munca."
45. - La articolul 141, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de catre persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, din activitati pentru care exista obligatia asigurarii in aceste sisteme potrivit legii;".
46. - La articolul 142, litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``t) veniturile obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitati in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV sectiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice."
47. - La articolul 143, prima teza a alineatului (2) si alineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(2) In situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, contributia de asigurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon.
(5) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii acordate potrivit legii din bugetul asigurarilor pentru somaj se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, la nivelul cotei contributiei de asigurari sociale prevazute la art. 138 lit. a), cu exceptia cazurilor in care, potrivit prevederilor legale, se dispune altfel.``
48. - La articolul 145, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 145. - (1) Pentru persoanele fizice prevazute la art. 136 lit. f), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat o reprezinta:".
49. - La articolul 145, alineatul (3) se abroga.
50. - La articolul 146, alineatele (1), (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 146. - (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligatia de a calcula si de a retine la sursa contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor. Institutiile prevazute la art. 136 lit. d)-f), precum si persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligatia de a calcula contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza potrivit legii, dupa caz.
(3) Contributia de asigurari sociale calculata si retinuta potrivit alin. (1) se plateste la bugetul asigurarilor sociale de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz, impreuna cu contributia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorata potrivit legii.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, au obligatia de a calcula contributia de asigurari sociale datorata de catre acestea si, dupa caz, pe cea datorata de angajator, precum si de a le plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.
(5) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si de catre institutiile prevazute la art. 136 lit. d)-f) se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a) asupra bazelor lunare de calcul prevazute la art. 139, art. 143-145, dupa caz, in care nu se includ veniturile prevazute la art. 141 si 142.``
51. - La articolul 146, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5 1 )-(5 3 ), cu urmatorul cuprins:
``(5 1 ) Contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica decat nivelul contributiei de asigurari sociale calculate prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a) asupra salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.
(5 2 ) Prevederile alin. (5 1 ) nu se aplica in cazul persoanelor fizice aflate in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare;
b) sunt ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 de ani;
c) sunt persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi;
d) au calitatea de pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
e) realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul de baza minim brut pe tara.
(5 3 ) In aplicarea prevederilor alin. (52), angajatorul solicita documente justificative persoanelor fizice aflate in situatiile prevazute la alin. (52) lit. a), c) si d), iar in cazul situatiei prevazute la alin. (52) lit. e), procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.``
52. - La articolul 146, alineatele (6), (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(6) Pentru persoanele prevazute la art. 136 lit. d)-f), in cazul in care din calcul rezulta o baza lunara de calcul mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 143 alin. (2), cota contributiei de asigurari sociale se aplica asupra echivalentului a de 5 ori castigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.
(7) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora se realizeaza prin aplicarea cotelor corespunzatoare prevazute la art. 138 lit. b) si c) asupra bazei de calcul prevazute la art. 140, in care nu se includ veniturile prevazute la art. 141 si 142.
(8) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre acestea conform prevederilor alin. (5)-(5 3 ) si (7), dupa caz. Contributia se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.``
53. - La articolul 147, alineatul (2) se abroga.
54. - La articolul 147, alineatele (10), (12), (15) si (18) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(10) Persoanele si entitatile prevazute la art. 80 alin. (2) lit. b) si c) care se infiinteaza in cursul anului aplica regimul trimestrial de declarare incepand cu anul infiintarii daca, odata cu declaratia de inregistrare fiscala, declara ca in cursul anului estimeaza un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv si, dupa caz, urmeaza sa realizeze un venit total de pana la 100.000 euro.
(12) Persoanele fizice care obtin venituri sub forma de salarii ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si la reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine depun declaratia prevazuta la alin. (1) si achita contributiile sociale obligatorii in cazul in care misiunile si posturile, precum si reprezentantele respective nu opteaza pentru indeplinirea obligatiilor declarative si de plata a contributiilor sociale.
(15) Daca intre angajatorii prevazuti la alin. (13) si persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor nu au fost incheiate acorduri, obligatia privind plata contributiilor sociale datorate de angajatori, retinerea si plata contributiilor sociale datorate de persoanele fizice respective, precum si depunerea declaratiei prevazute la alin. (1) revine angajatorilor.
(18) Evidenta obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori si asimilatii acestora se tine pe baza codului de identificare fiscala, iar cea privind contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, potrivit prezentei legi, pe baza codului numeric personal sau pe baza numarului de identificare fiscala, dupa caz.``
55. - Titlul sectiunii a 5-a a capitolului II al titlului V ``Contributii sociale obligatorii`` se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitap independente``
56. - Articolul 148 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente
Art. 148. - (1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.
(2) Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din una sau mai multe surse de venit, datoreaza contributia de asigurari sociale daca sunt indeplinite urmatoarele conditii, dupa caz:
a) venitul net realizat in anul precedent, stabilit in conformitate cu art. 68, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia;
b) venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna in care isi incep activitatea sau nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, in cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit ia stabilirea venitului net anual potrivit regulilor prevazute la art. 68;
c) valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la numarul lunilor de activitate din cursul anului dupa aplicarea corectiilor prevazute la art. 69, este cel putin egala cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, in cazul contribuabililor care in anul fiscal in curs desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit;
d) venitul net lunar realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevazute la art. 70, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se stabileste potrivit prevederilor art. 72 si 73.
(3) Persoanele fizice prevazute la alin. (1), obligate la plata contributiei, depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale, declaratia privind venitul asupra caruia datoreaza contributia, ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2).
(4) In cazul contribuabililor prevazuti la alin. (1) care incep sa desfasoare activitate in cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, potrivit art. 120, din una sau mai multe surse de venit din cele mentionate la alin. (2), este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna in care se estimeaza veniturile, declaratia prevazuta la alin. (3) se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
(5) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei prevazute la alin. (3) se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
(6) Persoanele fizice care in anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activitati independente sub nivelul plafonului minim prevazut la alin. (1) nu au obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (3) si nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru anul in curs.
(7) Persoanele fizice prevazute la alin. (6) pot opta pentru depunerea declaratiei prevazute la alin. (3) si pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru anul in curs, in aceleasi conditii prevazute pentru persoanele care realizeaza venituri lunare peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara. Optiunea este obligatorie pentru intregul an fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la art. 151 alin. (3).
(8) Incadrarea in plafonul lunar prevazut la alin. (1) se efectueaza prin insumarea veniturilor din activitati independente mentionate la alin. (2).``
57. - Articolul 149 se abroga.
58. - Titlul sectiunii a 6-a a capitolului II - al titlului V ``Contributii sociale obligatorii`` se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente``
59. - Articolul 151 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente
Art. 151. - (1) Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente potrivit prevederilor art. 148, care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale prevazute la art. 150, se stabileste de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei prevazute la art. 148 alin. (3). Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale se evidentiaza lunar, iar plata acesteia se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) Contributia de asigurari sociale stabilita prin decizia de impunere prevazuta la alin. (1) se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul prevazute la art. 148 alin. (1).
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) care in cursul anului fiscal se incadreaza in categoria persoanelor exceptate de la plata contributiei potrivit art. 150, cele care intra in suspendare temporara a activitatii potrivit legislatiei in materie, precum si cele care isi inceteaza activitatea depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declaratie in vederea stoparii obligatiilor de plata reprezentand contributia de asigurari sociale stabilite conform alin. (2). Modelul declaratiei se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.``
60. - Articolul 152 se abroga.
61. - Titlul capitolului III - al titlului V ``Contributii sociale obligatorii`` se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate``
62. - La articolul 153 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``a) cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in Romania;``.
63. - La articolul 153 alineatul (1), literele g)-o) se abroga.
64. - La articolul 154 alineatul (1), literele a), b), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``a) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti, precum si persoanele care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti. Daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara, pentru aceste venituri datoreaza contributie;
b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului. Daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara, pentru aceste venituri datoreaza contributie;
f) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni;
g) femeile insarcinate si lauzele;``.
65. - La articolul 154 alineatul (1), dupa litera g) se introduc noua noi litere, literele h)-p), cu urmatorul cuprins:
``h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii;
i) persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale, pentru indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
j) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte drepturi de protectie sociala care se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, pentru aceste drepturile banesti;
k) persoanele care se afla in concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in concediu pentru cresterea copilului potrivit prevederilor art. 2 si art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru drepturile banesti acordate de aceste legi;
l) persoanele fizice care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste drepturi banesti;
m) persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv in unitatile penitenciare, persoanele retinute, arestate sau detinute care se afla in centrele de retinere si arestare preventiva organizate in subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum si persoanele care se afla in executarea unei masuri educative ori de siguranta privative de libertate, respectiv persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate;
n) strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centrele special amenajate potrivit legii;
o) personalul monahal al culelor recunoscute, aflat in evidenta Secretariatului de Stat pentru Culte;
p) persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni.``
66. - La articolul 154, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Persoanele fizice aflate in situatiile prevazute la alin. (1) lit. c)-p) sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pe perioada si, dupa caz, pentru drepturile banesti primite, prevazute la alin. (1), daca nu realizeaza venituri din cele mentionate la art. 155 sau daca nivelul lunar cumulat al acestora este sub valoarea salariului de baza minim brut pe tara. In cazul realizarii de venituri din cele mentionate la art. 155 peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara, lunar, pentru acestea se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate potrivit prezentului titlu."
67. - Titlul sectiunii a 2-a a capitolului III al titlului V ``Contributii sociale obligatorii`` se modifica si va avea urmatorul cuprins:
`` Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cota de contributie``
68. - Articolul 155 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Categorii de venituri supuse contributiei de asigurari sociale de sanatate
Art. 155. - (1) Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a)-d), datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, definite potrivit art. 76, realizate din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania.
(2) Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a)-d), care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor art. 154, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri din urmatoarele categorii:
a) venituri din activitati independente, definite conform art. 67 si 671;
b) venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83;
d) venituri din investitii, definite conform art. 91;
e) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103;
f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 116.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si in cazul in care veniturile sunt realizate de persoane fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60.``
69. - Articolul 156 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate
Art. 156. - Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate este de 10% si se datoreaza de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit prezentei legi.``
70. - La articolul 157, denumirea marginala si partea introductiva a alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
- ``Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor
Art. 157. - (1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, o reprezinta castigul brut care include:".
71. - Articolele 158-167 se abroga.
72. - Titlul sectiunii a 4-a a capitolului III - al titlului V ``Contributii sociale obligatorii`` se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor``
73. - La articolul 168, denumirea marginala si alineatele (1), (3), (4), (5) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
- ``Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate
Art. 168. - (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligatia de a calcula si de a retine la sursa contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor.
(3) Contributia de asigurari sociale de sanatate calculata si retinuta potrivit alin. (1) se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz, potrivit legii.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate in Romania, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, au obligatia de a calcula contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si de a o plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.
(5) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul mentionate la art. 157.
(8) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre acestea, conform prevederilor alin. (5) si alin. (51). Contributia se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.``
74. - La articolul 168, alineatul (6) se abroga.
75. - La articolul 168, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5 1 ), cu urmatorul cuprins:
``(5 1 ) Prevederile art. 146 alin. (5 1 )-(5 3 ) se aplica in mod corespunzator.``
76. - La articolul 168, alineatele (9)-(9 3 ) se abroga.
77. - La articolul 169, alineatele (1), (3) si (3 2 ) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 169. - (1) Urmatoarele categorii de persoane sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1):
a) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora;
b) persoanele care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
c) institutiile publice si alte entitati care platesc drepturi de natura celor mentionate la art. 168 alin. (7), (7 1 ) si (10), aferente perioadelor in care contributia de asigurari sociale de sanatate era suportata, potrivit legii, de catre aceste institutii sau de catre beneficiarii de venit, dupa caz;
(3) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii/solde sau diferente de salarii/solde stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.
(3 2 ) In cazul in care au fost acordate sume de natura celor prevazute la art. 168 alin. (7), (7 1 ) si (10), pentru perioadele in care contributia de asigurari sociale de sanatate era suportata, potrivit legii, de catre aceste institutii sau de catre beneficiarii de venit, dupa caz, contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume prin depunerea declaratiei prevazute la alin. (1).``
78. - La articolul 169, alineatele (2), (5) si (6) se abroga.
79. - Titlul sectiunii a 5-a a capitolului III - al titlului V ``Contributii sociale obligatorii`` se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Contributia de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit art 154``
80. - Articolul 170 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2)
Art. 170. - (1) Baza lunara de calcul pentru care persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2) datoreaza contributia este salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza.
(2) Veniturile care se iau in calcul la verificarea plafonului prevazut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri mentionate la art. 155 alin. (2), respectiv:
a) venitul net din activitati independente, stabilit potrivit art 68-70, dupa caz;
b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)-(9);
c) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, stabilite potrivit art. 84-87;
d) venitul/castigul din investitii, stabilit conform art. 94-97;
e) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, stabilite potrivit art. 104-106;
f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116.
(3) Incadrarea in plafonul anual prevazut la art. 155 alin. (2) se efectueaza prin insumarea veniturilor anuale mentionate la alin. (2), realizate in anul fiscal precedent.
(4) Persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2), obligate la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate, declaratia cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul lunar, in conformitate cu alin. (3).
(5) In cazul contribuabililor care incep sa desfasoare activitate sau incep sa realizeze venituri in cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, potrivit art. 120, din una sau mai multe surse de venit din cele mentionate la alin. (2), este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna in care se estimeaza veniturile, declaratia prevazuta la alin. (4) se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
(6) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei prevazute la alin. (4) se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
(7) Persoanele fizice care realizeaza venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de baza minim brute pe tara pot opta pentru depunerea declaratiei prevazute la alin. (4) si pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anul in curs, in aceleasi conditii prevazute pentru persoanele care realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara. Optiunea este obligatorie pentru intregul an fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la art. 174 alin. (3).``
81. - Articolele 171-173 se abroga.
82. - Titlul sectiunii a 6-a a capitolului III - al titlului V ``Contributii sociale obligatorii`` se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice prevazute la art. 155 alin. (2)``
83. - Articolul 174 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate
Art. 174. - (1) Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2) se stabileste de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei prevazute la art. 170 alin. (4). Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) Contributia de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere prevazuta la alin. (1) se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 156 asupra bazei de calcul prevazute la art. 170 alin. (1).
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) care in cursul anului fiscal isi inceteaza activitatea sau intra in suspendare temporara a activitatii potrivit legislatiei in materie depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declaratie in vederea stoparii obligatiilor de plata reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate, stabilita conform alin. (2). Modelul declaratiei se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F."
84. - Articolul 175 si sectiunile a 7-a-a 9-a, cuprinzand articolele 176-179, se abroga.
85. - Titlul sectiunii a 10-a a capitolului III - al titlului V ``Contributii sociale obligatorii`` se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Declararea, stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care nu realizeaza venituri si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate``
86. - Articolul 180 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri
Art. 180. - (1) Persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 154 datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate astfel:
a) lunar, prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 156 asupra bazei de calcul reprezentand valoarea salariului de baza minim brut pe tara, si au obligatia sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate pe o perioada de cel putin 12 luni consecutive, incepand cu luna in care se depune declaratia prevazuta la art. 181; sau
b) la data la care acceseaza serviciile acordate de sistemul public de asigurari sociale de sanatate potrivit legii, prin depunerea declaratiei prevazute la art. 181, aplicand cota de contributie asupra bazei de calcul reprezentand valoarea a de 7 ori salariul de baza minim brut pe tara.
(2) Salariul de baza minim brut pe tara, prevazut la alin. (1), este salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.``
87. - Capitolul IV ``Contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj`` al titlului V ``Contributii sociale obligatorii``, cuprinzand articolele 184-191, se abroga.
88. - Capitolul V ``Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate`` al titlului V ``Contributii sociale obligatorii``, cuprinzand articolele 192-200, se abroga.
89. - Capitolul VI ``Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale`` al titlului V ``Contributii sociale obligatorii``, cuprinzand articolele 201-208, se abroga.
90. - Capitolul VII ``Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare``, cuprinzand articolele 209-215, se abroga.
91. - Dupa capitolul VIII al titlului V ``Contributii sociale obligatorii`` se introduce un nou capitol, capitolul IX ``Contributia asiguratorie pentru munca``, cuprinzand articolele 2201-220 7 , cu urmatorul cuprins:
``CAPITOLUL IX
- Contributia asiguratorie pentru munca
- Contribuabilii care datoreaza contributia asiguratorie pentru munca
Art. 220 1 . - Contribuabilii obligati la plata contributiei asiguratorii pentru munca sunt, dupa caz:
a) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, pentru cetatenii romani, cetateni ai altor state sau apatrizii, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
b) persoanele fizice cetateni romani, cetatenii altor state sau apatrizii, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania, si care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.
- Categorii de venituri pentru care se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca
Art. 220 2 . - (1) Contributia asiguratorie pentru munca se datoreaza pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, definite la art. 76 alin. (1)-(3), dupa caz, acordate de catre contribuabilii prevazuti la art. 220 1 lit. a), respectiv realizate de catre persoanele fizice prevazute la art. 220 1 lit. b).
(2) Pentru veniturile prevazute la alin. (1) se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca si in cazul in care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60.
- Cota contributiei asiguratorie pentru munca
Art. 220 3 . - Cota contributiei asiguratorie pentru munca este de 2,25%.
- Baza de calcul al contributiei - asiguratorii pentru munca
Art. 220 4 . - (1) Baza lunara de calcul al contributiei asiguratorii pentru munca o reprezinta suma castigurilor brute realizate din salarii si venituri asimilate salariilor, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, care include:
a) veniturile din salarii, in bani si/sau in natura, obtinute in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege. In situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, veniturile din salarii cuprind salariile de baza sau, dupa caz, soldele de functie/salariile de functie corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara, la care se adauga, dupa caz, sporurile si adaosurile care se acorda potrivit legii;
b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;
d) remuneratia administratorilor societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii;
e) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, in baza contractului de management prevazut de lege;
f) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, potrivit legii;
g) sume reprezentand salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii;
h) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) In tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
(ii) In strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
i) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatori din strainatate, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in Romania, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a angajatorului, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
j) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) In tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
(ii) In strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
k) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entitati din strainatate, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva.
(2) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei asiguratorie pentru munca sumele prevazute la art. 142.
- Exceptii specifice contributiei asiguratorii pentru munca
Art. 220 5 . - Contributia asiguratorie pentru munca nu se datoreaza pentru prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
- Stabilirea si plata contributiei asiguratorie pentru munca
Art. 220 6 . - (1) Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 220 1 lit. a) au obligatia de a calcula contributia asiguratorie pentru munca si de a o plati la bugetul de stat, intr-un cont distinct, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se platesc veniturile, dupa caz. Persoanele fizice prevazute la art. 2201 |jt. b) efectueaza plata contributiei pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, au obligatia de a calcula contributia asiguratorie pentru munca, precum si de a o plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.
(3) Calculul contributiei asiguratorie pentru munca se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 2203 asupra bazei de calcul prevazute la art. 2204, cu respectarea prevederilor art. 2205.
(4) Din contributia asiguratorie pentru munca incasata la bugetul de stat se distribuie lunar, pana la sfarsitul lunii in curs, o cota de:
a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare;
b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurarilor pentru somaj;
c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
d) 40%, care se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru plata concediilor medicale;
e) 20%, care se face venit la bugetul de stat intr-un cont distinct.
(5) Aprobarea metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul distinct si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia se va stabili prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
(6) Cotele prevazute la alin. (4) lit. a)-e) se pot modifica prin legea anuala a bugetului de stat.
(7) In cazul in care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentand salarii sau diferente de salarii, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se aplica prevederile legale in vigoare in acea perioada. Contributia datorata potrivit legii se calculeaza si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.
- Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
Art. 220 7 . - (1) Persoanele prevazute la art. 2201 sunt obligate sa declare contributia asiguratorie pentru munca, datorata potrivit prevederilor prezentului capitol, pana la termenul de plata prevazut la art. 220 6 , prin depunerea declaratiei prevazute la art. 147 alin. (1).
(2) In cazul in care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentand salarii sau diferente de salarii, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, contributia asiguratorie pentru munca datorata potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.
(3) Prevederile art. 147 alin. (4)-(22) sunt aplicabile in mod corespunzator.``
- Titlul VII - Taxa pe valoarea adaugata
92. - La articolul 297, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
``(8) Organele fiscale competente au dreptul de a refuza deducerea TVA daca, dupa administrarea mijloacelor de proba prevazute de lege, pot demonstra dincolo de orice indoiala ca persoana impozabila stia sau ar fi trebuit sa stie ca operatiunea invocata pentru a justifica dreptul de deducere era implicata intr-o frauda privind taxa pe valoarea adaugata care a intervenit in amonte sau in aval in lantul de livrari/prestari.``
- Titlul VIII -Accize si alte taxe speciale
93. - La articolul 449 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) confiscarea cisternelor, recipientelor si mijloacelor de transport utilizate in transportul produselor accizabile, in cazurile prevazute la lit. i) si k);``.
- Titlul IX - Impozite si taxe locale
94. - La articolul 470 alineatul (5), tabelul se modifica si va avea urmatorul cuprins Vezi aici tabelul >>>>:


96. - La articolul 493, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(8) Contraventiilor prevazute in prezentul capitol li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.``
- Titlul XI - Dispozitii finale
97. - La articolul 502, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
``(3) Trimiterile cuprinse in alte acte normative din domeniul asigurarilor sociale la AA«contributia individuala de asigurari socialeAA» sau AA«contributia individuala de asigurari sociale de sanatateAA» se inlocuiesc, dupa caz, cu AA«contributia de asigurari socialeAA» sau AA«contributia de asigurari sociale de sanatateAA».``
- Art. II. - Pentru prevederile titlului V ``Contributii sociale obligatorii" sunt aplicabile urmatoarele dispozitii tranzitorii:
(1) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contributiile sociale obligatorii sunt cele in vigoare in perioada careia ii sunt aferente veniturile.
(2) Prevederile titlului V ``Contributii sociale obligatorii" se vor aplica veniturilor realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2018.
(3) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii/solde sau diferente de salarii/solde, pensii sau diferente de pensii, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se aplica prevederile legale in vigoare in acea perioada. Contributiile sociale obligatorii datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii, se platesc si se declara pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.
- Art. III. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice